ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: Τι ισχύει

Δείτε τα έγγραφα

13/11/2016

Άκουσε το άρθρο

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύμφωνα με  έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις  εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν τίθεται θέμα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής τους>

Οι δικαιούχοι φοιτητές πρέπει  να προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους   2016 (εισοδήματα του οικονομικού έτους 2015).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

1. Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδα, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

2. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος.

3. Οι φοιτητές πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με την υπηκοότητα των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

4.Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα, ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

5.Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή σε περισσότερες οικίες.

6. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, αρκεί να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α ́) οι Σχολές της Κύπρου βρίσκονται από το 2006-2007 εκτός του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ως εκ τούτου οι φοιτητές που φοιτούν στην Κύπρο δεν δικαιούνται στεγαστικό επίδομα.

8. Δικαιούχος του επιδόματος θεωρείται το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής.

9. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

10. Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής, γεγονός το οποίο πρέπει να προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ζητείται η οικονομική ενίσχυση.

11. Όσοι φοιτητές διαμένουν στις φοιτητικές εστίες   ή σε μισθωμένα από το ΑΕΙ δωμάτια δεν δικαιούνται το επίδομα.

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

 -Η ισχύς των μισθώσεων μπορεί να είναι και διάρκειας μικρότερης του έτους.

-Γίνονται δεκτές και οι περιπτώσεις μισθώσεων που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα.

- Η επί δίμηνο τουλάχιστον διαμονή της περίπτωσης αυτής θα πρέπει να έχει διανυθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους, για το οποίο χορηγείται το επίδομα και σε καμιά περίπτωση εκτός αυτού (π.χ. διάστημα θερινών διακοπών).

-Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ο φοιτητής πρέπει να έχει πιστοποιητικό που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος όπου φοιτά ο φοιτητής και φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της Γραμματείας της Σχολής ή του Τμήματος.

Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

i) Ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, ακόμη και αν αυτά δεν ανήκουν μόνο στο πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, αλλά και σε παρελθόντα ή και επόμενα εξάμηνα.

ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος. Κατά το α ́ έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

-Δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ( 30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί, πέραν του ενός.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

 

Σχόλια (7)

Εφη
|

Μια διευκρίνηση. Γνωρίζει κανείς αν μετράει στο σύνολο των τετραγωνικών μια μη ηλεκτροδοτουμενη κατοικία; ( είναι οικοδομή ακόμα )

Δεσποινα
|

Θα συμφωνησω με τον Ηλια. Στον νόμο που εχει ψηφισθει δεν αναφερεται αυτο που υποστηριζει το esos. Ο νόμος αναφερει μονο τα μαθηματα του προηγουμενου ακαδημαικου ετους. Ας αναρτηθει στο παραπανω αρθρο και ο σχετικος νόμος.

Ηλίας
|

Στον νομο πάντως, άρθρο 2 ,Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ παράγραφος 4α δεν λέει για τα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων παρα μόνο για το ενδεικτικό πρόγραμμα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Τελικά τι ισχύει; Εαν είνα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ο νόμος που λέει και για τα προηγούμενα μαθηματα προηγούμενων ετών

Βασίλης
|

Καλημέρα σας. Δεν έχω καταλάβει που πρέπει να είναι μισθωμένο το σπίτι. Στο όνομα του γονιού που βαρύνει ο φοιτητής ή στο όνομα του φοιτητή? Μια διευκρίνιση παρακαλώ.

Αναστασία
|

Διευκρινίζεται από το esos ότι: 'Όσοι φοιτητές διαμένουν στις φοιτητικές εστίες ή σε μισθωμένα από το ΑΕΙ δωμάτια δεν δικαιούνται το επίδομα'. Θα ήθελα,λοιπόν, να ρωτήσω το εξής: αν ένας φοιτητής για πρακτικούς λόγους αναγκαστεί το πρώτο έτος να διαμείνει σε φοιτητική εστία, αλλά τα επόμενα χρόνια σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, δε δύναται να εισπράξει το φοιτητικό επίδομα;

Μάριος Δημόπουλος
|

@Γιώτα: Έχεις απόλυτο δίκιο! Μπράβο στο ESOS και από μένα.

Πέρσι είχα πρόβλημα με Γραμματεία ΑΕΙ που δεν μας έδινε τη σχετική βεβαίωση διότι ζήταγε εντελώς αυθαίρετα να έχουμε περάσει τα μισά μαθήματα συγκεκριμένα και μόνο του προηγουμένου έτους.

Και για να μην μιλάμε στον αέρα και χωρίς στοιχεία, αρκεί να μπείτε στο site του Πανεπιστημίου Πατρών να διαπιστώσετε ότι ζητάνε να έχεις περάσει τα μισά αποκλειστικά και μόνο του προηγουμένου έτους ενώ τα άλλα ΑΕΙ αναφέρουν σωστά "οποιουδήποτε έτους" όπως λέει ο Νόμος. Αποτέλεσμα είναι να χάσουμε τόσοι φοιτητές το επίδομα διότι δεν γνωρίζουν σωστά το Νόμο.......

Τόσο δύσκολο τους είναι στο Υπουργείο να στείλουν παντού μια διευκρίνηση; Από το esos τα περιμένουν όλα;
Ακούει κανείς εκεί στο Υπουργείο;;;;

Γιώτα
|

Συγχαρητήρια στο esos που τονίζει πολύ ορθά ότι:
"i) Ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, ακόμη και αν αυτά δεν ανήκουν μόνο στο πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, αλλά και σε παρελθόντα ή και επόμενα εξάμηνα."
Δηλαδή ότι ο φοιτητής αρκεί να έχει περάσει στο προηγούμενο έτος πχ 5 μαθήματα ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟΥ αρκεί να προβλέπονται 10 μαθήματα στο προηγούμενο έτος σπουδών.

Είναι καιρός να χάνονται τα επιδόματα διότι κάποιοι ερμηνεύουν όπως τους αρέσει το Νόμο;;;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ