Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: Τι θα ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος- Ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν οι φοιτητές

Ο νέος τρόπος κοστολόγησης των Συγγραμμάτων
Δημοσίευση: 09/08/2016
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι τρεις υπουργικές βάσεις σχετικά με τα συγγράμματα των φοιτητών, βάσει της νέας διάταξης που ψηφίστηκε  στη Βουλή.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις:

Οι  προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  (Τ.Ε.Ι.) , έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Προπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) έχουν δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας μιας (1) εκ των προτεινόμενων σειρών ανά «θεματική ενότητα».

Διδακτικά συγγράμματα θεωρούνται έντυπα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρονικά βιβλία ελεύθερης πρόσβασης, κατόπιν έγκρισής τους από τις Γενικές Συνελεύσεις των Α.Ε.Ι. ή την Κοσμητεία του Ε.Α.Π. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εφόσον ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και καλύπτουν κατά το δυνατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως καθορίζεται στον Οδηγό Σπουδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., του Προγράμματος Σπουδών των Α.Ε.Α. και του Ε.Α.Π.

Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων ή, για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Α.Π., θεματικών ενοτήτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Όσα Τμήματα των ανωτέρω Ιδρυμάτων χρησιμοποιούν το σύστημα ECTS μονάδων, όπου για την λήψη του πτυχίου απαιτούνται 240 ECTS μονάδες, προκειμένου να υπολογιστεί ο ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, στον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων του προ- γράμματος σπουδών θα πρέπει να προστεθεί το πηλίκο του αριθμού των ECTS μονάδων που υπολείπονται μέχρι τις 240 δια το μέσο όρο του αριθμού ECTS μονάδων των μαθημάτων επιλογής του προγράμματος σπουδών.

Εάν φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα ή θεματικές ενότητες από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.

Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων ασκείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (στη συνέχεια «ΕΥΔΟΞΟΣ»), το οποίο διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας Α.Ε.», που συστάθηκε με το Π.δ. 29/1998 (Α’ 34), και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εκδοτικοί Οίκοι

1. Εκδοτικοί οίκοι που διαθέτουν εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή άδεια εκμετάλλευσης του, οφείλουν να εγγράφονται στον «ΕΥΔΟΞΟ», προκειμένου να διανέμουν διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Με την εγγραφή των εκδοτών στον «ΕΥΔΟΞΟ», τους χορηγείται ένας Κωδικός Πρόσβασης και Υποβολής για την ταυτοποίηση τους στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Με την εγγραφή τους οι εκδότες συμβάλλονται ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται έγγραφος τύπος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν το διδακτικό σύγγραμμα σε όσους δικαιούχους φοιτητές και σπουδαστές Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. το επιλέξουν, μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Η εγγραφή αυτή ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος, από τον ενδιαφερόμενο εκδότη. Το αυτό ισχύει και για τους αυτοεκδότες, δηλαδή τους καθηγητές που διαθέτουν οι ίδιοι τα βιβλία τους, χωρίς να υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στην έκδοση τιμολογίου, μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2016/2017.

2. Μετά την εγγραφή του στον «ΕΥΔΟΞΟ», κάθε εκδότης καταχωρίζει τα διδακτικά συγγράμματα. Οφείλει να παρέχει, σε ηλεκτρονική μορφή, τα στοιχεία που καθιστούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος διδακτικού συγγράμματος, δηλαδή τίτλο, συγγραφέα, ISBN, το έτος της πρώτης έκδοσης και της πρώτης ανάρτησης στον «ΕΥΔΟΞΟ», διευκρινίσεις εάν πρόκειται για νέα έκδοση ή επανεκτύπωση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του εξαμήνου ανάρτησής του στον «ΕΥΔΟΞΟ», τον συνολικό αριθμό σελίδων, τις σελίδες που περιέχουν διαγράμματα, πίνακες, μαθηματικούς τύπους, εικόνες, σχήματα και παρτιτούρες, τις μονόχρωμες ή τετράχρωμες σελίδες, τις διαστάσεις των σελίδων, ιστοσελίδα συγγράμματος στο δικτυακό τόπο του εκδότη, το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, τον πίνακα περιεχομένων και ένα τυπικό απόσπασμα 20 σελίδων του διδακτικού συγγράμματος. Παράλειψη οιουδήποτε εκ των ανωτέρω, καθώς επίσης και του κόστους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επό- μενη παράγραφο, καθιστά την καταχώριση αδύνατη.

3. Κατά την καταχώριση των διδακτικών συγγραμμάτων, ο εκδότης αναρτά την τιμή κόστους για κάθε σύγ- γραμμα που καταχωρίζει στον «ΕΥΔΟΞΟ», έτσι όπως διαμορφώνεται βάσει των οικείων διατάξεων.

4. Η καταχώριση των διδακτικών συγγραμμάτων από τους εκδότες πραγματοποιείται μέχρι την 30η Μαΐου. Ειδικά για το πρώτο έτος απάτης δημοσιεύσεως της πα- ρούσας, καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου.

5. Κάθε εκδότης υποδεικνύει τα σημεία διανομής του διδακτικού συγγράμματος που έχει καταχωρίσει στο εν λόγω σύστημα. Τα σημεία διανομής πρέπει να βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εδρεύουν τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. όπου διδάσκεται το αντίστοιχο για το προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα μάθημα. Αν ο εκδότης δεν τηρήσει την παραπάνω διαδικασία ή την τηρήσει αλλά το δηλωθέν διδακτικό σύγγραμμα ενταχθεί στον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων ενός Τμήματος που εδρεύει σε τόπο διαφορετικό από αυτό των δηλωθέντων σημείων διανομής, τότε ο εκδότης οφείλει να χρησιμοποιήσει, με δική του χρέωση, την υπηρεσία ταχυμεταφοράς που θα του υποδείξει ο «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Τα τμήματα των ΑΕΙ

1.Οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και η Κοσμητεία του Ε.Α.Π. οφείλουν να εγγραφούν στον «ΕΥΔΟΞΟ» και το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, να δηλώνουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό του Σύστημα (ΚΠΣ) τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα/θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών, τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα, όπως αυτά προβλέπονται στον συνταχθέντα συνολικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., το αρμό- διο κατά το Ν. 3432/2006 (Α’ 14) όργανο των Α.Ε.Α. και την Κοσμητεία του Ε.Α.Π. και τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων/θεματικών ενοτήτων για τα οποία δικαιούται ο φοιτητής ή σπουδαστής να επιλέξει διδακτικά συγγράμματα, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Σεπτεμβρίου. Επι- πλέον, οφείλουν να δημοσιεύουν τον ανωτέρω κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον «ΕΥΔΟΞΟ», μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ο κατάλογος

2. Ο συνολικός κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τα συγγράμματα που επελέγησαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 όργανο των Α.Ε.Α. και την Κοσμητεία του Ε.Α.Π. να διανεμηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Η επιλογή αυτή γίνεται μέσα από τον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Ο ανωτέρω κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων συντάσσεται με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις των οικείων Τομέων/ Προγράμματος Σπουδών για τα μαθήματα/θεματικές ενότητες που πρόκειται να διδαχθούν με ευθύνη τους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εισηγήσεις άλλων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, τα οποία δεν είναι μέλη του οικείου Τομέα, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη μόνο προς συμπλήρωση των προ- τάσεων του Τομέα.

Οι Γενικές Συνελεύσεις

3. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. οφείλουν να προτείνουν προς την αρμό- δια Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή στην Κοσμητεία αντίστοιχα κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα/θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών που πρόκειται να διδαχθεί με ευθύνη του οικείου Τομέα/Προγράμματος Σπουδών κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) επιλογές αποτελούμενες από ένα (1) προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα/σειρά ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα/θεματική ενότητα, οι οποίες προέρχονται από τα δηλωθέντα συγγράμματα  στον «ΕΥΔΟΞΟ», και συντάσσεται μετά από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων/ Κοσμητεία του Ε.Α.Π.

 Ξενόγλωσσα συγγράμματα

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία, που να καλύπτει την ύλη συγκεκριμένου μαθήματος/θεματικής ενότητας, μπορούν να προταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας του Ε.Α.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση του Τομέα/Προ- γράμματος Σπουδών, ξενόγλωσσα συγγράμματα και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο με την προϋπόθεση να αιτιολογείται ειδικά η ανάγκη διανομής τους. Ο διαθέτης αυτών των συγγραμμάτων πρέπει να έχει εγγραφεί στον «ΕΥΔΟΞΟ» και να έχει το δικαίωμα διανομής τους στην Ελλάδα.
 
Ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν οι φοιτητές

1. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέξουν από τον συνολικό κατάλογο προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ» ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα για κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. επιλέγουν μια (1) σειρά συγγραμμάτων για κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών.

2. Η διαδικασία της επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές πραγματοποιείται μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Για την εκτέλεση της διαδικασίας απαιτείται η είσοδος των φοιτητών ή σπουδαστών στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ», όπου πιστοποιούνται μέσω της ακαδημαϊκής ομοσπονδίας καταλόγων του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και επιλέγουν για κάθε δηλωθέν υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα του προγράμματος σπουδών ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα ή μίας (1) σειράς συγγραμμάτων. Ταυτόχρονα με την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων οι φοιτητές ή σπουδαστές οφείλουν να δηλώσουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ότι το διδακτικό σύγγραμμα που επέλεξαν αντιστοιχεί στο μάθημα που δήλωσαν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στη Γραμματεία των Α.Ε.Α. και στην αντίστοιχη υπηρεσία του Ε.Α.Π. Όσοι βρίσκονται στο δεύτερο και πλέον εξάμηνο φοίτησης, οφείλουν να δηλώσουν επιπλέον και τον αριθμό των μαθημάτων για τα οποία έχουν παραλάβει διδακτικά συγγράμματα. Οι δηλώσεις των φοιτητών ή σπουδαστών του προηγούμενου εδαφίου επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (75 Α’).

3. Η επιλογή διδακτικού συγγράμματος για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα/ θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών γίνεται ξεχωριστά από τη δή- λωση μαθήματος, η οποία γίνεται από τους φοιτητές ή σπουδαστές σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστο- σελίδα του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών.

4. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος κάθε φοιτητής ή σπουδαστής λαμβάνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) έναν κωδικό (PIN) με την προσκόμιση του οποίου θα παραλαμβάνει από τα σημεία δια- νομής τα επιλεχθέντα από αυτόν διδακτικά συγγράμματα.

5. Κάθε εκδότης διανέμει τα διδακτικά συγγράμματα στο δηλωθέν για κάθε διδακτικό σύγγραμμα σημείο διανομής από την 15η Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από την 15η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που φοιτητής ή σπουδαστής παρέλειψε να παραλάβει τα διδακτικά συγγράμματα και εξετάστηκε επιτυχώς στο αντίστοιχο μάθημα, χάνει το δικαίωμα αυτό.

Kοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων

1. Όλα τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται δωρεάν στους δικαιούχους φοιτητές Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (στο εξής « ΕΥΔΟΞΟΣ»), από το χειμερινό εξάμηνο 2016- 2017, επανακοστολογούνται βάσει της παρούσας.

2. Η κοστολόγηση πραγματοποιείται από τους έχοντες το δικαίωμα διανομής του διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του και αναρτάται ηλεκτρονικά στον «ΕΥΔΟΞΟ». Η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων μπορεί να παρεμβαίνει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την ανάρτηση του διδακτικού συγγράμματος στον «ΕΥΔΟΞΟ» έως την πληρωμή για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων μπορεί να παρεμβαίνει μέχρι και δυο έτη μετά από την εκκαθάριση.

3. Εκδοτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν δικαίωμα διανομής ή άδεια εκμεταλλεύσεως διδακτικού συγγράμματος ελευθέρου εμπορίου υποχρεούνται να συμπληρώνουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της υπ' αριθμ. Φ.1/76244/Β3/30.06.2010 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. (α) Για την υπαγωγή ενός διδακτικού συγγράμματος στην κατηγορία «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης- μουσικό» προϋποτίθεται ότι αυτό περιέχει εικόνες ή μαθηματικούς τύπους ή πίνακες ή διαγράμματα ή σχήματα ή παρτιτούρες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του συνολικού αριθμού των σελίδων του. Οι σελίδες έως «Κεφάλαιο πρώτο», το βιβλιογραφικό παράρτημα, βιβλιογραφικές παραπομπές μετά το τέλος του τελευταίου κεφαλαίου και τα κάθε είδους παραρτήματα των συγγραμμάτων αυτής της κατηγορίας κοστολογούνται ως μονόχρωμες της κατηγορίας «απλό» διδακτικό σύγ- γραμμα.

(β) Τα «απλά» διδακτικά συγγράμματα κοστολογούνται εφεξής ως μονόχρωμα, ασχέτως εάν εμπεριέχουν δίχρωμες ή τετράχρωμες σελίδες. Εξαίρεση για τα απλά συγγράμματα αποτελούν τα έγχρωμα ένθετα με τετράχρωμες σελίδες. Τα δίχρωμα συγγράμματα θα κοστολογούνται ως μονόχρωμα. Η κοστολόγηση του ένθετου ή των έγχρωμων σελίδων στην ως άνω περίπτωση θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στην κατηγορία «Τεχνικό-Τετράχρωμο» του πίνακα της παρούσας.

(γ) Το σκληρό εξώφυλλο δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων.

(δ) Ο συνολικός αριθμός των σελίδων που θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία της κοστολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννιακόσιες (900). Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός σελίδων ενός διδακτικού συγγράμματος υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό σελίδων, οι επιπλέον σελίδες δεν θα κοστολογούνται. Οι βασικές διαστάσεις είναι 14X21, 17X24 και το μέγιστο 21X29. Ειδικά βιβλία καλλιτεχνικού περιεχομένου που υπερβαίνουν τη διάσταση 21X29 κοστολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης. Από την ίδια επιτροπή κοστολογούνται τα βιβλία που αποκλίνουν από τις βασικές διαστάσεις.

5. (α) Οι τιμές κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων που αναρτώνται βάσει του νέου συστήματος προσδιορισμού του κόστους, με υπεύθυνη δήλωση των εκδοτών στον «ΕΥΔΟΞΟ», υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων.

(β) Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης εξετάζει αν τα καταχωρηθέντα στο πληροφοριακό σύστημα στοιχεία του διδακτικού συγγράμματος είναι ακριβή και αληθή. Στην περίπτωση που τα υπό εξέταση στοιχεία είναι ακριβή και αληθή η Επιτροπή προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα έκδοσης και τη μορφή του διδακτικού συγγράμματος προκειμένου να προβεί σε ενδεχόμενη τροποποίηση της διαμορφούμενης τιμής κοστολόγησης. Στην έννοια της μορφής περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: το σχήμα, ο τύπος, η εκτύπωση και η ραφή του σώματος του διδακτικού συγγράμματος. Σ(γ) Σε περίπτωση που τα αναρτηθέντα στον «ΕΥΔΟΞΟ» στοιχεία του διδακτικού συγγράμματος είναι ανακριβή και αναληθή, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων εξετάζει το ενδεχόμενο συνδρομής της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') όπως ισχύει, και παραπέμπει το φάκελο της υπόθεσης στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων γνωστοποιούνται στους εκδό- τες, στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστά- σεων και αναρτώνται στη δικτυακή πύλη του «ΕΥΔΟΞΟΥ».

7. Τεύχη ή τόμοι κοστολογούνται ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση η κατάτμηση ενός ενιαίου συγγράμματος σε περισσότερους τόμους ή τεύχη δεν συνεπάγεται για το ΥΠΠΕΘ αύξηση της τιμής του συνόλου των επιμέρους τόμων ή τευχών σε σχέση με το ενιαίο σύγγραμμα, όπως έχει καταχωρηθεί την 1.06.2016 στον «ΕΥΔΟΞΟ».

8. Ο πίνακας τιμών κοστολόγησης έχει ως εξής:

(α) Η ως άνω κλίμακα τιμών ισχύει για πυκνότητα γραφής 33-37 αράδων για τη διάσταση 14X21, 40-44 για τη διάσταση 17X24 και 48-52 για τη διάσταση 21X29 για τα απλά συγγράμματα.

Για τα ιατρικά-μαθηματικά-τεχνικά συγγράμματα, καθώς και για τα συγγράμματα τέχνης, η αναγωγή στον αριθμό σελίδων που κοστολογούνται γίνεται λαμβάνοντας ως βάση τον αριθμό των σελίδων που θα προέκυπτε από τη χρήση τυπογραφικών στοιχείων έως 11, διάστιχο αυτόματο και περιθώριο έως 2εκ. Σε κάθε περίπτωση, ελέγχονται μη αποδεκτές πρακτικές στην καταμέτρηση σελίδων, όπως μεγεθυμένα σχήματα χωρίς λόγο, αραιά στοιχειοθετημένες αράδες κειμένου, αχρείαστα κενά μεταξύ παραγράφων, υπερβολικά μεγάλα διάκενα ανάμεσα σε τύπους, μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς του κυρίως κειμένου, καθώς και αχρείαστη αλλαγή σελίδας.

(β) Για κάθε σύγγραμμα πέραν του δεκάτου έκτου εξαμήνου από την πρώτη ανάρτηση στον «ΕΥΔΟΞΟ», υπολογίζεται έκπτωση 2% ανά έτος η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το 10% επί της τιμής που ισχύει βάσει του ως άνω πίνακα.

(γ) Υπολογίζεται έκπτωση 5% για κάθε αντίτυπο πέραν των 800 και 10% για αριθμό αντιτύπων υψηλότερο των 1500 ανά εξάμηνο.

9. Ο υπολογισμός της τιμής του αναρτώμενου στον «ΕΥΔΟΞΟ» διδακτικού συγγράμματος, σύμφωνα με τον πίνακα και τα κριτήρια (α) έως και (γ) της ανωτέρω παραγράφου, γίνεται από τις εκδοτικές επιχειρήσεις και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Το κόστος εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.

10. Με το πέρας της διαδικασίας διανομής των συγ- γραμμάτων, συντάσσονται βάσει των στοιχείων του «ΕΥΔΟΞΟΥ» συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των διανεμηθέντων συγγραμμάτων τα οποία θα πληρωθούν. Με ευθύνη των δικαιούχων αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11. Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση καταργείται κάθε προηγούμενη διάταξη σχετικά με την κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων που διανέμονται από τον «ΕΥΔΟΞΟ».

Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

Στο υπουργείο Παιδείας θα συσταθεί  πενταμελές συλλογικό όργανο με την ονομασία «Επιτροπή Ελέγχου κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων».

1. Η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

β Έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού κ ́ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αναπληρωτή του υπάλληλο Π.Ε. της ίδιας Διεύθυνσης, ως μέλος.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" (Ι.Τ.Υ.Ε.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, ως μέλος.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Τυπογραφείου, τεχνικού κλάδου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, ως μέλος.

ε) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημο- νικών Βιβλίων (Σ.Ε.Ε.ΒΙ.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ως μέλος

2. Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία γ' δ' και ε' του παρόντος άρθρου, ορίζονται εγγράφως από τους αρμόδιους φορείς εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

3. Τα μέλη των στοιχείων α και β καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του και μέχρι δύο (2) βοηθοί Γραμματέα ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Μέλος της Επιτροπής ή της Γραμματείας δεν έχει δικαίωμα να παρίσταται κατά την κοστολόγηση ενός διδακτικού συγγράμματος, εφόσον είναι εκδότης ή συγγραφέας του συγκεκριμένου διδακτικού συγγράμματος, ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του ή άλλο συγγενικό του πρόσωπο μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

5. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής, το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, με αιτιολογημένη απόφαση του. Η απουσία μέλους της Επιτροπής χωρίς σοβαρό λόγο από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο δύο (2) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση του, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας της Επιτροπής.

6. Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι πα- ρούσα η πλειοψηφία των μελών της μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, ο οποίος συντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη της Επιτροπής.

8. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων καλεί τους εκδότες που έχουν δικαίωμα διανομής διδακτικού συγγράμματος ή άδεια εκμετάλλευσής του να θέσουν στη διάθεση της Επιτροπής τα επιλεχθεντα προς έλεγχο διδακτικά συγγράμματα που έχουν αναρτήσει και κοστολογήσει στον «ΕΥΔΟΞΟ».

9. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και συνεδριάζει δυο φορές το μήνα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματεία της.

10. Ο Γραμματέας της Επιτροπής, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που συντάσσονται από τον ίδιο και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο.

11. Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επι- τροπής, διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α'), όπως ισχύει Αρμοδιότητες και Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγ- χου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

 Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) Η κοστολόγηση συγγραμμάτων μεγαλύτερων της διάστασης 21X29.

β) Ο έλεγχος της κοστολόγησης των Διδακτικών Συγ- γραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (στο εξής «ΕΥΔΟΞΟΣ») σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιτροπή αποφασίζει, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από σχετικό αίτημα οποιουδήποτε θεσμικά εμπλεκόμενου στη διαδικασία δωρεάν διανομής διδακτικών συγγραμμάτων ή κατόπιν καταγγελίας, προσδιορίζοντας την τιμή κάθε διανεμομένου συγγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η σχετική απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στους εκδότες, στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων, ενώ ενημερώνεται απευθείας ο «ΕΥΔΟΞΟΣ».

γ) Η παραπομπή στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων των περιπτώσεων που διαπιστώνει ανακρίβεια των στοιχείων που καταχωρίζονται στον «ΕΥΔΟΞΟ», καθώς και των περιπτώσεων που διαπιστώνεται απόκλιση από την ορθή κοστολόγηση πέραν του 20%.

Η Επιτροπή ελέγχει:

α) τα συγγράμματα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις τρεις κατηγορίες μεγέθους.

β) τα συγγράμματα της κατηγορίας «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-μουσικό».

γ) συγγράμματα που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του «ΕΥΔΟΞΟΥ», διανέμονται σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων.

δ) το κόστος των τόμων ή τευχών που προέκυψαν από κατάτμηση ενιαίων συγγραμμάτων.

ε) συγγράμματα που τιμολογούνταν βάσει του προϊσχύσαντος, της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.12/97315/Β3, θεσμικού πλαισίου.

Ελέγχει τον προσδιορισμό του κόστους τουλάχιστον 10% των διανεμηθέντων συγγραμμάτων τα δυο τελευταία εξάμηνα επιλέγοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία του «ΕΥΔΟΞΟΥ», με αντιπροσωπευτικά κριτήρια, κατά φθίνουσα κλίμακα κόστους.
 

Σχόλια (2)

 
Συγγραφέας
10 Αυγ 2016 10:57

Νομίζω πως μία επανάληψη της δράσης ΚΑΛΙΠΠΟΣ, για τη χρηματοδότηση συγγραφέων διδακτικών συγγραμάτων ανοικτής πρόσβασης θα εξοικονομούσε αρκετά χρήματα για το υπουργείο

 
Θέμης Ντάλλας
21 Οκτ 2016 11:01

Νομίζω ότι αντί να δίνει το κράτος χρήματα για 100 ίδια βιβλία σε κάθε έτος για κάθε μάθημα, να δίνει 100 για το ένα βιβλίο του μαθήματος το ένα έτος, 100 για το άλλο βιβλίο του μαθήματος το επόμενο έτος, κοκ, έως ότου οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων να έχουν πλήρεις καταλόγους συγγραμμάτων τους οποίους να δανείζονται οι φοιτητές για όλο το εξάμηνο. Μέσα σε 4-5 χρόνια δεν θα χρειάζονταν ετήσια έξοδα για τα φοιτητικά βιβλία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.