ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το Σχέδιο Νόμου για τα Μεταπτυχιακά- Διδακτορικά σε διαβούλευση

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00.
Δημοσίευση: 23/09/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα   το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Δεύτερο και Τρίτο Κύκλο Σπουδών – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00.

Για να ανοίξετε το Σχέδιο Νόμου πατήστε εδώ

Για να ανοίξετε την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ

Το Σχέδιο Νόμου αποτελεείται από οκτώ άρθρα

Για να συνδεθείτε  με τη δημοσια διαβούλευση πατήστε εδώ

Στο σημείωμά της  στη δημόσια  διαβούλευση η Αν. υπουργός Παιδείας Σ. Αναγνωσυοπούλου τονιζει τα εξής:

"Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να περιγραφούν οι ακαδημαϊκοί όροι και οι λειτουργικές προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Η έκρηξη ίδρυσης ΠΜΣ την τελευταία δεκαπενταετία δημιούργησε ένα εν πολλοίς άναρχο τοπίο, με μεγάλη ανομοιογένεια στη δομή, το επίπεδο και τη χρήση των πόρων των προγραμμάτων αυτών. Η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών μετέρχεται πλέον στάδια τα οποία απαιτούν ενισχυμένες πλειοψηφίες από τα αρμόδια όργανα διοίκησης των Τμημάτων και των Ιδρυμάτων, προστίθενται δε αυστηροί όροι διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των οικονομικών, με υποχρέωση ανάρτησης των αναλυτικών στοιχείων των οικονομικών απολογισμών.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις λαμβάνεται επίσης πρόνοια για την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό της παιδείας για όλους τους πολίτες και ειδικότερα η δυνατότητα πρόσβασης στις μεταπτυχιακές σπουδές φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας, καθώς καταγράφηκε έντονα το φαινόμενο επιβολής υψηλών διδάκτρων, δημιουργώντας έτσι συνθήκες μιας μη συνταγματικά ανεκτής εμπορευματοποίησης στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών, οι οποίες ρητά προβλέπεται ότι παρέχονται δωρεάν, κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και οι παροχές των υποψηφίων διδακτόρων για πέντε πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή τους, ενώ παρατείνονται για ένα ακόμη έτος δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τους επιβλέποντες καθηγητές ή ερευνητές, ενώ η Συνέλευση του Τμήματος αποκτά συνολική εποπτεία των εκπονούμενων διατριβών με τη σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσεων.

Συνολικά, το πνεύμα του νομοσχεδίου διατρέχει η δημιουργία και διεύρυνση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με τη σύμπραξη επιστημόνων όλων των πεδίων (καθηγητών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ερευνητών, διδακτόρων) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η υποστήριξη της διεθνοποίησης.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις σας για τις σχετικές ρυθμίσεις"  .

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 01- Γενικές διατάξεις

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του δεύτερου κύκλου σπουδών, καταρτίζουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Στα αυτοδύναμα Τμήματα των Πανεπιστημίων που λειτουργούν ΠΜΣ εκπονούνται διδακτορικές διατριβές (τρίτος κύκλος σπουδών) και τα Ιδρύματα στα οποία ανήκουν απονέμουν τον τίτλο του διδάκτορα. Ειδικότερα ζητήματα ρυθμίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών κάθε Ιδρύματος, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού στον οποίο ενσωματώνονται.

2. Τα ΠΜΣ εδρεύουν σε αυτοδύναμα Τμήματα, θεραπεύουν ίδιες ή συναφείς ειδικότητες με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος και αποσκοπούν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών, την ανάπτυξη της έρευνας και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων σε εφαρμογές, ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους των επιστημών οι οποίοι θεραπεύονται στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ.

3. Τα ΠΜΣ αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στις εκάστοτε οριζόμενες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα ΔΜΣ που απονέμουν τα ελληνικά ΑΕΙ υπόκεινται στους περιορισμούς και τους κανόνες που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον στην Ελλάδα ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Άρθρο 02 – Όργανα Διοίκησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και των Διδακτορικών Σπουδών

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ είναι: Η Σύγκλητος ή η Συνέλευση του Ιδρύματος, η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και ο Διευθυντής του ΠΜΣ.

2. Η Σύγκλητος ή η Συνέλευση του Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο για θέματα διοικητικού, οργανωτικού, οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ.

3. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων ίδρυσης ΠΜΣ, για τις εντολές διδασκαλίας, τον ορισμό των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), των Συμβουλευτικών Επιτροπών, των Εξεταστικών Επιτροπών, την απονομή ΔΜΣ, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ, τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης ασκεί η ΕΔΕ, η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, τα οποία εκλέγονται από κάθε Τμήμα.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ η οποία απαρτίζεται από καθηγητές του Τμήματος οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζεται από τη Συνέλευση. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Οι αρμοδιότητες της ΣΕ ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

5. Ο Διευθυντής κάθε ΠΜΣ είναι μέλος της ΣΕ και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή, στην περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ, της ΕΔΕ, για διετή θητεία. Ο Διευθυντής προεδρεύει της ΣΕ ή της ΕΔΕ στην περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ, ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος ή του ΠΜΣ και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Συνέλευση ή στην ΕΔΕ για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες των δύο συνεχόμενες θητείες.

6. Η Σύγκλητος και οι Συνελεύσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων είναι τα αρμόδια όργανα για θέματα διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Τρίτου Κύκλου Σπουδών.

Άρθρο 03 – ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ίδρυση, όροι και διάρκεια λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Τα ΠΜΣ που απονέμουν ΔΜΣ διαρκούν ένα έως δυο πλήρη ημερολογιακά έτη, περιλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για την εκπόνηση και την υποβολή της προς κρίση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ οφείλει να διαφοροποιείται ουσιωδώς από το πρόγραμμα του Πρώτου Κύκλου Σπουδών που θεραπεύεται στο Τμήμα και ο κορμός της ειδίκευσης να καλύπτεται διδακτικά κατά πλειονότητα από αυτό. Στα μονοτμηματικά ΠΜΣ ποσοστό τουλάχιστον 75% των διδασκόντων πρέπει να προέρχεται από το Τμήμα. Η έναρξη μπορεί να γίνει το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Είναι δυνατή η λειτουργία ΠΜΣ και κατά τη θερινή περίοδο σε συνεργασία με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της χώρας ή του εξωτερικού ή διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές.

2. Το Σχέδιο ίδρυσης ΠΜΣ συντάσσεται από τη Συνέλευση του αυτοδύναμου Τμήματος με ειδική πλειοψηφία 2/3 επί των μελών της και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία που εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος
α. Το αντικείμενο, ο σκοπός και τα ακαδημαϊκά κριτήρια κατάρτισης του προγράμματος.
β. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.
γ. Η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου.
δ. Το πρόγραμμα μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και κλινικών), η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνεται τροποποίηση ή διεύρυνση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.
ε. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι δυνατότητες και οι ανάγκες του οικείου Τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.
στ. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ και αναλυτικά το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, της λειτουργίας, ενδεχόμενης αποζημίωσης διδασκόντων και οι πηγές χρηματοδότησης του.
ζ. Η έκθεση αξιολόγησης του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία του προγράμματος.
η. Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας και βιωσιμότητα του Προγράμματος.
θ. Έκθεση για τις υποδομές υποστήριξης του προγράμματος με ειδική μνεία στις υπηρεσίες βιβλιοθήκης, στις ηλεκτρονικές, εργαστηριακές και κλινικές υποδομές του Ιδρύματος στο οποίο εδρεύει το ΠΜΣ και των συνεργαζόμενων φορέων.
ι. Επιστημονική επάρκεια και εμπειρία των συμμετεχόντων στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

3. Η Σύγκλητος ή η Συνέλευση αποφασίζει σχετικά με την υποβληθείσα πρόταση ίδρυσης ΠΜΣ. Η απόφαση έγκρισης του ΠΜΣ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αναλυτικά αιτιολογημένη απόφαση ως προς την έγκριση ή απόρριψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στη ΑΔΙΠ.

4. Εντολή αυτοδύναμης διδασκαλίας και επίβλεψης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών παρέχεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, με απόλυτη πλειοψηφία επί των μελών της, σε μέλη ∆ΕΠ του αυτού Τμήματος, άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αφυπηρετήσαντες καθηγητές, ερευνητές, διδάκτορες καθώς και όσες κατηγορίες διδασκόντων, ερευνητών ή επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από αναλυτικό υπόμνημα σπουδών και έργων. Τα ονόματα των καθηγητών ΤΕΙ, των ερευνητών και των λοιπών κατηγοριών διδασκόντων στους οποίους έχει δοθεί εντολή αυτοδύναμης διδασκαλίας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Οι διδάσκοντες, πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων όπως ορίζονται στο ΠΜΣ, έχουν την ευθύνη παρακολούθησης των σπουδαστών για τους οποίους ορίζονται ως Σύμβουλοι Σπουδών.

5. Η διάρκεια λειτουργίας ενός ΠΜΣ, σύμφωνα με την πράξη ίδρυσής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Το αργότερο το τελευταίο εξάμηνο του χρόνου λειτουργίας του, με απόφαση της Συγκλήτου μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έκθεση του Διευθυντή του ΠΜΣ με τη συνολική αποτίμηση του προγράμματος, δίδεται παράταση της λειτουργίας του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται κάθε φορά με την ίδια απόφαση. Η παράταση της λειτουργίας του ΠΜΣ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Κατά τη λήξη της θητείας των Συντονιστικών Επιτροπών (ΣΕ), με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός δραστηριοτήτων, καταγραφής και αποτίμησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων, δημοσίων και μη, στα ΑΕΙ και στα συνεργαζόμενα Ερευνητικά Κέντρα. Ο απολογισμός υποβάλλεται δια της οικείας Κοσμητείας στην Α.ΔΙ.Π. και δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ.

7. ΠΜΣ μπορούν να οργανώνονται από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ ή αναγνωρισμένα Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα της ημεδαπής. Στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους των Πανεπιστημίων ή τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, και στο οποίο καθορίζονται πλην των άλλων οι υποχρεώσεις κάθε Τμήματος, θέματα του διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών, ο αριθμός των μελών της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) στην οποία εκπροσωπείται κάθε Τμήμα, η διαδικασία εκλογής Διευθυντή ο οποίος είναι μέλος της ΕΔΕ και γενικά κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ. Μέλη της ΕΔΕ ορίζονται κατά προτίμηση καθηγητές αντίστοιχου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στην περίπτωση των διατμηματικών και διιδρυματικών ΠΜΣ, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον από το Τμήμα που υποστηρίζει διοικητικά το ΠΜΣ. Οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και για τα εξ αποστάσεως ΠΜΣ, όπως ορίζει απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. ΑΕΙ της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών ΠΜΣ για χορήγηση ΔΜΣ. Για τα κοινά αυτά ΠΜΣ καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος, η διάρκεια της συνεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών της ειδικής διατμηματικής επιτροπής των διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας ή συγγραφής και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές

Άρθρο 04 – Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

1. Η χρηματοδότηση των ΠΜΣ προέρχεται α) από τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ που είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό τους, β) από το ΥΠΠΕΘ, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προγράμματα εντάσσονται σε τομείς προτεραιότητας κατόπιν εισήγησης του ΕΣΥΠ και σύμφωνα με την ΥΑ έγκρισής τους η οποία καθορίζει και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησής τους βάσει κριτηρίων ποιότητος γ) από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, από παροχές νομικών προσώπων, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκούς πόρους και κάθε άλλη νόμιμη πηγή και δ) από μέρος των οφειλών των υπόχρεων των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ βάσει του άρθρου 27 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α’), έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός ΠΜΣ δεν είναι δυνατό να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τις υπό α) έως δ) πηγές χρηματοδότησης, μόνο τότε δύναται να προβλεφθεί καταβολή εκ μέρους των φοιτητών τέλους εγγραφής.
i) Το ποσό του τέλους εγγραφής προσδιορίζεται για όλη τη διάρκεια των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και το ύψος του δεν πρέπει να καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας.
ii) Το τέλος εγγραφής δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το τριπλάσιο του εκάστοτε νομοθετικά οριζόμενου κατώτατου ακαθάριστου μηνιαίου μισθού, μπορεί να καταβάλλεται τμηματικά και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
iii) Πρόσθετες επιβαρύνσεις, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 του τέλους εγγραφής, μπορεί να προβλέπονται για το κόστος συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, πέρα από τη συμμετοχή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

2. Απόφαση επιβολής τέλους εγγραφής σε ΠΜΣ λαμβάνεται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του ΑΕΙ με ειδική πλειοψηφία 2/3. Προϋπόθεση για την έγκριση αυτή είναι η ειδικά αιτιολογημένη και διεξοδικά τεκμηριωμένη πρόταση της Συνέλευσης του αρμόδιου Τμήματος.

3. Με την ίδια πλειοψηφία προσδιορίζονται οι αμοιβές των καθηγητών που συμμετέχουν σε ΠΜΣ. Για τις αμοιβές αυτές ισχύουν οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες παρακρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ. Για διδασκαλία σε μόνο ένα ΠΜΣ δεν νοείται κανενός είδους αμοιβή. Το όριο των απολαβών των διδασκόντων από την εν γένει συμμετοχή τους σε ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των ακαθάριστων αποδοχών της βαθμίδας τους.

4. Η Σύγκλητος ή η Συνέλευση αντιστοίχως, σε περιπτώσεις επιβολής τέλους εγγραφής, υποβάλλει πλήρη και αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισμού των ΠΜΣ στον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στα στοιχεία που, μέσω του πρύτανη του Ιδρύματος, αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ περιλαμβάνονται i) απόφαση για τον καθορισμό του ποσού που διατίθεται για το συγκεκριμένο ΠΜΣ από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ii) αναλυτική κατάσταση για τη χρηματοδότηση μέσω των στοιχείων της περίπτωσης γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, iii) ειδικά αιτιολογημένη απόφαση για την ανάγκη της επιβολής και το ύψος τέλους εγγραφής και iv) ειδικά αιτιολογημένη πρόταση για τον καθορισμό των απολαβών του διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει στο ΠΜΣ.

5. Η εγκριτική απόφαση η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 επί των μελών της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του ιδρύματος αποστέλλεται στον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών να την αναπέμψει προς τροποποίηση. Η ίδρυση του ΠΜΣ ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Η διαχείριση των εσόδων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και κατανέμονται ως εξής:
i. 50% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές- αποζημιώσεις τακτικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις μεταπτυχιακής διδασκαλίας και έκτακτου προσωπικού καθώς και τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ,
ii. 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν τις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος στο οποίο εδρεύει και,
iii. 25% για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών.
Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Ο Διευθυντής του Προγράμματος είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση, καθώς και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός του Προγράμματος, ανεξαρτήτως των πηγών χρηματοδότησης, αναρτάται με ευθύνη του Διευθυντή στον διαδικτυακό τόπο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

8. ΑΕΙ της ημεδαπής μπορούν να δημιουργούν μόνα τους, ή σε συνεργασία μεταξύ τους, αυτοδύναμα αυτοχρηματοδοτούμενα ΠΜΣ στο εξωτερικό. Για τα προγράμματα αυτά, το ίδρυμα ή τα συνεργαζόμενα ιδρύματα της ημεδαπής οφείλουν να υποβάλουν μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας στο ΥΠΠΕΘ, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά ο προϋπολογισμός, οι πηγές χρηματοδότησης, οι διαδικασίες εγκατάστασης, οι ενδεχόμενες συνεργασίες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος, η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου, η γλώσσα διδασκαλίας και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές της χώρας υποδοχής.

9. Τα θερινά προγράμματα μπορούν να έχουν ειδικούς όρους αποζημίωσης των διδασκόντων και τέλη εγγραφής για τους ενδιαφερομένους, που ορίζονται ρητά στη σχετική πρόσκληση. Θερινά προγράμματα πυκνών συναντήσεων μπορούν να εντάσσονται στις προαιρετικές διδακτικές λειτουργίες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και να προσφέρουν πιστωτικές μονάδες και βαθμολογία στους φοιτητές που τα παρακολουθούν. Στις περιπτώσεις αυτές, το κόστος συμμετοχής των κανονικά εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών καλύπτεται από τα αρχικά τέλη εγγραφής. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτά είναι προαιρετική.

Άρθρο 05 – Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

1. Η επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τις ρητές προβλέψεις των οικείων Kανονισμών Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί πρέπει να μπορούν να εκφραστούν επαρκώς στη γλώσσα διεξαγωγής του ΠΜΣ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψη κριτήρια που εξειδικεύονται στους οικείους Κανονισμούς. Έπειτα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής προεισαγωγικών εξετάσεων, υπό όρους οι οποίοι περιγράφονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται Σύμβουλος Σπουδών, ο οποίος επιβλέπει τη φοίτηση και την ερευνητική του πρόοδο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικείων Κανονισμών Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μετά την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν στο Σύμβουλο Σπουδών έκθεση προόδου καθώς και αντίγραφα όλων των εργασιών που έχουν εκπονήσει. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των μαθημάτων και πριν την υποβολή προς κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο Σύμβουλος Σπουδών συντάσσει σύντομη έκθεση αξιολόγησης, που καταχωρίζεται στον φάκελο του φοιτητή, και ζητά τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους εγγεγραμμένους φοιτητές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου κανονισμού.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανανεώνουν υποχρεωτικά την εγγραφή τους κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η μη ανανέωση εγγραφής για δύο συνεχόμενα εξάμηνα οδηγεί, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, στην οριστική διαγραφή του φοιτητή από τα μητρώα μεταπτυχιακών φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση η τελική απόφαση ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.

6. Εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα μερικής φοίτησης, κατά τα προβλεπόμενα και για τους φοιτητές του Πρώτου Κύκλου Σπουδών. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης δικαιούνται τον διπλάσιο χρόνο για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απονομή του τίτλου σπουδών από εκείνον που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν.

7. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόμενης κανονικής διάρκειας σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κάθε φοιτητής μπορεί να επανεγγραφεί σε μεταπτυχιακά μαθήματα στα οποία δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό ή να τα αντικαταστήσει με άλλα, αν αυτό προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών. Έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση, σε οποιαδήποτε φάση της μεταπτυχιακής φοίτησης, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχή εξάμηνα κατά τα οριζόμενα στον οικείο Κανονισμό Σπουδών. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

8. Για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός σε όλα τα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση στον Κανονισμό Σπουδών, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο πρόγραμμα και στον Κανονισμό.

9. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφ’ όσον εγκριθούν, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του οικείου Ιδρύματος, σύμφωνα με τον κανονισμό του ιδρύματος και για τις διδακτορικές διατριβές και τις προδιαγραφές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

10. Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ τριμελής εξεταστική επιτροπή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω και, ειδικότερα, στον οικείο Κανονισμό Σπουδών.

Άρθρο 06 – ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διδακτορικές Σπουδές, επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων.

1. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν, οργανώνονται σε αυτοδύναμα Τμήματα Πανεπιστημίων στα οποία λειτουργούν ΠΜΣ υπό τους όρους των οικείου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, οι δε διδακτορικοί τίτλοι απονέμονται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει το τμήμα που τις προσφέρει. Τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή, οι τίτλοι απονέμονται βάσει των διατάξεων του παρόντος και του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (ΕΠΣ) των ιδρυμάτων.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), αναγνωρισμένου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισοτίμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι ΔΜΣ.

3. Ο υποψήφιος υποβάλλει κατά την έναρξη και πριν τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνίες που προβλέπονται ρητά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή. Στην αίτηση αναγράφεται ο προσωρινός τίτλος και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, συνοδεύεται δε από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και αδρά τεκμηριωμένο σχέδιο διδακτορικής διατριβής. Ο προτεινόμενος τίτλος και το σχέδιό της υποβάλλονται στην ελληνική και σε μία ακόμη γλώσσα της προτίμησης του αιτούντος ή οριζόμενης από τον οικείο Κανονισμό.

4. Η Συνέλευση, μετά από εισήγηση ειδικά προς τούτο συγκροτημένης επιτροπής, εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τους όρους που προβλέπονται από το νόμο και τον οικείο Κανονισμό, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη θετική ή αρνητική γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος και εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποστήριξη της πρότασης ενώπιον τριμελούς επιτροπής ειδικών. Στη διαδικασία αυτή μπορεί να παρευρίσκεται και ο προτεινόμενος επιβλέπων με δικαίωμα λόγου. Η εγγραφή του υποψήφιου διδάκτορα ισχύει από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής του.

5. Η Συνέλευση μπορεί να ορίζει άλλη πλην της ελληνικής ως γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και, μετά από εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αποφαίνεται για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εκπόνησή της. Η σχετική απόφαση καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

6. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, τη διεύθυνση της διδακτορικής διατριβής. Περαιτέρω, ορίζει δύο ακόμη μέλη που θα πλαισιώνουν και θα υποστηρίζουν την εκπόνηση και τη συγγραφή της. Ο επιβλέπων, εφ’ όσον δεν είναι καθηγητής του οικείου Τμήματος, μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα λόγου στη Συνέλευση για θέματα που αφορούν τη διατριβή.

7. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν οι μόνιμοι καθηγητές του Τμήματος. Εντολή επίβλεψης διδακτορικών διατριβών παρέχεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με πλειοψηφία 2/3 επί των μελών της σε μόνιμους καθηγητές ΤΕΙ ή διδάκτορες ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από αναλυτικό υπόμνημα σπουδών και έργων. Τριμελής επιτροπή ειδικών αναλαμβάνει να συντάξει σχετική έκθεση και πρόταση προς τη Συνέλευση. Η σχετική απόφαση επικυρώνεται από τη Σύγκλητο με την ίδια πλειοψηφία. Τα ονόματα των καθηγητών ΤΕΙ και των ερευνητών στους οποίους έχει δοθεί εντολή επίβλεψης διδακτορικών διατριβών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Καθηγητής ή ερευνητής στον οποίο έχει δοθεί εντολή μεταπτυχιακής διδασκαλίας μπορεί να επιβλέπει έως τρεις (3) νέους υποψήφιους διδάκτορες ανά ακαδημαϊκό έτος και όχι άνω των δέκα (10) ταυτοχρόνως.

8. Στις περιπτώσεις συνεργασίας με ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού (συνεπίβλεψη), ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων που ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) που έχουν ήδη υπογράψει τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. Εφόσον υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο ΕΠΣ, μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για πανεπιστήμιο της ημεδαπής, για τους επιβλέποντες, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καθηγητές ή ερευνητές των ιδρυμάτων της αλλοδαπής βρίσκουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος που ορίζουν τους όρους και τη διαδικασία επίβλεψης και υποστήριξης διατριβών από καθηγητές ή ερευνητές που δεν ανήκουν στο Τμήμα εγγραφής του υποψηφίου διδάκτορα. Διδακτορικοί τίτλοι που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμοι με τους χορηγούμενους από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

9. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ως μέλη τον επιβλέποντα καθηγητή ή ερευνητή και δύο ακόμη καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές, προερχόμενους από το ίδιο ή άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής του οικείου Τμήματος.

10. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική.

11. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής.

12. Τυπικές υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων.
α. Οι υποψήφιοι διδάκτορες ανανεώνουν υποχρεωτικά την εγγραφή τους κάθε ακαδημαϊκό έτος κατά τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Σπουδών προθεσμίες. Η μη ανανέωση εγγραφής υποψήφιου διδάκτορα για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη οδηγεί, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, στην οριστική διαγραφή από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων. Σε κάθε περίπτωση η στάθμιση των πραγματικών περιστατικών και η σχετική απόφαση είναι στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης.
β. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, συμμετέχουν, με ευθύνη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε εργαστήρια ή σεμινάρια που υποστηρίζουν τη διδακτορική έρευνα ή σε συζητήσεις που διεξάγονται επί ερευνητικών ζητημάτων.
γ. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει κάθε Απρίλιο αναλυτικό υπόμνημα προς την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής του. Αντίγραφο του υπομνήματος καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Η υποβολή του υπομνήματος αποτελεί τυπική προϋπόθεση για την εγγραφή του υποψηφίου στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Κάθε Μάιο ο Επιβλέπων της διατριβής, σε συνεννόηση με τα λοιπά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συντάσσει έκθεση προόδου με την οποία εγκρίνει ή όχι το υπόμνημα του υποψηφίου, αποτιμά την πρόοδο της εργασίας του και διαπιστώνει την ανταπόκρισή του στις προβλεπόμενες από τον κανονισμό υποχρεώσεις του. Η έκθεση καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα και κοινοποιείται στον υποψήφιο και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπή, κάθε ένα από το οποία μπορεί να συντάξει και να υποβάλει στους ενδιαφερόμενους διαφορετική έκθεση η οποία, επίσης κοινοποιείται στον υποψήφιο και τα μέλη της Επιτροπής και καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα. Κάθε μέλος μπορεί να συντάξει και να υποβάλει στους ενδιαφερόμενους διαφορετική έκθεση η οποία, επίσης κοινοποιείται στον υποψήφιο και τα μέλη της Επιτροπής και καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

ε. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί, ομοφώνως και τεκμηριωμένα, να προτείνει τη διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων, μετά την παρέλευση τριετίας από την πρώτη εγγραφή τους. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Συνέλευση του Τμήματος η οποία, σε συνεδρίαση στην οποία καλείται να παραστεί και να λάβει το λόγο ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος διδάκτορας, λαμβάνει την τελική απόφαση.
στ. Η Συνέλευση, σε συνεδρίαση που πραγματοποιεί το αργότερο έως τη λήξη του Χειμερινού Εξαμήνου, εξετάζει το σύνολο των εκθέσεων προόδου των διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα και εκδίδει συνοπτικό συγκεντρωτικό υπόμνημα της προόδου του συνόλου των εκπονούμενων διατριβών.
η. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, με απόφαση της Συνέλευσης και τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών, αναλαμβάνουν να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα.

13. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν και διατηρούν μέχρι πέντε πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως προβλέπεται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Άρθρο 07 – Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής.

1. Κατά την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, οριστικοποιεί ή τροποποιεί τον προσωρινό τίτλο της διδακτορικής διατριβής και συντάσσει σχετικό πρακτικό που καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

2. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Συμβουλευτική Επιτροπή αποδέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Εφ’ όσον αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τη συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την αποδοχή, την κρίση και τη βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής.

3. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορούν να είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές Πανεπιστημίων, προερχόμενοι από το ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και θεραπεύουν εγνωσμένα το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

4. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική ή μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετοχή πέντε τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία, στη συνέχεια, συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων και κρίνει το πρωτότυπο της εργασίας και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η βαθμολόγηση της διατριβής, στην κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα», αποφασίζεται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών της και ανακοινώνεται δημόσια. Η Εξεταστική Επιτροπή, με ομοφωνία των επτά μελών της, μπορεί να απονείμει εύφημο μνεία «Μετ’ Επαίνου» σε διατριβή που βαθμολογήθηκε με Άριστα. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σύντομη δικαιολογητική έκθεση, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και συνοδεύει την ανάρτηση της διατριβής στον διαδικτυακό τόπο του οικείου ιδρύματος.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστήριξης και ανεξάρτητα από την έκβασή της, συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον επιβλέποντα και όλα τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο πρακτικό επισυνάπτεται σημείωμα έκφρασης γνώμης από το σύνολο των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής που συμμετείχαν στη διαδικασία της υποστήριξης και καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

6. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα του Τμήματος γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

7. Το διδακτορικό δίπλωμα αναφέρει τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής, τον βαθμό, την ονομασία του Τμήματος και του Πανεπιστημίου όπου εκπονήθηκε. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 08 – Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

1. Tα Πανεπιστήμια μπορούν να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, και να εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων σε περιπτώσεις υποτροφιών, σε θέματα ή ερευνητικά πεδία προτεραιότητας ή τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα. Οι σχετικές θέσεις αναφέρονται σε συγκεκριμένο Τμήμα, δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους των Ιδρυμάτων με την υπογραφή του Προέδρου του Τμήματος.

2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών και ενδεχόμενες ρήτρες συνεπειών πρέπει να αναφέρονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος.

4. Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών μπορεί να υπόκειται σε διαδικασίες και επιπλέον κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τους Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών των Πανεπιστημίων.

5. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να προβλέπονται ειδικοί όροι, διαδικασίες, παραδοτέα και προϋποθέσεις για την επιβεβαίωση της εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων μετά από διάστημα που ορίζεται ρητά στην προκήρυξη ή στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Σχόλια (13)

 
ΔΕΠ
26 Σεπ 2016 12:48

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΣ - ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΕΠ!!!

Μέχρι το 1995-2000 τα πανεπιστήμια κάλυπταν :
(1) έξοδα συμμετοχής ΔΕΠ σε 1-2 διεθνή-εθνικά ΣΥΝΕΔΡΙΑ/έτος : Για ανανέωση γνώσης και ανάπτυξη δικτύων για project, που επιστρέφουν πολλαπλάσια χρήματα στο ΑΕΙ για μισθοδοσία συμβασιούχων ερευνητών, αγορά νέου εξοπλισμού, κλπ.
(2) διάφορα μικρά έξοδα σχετικά με έρευνα-διδασκαλία.

Από το 1995 και μετά αυξήθηκε ραγδαία ο αριθμός νέων πανεπιστημιακών τμημάτων (και ΔΕΠ) όχι όμως και οι χρηματοδοτήσεις των ΑΕΙ, ενώ επεκτάθηκαν και τα Μεταπτυχιακά (ΜΠΣ). Δημιουργήθηκαν ΜΠΣ αλλά δεν αυξήθηκαν τα ΔΕΠ/τμήμα (αυξήθηκαν τα τμήματα & φοιτητές = αυξήθηκαν έξοδα των ΑΕΙ). Οι πρυτάνεις αδυνατώντας πλέον να καλύπτουν έξοδα Συνεδρίων είπαν στα ΔΕΠ, «κάντε επιπλέον ώρες διδασκαλία σε ΜΠΣ με δίδακτρα ώστε να καλύπτετε τα έξοδα σε ΣΥΝΕΔΡΙΑ και λοιπά έξοδα έρευνας δικά σας και ερευνητών συνεργατών σας.» Αυτό έκαναν τα περισσότερα ΔΕΠ, εκτός κάποια ελάχιστων σχολών (π.χ. ΚΑΠΟΙΟΙ ιατρικών σχολών) που έβρισκαν κάποια χρήματα από φαρμακευτικές εταιρείες.

(1) Τέλος εγγραφής σε ένα διεθνές συνέδριο 500-1000 Ευρώ (ανάλογα με ειδικότητα) + Μετακίνηση-διαμονή για 4-5 μέρες 1000-2000 Ευρώ (ανάλογα με χώρα, π.χ. ΗΠΑ, Ελβετία, Νορβηγία). Ελάχιστο 1500 Ευρώ.
(2) 1 ΔΕΠ συνεργάζεται με 3-7 ερευνητές (π.χ., 5 υποψ. Διδάκτορες + 2 ΜΠΣ φοιτητές). Ελάχιστα έξοδα έρευνάς τους (toner, φωτοτυπίες, ανταλλακτικά/επιδιόρθωση υπολογιστή – όχι αγορά! –) 200 Ευρώ/έτος/ερευνητή + παρόμοια έξοδα του ΔΕΠ + 300 Ευρώ/χρόνο για απόσβεση 1 υπολογιστή/εκτυπωτή/σκάνερ (στα 3-4 χρόνια θέλουν αλλαγή). Ελάχιστο κόστος = 1500 Ευρώ.

(1)+(2) = 3000 Ευρώ/έτος (ελάχιστο)
Για ένα τμήμα ΑΕΙ με 20 ΔΕΠ που πριν 10-15 χρόνια δινόταν 20 Χ 3000/έτος = 60.000/έτος για συνέδρια + μικρά έξοδα, σήμερα τα έξοδα αυτά καλύπτονται από τα δύο ΜΠΣ του (10 ΔΕΠ/ΜΠΣ).

Ένα ΜΠΣ όπως και όλα της Ευρώπης (πριν Αγγλίας & κάποια Ελλάδος) είναι ΔΙΕΤΕΣ, με μέσο όρο 15 φοιτητές/έτος. Σ’ ένα τυπικό ΜΠΣ εργάζονται 10 ΔΕΠ (10 εξαμηνιαία μαθήματα εξειδίκευσης 3-5 ωρών/εβδομάδα + 15 διατριβές (1,5 Διατριβή/ΔΕΠ/έτος) + 15 επιβλέψεις πρακτικής άσκησης (1,5 Πρακτική/ΔΕΠ/έτος). Αν το 50% των εσόδων του πάει ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΕΠ, αλλά για ΣΥΝΕΔΡΙΑ + ΜΙΚΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, χρειάζεται 30.000 Ευρώ από δίδακτρα 15 φοιτητών του, δηλαδή 2000 Ευρώ/φοιτητή/έτος. Το υπόλοιπο 50% (άλλες 2000 Ευρώ/φοιτητή/έτος) πάει 25% για υποτροφίες + 25% στο ΑΕΙ (όχι στο τμήμα/σχολή) για λοιπές χρηματοδοτικές του ανάγκες. ΣΥΝΟΛΟ = 4000 Ευρώ/φοιτητή

Στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεγάλα έξοδα έρευνας των ΔΕΠ και υποψηφίων διδακτόρων που ποικίλουν ανάλογα με τη μεθοδολογία έρευνας. Οι πλέον συνήθης είναι 2 γενικοί τύπου έρευνας: Πεδίου & εργαστηρίου. Ένα διδακτορικό απαιτεί 3-5 διαφορετικές μελέτες. Αν έχει έρευνα πεδίου, μία τουλάχιστο μελέτη θα έχει national representative sample (δειγματοληψία σε εθνικό επίπεδο). Αναλογιστείτε πόσο κοστίζει η μετακίνηση για συλλογή δεδομένων από 2000 μαθητές από 70 σχολεία όλης της χώρας (και νησιών). Αναλογιστείτε πόσο στοιχίζει να παρακολουθεί κάποιος μετανάστες, μετακινούμενους Ρομά, να μετακινείται για εβδομάδες ή μήνες σε διαφορετικές ανασκαφές κλπ. Ρωτήστε πόσο στοιχίζουν όργανα, εξοπλισμός, αναλώσιμα εργαστηρίων. Τα νούμερα είναι ασύλληπτα για όσους δεν εργάσθηκαν ως ερευνητές.
Γιατί τα έξοδα των υποψηφίων διδακτόρων; Δεν υπολογίζονται στο Νομοσχέδιο!! Οι υποψήφιοι διδάκτορες βοηθούν στην έρευνα των ΜΠΣ φοιτητών υπό την επίβλεψη των ΔΕΠ, αφού μια μελέτη απαιτεί συμμετοχή πολλών ερευνητών.

Ως το 2010 οι Επιτροπές Ερευνών (ΕΛΚΕ) από τις παρακρατήσεις των εσόδων από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις για έρευνα κάλυπταν κάποιο-μικρό μέρος των παραπάνω εξόδων. Όμως στην εποχή των μνημονίων οι ΕΛΚΕ καλύπτουν ΜΟΝΟ:
(1) μισθούς συμβασιούχων διδασκόντων (πρώην ΠΔ 407) που εν μία νυκτί καταργήθηκαν όλοι (χιλιάδες άτομα),
(2) αποπερατώσεις ανέγερσης κτιρίων επειδή οι εργολάβοι χρεοκόπησαν λόγω κρίσης (υποθέσεις στα δικαστήρια)
(3) και κάθε νέα τρύπα χρηματοδότησης των ΑΕΙ (που συνεχώς πολλαπλασιάζονται)

Στα παραπάνω προσθέστε πολλά έξοδα λειτουργίας των τμημάτων και σχολών που δεν καλύπτονται πλέον από το ΑΕΙ, συνήθως γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, άλλα και όταν υπάρχουν κάποια ελάχιστα χρήματα με τους νέους άπειρους κανόνες διαφάνειας και ελέγχους έχει καταντήσει τόσο γραφειοκρατική και αργή η διαδικασία που αν δεν τα καλύψουν τα Μεταπτυχιακά (ΜΠΣ) οι φοιτητές ή θα ξεπαγιάζουν ή δε θα βλέπουν στις αίθουσες, ή θα περπατούν στα σκουπίδια, ή σε σπασμένα τζάμια ή σε γκρεμισμένους τοίχους γιατί δεν υπήρχε φύλακας και κάποιοι μπήκαν και τα έσπασαν, και άπειρα άλλα απίθανα ανάλογα με τη σχολή (π.χ. να ζεσταθεί η πισίνα που πάει το ΤΕΦΑΑ!! αλλά κι αυτοί πρέπει να μάθουν κολύμβηση!!), κλπ.

 
Μέλος ΕΠ ΤΕΙ
26 Σεπ 2016 10:11

Να υπάρξει έλεγχος στις απολαβές αλλά όχι κι έτσι. Αν διδάσκει κάποιος σε ένα ΠΜΣ να μην πληρώνετια και αν διδάσκει σε 2 να πληρώνεται? Τι αλχημείες είναι αυτές? Δηλαδή όποιος έχει εξειδικευμένες γνώσεις σε επιστημονικό πεδίο π.χ. Πληροφορική που εφαρμόζεται σε πολλά γνωστικά αντικείμενα να πληρώνεται ενώ οι υπόλοιποι όχι? Αμέσως-αμέσως κάποιοι θα ευνοηθούν, έχοντας πιθανώς παραπλανήσει το ΥΠΠΕΘ προς όφελός τους.

Βλέποντας κάποιες ρυθμίσεις, είναι φανερό ότι βλάπτονται τα Τμήματα με λίγα μέλη ΕΠ που πιθανώς είχαν ένα πολύ επιτυχημένο ΠΜΣ. Με τις ρυθμίσεις που προτείνονται, τα συγκεκριμένα ΠΜΣ θα υποβαθμιστούν κι αυτά σαν άλλα μη επιτυχημένα που διοργάνωναν Τμήματα με πολλά μέλη ΕΠ.

Δυστυχώς, το νομοσχέδιο βασίστηκε κατ' εμέ σε ανυπόστατες καταγγελίες μελών ΕΠ .

Λυπάμαι για την κατάντια μας. Ντροπή ... Το επόμενο βήμα είναι να επιτρέψουν μόνο σε 4 ΠΜΣ να λειτουργούν με δίδακτρα γιατί τόσα αντέχει η αγορά. Ξεκινάτε...

Υ.Γ. Τα δίδακτρα να μειωθούν αλλά όχι κι έτσι. Ένα ΠΜΣ με 12+ μαθήματα και 15+ διδάσκοντες χρειάζεται τουλάχιστουν 1000 €/εξάμηνο δίδακτρα για να λειτουργήσει, αλλιώς θα χαρίζει πτυχία χωρίς να διδάσκει τίποτα. Μόνο θεωρία, μηδέν εργαστηριακές ασκήσεις από ανθρώπους με μηδενική όρεξη για να μεταφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις και να παρέχουν όλες τις σύγχρονες εξελίξεις σε ένα πεδίο. Αυτό θα παρέχεται πλέον...

 
Πότε η εφαρμογή
25 Σεπ 2016 20:26

Υποθέτω ότι αυτό που θα αποφασιστεί θα ισχύει για τον επόμενο χρόνο.

 
Melv_br
25 Σεπ 2016 16:18

θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με όσους ξεκινάνε από 1/10/2016 τη φοίτηση σε ΠΜΣ; Πως θα ξέρουμε αν κάποια εκπληρούν τα κριτήρια; Υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου; Γνωριζει κάποιος; Ευχαριστώ

 
Περί διατριβών...
25 Σεπ 2016 10:58

Συνήθως ο λόγος που ΔΕΝ θέλουμε την ανάρτηση της διπλωματικής μας σε δημόσιο χώρο (βάση βιβλιοθήκης ή σελίδα τμήματος) είναι η κακή ποιότητα αυτής και όχι ότι θέλουμε να στείλουμε μέρος της για δημοσίευση. Ας μην αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα...
Μην ξεχνάμε ότι όλα τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά δεν πραγματοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τα δικά μας προσόντα αλλά για να ωφεληθεί και η κοινωνία.

Αν ψάξει κάποιος λίγο στο διαδίκτυο θα βρει διάφορες απόψεις.

 
ekpaideytikos
24 Σεπ 2016 21:47

@ΔΕΠ. Έχει μια βάση το σχόλιό σας, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν μια δημοσίευση αξιοποιεί τμήμα της διατριβής, τότε οφείλει ο συντάκτης να το δηλώσει ρητώς στο περιοδικό και εκείνο θα κρίνει αν θέλει να (ανα)δημοσιεύσει ένα τμήμα της. Υπό κανονικές συνθήκες η δημοσίευση δεν πρέπει να αποτελεί επανάληψη της διατριβής ούτε αξιοποίηση τμήματός της, διότι είναι εργασία που κρίθηκε και στην ουσία είναι δημοσιευμένο έργο είτε είναι αναρτημένη είτε έχει εκδοθεί. Ουσιαστικά είναι σαν να ζητάτε να αποκρύπτεται από τα περιοδικά ότι τους δίνουμε προς κρίση και δημοσίευση μη πρωτότυπη (πλέον) εργασία. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό συμβαίνει, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνει.

 
@Θύμιος
24 Σεπ 2016 14:51

Δυστυχώς, υπάρχουν απόφοιτοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθέσουν περισσότερα χρήματα για να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό.
Τα δωρεάν μεταπτυχιακά έχουν ε λ ά χ ι σ τ ε ς θέσεις και δεν επαρκούν oύτε καν για τους αριστούχους απόφοιτους.
Δηλαδή, εσείς συμφωνείτε με τη συνέχιση των ακριβών μεταπτυχιακών της τάξης των 7.000 ευρώ μέχρι και 15.000 ευρώ, τα οποία είναι απαγορευτικά για τους περισσότερους εξ ημών?
Τα σημερινά μεγάλα κόστη των μεταπτυχιακών εντείνουν έτι περισσότερο την ταξική παιδεία.
Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και οι φοιτητές που κατοικούν μόνιμα σε περιοχές χωρίς πανεπιστήμια. Φανταστείτε λοιπόν ποια θα είναι η δαπάνη για μια οικογένεια της οποίας το παιδί συνεχίσει τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή παράταση των ενοικίων κλπ. και συγχρόνως να πρέπει να καταβάλλει υπέρογκα ποσά όπως απαιτούν τα σημερινά μεταπτυχιακά.
Ναι στη μείωση των διδάκτρων των μεταπτυχιακών. Ναι στην ισοτιμία μεταξύ των πολιτών-φοιτητών.
Για τους έχοντες και τους "προύχοντες" υπάρχουν και άλλοι οδοί.

Φοιτήτρια Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ

 
ΔΕΠ
24 Σεπ 2016 13:50

Η υποχρεωτική ανάρτηση των διατριβών στο διαδίκτυο είναι προβληματική, ειδικά εάν προηγηθεί της δημοσίευσης τυχόν εργασιών σε περιοδικά ύστερα από κρίση. Ανάρτηση σημαίνει δημοσίευση οπότε αν η διατριβή είναι μέρος μιας ευρύτερης έρευνας τότε απλά δεν θα μπορεί να δημοσιευτεί σε κάποιο περιοδικό.

 
Γιώργος
24 Σεπ 2016 12:40

Σε κάποιες παραγράφους αναφέρει (τα ΑΕΙ) ενώ σε κάποιες άλλες (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ). Τα ΤΕΙ αφού ανήκουν στον ενιαίο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης γιατί δεν μπορούν διοργανώσουν διδακτορικά; Η κυρία Αναγνωστοπούλου επιπλήττει τους δημοσιογράφους να μην κάνουν διαχωρισμό (ΑΕΙ ΤΕΙ γιατί υποτίθεται ότι θα φωνάξουν οι πρόεδροι των ΤΕΙ ) ενώ η ίδια κάνει σαφή διαχωρισμό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΤΕΙ. Το υπουργείο παιδείας πρέπει να σταματήσει να παίζει επιτέλους με τις λέξεις και να ξεκαθαρίσει άμεσα τι σκοπεύει να κάνει με τα ΤΕΙ.

 
ΔΕΠ Κ
24 Σεπ 2016 10:57

Επειδή ΔΕΝ εχουν το θαρος α) Να περιορίσουν την κερδοσκοπία σε μερικά μεταπτυχιακά δημιουργουν ενα νόμο που βαζει τοσο ασφυκτικό πλαισιο που δεν θα μπορει να λειτουργίσει τιποτε. Δεν εχει μεταβατικά, αρα ας μας πουνοσα ξεκινουν 1/10/ τι κανουν ?? Πρακτικά οι διαδικασιες για καθηγητές ΤΕΙ και Ερυνητές ΕΚ ειναι ευτελιστικές (γιατι μονα τα δικά τους CV στο διαδικτυο?? ΟΛΩΝ των καθηγητών ΑΕΙ). Για τα περι χρηματοδότησης απο ΠΥ ΑΕΙ (δηλαδή κρατικο) γαι γελια !!!. Για ολα θελει Υπουργική αποφαση ...Κατανοητό να υπάρχει ανω οριο στα Διδακτρα ( τα λενε τελη εγγραφής, οπως η τροικα εγιναν θεσμοι ) και κατανοητό οι καθηγητές να προσφέρουν σε ενα ΠΜΣ στο πλαισιο των καθηκόντων τους . Συνχυση επιβλεποντα κα ιΣυμβουλου σπουδων!, Για τις ΔΔ επαναφερεί τις λογικές του '80 περιχαρακώνοντας τες στα Πανεπιστημια της Ελλάδας. Γιατι να μην μπορει να κανει ο Δημοκριτος με το ΕΤΗ, το ΙΤΕ με Μαξ-Πλανκ και ενα καλό ΤΕΙ με το Ιμπεριαλ ή το πανεπ Λονδινου?? ΦΟΒΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ .

 
Διευθυντής ΠΜΣ περιφερικού ΑΕΙ
24 Σεπ 2016 10:05

Δυστυχώς η όλη προσέγγιση είναι λάθος. Οι διατάξεις αυτές θα οδηγήσουν σε κλείσιμο των περισσοτέρων ΠΜΣ ιδιαίτερα στα περιφερικά ΑΕΙ καθώς πολλά ΠΜΣ διδάσκονται τα Σαββατοκύριακα τόσο λόγω μετακίνησης των υποψηφίων όσο και λόγω εργασίας. Ποιός διδάσκων θα διδάσκει Σαββατοκύριακο χωρίς αμοιβή; Ποιός φοιτητής θα επιλέξει περιφερικό ΑΕΙ για ΠΜΣ το οποίο διδάσκεται μέσα στην εβδομάδα όταν ταυτόχρονα εργάζεται; Κινήσεις οι οποίες οδηγούν στο μαρασμό και αποτελούν τροχοπέδη για την όποια ανάπτυξη. Θα πρότεινα η φαιά ουσία να καταναλώνεται στη διόρθωση των ακραίων συμπεριφορών και πρακτικών κάποιων ΠΜΣ και όχι στην οριζόντια και καθολική ισοπέδωση των πάντων. Καληνύχτα μας...

 
Α. Παπαϊωάννου
24 Σεπ 2016 02:15

Η Παρ. 1 του Αρ. 4 είναι για γέλια και για κλάματα. Από πού θα βρει χρήματα το δημόσιο ΑΕΙ ή το κράτος στην εποχή των μνημονίων, πόσα δις διαθέτουν τα κληροδοτήματα για μεταπτυχιακές σπουδές και σε ποιους κλάδους; Πόσοι Ευρωπαϊκοί πόροι εισρέουν για υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών και για πόσα προγράμματα (3-4 το πολύ;) Πόσα εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις έφερε η αν. Υπουργός Παιδείας σε ΕΛΚΕ για να ξέρει και πόσες κρατήσεις θα μείνουν στους ΕΛΚΕ, πόσες απ’ αυτές θα πρέπει να επενδυθούν ξανά στην έρευνα και ανάπτυξη και πόσες θα μείνουν να καλύπτουν κάθε λογής χρηματοδοτικές τρύπες που συνεχώς ανοίγουν και περισσότερο;
ΜΙΑ ΗΓΕΣΙΑ ΑΝΙΚΑΝΗ ΝΑ ΒΡΕΙ ΛΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΕΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΕΙ ΜΕ ΑΝΟΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ.

 
Θύμιος
23 Σεπ 2016 21:10

Δηλαδή, η μέγιστη χρέωση για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα είναι γύρω στα 2000 ευρώ. Νομίζετε ότι είναι αρκετά για να καλυφθούν τα έξοδα εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών υψηλού επιπέδου; Το αποτέλεσμα του νόμου θα είναι να καταργηθούν πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα ή να πέσει δραματικά το επίπεδό τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ