Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΦΕΚ με τις νέες διατάξεις (ν. 4405/16):Εκλογή Καθηγητών ΑΕΙ, Συγγράμματα, Γραμματείς ΑΕΙ, ΕΑΠ, αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. και ΙΚΥ

Από το σύνολο των έντεκα άρθρων του νομοσχεδίου τα έξι αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δημοσίευση: 13/07/2016
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4405/16 “Κύρωση της Απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις”, ο οποίος  από το σύνολο των έντεκα άρθρων τα έξι αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ  ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι νέες διατάξεις αφορούν:

1. Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

2. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.

3. Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι .

4. Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

5. Λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των Α.Ε.Ι.

6. Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Άρθρο τέταρτο Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

1. Οι περιπτώσεις α ́, β ́ και γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«1.α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν το π.δ. 123/1984 (Α ́39), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 111/1994 (Α ́4), το π.δ. 119/2005 (Α ́177), το π.δ. 187/1996 (Α ́145) το π.δ. 390/1995 (Α ́217) και το π.δ. 34/2005 (Α ́51), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..

β) Για τα προσόντα εκλογής των καθηγητών των Πανεπιστημίων με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α ́87) και αντίστοιχα για τις βαθμίδες των καθηγητών των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται, με την ίδια επιφύλαξη, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 (Α ́173), όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α ́195). Κάθε αντίθετη στα άρθρα αυτά διάταξη καταργείται.

γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκου- ρων Καθηγητών. Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύννται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει μετά τη λέξη «από» διαγράφονται η λέξη «δεκαπέντε» και ο αριθμός «15».

3. Η περίπτωση α ́ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) η- μερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ως εξής: (α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης και (β) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.»

4. Η περίπτωση γ ́ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση στην οποία οφείλει: α) να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης, β) να διατυπώσει την άποψή της εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και ειδικότερα για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, καθώς και η συνάφεια αυτής, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, γ) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να προβεί στη συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους. Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έρ- γα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου της, η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από καθηγητές ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνω- στικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήμα- τος.»

5. Στο τέλος της περίπτωσης α ́ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει, μετά τη λέξη «υποψηφίων» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η φράση «καθώς και με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ ́ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κριτήρια και προϋποθέσεις.»

6. Οι υποπεριπτώσεις αα ́ και ββ ́ της περίπτωσης θ ́ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«αα) Το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον μοναδικό υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη και τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,

ββ) Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντί- στοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.»

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α ́83) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται:

(α) Το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α ́24) και ισχύει.

(β) Το άρθρο 18 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως ισχύ- ει.

4. Οι σε εξέλιξη ευρισκόμενες, κατά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 (Α ́83) διαδικασίες, εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής, ως τέτοιες νοούνται οι διαδικασίες για τις οποίες η αίτηση εξέλιξης καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα έχει υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4386/2016. Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/ Β2/9.10.2013 (Β ́2619) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», η ο- ποία επανέρχεται σε ισχύ. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των ως άνω μητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής.»

8. Από της δημοσιεύσεως του ν. 4386/2016 (Α ́83) και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι διαδι- κασίες εκλογής και εξέλιξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 νται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Α- ναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει μετά τη λέξη «από» διαγράφονται η λέξη «δεκαπέντε» και ο αριθμός «15».

3. Η περίπτωση α ́ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) η- μερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο- βολής υποψηφιοτήτων ως εξής: (α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης και (β) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.»

4. Η περίπτωση γ ́ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση στην οποία οφείλει: α) να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσ πικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης, β) να διατυπώσει την άποψή της εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και ειδικότερα για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, καθώς και η συνάφεια αυτής, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, γ) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να προβεί στη συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους. Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έρ- γα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου της, η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από καθηγητές ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήμα- τος.»

5. Στο τέλος της περίπτωσης α ́ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει, μετά τη λέξη «υποψηφίων» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η φράση «καθώς και με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ ́ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κριτήρια και προϋποθέσεις.»

6. Οι υποπεριπτώσεις αα ́ και ββ ́ της περίπτωσης θ ́ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«αα) Το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον μοναδικό υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη και τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από δε- καπέντε (15) μέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,

ββ) Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συμ- μετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.»

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α ́83) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται:

(α) Το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α ́24) και ισχύει.

(β) Το άρθρο 18 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως ισχύ- ει.

4. Οι σε εξέλιξη ευρισκόμενες, κατά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 (Α ́83) διαδικασίες, εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής, ως τέτοιες νοούνται οι διαδικασίες για τις οποίες η αίτηση εξέλιξης καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα έχει υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4386/2016. Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/ Β2/9.10.2013 (Β ́2619) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», η ο- ποία επανέρχεται σε ισχύ. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των ως άνω μητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής.»

8. Από της δημοσιεύσεως του ν. 4386/2016 (Α ́83) και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013  (Β ́2619) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» η οποία εφαρμόζεται κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των ως άνω μητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής.

Στα μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται και επίκουροι καθηγητές της οικείας σχολής και του ιδρύματος. 9. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως ισχύει, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τη
βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη.

10. Η εκλογή και η εξέλιξη καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.

11. Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης τους μετά από παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Το άρθρο 73 του ν. 4386/2016 (Α ́83) καταργείται.

12. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση
νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Τ.Ε.Ι. αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για έγκριση της σχετικής πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

13. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Πανεπιστημίων γίνεται κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α ́ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α ́195).

14. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) «Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών» αντικαθίσταται ως εξής: «Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων».

Άρθρο πέμπτο Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.

Η παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α ́193) ό- πως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«30. α. Σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του ν. 2454/1997 (Α ́7), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014 (Α ́270), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 51 του ν. 3149/2003 (Α ́141), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος. Στη Συνέλευση συμμετέχει ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία των μελών του, καθώς και ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζνται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών ή υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των κατηγοριών αυτών προ- σωπικού.

β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δ.Ε. του Α.Ε.Ι., με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται κατά προτεραιότητα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος, σε περίπτωση δε κατά την οποία στο Τμήμα δεν υπηρετεί καθηγητής των ως άνω βαθμίδων δύναται να ορισθεί ως Πρόεδρος Επίκουρος Καθηγητής. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος.»

Άρθρο έκτο
Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι.

Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (Α ́195) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων της παρ. 1 που αναρτώνται στον «Εύδοξο» ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο ελέγχου της διαμόρφωσης του κόστους των συγγραμμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου επί των διανεμόμενων συγγραμμάτων κάθε εκ- δοτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και ως Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης. Οι Επιτροπές δύνανται να επιβάλ- λουν διοικητικά πρόστιμα και ποινές στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους που αναφέρονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.»

Άρθρο έβδομο
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α ́266) όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «ο ορισμός» και πριν από τη λέξη «και» οι λέξεις «των διδάκτρων» διαγράφονται και τίθενται οι λέξεις «της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 μετά τη λέξη «διάρκειας» και πριν από τη λέξη «ενός» προστίθεται η λέξη «μέχρι» .

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 η λέξη «μισθοδοσία» αντικαθίσταται από τη λέξη «αμοιβή» .

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ ́ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α ́266) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό έως 20% επί του ύψους της συμμετοχής των φοιτητών χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύματος, την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρμογή του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ιδρύματος δαπάνη.»

5. Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 μετά το κόμμα (,) που έπεται των αρχικών γραμμάτων «Ε.Α.Π.» τίθεται τελεία (.) και οι λέξεις «που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» διαγράφονται.

Άρθρο όγδοο
Λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των Α.Ε.Ι.

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Α ́195) καταργείται. Οι κατά παράταση θητείες των γραμματέων των Α.Ε.Ι. λήγουν αυτοδικαίως από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Ομοίως παύει να ισχύει από της δημοσιεύσεως του παρόντος η σε εφαρμογή της κταργηθείσης διάταξης ανάθεση καθηκόντων των γραμματέων σε γενικό διευθυντή ή σε προϊστάμενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος. Οι γραμματείς των Α.Ε.Ι. που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος έπειτα από διαδικασία επιλογής ολοκλη- ρώνουν τη θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί.

Άρθρο ένατο
Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2083/1992 (Α ́159) μετά τη λέξη «τουλάχιστον» και πριν από τη λέξη «στα» οι αριθμοί και λέξεις «8,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10» διαγράφονται και τίθενται στη θέση τους οι λέξεις «λίαν καλώς».

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.