Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Πως σχολίασε η Σ. Αναγνωστοπούλου τις , υπό ψήφιση, διατάξεις για τα ΑΕΙ

Δημοσίευση: 02/08/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Αν υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σχολίασε ως εξής τις, υπό ψήφιση, διατάξεις για τα ΑΕΙ :

Θα μιλήσω και τα δύο άρθρα που αφορούν τα Ανώτατα Ιδρύματα, το ένα είναι το άρθρο 27, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας, που είναι αυτά που έπρεπε να αποδίδουν οι Καθηγητές όλων των βαθμίδων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Ξέρουμε και από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που είχα και από αυτά που διάβασα, έχουμε υποστεί κριτική σε δύο σημεία και θέλω να μιλήσω για αυτά τα δύο σημεία. Το πρώτο σημείο της κριτικής αφορά το κατά πόσον η διάταξη περιλαμβάνει και Πανεπιστημιακούς Καθηγητές που δραστηριοποιούνται εκτός πανεπιστημίου, σε εταιρείες, όταν έχουμε συστήσει εταιρείες.

Να πούμε πρώτων, η επίμαχη επιβάρυνση δεν έχει φορολογικό χαρακτήρα, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, η επιβάρυνση έχει στην ουσία ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθόσον οι ίδιοι οι Καθηγητές είναι οι τελικοί αποδέκτες των παρακρατούμενων ποσοστών, τα οποία συμβάλλουν στην εξασφάλιση και εδώ πραγματικά παραπέμπω στην Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα οποία συμβάλλουν στην εξασφάλιση των υλικών προϋποθέσεων αξιοπρεπούς ασκήσεως του Πανεπιστημιακού τους έργου και απολαμβάνουν δυνατότητες παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, εντός του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα μπορούν να ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα, να επαυξάνουμε δε την ιδιωτική τους πελατεία λόγω του αυξανόμενου κύρους που του προσδίδει η θέση τους, και η εν γένει απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο.

Εφόσον λοιπόν πρόκειται για μια επιβάρυνση χωρίς φορολογικό, αλλά με ανταποδοτικό χαρακτήρα και εφόσον το αποτέλεσμα της επιβάρυνσης επιστρέφει στους ίδιους Καθηγητές, προκύπτει εύλογα το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν από την υποχρέωση καταβολής του συγκεκριμένου ποσοστού, να διαφεύγουν οι Καθηγητές οι οποίοι επιλέγουν να ασκήσουν το επάγγελμα της ειδικότητάς τους, εκτός Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή τους σε εταιρείες;

Η απάντηση είναι προφανής και είναι ότι δεν μπορούν να εξαιρούνται οι Καθηγητές που συμμετέχουν σε εταιρείες από την υποχρέωση καταβολής από υποχρέωση απόδοσης του συγκεκριμένου ποσοστού στο  ΕΛΚΕ.

Τα επιχειρήματα θα σας τα πω με πολύ συντομία, ο νομοθέτης δεν εξαίρεσε ρητός τους Καθηγητές που συμμετείχαν σε εταιρείες και συνεπώς δεν πρέπει οποιαδήποτε ερμηνεία των διατάξεων για την επίμαχη επιβάρυνση, να εξαιρείται τη συγκεκριμένη κατηγορία των Καθηγητών που συμμετείχαν σε εταιρίες. Αυτό συνάγεται από την πάγια ερμηνευτική αρχή σύμφωνα με την οποία, του νόμου μη διακρίνοντος, ούτε ο ερμηνευθείς στο δικαίου επιτρέπεται να κάνει διάκριση. Δεύτερον, ο νόμος 4009/2011, όπως και ο προηγούμενος νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, κάνει λόγο για τις δραστηριότητες που επιτρέπεται αποκλειστικά να ασκούν οι Καθηγητές πλήρους απασχόλησης, μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το ελεύθερο επάγγελμα.

Η συμμετοχή σε εταιρία ενός Καθηγητή συμπεριλαμβάνεται στο ελεύθερο επάγγελμα, διαφορετικά θα υπήρχε ασυμβίβαστο στους Καθηγητές να συμμετέχουν σε εταιρείες, κάτι όμως που ουδέποτε έγινε δεκτό από το νομοθέτη και τα Δικαστήρια. Τρίτον, ο σκοπός της συγκεκριμένης επιβάρυνσης των Καθηγητών που ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα και ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι η ενίσχυση των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Συνεπώς, εφόσον αποδέκτες της επιβάρυνσης είναι όλοι ανεξαιρέτως οι Καθηγητές, θα ήταν άδικο και παράλογο να εξαιρούνται οι Καθηγητές που είναι μέλη σε εταιρείες από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση και αυτό θα αντέβαινε προδήλως στην αρχή της ισότητας.

Δεν μπορεί δηλαδή ένας Λέκτορας που είναι Δικηγόρος ως φυσικό πρόσωπο να αποδίδει και να μην αποδίδει ένας Καθηγητής πρώτης βαθμίδας που είναι μέλος σε εταιρεία. Μια τέτοια υποτιθέμενη εξαίρεση διαψεύδεται και σιωπηλά από την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία το Δικαστήριο δέχθηκε ότι είχαν έννομο συμφέρον και νομίμως συμμετείχαν σε δίκη και οι αιτούντες μέλη δικηγορικών εταιρειών κ.λπ.. Πέμπτον, τυχόν εξαίρεση των Καθηγητών μέλη εταιριών, δεν μπορεί να εδράζεται ούτε στην αρχή της προστασίας, της καλής πίστης και της δικαιολογημένες εμπιστοσύνης, καθόσον οι εν λόγω αρχές στερούνται το έρεισμα τους, όταν η επίμαχη περίπτωση είναι εκκρεμεί στα Δικαστήρια.

Η ερμηνεία του τύπου λέω ότι έχει ακουστεί ως κρατική «αφού δεν το κατέβαλαν μέχρι τώρα, άρα δεν το οφείλω» είναι ανεπίτρεπτη, διότι στερείται παντελώς νομικού ερείσματος στο μέτρο που προβαίνει σε εκ των υστέρων νομική δικαιολόγηση μιας κακής πρότερης πρακτικής.

Τέλος, έχει διατυπωθεί η κριτική, ότι «η διάταξη στο μέτρο που καταλαμβάνει τις εταιρίες νομίμως μπορεί να ισχύσει εφεξής», όμως, είναι μη νόμιμη στο μέτρο που θέτει ζήτημα αναδρομικότητας ως προς τις εταιρείες.

Αυτή είναι η κριτική.

Η διάτρηση αυτή είναι ψευτοδιάτρηση, διότι σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω τους καθηγητές που ήταν μέλη σε εταιρείες ουδέποτε ο νομοθέτης εξαίρεσε από τους υπόχρεους της συγκεκριμένης επιβάρυνσης.

Γι' αυτό το λόγο αναφέρεται στη διάταξη, ότι «τα ποσοστά που οφείλονται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται και τα οποία οφείλουν οι καθηγητές, που ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται μετά την εικοσαετία από τη λήξη του έτους που βεβαιώθηκαν ως δημόσιο έσοδο».

Εδώ έχουμε το πρόβλημα, ότι δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμα όλες αυτές οι παρακρατήσεις, οι αποδόσεις στον ΕΛΚΕ, που θα έπρεπε να έχουν γίνει και άρα πρέπει να βεβαιωθούν, καθώς και η παρακράτηση, γιατί περί παραγραφής πρόκειται και όχι αναδρομικότητας. Η παραγραφή δεν μπορεί να αρχίσει πριν να οριστεί το δημόσιο έσοδο, που έπρεπε να έχει καταβληθεί.

Άρα, γι' αυτό αυτή η διάταξη δεν έχει καμία αναδρομικότητα, δεν είναι αντισυνταγματική, αφορά την παραγραφή και αν οι καθηγητές που συμμετείχαν σε εταιρείες οφείλουν ή όχι να αποδώσουν στους ΕΛΚΕ, αυτό που έπρεπε να αποδώσουν.

Αυτή είναι η μια διάταξη και η άλλη αφορά το Διεθνές Πανεπιστήμιο, στο οποίο θα γίνουν δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την παράγραφο του άρθρου 27 το Διεθνές Πανεπιστήμιο μπορεί να συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και με ομοταγή πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι με τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας μπορεί να ιδρύει ιδρύματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, οπουδήποτε και στο εξωτερικό, όπου θα διοργανώνονται κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών - όχι προπτυχιακών, αλλά μεταπτυχιακών και εδώ θα υπάρξει μια νομοτεχνική βελτίωση - καθώς επίσης και όχι κέντρα σπουδών, αλλά κέντρα δια βίου μάθησης, όπως ορίζεται σύμφωνα με το νόμο κ.λπ..

Σχόλια (1)

 
Καθηγητης ΤΕΙ
12 Αυγ 2016 01:07

Ειναιαπλουστευμενη η αποψη της Κας Υπουργου. Το προβλημα ομως ειναι συνθετο.
Ανταποδοτικο τελος για τη θεση του Καθηγητη, γιατι; Οι θεσεις αυτες δεν χαριζονται αλλα κατακτωνται με πολυ δουλεια και προσπαθεια μετα απο συνεχεις κρισεις απο πολυμελη εκλεκτορικα σωματα. Το Πανεπιστημιο η το ΤΕΙ που βοηθα σε ολη αυτη τη διαδικασια για να εχει την απαιτηση ανταποδοσης;
Και πρεπει ο Καθηγητης να πληρωνει ανταποδοτικο τελος για να ασκει αξιοπρεπως τα καθηκοντα του; Δεν ειναι υποχρεωση της πολιτειας να αμοιβει με αξιοπρεπεις μισθους τους Καθηγητες, ωστε να μην υπαρχει η αναγκη ασκησης ελευθερου επαγγελματος;
Ουτε τα χρηματα του ανταποδοτικου τελους επιστρεφουν στους Καθηγητες. Εαν υποθεσουμε οτι ενας Καθηγητης διεκδικει 1000 ευρω απο ενα προγραμμα του Ειδικου Λογαριασμου, θα του γινουν κρατησεις 15% καο οταν θα εισπραξει τα 850 ευρω θα τα δηλωσει σαν προσθετες αμοιβες, θα αλλαξει κλιμακα φορολογιας αι οτι εισεπραξε απο τον ειδικο λογαριασμο θα το πληρωσει σε φορους.
Δυο επισης πολυ σημαντικα σημεια του προβληματος ειναι και τα ακολουθα.
Πρωτον. Γιατι στο πλαισιο της ισο πολιτειας δεν ζητειται ανταποδοτικο τελος και απο τους Στρατιωτικους Ιατρους, για τις σπουδες και την μετεκπαιδευση των οποιων το κρατος ξοδευει πραγματικα τεραστια ποσα και εχουν τη δυνατοτητα να ασκουν και ελευθερο επαγγελμα. Αυτο δεν ειναι ανιση μεταχειριση πολιτων;
Δευτερον. Γιατι μεχρι σημερα στις προκυρηξεις για νεες θεσεις η για εξελιξεις δεν αναφερεται το θεμα του ανταποδοτικου τελους, ωστε να ενημερωνεται ο νεος υποψηφιος τι τον περιμενει; Γνωριζετε οτι υπαρχουν υποψηφιοι που καταλαμβανουν τις θεσεις και μετα ανακαλυπτουν οτι τα χρηματα του ανταποδοτικου τελους ειναι περισσοτερα απο το μισθο τους, με αποτελεσμα να παραιτουνται και να χηρευει η θεση με οτι αυτο συνεπαγεται;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ