ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Προκηρύχθηκε η θέση του προέδρου του ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

Ο νυν πρόεδρος του ΙΤΥΕ – «Διόφαντος» Καθηγητής Παύλος Σπυράκης , απέχει από τα καθήκοντά του από την 1/10/2013 μέχρι και σήμερα ,για ακαδημαϊκούς λόγους.
Δημοσίευση: 23/08/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το  υπουργείο Παιδείας προκήρυξε σήμερα την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.).

Ο νυν πρόεδρος του ΙΤΥΕ – «Διόφαντος» Καθηγητής Παύλος Σπυράκης ,   απέχει από τα καθήκοντά του  από την 1/10/2013 μέχρι και σήμερα ,για ακαδημαϊκούς λόγους.

Ολο αυτό το διάστημα, με αποφάσεις των εκάστοτε υπουργών και του Ν. Φίλη,  τον κ. Σπυράκη αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του “Διόφαντου” Καθηγητής Χρήστος Κακλαμάνης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες ή υπήκοοι χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β. Να είναι επιστήμονες της Πληροφορικής, οι οποίοι να έχουν υψηλού επιπέδου πολυετή ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία. Η εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία πρέπει να είναι σε θέση Καθηγητή (Α ́ Βαθμίδας) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ. Να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ι.Τ.Υ.Ε. στις σχέσεις του με κάθε δημόσια ή άλλη αρχή ή ιδιώτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα ή αναθέτει την εισήγηση σε Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος ή σε προϊστάμενο υπηρεσιακής μονάδας, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του Ι.Τ.Υ.Ε., για την εύρυθμη λειτουργία του οποίου είναι υπεύθυνος και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 26 Ν. 3966/2011.

Η επιλογή του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση πενταμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του ίδιου Υπουργού σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 Ν. 3966/2011. Η Επιτροπή εισηγείται λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του όρου 2 της παρούσας και συνεκτιμώντας συνολικά την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη θέση που προκηρύσσεται με την παρούσα.

Η θητεία του Προέδρου είναι πενταετής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν το αργότερο μέχρι τις 12/09/16 να υποβάλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Γ’ Ανθρώπινου Δυναμικού, Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εποπτευόμενων Φορέων, υπόψη κας Μ. Κεραμίδα, κλειστό φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Αίτηση στην οποία θα ζητούν να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν, εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ, δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους ελληνικής υπηκοότητας), ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν είναι ακριβή και αληθή και οι πληροφορίες που περιέχουν είναι ακριβείς και αληθείς.

γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα. Από το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η συνδρομή των προϋποθέσεων του όρου 2 (β) της παρούσας.

δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

ε) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Η εισηγητική επιτροπή του άρθρου 25 παρ. 2 Ν. 3966/2011 δικαιούται να ζητά διευκρινίσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Κατά τον διορισμό του, ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους ελληνικής υπηκοότητας), αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.