Placeholder

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού έτους 2016

Δημοσίευση: 05/09/2016
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ξεκινούν αύριο   06-09-2016  και θα ολοκληρωθούν στις  16-09- 2016 οι εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού στο μάθημα γενικής παιδείας, στα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και στα ειδικά μαθήματα.

Σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, ορίζει τα εξής:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β ́/1.3.2007) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το έργο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, των επιτηρητών, του γενικού επόπτη εξετάσεων, την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες, τον έλεγχο κατά την προσέλευση και την τοποθέτησή τους σ’ αυτές, τα γραπτά δοκίμια, την πειθαρχία και τις υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων καθώς και τη βαθμολογική κλίμακα, τη βαθμολόγηση και την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων γενικής παιδείας, oμάδας προσανατολισμού, ειδικών μαθημάτων, τις αρμοδιότητες, το έργο των υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής του Β.Κ και οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στις ανωτέρω αποφάσεις εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/29.3.2006 (ΦΕΚ 65 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Φ.251/37802/Α5/03-03-2016 (ΦΕΚ 698- Β’) Υπουργικής απόφασης.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Για την εξέταση των μαθημάτων γενικής παιδείας και oμάδας προσανατολισμού, καθώς και των ειδικών μαθημάτων θα λειτουργήσουν τέσσερα εξεταστικά κέντρα (δύο στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη), όπως έχει ανακοινωθεί.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο, ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Δ.Ε στην οποία λειτουργούν τα εξεταστικά κέντρα, οι αναγκαίοι επιτηρητές για την επιτήρηση των εξεταζόμενων.

Επισημαίνεται ότι οι επιτηρητές :

1. Προσέρχονται έγκαιρα στο εξεταστικό κέντρο, εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Επιτροπής Ε.Κ, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και την επιτήρηση των υποψηφίων κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στην Επιτροπή όποιο πρόβλημα προκύψει.

2. Παραλαμβάνουν από την Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν τα τετράδια, μεριμνούν για την επικόλληση σ’ αυτό των μηχανογραφικών αυτοκόλλητων που αντιστοιχούν στο μαθητή και στο εξεταζόμενο μάθημα, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης, και αναγράφουν στον πίνακα το χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης.

3. Απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Μετά το πέρας της εξέτασης, κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος των απαντήσεων παρουσία των υποψηφίων και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας.

4. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των μαθητών και παρουσία του εξεταζομένου επικαλύπτουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία που αναφέρονται στο πάνω εσωτερικό μέρος του εξωφύλλου και εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψηφίου.
Κατά την επικόλληση του αδιαφανούς αυτοκόλλητου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά το σχίσιμο του κεντρικού του τμήματος να αποκαλύπτονται τα συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή το μέρος που έχει την κόλλα στοιχίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επικάθεται πάνω στην οικεία γραμμοσκίαση. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο σημείο αυτό, επειδή αν το τμήμα που έχει την κόλλα επικολληθεί πάνω στα ατομικά στοιχεία δημιουργείται κατά την αποκόλληση πρόβλημα αναγνώρισης της ταυτότητας του γραπτού. Και αυτό γιατί δεν αποκαλύπτονται τα στοιχεία και αν επιχειρηθεί η αποκόλληση του τμήματος που έχει κόλλα καταστρέφονται τα στοιχεία που έχει επικαλύψει. Πριν την επικόλληση του αυτοκόλλητου οι επιτηρητές διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόμενης λευκής σελίδας. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στην αίθουσα (παράδοση και του τελευταίου γραπτού) παραδίδουν άμεσα με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης τα γραπτά, τα απουσιολόγια και τις καταστάσεις παρόντων-απόντων στην Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου.

Η Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, αφού συγκεντρώσει κατά την παραπάνω διαδικασία τα γραπτά από όλες τις αίθουσες του οικείου Ε.Κ, τα συσκευάζει σε ένα δέμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και αντίγραφα της αντίστοιχης κατάστασης που έχουν σημειωθεί οι απόντες, καθώς και τα απουσιολόγια και με ευθύνη του προέδρου του Β.Κ αποστέλλονται στο βαθμολογικό κέντρο. Η αποστολή γίνεται όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί.

ΤΕΤΡΑΔΙΑ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Τα τετράδια που θα χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για όλα τα μαθήματα έχουν ένδειξη «2016». Επισημαίνεται ότι στο εξώφυλλο στη θέση «ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ» ο υποψήφιος θα αναγράφει και στις δύο θέσεις τον τίτλο του εξεταζόμενου μαθήματος.

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία φύλλα του τετραδίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο ως πρόχειρο, αφού αναγράψει σαφώς την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιήσει ως πρόχειρες, οι οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση. Οι επιτηρητές κατά την παραλαβή των γραπτών από τους υποψηφίους θα υπογράφουν στο τέλος των απαντήσεων, όπως θα τους υποδειχθεί από τους υποψηφίους, διαγράφοντας χιαστί τα κενά στις απαντήσεις .

Για τα ειδικά μαθήματα Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες κόλλες σχεδίου. Σας αποστέλλονται αλφαβητικές καταστάσεις και αντίστοιχα αυτοκόλλητα ως εξής: -καταστάσεις αλφαβητικές ανά ομάδα προσανατολισμού στις οποίες αναγράφονται τα τρία μαθήματα ομάδας προσανατολισμού
-καταστάσεις αλφαβητικές για το μάθημα Νεοελληνική γλώσσα και
-καταστάσεις αλφαβητικές ανά ειδικό μάθημα.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-Έξι (6) ονομαστικά που αναγράφουν ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κωδικό υποψηφίου και ομάδα προσανατολισμού τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξής:

Το ένα επικολλάται στο θρανίο, το δεύτερο και το τρίτο παραμένουν στην κατάσταση. Τα υπόλοιπα τρία επικολλώνται στην άνω εσωτερική αριστερή πλευρά του τετραδίου, ένα για κάθε μάθημα που εξετάζεται, ενώ ο υποψήφιος αντιγράφει τα στοιχεία στην άνω δεξιά πλευρά (ο υποψήφιος δεν συμπληρώνει τη θέση Λύκειο φοίτησης). Επίσης, όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο υποψήφιος θα αναγράφει στην εξωτερική πλευρά του εξωφύλλου και στις δύο θέσεις «ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ» τον τίτλο του εξεταζόμενου μαθήματος.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

-Τρία (3) ονομαστικά εκ των οποίων το ένα επικολλάται στο τετράδιο όπως παραπάνω και το άλλο στο θρανίο ενώ το τρίτο που αναγράφει και το εξεταζόμενο μάθημα παραμένει στην κατάσταση.

Σε περίπτωση που σε κάποιο εξεταστικό κέντρο για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει το ατομικό αυτοκόλλητο του υποψηφίου, ενώ θα έπρεπε, τότε χρησιμοποιείται λευκό αυτοκόλλητο και οι επιτηρητές γράφουν τα στοιχεία του υποψηφίου όπως αναφέρονται στην κατάσταση. Αν κάποιος υποψήφιος δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις και προσέλθει στο Ε.Κ να εξεταστεί, η επιτροπή του Ε.Κ επικοινωνεί με την υπηρεσία μας και αφού της υποδειχθεί, ύστερα από το σχετικό έλεγχο, συμπληρώνει τα στοιχεία του υποψηφίου χειρόγραφα.

Για τους απόντες θα χρησιμοποιηθούν τετράδια και οι επιτηρητές θα αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά του εξώφυλλου και στις δύο θέσεις «ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ» τον τίτλο του εξεταζόμενου μαθήματος, ενώ στη θέση του αποκόμματος θα επικολληθεί ονομαστικό αυτοκόλλητο και θα σταλεί στο οικείο βαθμολογικό κέντρο σε ξεχωριστό φάκελο. Στις καταστάσεις οι ΑΠΟΝΤΕΣ δε διαγράφονται αλλά γράφεται δίπλα στο όνομά τους η λέξη ΑΠΩΝ.

Διαγράφονται όμως με παρατήρηση δίπλα οι υποψήφιοι με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι απουσίες των υποψηφίων και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή θα σημειώνονται και στα τρία αντίγραφα της μηχανογραφικής κατάστασης. Ένα απ’ αυτά τα αντίγραφα, αφού υπογραφεί και σφραγιστεί από τον πρόεδρο του κάθε εξεταστικού κέντρου (Ε.Κ.), θα συνοδεύει τα γραπτά δοκίμια κατά την αποστολή τους στο οικείο Β.Κ. ενώ τα άλλα δύο παραμένουν στο αρχείο του Ε.Κ.

Ετικέτες: 
Ομογένεια

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ