Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Στὸ παρὰ 3

Δημοσίευση: 11/09/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος στὸ Πειραματικὸ Σχολεῖο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Καὶ πάλι στὸ παρὰ 3 οἱ ἀλλαγὲς τοῦ Ὑπουργείου, αὐτὴν τὴν φορὰ στὸ Γυμνάσιο. Γιὰ ὅσους δὲ κρίνουν ὅτι οἱ ὅποιες ἀλλαγὲς στὸν χῶρο τῆς παιδείας τὸν τελευταῖο καιρό, μαζὶ μ’ αὐτὲς τὶς πιὸ πρόσφατες, εἶναι αἰφνιδιαστικὲς ἢ ἀπρόσμενες, ἔχω νὰ παρατηρήσω ὅτι ἁπλῶς βρίσκονται σὲ μιὰ σειρὰ μέτρων ποὺ ἔχουν κατὰ καιροὺς ἐξαγγελθῆ καὶ ποὺ σιγὰ σιγὰ δρομολογοῦνται μεθοδευμένα καὶ στοχευμένα. Συγκεκριμένα:

-Ἡ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ Θρησκειολογία, σύμφωνα μὲ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν. Ἀπὸ καιρὸ «συζητιόταν» ἡ τύχη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν ὁριστική του κατάργηση βρέθηκε ἡ λύση(;). Πρὸς τὴν κατεύθυνση μάλιστα αὐτήν, τὴν μετατροπὴ δηλαδὴ τοῦ μαθήματος σὲ Θρησκειολογία, κινεῖται μιὰ ὁμάδα «νεωτεριστῶν» θεολόγων, τοῦ «Καιροῦ», οἱ ὁποῖοι ἐξ ἄλλου ἐμπλέκονται στὸν σχεδιασμὸ τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς σχετικῶς μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῶν ὁποίων ἡ γραμμὴ συνάδει καὶ μὲ τὴν ἀντίληψη τοῦ Ὑπουργείου γιὰ τὸ ἐν λόγῳ ἀντικείμενο καὶ μὲ τὶς κατὰ καιροὺς ἐξαγγελίες τοῦ Ὑπουργοῦ γιὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος.

-Ὅσον οὔπω, κατάργηση τῆς πρωϊνῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα. Στὴν φετεινὴ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου ἔχει ἐξαλειφθῆ ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴ πρωϊνὴ προσευχή, ὅπως γινόταν κάθε χρόνο, ἂν καὶ γίνεται παραπομπὴ στὸ σχετικὸ προεδρικὸ διάταγμα ποὺ προβλέπει τὴν πραγματοποίησή της. Ἡ κατάργησή της πάντως, ὅπως καὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀποτελοῦν μεταξὺ ἄλλων προτάσεις τῆς Ἑνώσεως Ἀθέων, πρὸς τὶς ὁποῖες προσανατολίζεται γενικώτερα τὸ Ὑπουργεῖο.

-Εἰσαγωγὴ συστήματος «πανελλαδικοῦ τύπου» ἐξετάσεων καὶ στὸ Γυμνάσιο. Αὐτὸ εἶναι πράγματι εὐφάνταστο, τὸ ἠπιότερο ποὺ μπορεῖ νὰ εἰπωθῆ γιὰ τὴν σύλληψή του. Γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν οἱ μαθητὲς ἀπὸ τὸν φόρτο τῶν πολλῶν μαθημάτων καὶ τῶν συνεχῶν ἐξετάσεων καὶ γιὰ νὰ γίνῃ ἡ μάθηση πιὸ οὐσιαστική, οἱ «σοφοὶ» ἀποφάσισαν νὰ κάνουν τὰ παιδιὰ 15 ἡμέρες μάθημα παραπάνω, μέχρι 31 Μαΐου, καὶ κατόπιν νὰ δίνουν ἐξετάσεις σὲ 4 μόνον μαθήματα: Γλῶσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Ἱστορία. Γιατί σὲ αὐτὰ τὰ τέσσερα; Διότι αὐτὰ κρίνονται προφανῶς ἀπὸ τοὺς «εἰδικοὺς» -αὐθαίρετα- ὡς κύρια. Ἔτσι, θὰ ἐξετάζονται στὴν Φυσικὴ ἀλλὰ ὄχι στὴν Χημεία καὶ στὴν Βιολογία, ἐνῶ τὰ τρία αὐτὰ μαθήματα συνθέτουν ἕνα συναφὲς διδακτικὸ ἀντικείμενο, τὶς Φυσικὲς Ἐπιστῆμες. Καὶ γιὰ ὅσους ἀναρωτιοῦνται σὲ ποιὰ «Γλῶσσα» θὰ ἐξετάζονται οἱ μαθητές – λὲς καὶ ἡ γλῶσσα δὲν εἶναι μία, μὲ διαφορετικὲς ἐξελικτικὲς μορφές –, οἱ σοφοὶ τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς ἔχουν ἕτοιμη τὴν ἀπάντηση: στὴν νεοελληνική, φυσικά, καθ’ ὅτι ἡ ἀρχαιοελληνικὴ εἶναι «ἄλλη», «ξένη» γλῶσσα, παρ’ ὅτι ἀρχαῖα καὶ νέα συνιστοῦν ἐπίσης ἕνα συναφὲς διδακτικὸ ἀντικείμενο, ὑπὸ τὸν τίτλο «Γλῶσσα». Φαίνεται ὅτι ὁ ἀντιρατσισμὸς δὲν ἰσχύει στὴν ἐκπαίδευση. Γι’ αὐτὸ ἐξ ἄλλου μείωσαν καὶ τὶς ὧρες τῶν ἀρχαίων στὸ Γυμνάσιο ἀπὸ 3 σὲ 2, ἕνα βῆμα πρὶν τὴν ὁριστική τους κατάργηση, ὅπως ἐπιθυμοῦν καὶ σχεδιάζουν. Ἄς μὴν ξεχνᾶμε ἄλλωστε ὅτι εἶναι «παρὰ φύσιν» δεκατριάχρονα καὶ δεκατετράχρονα παιδιὰ νὰ μαθαίνουν ἀρχαιοελληνικά!

Καὶ ἐπειδὴ τὸ ὑπουργεῖο σκέπτεται τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γονεῖς ἐν μέσῳ τῆς κρίσεως, προβλέπει καὶ τὴν ἐνισχυτικὴ διδασκαλία ἑνὸς δεκαημέρου τὸν Ἰούνιο ἐντὸς τοῦ σχολείου γιὰ ὅσους ἀποτύχουν στὶς ἐξετάσεις, ὥστε νὰ ξαναπροσπαθήσουν τὸ τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ μηνὸς καὶ νὰ μὴν χρειάζεται νὰ προετοιμάζωνται γιὰ τὸν Σεπτέμβριο μὲ ἐπιπλέον φροντιστηριακὰ μαθήματα. Ἕνα πραγματικὰ κοινωνικὸ μέτρο ἀμφιβόλου ἀποτελεσματικότητος, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες καὶ μὲ λαϊκίστικη φιλοσοφία…

Ὕστερα ἀπ’ ὅλα αὐτὰ καὶ ἀπὸ πολλὰ ἄλλα ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, τί νὰ πρωτοαισθανθῇ κανείς; Πικρία καὶ ἀπογοήτευση γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς πολύπαθης παιδείας στὴν δύστυχη αὐτὴν χώρα, οἶκτο γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἐνδεχομένως πανηγυρίζουν χωρὶς οὔτε κἂν νὰ ὑποψιάζωνται τί τοὺς περιμένει ἢ ἀγανάκτηση γιὰ ὅλους ὅσους μὲ τόση προχειρότητα καὶ στὸ ὄνομα μιᾶς δῆθεν δημοκρατικότητος σχεδιάζουν καὶ ἀποφασίζουν γιὰ ὅλους ἐμᾶς χωρὶς ἐμᾶς; Πάει καιρὸς ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀφυπνιστοῦμε καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε ὀργανωμένα καὶ συλλογικά. Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά…

 

Ετικέτες: 
Σοφία Μπεκρή

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.