Placeholder

ΒΟΥΛΗ

ΝΕΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ∷ Εκλογή καθηγητών ΑΕΙ, Συγγράμματα, Γραμματείς ΑΕΙ, ΕΑΠ, αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. και ΙΚΥ

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή
Δημοσίευση: 06/07/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα Πολυτροπολογία για τα ΑΕΙ κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης, σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή , η οποία αφορά :

1. Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

2. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.

3. Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι .

4. Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

5. Λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των Α.Ε.Ι.

6. Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Η τροπολογία κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: «Κύρωση της Απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» .

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ……..
Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, διορθώνονται αβλεψίες και αίρονται ερμηνευτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 με τίτλο «Νόμος για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’  83/11-5-2016). Ειδικότερα :

1.    Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 προστίθεται ως προϋπόθεση εκλογής ή εξέλιξης του καθηγητή η συνάφεια της διδακτορικής διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, διάταξη που από παραδρομή είχε παραλειφθεί κατά την ψήφιση του ως άνω νόμου.

Ομοίως με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι από παραδρομή παραληφθείσες διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 (Α΄173), που αφορούν τα προσόντα εκλογής των υπηρετούντων στα Τ.Ε.Ι. καθηγητών.

2.    Με την παράγραφο 2 εξειδικεύεται το ελάχιστο περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνεται στην εισηγητική έκθεση που αφορά την εκλογή καθηγητών των Α.Ε.Ι. , όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα από τη νομολογία του ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Χώρας.

3.    Με τις παραγράφους 3 και 5 καθορίζεται ο αριθμός των μελών του εκλεκτορικού σώματος σε συνδυασμό με τη δυναμικότητα (αριθμός υπηρετούντων καθηγητών) του Τμήματος στο οποίο ανήκει η προκηρυχθείσα θέση καθηγητή και ορίζεται ανάλογα με τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος (σε ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή Τμήματα) οι ψήφοι που απαιτούνται για την εκλογή.

4.    Με την παράγραφο 4 τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων καθηγητών ορίζονται και ως κριτήρια και προϋποθέσεις για την κρίση του εκλεκτορικού σώματος.

5.    Με την παράγραφο 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αίρονται τα ερμηνευτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου και αποσαφηνίζεται το νομικό καθεστώς υπό το οποίο πραγματοποιούνται οι διαδικασίες εκλογής των καθηγητών πριν από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου αλλά και το νομικό καθεστώς που διέπει τις προκηρύξεις των υπό πλήρωση θέσεων των καθηγητών στα Α.Ε.Ι. .

Άρθρο …………..
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.

Με την προτεινόμενη διάταξη χορηγείται η δυνατότητα διορισμού στη θέση του Προέδρου σε μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. και καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου σε περίπτωση κατά την οποία στα Τμήματα αυτά δεν υπηρετούν καθηγητές των βαθμίδων του Αναπληρωτή και του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ενώ παράλληλα διευκρινίζεται η συμμετοχή των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των μη αυτοδύναμων Τμημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη συμμετοχή αυτή και στη Συνέλευση των αυτοδύναμων Τμημάτων.

Άρθρο ………..
Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι .

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα συγγράμματα  των Α.Ε.Ι. . Ειδικότερα : Η δωρεάν διανομή 42.000 τίτλων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων (ενεργοί τίτλοι περί τις 16.000, που προσφέρονται από 745 εκδότες και 819 αυτοεκδότες), με ετήσιο κόστος περί τις 60.000.000 ευρώ,  σε έναν συνολικό αριθμό 2.120.000 εντύπων βιβλίων που διανέμονται σε 230.000 φοιτητές, αποτελεί μια οργανωτική και λειτουργική πρόκληση για κάθε διοικητικό σύστημα.

Ο μειωμένος κατά 66.000.000 ευρώ για το τρέχον έτος προϋπολογισμός του ΥΠΠΕΘ για την Ανώτατη Εκπαίδευση καθιστά πλέον αδήριτη τη διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων στην κοστολόγηση των διανεμόμενων συγγραμμάτων. Η πρόβλεψη της προς κατάργηση παραγράφου σύμφωνα με την οποία «η κοστολόγηση γίνεται από επιτροπή» δεν παρέχει ικανοποιητικό έλεγχο της συνολικής δαπάνης, δεν θίγει κραυγαλέες στρεβλώσεις στη διαμόρφωση του κόστους και δεν έχει τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων. Θα ήταν άλλωστε παράλογο να απαιτήσει κανείς από μια Επιτροπή που μέσα στο 2015 συνεδρίασε 7 φορές να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο στη διαμόρφωση του κόστους 16.000 συγγραμμάτων. Αυτή η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων που προβλέπεται  στην Κ.Υ.Α. 86383/Ζ1/ 2.06.2015 (ΦΕΚ 1082 Β΄) λειτουργεί ως ιδιότυπο μείγμα Επιτροπής Κοστολόγησης και Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου (άρθρο 1, παρ. 2, περ. β΄ της ως άνω Κ.Υ.Α.), παρότι στο άρθρο 5 τις τις Κ.Υ.Α. γίνεται πρόβλεψη για μια Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου. Η οποία, λόγω ακριβώς τις απουσίας ξεκάθαρου στόχου, δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη.

Στόχος τις παρέμβασης είναι να εισαγάγει ένα σύστημα θεσμικών αντίβαρων στην κοστολόγηση βάσει νέων αυστηρών κριτηρίων και διατύπωσης προδιαγραφών που, αφενός θα μειώνουν τη συνολική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, αφετέρου θα εξασφαλίζουν ποιοτικά συγγράμματα για τις φοιτητές. Να υποστηρίζει τις συνεπείς εκδοτικές επιχειρήσεις, εξυγιαίνοντας τον εκδοτικό χώρο, για τη συντήρηση και προαγωγή μιας ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας υψηλού επιπέδου, προβλέποντας παράλληλα διοικητικές ποινές και πρόστιμα στους εκδότες που παραβιάζουν κατάφορα τις διατάξεις.

Αντί για τον υπολογισμό του κόστους κάθε συγγράμματος, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης θα ελέγχει τη διαμόρφωση τις τιμής με βάση την Κ.Υ.Α. κοστολόγησης, προσδιορίζοντας, μεταξύ άλλων, επακριβώς τα κριτήρια για την υπαγωγή τις διδακτικού βιβλίου στην κατηγορία «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικής», την αναγκαιότητα για τετραχρωμία και όλων των παραγόντων μείωσης του κόστους.

Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων θα ελέγχει τη διαμόρφωση του κόστους από διαφορετική αφετηρία, με ελέγχους τις κοστολόγησης και του κόστους των διανεμόμενων τίτλων κάθε μιας από τις εκδοτικές επιχειρήσεις και θα επιλύει διαφωνίες μεταξύ εκδοτών και Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης.

Άρθρο …………..
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Με τις προτεινόμενες διατάξεις διορθώνονται και συμπληρώνονται διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου . Ειδικότερα :

1.    Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 διορθώνονται λάθη στη διατύπωση διατάξεων και ορίζεται ότι η διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτουν τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μπορεί να αφορά και μικρότερο του ενός ακαδημαϊκού έτους χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να μπορεί να απασχοληθεί μεγαλύτερος αριθμός αυτής της κατηγορίας  διδακτικού προσωπικού του Ε.Α.Π. .

2.    Με την παράγραφο 2 ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης των εσόδων  του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της αξιοποίησής τους.

3.    Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 εναρμονίζεται η προϋφιστάμενη του νόμου 4386/2016 διάταξη που αφορά την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων μέχρι τη δημοσίευση του Κανονισμού του Ε.Α.Π. με τη διάταξη  της περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

Άρθρο ………….
Λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των Α.Ε.Ι.

Με την προτεινόμενη διάταξη, καταργείται η χορηγηθείσα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) δυνατότητα της παράτασης της θητείας των υπηρετούντων στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι.  Γραμματέων καθώς και η δυνατότητα της ανάθεσης των καθηκόντων αυτών «σε γενικό διευθυντή  ή αν δεν υπάρχει σε προϊστάμενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος έως την εκλογή νέου γραμματέα» όπως προέβλεπε η ως άνω διάταξη . Η αναγκαιότητα της κατάργησης των θέσεων προέκυψε, πέραν των σοβαρών δημοσιονομικών λόγων και της ετήσιας προκαλούμενης δαπάνης ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.850.000,00 €), από την απαιτούμενη αξιολόγηση των θέσεων ευθύνης εν γένει στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι..   Έτσι, με δεδομένο ότι από της συστάσεως της θέσης του Γραμματέα και μέχρι σήμερα, δεν έχει αξιολογηθεί το έργο και η συμβολή της θέσης στην οργανωτική δομή και στη διοικητική λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.,  κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί η διάταξη με την οποία χορηγήθηκε η δυνατότητα της  παράτασης της θητείας των γραμματέων των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και να λήξει η θητεία των υπηρετούντων δυνάμει της διατάξεως αυτής Γραμματέων αλλά και να παύσει (από της δημοσιεύσεως της διάταξης) η δυνατότητα της ανάθεσης των καθηκόντων των γραμματέων σε ανώτερους υπαλλήλους των Ιδρυμάτων. Τέλος πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι η παράταση της θητείας των γραμματέων  σε όλες τις  περιπτώσεις αποφασίσθηκε από τις Διοικήσεις των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. χωρίς την αυτονόητη προηγούμενη κίνηση της διαδικασίας πλήρωσης της κενωθείσας θέσης (μετά τη λήξη της κατά νόμο θητείας), με την υποβολή αιτήματος για την έγκριση πίστωσης, την έκδοση προκήρυξης κ.λπ.,  και χωρίς την έγκριση της παράτασης αυτής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (έγκριση από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου κ.λπ.).

Άρθρο ………
Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το κριτήριο απονομής υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές δεδομένου ότι η υφιστάμενη διάταξη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της και περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των υποψηφίων για την απονομή των υποτροφιών προπτυχιακούς φοιτητές, δεδομένου ότι η πλειονότητα  των ανωτέρω υποτρόφων δεν πληροί κατά το δεύτερο έτος σπουδών το οριζόμενο από την τροποποιούμενη διάταξη κριτήριο του μέσου όρου της επιδόσεώς τους με όριο της βαθμολογίας τον βαθμό 8,51. Παράλληλα μπορεί να υπάρξει αδυναμία χορήγησης προπτυχιακών υποτροφιών από κονδύλια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο ……….
Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

1. Οι περ. α), β)  και γ) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει αντικαθίστανται ως εξής :

«1.α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφειά  του καθώς και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν το π.δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 111/1994 (Α΄ 4), το π.δ. 119/2005 (Α΄ 177), το π.δ. 187/1996 (Α΄ 145) το π.δ. 390/1995 (Α΄ 217) και το π.δ. 34/2005 (Α΄ 51), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. .

β) Για τα προσόντα εκλογής των καθηγητών των Πανεπιστημίων με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄87) και αντίστοιχα για τις  βαθμίδες των καθηγητών των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται, με την ίδια επιφύλαξη, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 (Α΄173), όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄195). Κάθε αντίθετη στα άρθρα αυτά διάταξη καταργείται.

γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών. Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει μετά τη λέξη «από»  διαγράφονται η λέξη «δεκαπέντε» και ο αριθμός «15».

3. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

«3.α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ως εξής : (α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω  των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης  και (β) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων , από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.»

4. Η περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

«γ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση στην οποία οφείλει: α) να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης, β) να διατυπώσει την άποψή της εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και ειδικότερα για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ή του επιστημονικού ή ερευνητικού έργου του υποψηφίου και γ) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να προβεί στην συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους. Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου της, η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από καθηγητές ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.»

5. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει,  μετά τη λέξη «υποψηφίων τίθεται κόμμα ( , )  και προστίθεται η φράση «καθώς και με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κριτήρια και προϋποθέσεις.».

6. Οι υποπεριπτώσεις αα) και ββ) της περ. θ) της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής :

«αα) Το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον μοναδικό υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη και τουλάχιστον  οκτώ (8) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

ββ) Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.»

7. Οι  παρ. 3 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) αντικαθίστανται ως εξής :

«3. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται:

(α) Το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ισχύει.

(β) Το άρθρο 18 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.

4. Οι σε εξέλιξη ευρισκόμενες, κατά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016) διαδικασίες, εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού  διατάξεις. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής, ως τέτοιες νοούνται οι διαδικασίες για τις οποίες η αίτηση εξέλιξης καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα έχει υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4386/2016.  Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη αριθμό Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (Β΄ 2619) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», η οποία επανέρχεται σε ισχύ. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των ως άνω μητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής.»

8. Από της δημοσιεύσεως του ν. 4386/2016 (Α 83) και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι  διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη αριθμό Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (Β΄ 2619) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» η οποία εφαρμόζεται κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των ως άνω μητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής.
Στα μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται και επίκουροι καθηγητές της οικείας σχολής και του ιδρύματος.

9.  Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των
υποψηφίων όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη.

10. Η εκλογή και η εξέλιξη καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.

11. Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης τους μετά από παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Το άρθρο 73 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) καταργείται.

12. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Τ.Ε.Ι. αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για έγκριση της σχετικής πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

13.  Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Πανεπιστημίων γίνεται κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α) της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

14. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών» αντικαθίσταται ως εξής : «Διαδικασία εκλογής,  εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων».

Άρθρο …………..
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.

Η παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«30. α. Σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του ν. 2454/1997 (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 51 του
ν. 3149/2003 (Α΄ 141), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος, καθώς και δύο (2) φοιτητές, που ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Για τη συμμετοχή των φοιτητών καθώς και για την περίπτωση μη ορισμού τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δ.Ε. του Α.Ε.Ι., με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται κατά προτεραιότητα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος, σε περίπτωση δε κατά την οποία στο Τμήμα δεν υπηρετεί καθηγητής των ως άνω βαθμίδων δύναται να ορισθεί ως Πρόεδρος Επίκουρος Καθηγητής. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος.»

Άρθρο ………..
Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι .

Η παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων της παρ. 1 που αναρτώνται στον «Εύδοξο» ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο ελέγχου της διαμόρφωσης του κόστους των συγγραμμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου επί των διανεμομένων συγγραμμάτων κάθε  εκδοτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και ως Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης. Οι Επιτροπές δύνανται να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα και ποινές στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους που αναφέρονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου».

Άρθρο …………..
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει , μετά τις λέξεις «ο ορισμός» και πριν από τη λέξη «και» οι λέξεις «των διδάκτρων» διαγράφονται και τίθενται οι λέξεις «της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου  4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) μετά τη λέξη «διάρκειας» και πριν από τη λέξη «ενός» προστίθεται η λέξη «μέχρι» .

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4  του ν. 2552/1997 (Α’ 26) η λέξη «μισθοδοσία»  αντικαθίσταται από τη λέξη «αμοιβή» .

4. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

«Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό έως 20% επί του ύψους της συμμετοχής των φοιτητών χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύματος, την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρμογή του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ιδρύματος δαπάνη.»

5. Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) μετά το κόμμα (,) που έπεται των αρχικών γραμμάτων «Ε.Α.Π.» τίθεται τελεία ( . ) και οι  λέξεις «που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» διαγράφονται.

Άρθρο ……………….
Λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των Α.Ε.Ι.

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) καταργείται. Οι κατά παράταση θητείες των γραμματέων των Α.Ε.Ι. λήγουν αυτοδικαίως από της δημοσιεύσεως του παρόντος.  Ομοίως παύει να ισχύει από της δημοσιεύσεως του παρόντος η σε εφαρμογή της καταργηθείσης διάταξης ανάθεση καθηκόντων των γραμματέων σε γενικό διευθυντή  ή σε προϊστάμενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος.  Οι γραμματείς των Α.Ε.Ι.  που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος έπειτα από διαδικασία επιλογής ολοκληρώνουν τη θητεία  για την οποία έχουν επιλεγεί.

Άρθρο ………
Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2083/1992 (Α’ 159) μετά τη λέξη «τουλάχιστον» και πριν από τη λέξη «στα» οι  αριθμοί και λέξεις «8,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10» διαγράφονται και τίθενται στη θέση τους οι λέξεις ««λίαν καλώς».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Σχόλια (2)

 
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ
07 Ιουλ 2016 14:05

@Καθηγητής ΑΕΙ
Τέλος, η πρόταση "...Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους...." μπορεί να παρερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθεί από Μόνιμους Επίκουρους των ΤΕΙ που δεν έχουν ακόμη κλείσει 3ετή παραμονή στην βαθμίδα του Επίκουρου. Ουσιαστικά, έτσι όπως έχει διατυπωθεί η συγκεκριμένη πρόταση, δεν είναι ξεκάθαρο ότι αφορά μόνο τους Μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές των Πανεπιστημίων και όχι των ΤΕΙ."

Για ποιο λόγο αγαπητέ συνάδελφε να μην αφορά στους Μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές των ΤΕΙ και να αφορά μόνο στους μόνιμους συνάδελφους των πανεπιστημίων?
Το να έχει προηγηθεί (5ετή) παραμονή στην βαθμίδα του Καθ. Εφαρμογών με προσόντα Αναπληρωτή πριν τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου το αποκλείετε?

 
Καθηγητής ΑΕΙ
07 Ιουλ 2016 10:19

Για μια ακόμη φορά, το νομοσχέδιο για την εξέλιξη καθηγητών ΑΕΙ δεν αντιμετωπίζει μια μεγάλη αδικία. Πιο συγκεκριμένα, αφού το να εκλεγεί (όχι να εξελιχθεί) και να διοριστεί κάποιος π.χ. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή δεν προυπέθετε ούτε προϋποθέτει να έχει υπηρετήσει στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σε οποιοδήποτε ΑΕΙ του κόσμου έστω και 1 ημέρα, αλλά να έχει μόνο την απαιτούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, γιατί πρέπει κάποιος που εκλέχτηκε π.χ. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή να παραραμείνει στη βαθμίδα αυτή 3 τουλάχιστον χρόνια μέχρι να ζητήσει την εξέλιξή του ?

Θεωρώ ότι η υποχρεωτική παραμονή στη βαθμίδα αδικεί κατάφωρα όσους είχαν τα προσόντα του Αναπληρωτή ή του Καθηγητή 1ης βαθμίδας αλλά εκλέχτηκαν σε χαμηλότερη βαθμίδα επειδή το γνωστικό αντικείμενο ταίριαζε με το δικό τους. Φανταστείτε 2 συνομήλικους με τα ίδια προσόντα, ο ένας να μπαίνει στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών και ο άλλος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Είναι δίκαιο να ζητάμε στον Καθηγητή Εφαρμογών να περιμένει περίπου 10 χρόνια για να γίνει Αναπληρωτής Καθηγητής όταν έχει τα ίδια προσόντα με κάποιον που την ίδια χρονική στιγμή έχει διοριστεί (εκλεγεί) σε βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή?

Αυτό που θα πρότεινα είναι ουσιαστικά το Υπουργείο να καταργήσει την υποχρεωτική παραμονη στη βαθμίδα για τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και να καθιερώσει ως απαιτούμενο προσόν εκλογής την υποχρεωτική προυπηρεσία στην προηγούμενη βαθμίδα (ιδίως για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή) σε οποιοδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μόνο για τα νέα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ που θα διοριστούν τα επόμενα χρόνια, αν διοριστούν ποτέ νέα μέλη....

Τέλος, η πρόταση "...Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους...." μπορεί να παρερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθεί από Μόνιμους Επίκουρους των ΤΕΙ που δεν έχουν ακόμη κλείσει 3ετή παραμονή στην βαθμίδα του Επίκουρου. Ουσιαστικά, έτσι όπως έχει διατυπωθεί η συγκεκριμένη πρόταση, δεν είναι ξεκάθαρο ότι αφορά μόνο τους Μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές των Πανεπιστημίων και όχι των ΤΕΙ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.