Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναμένουν την απόφαση του ΣτΕ για το νέο σύστημα επιλογής Διευθυντών Σχολείων

Πέρασε ένας χρόνος από την εκδίκαση της υπόθεσης στο Γ τμήμα του ΣτΕ
Δημοσίευση: 27/10/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναμένουν την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (σ.σ.εκδικάστηκε στις 3 Ιουνίου)  σχετικά με την προσφυγή της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών  Εκπαίδευσης και 57 Διευθυντών Σχολείων , στο ζήτημα της συνταγματικότητας και την νομιμότητας της κανονιστική πράξης που αφορά τις επιλογές στελεχών σύμφωνα με το Νόμο 4327/2015 των «Μπαλτά-Κουράκη» .

Νομικοί κύκλοι αναμένουν τη δημοσίευση της απόφασης τη  μεθεπόμενη Παρασκευή 4 Νοεμβρίου.

Η προσφυγή εκδικάστηκε στο Γ τμήμα του ΣΤΕ ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου το 2015, το οποίο είχε παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια,ενώ   ομόφωνα:

Α.  Εκανε δεκτό το αίτημα του έννομου συμφέροντος όσων προσέφυγαν

Β. Εκρινε ότι  τίθενται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας τα οποία και

Γ.  Παρέπεμψε  για συζήτηση  στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας λόγω της κρισιμότητάς τους.

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας  αποφάνθηκαν ότι ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές της «ισότητας και αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε ¨Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, διότι δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως».

Η αντισυνταγματικότητα αφορά στο γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης από το σύλλογο διδασκόντων προβλέπεται με μυστική ψηφοφορία: «η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεις προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες ή είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά, όχι όμως στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, η διοίκηση των οποίων πρέπει να αναδεικνύεται στο πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων».

Οι  δικαστές έκριναν επίσης ότι προσκρούει στο Σύνταγμα και το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται με αιτιολογία τα προσόντα των υποψηφίων που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου.

Η απόφαση του Γ τμήματος του ΣτΕ είχε  ως εξής:

Αριθμός 865/2016
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Νοεμβρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Αικ. Συγγούνα, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Φ. Ντζίμας, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Α. – Μ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Σ. Κωνσταντίνου, Δ. Βανδώρος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικ. Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 8 Ιουνίου 2015 αίτηση:
των:........

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η Φ.361.22/26/ 79840/Ε3/19.5.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) οι Φ.361.22/27/80025/Ε3/19.5.2015, Φ.361.22/31/81732/Ε3/21.5.2015 και Φ.361.22/33/ 83657/Ε3/26.5.2015 εγκύκλιοι του ιδίου Αναπληρωτή Υπουργού και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Δ. Μακρή.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους των αιτούντων, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1391812, 4079696/2015 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

2. Επειδή με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση α) της Φ.361.22/26/ 79840/Ε3/19.5.2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων» (Β΄ 915/20.5.2015), β) των Φ.361.22/27/80025/Ε3/19.5.2015, Φ.361.22/31/81732/Ε3/21.5.2015 και Φ.361.22/33/ 83657/Ε3/26.5.2015 εγκυκλίων του ιδίου Αναπληρωτή Υπουργού, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και γ) κάθε άλλης σχετικής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως και ιδίως των προσκλήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως στις περιφερειακές ενότητες της Χώρας.

3. Επειδή η υπόθεση εισάγεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος με την από 17.6.2015 πράξη της Προέδρου του.

4. Επειδή με τις προσβαλλόμενες εγκυκλίους, οι οποίες απευθύνονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4327/2015 και της Φ.361.22/26/ 79840/Ε3/19.5.2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με το περιεχόμενο, όμως, αυτό οι πράξεις αυτές ουδεμία νέα ρύθμιση εισάγουν και ουδεμία έννομη συνέπεια επάγονται, αλλά έχουν χαρακτήρα απλών ερμηνευτικών εγκυκλίων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των αναφερθεισών ρυθμίσεων και για τον λόγο αυτό δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, απαραδέκτως προσβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση (ΣτΕ 844/2013 επταμελής, 3769/2012 επταμελής, 31/2008 επταμελής, 2818-19/2007 επταμελής, 1332/2000 Ολομέλεια, κ.ά.).

5. Επειδή κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), η αόριστη μνεία στο δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως ως συμπροσβαλλόμενης «και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης» δεν υποχρεώνει το Δικαστήριο να ερευνήσει την υπόθεση από την άποψη αυτή (πρβλ. και ΣτΕ 4200/2015, 910/2011, 14 - 15/2010 κ.ά.). Συνεπώς η αόριστη μνεία στο δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως ακυρώσεως ως προσβαλλόμενης και κάθε συναφούς πράξεως ή παραλείψεως, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, της Διοικήσεως και ιδίως των προσκλήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως δεν υποχρεώνει το Δικαστήριο να ερευνήσει την υπόθεση από την άποψη αυτήν.

6. Επειδή οι αιτούντες επιδιώκουν την ακύρωση της Φ.361.22/26/ 79840/Ε3/19.5.2015 υπουργικής αποφάσεως κατά το μέρος που με αυτήν ρυθμίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων, προβάλλοντας ότι οι υπ’ αριθμ. 1 – 47 και 49 – 58 από τους αυτούς υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί (ως διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων σε διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιστοίχως) και ότι το υπ’ αριθμ. 48 αιτούν σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης» έχει, σύμφωνα με το προσκομισθέν καταστατικό του, ως τακτικά μέλη όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ως διευθυντές εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως σκοπούς, μεταξύ άλλων, την συμβολή στην διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για την παιδεία και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος και την προαγωγή της διοίκησης της εκπαίδευσης. Εν όψει της ιδιότητας των αιτούντων φυσικών προσώπων και των σκοπών του αιτούντος σωματείου που προαναφέρθηκαν, με έννομο συμφέρον αμφισβητείται με την κρινόμενη αίτηση η νομιμότητα ρυθμίσεων περί την επιλογή των προϊσταμένων σχολικών μονάδων που αφορούν την διοίκηση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως.

7. Επειδή το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 16 ότι: «1. ... 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους ... 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας ... στα κρατικά εκπαιδευτήρια. 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ... (τα οποία) τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους ...». Όπως έχει ήδη κριθεί, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι ο συνταγματικός νομοθέτης αναθέτει την αποστολή της παιδείας ευθέως στο Κράτος και ότι οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την παιδεία και την εν γένει λειτουργία αυτής, ως εκ της φύσεως και της σπουδαιότητάς τους επιβάλλεται από τον συντακτικό νομοθέτη να ανατίθενται ευθέως σε κρατικά ή περιφερειακά κρατικά όργανα. Ειδικότερα ως προς την πρωτοβάθμια κ αι δευτεροβάθμια εκπαίδευση το Σύνταγμα αναγνωρίζει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του Κράτους για την διοίκηση, την εποπτεία και την λειτουργία των δημόσιων εκπαιδευτηρίων (βλ. ΣτΕ 3449/2002 επταμελής, 28, 3262/2002, 2039/2001, 2479/2000, 3444/1998 Ολομέλεια κ.ά.).

8. Επειδή όπως έχει κριθεί, οι αρχές της ισότητας και της ίσης προσβάσεως στις δημόσιες θέσεις, τις οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Συντάγματος, αποτελούν συνταγματικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες.

Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της νομοθετικής λειτουργίας όσο και την Διοίκηση, όταν θεσπίζει κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθμιση.

Η παραβίαση των συνταγματικών αυτών αρχών ελέγχεται από τα δικαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας εκάστου με ίσους όρους.

Κατά τον δικαστικό αυτό έλεγχο, που είναι έλεγχος ορίων και όχι της ορθότητας των νομοθετικών επιλογών, αναγνωρίζεται στον κοινό νομοθέτη ή την κατ΄ εξουσιοδότηση θεσμοθετούσα Διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίσει με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, που συνδέονται με κάθε μία από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, που βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείμενο της ρυθμίσεως. Πρέπει, όμως, η επιλεγόμενη ρύθμιση να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλα άνιση μεταχείριση, με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου μη συνδεόμενου προς αξιολογικά κριτήρια ή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβαρύνσεως, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια (ΣτΕ 1205/2015, 986-988/2014 Ολομέλεια, 2756/2011, 2462/2010 επταμελής, 4498/2005, 2396/2004 Ολομέλεια, 1252-1253/2003 Ολομέλεια κ.ά.). Περαιτέρω, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (ΣτΕ 1205/2015, 959, 1539, 1997/2015 Ολομέλεια, 3584/2013 επταμελής, 2756/2011, 2462/2010 επταμελής, 2396/2004 Ολομέλεια κ.ά.).

9. Επειδή ως εγγύηση τηρήσεως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 και άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος), της διαφάνειας (άρθρο 103 παράγραφος 7 του Συντάγματος), που κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει όχι μόνο την διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώμα αλλά και, περαιτέρω, εν γένει τις διαδικασίες εξελίξεως (προαγωγής και αναθέσεως καθηκόντων) των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος), επί διαδικασίας εξελίξεως υπαλλήλων του Δημοσίου με επιλογή υποψηφίων κατόπιν αξιολογήσεως των ουσιαστικών προσόντων και της προσωπικότητάς τους, επιβάλλεται να προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου η διενεργηθείσα από το αρμόδιο όργανο σχετική κρίση και τα δεδομένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη.

Ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται ότι η αξιολόγηση της προσωπικότητας, της ικανότητας και της εν γένει καταλληλότητας για την άσκηση των καθηκόντων διενεργείται μέσω συνεντεύξεως των υποψηφίων, πρέπει να τηρείται πρακτικό στο οποίο να αναφέρεται, έστω συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνεντεύξεως με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από το αρμόδιο όργανο και των απαντήσεων που δόθηκαν από τους υποψήφιους.

Περαιτέρω πρέπει να εκφέρεται εξατομικευμένη για κάθε υποψήφιο κρίση από το αρμόδιο όργανο ως προς την αξιολόγηση της παρουσίας του και, ειδικότερα, για την προσωπικότητά του και την εν γένει ικανότητά του να ασκεί τα κρίσιμα καθήκοντα που απαιτούν ανάλογες ικανότητες και προσόντα (επί διευθυντικών στελεχών: ευχέρεια προγραμματισμού, συντονισμού, αναλήψεως πρωτοβουλιών, λήψεως αποτελεσματικών αποφάσεων και διαχειρίσεως κρίσεων).

Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αμερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή, εν όψει του κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας και του άρθρου 95 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του Συντάγματος περί κατοχυρώσεως της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αξιολόγηση των υποψηφίων κατά την σχετική διαδικασία (ΣτΕ 2162/2014, 3766/2012 επταμελής, 148/2011 επταμελής, 3052, 3058/2009 Ολομέλεια κ.ά.).

10. Επειδή αρχικώς με τον ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010) ορίσθηκε ότι για τις θέσεις στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης (στους οποίους περιλαμβάνονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων) επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι ισχύουν για τέσσερα έτη (άρθρο 10), καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις επιλογής (όπως είναι η εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και τα κωλύματα (άρθρο 11), καθώς και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης (άρθρο 12).

Το κριτήριο της γνώσεως του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από την επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση και την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, βάσει του φακέλου του υποψηφίου και των αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται (άρθρο 12 παράγραφος 1 εδάφιο α΄), αποτιμάται με συγκεκριμένες κατ’ ανώτατο όριο μονάδες (24 και 14, αντιστοίχως) με αντικειμενικό -μαθηματικό τρόπο (άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3).

Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου αξιολογείται με προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμοδίου συμβουλίου επιλογής (άρθρο 12 παράγραφος 1 εδάφιο β΄), για την αποτίμηση δε των στοιχείων αυτών ορίζονται 15 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες και προβλέπεται ότι γίνεται χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία και η οποία μαγνητοφωνείται για την διασφάλιση της διαφάνειας (άρθρο 14 παράγραφος 3 εδάφιο γ΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5).

Το κριτήριο της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις που έχει υπηρετήσει αποτιμάται με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του που προβλέπονται στον νόμο (άρθρο 12 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ και 14 παράγραφος 3 εδάφιο δ΄).

Η επιλογή ενεργείται από συμβούλια επιλογής που συνιστώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, από τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με την συμμετοχή επιπλέον μελών, και, από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με τη συμμετοχή κατά περίπτωση επιπλέον μελών (άρθρο 16).

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι οποίοι τελικώς κυρώνονται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης (άρθρα 12 παράγραφος 2 και 21).

Η τοποθέτηση σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση την σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις (άρθρο 24 παράγραφος 7).

Ακολούθησε ο ν. 4327/2015 (Α΄ 50/14.5.2015), ο οποίος ορίζει στο κεφάλαιο Γ΄ (επιλογή στελεχών) τα εξής: άρθρο 16 (πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Το άρθρο 10 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις επόμενες παραγράφου ς, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση πίνακες επιλογής, που καταρτίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι πίνακες επιλογής

: α) … στ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων, ζ) Διευθυντών γυμνασίων, η) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), θ) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), ι) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ια) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ιβ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ιγ) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε., ιδ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, ιε) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ., ιστ) … , ιζ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων, ιη) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γυμνασίων, ιθ) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γενικών λυκείων, κ) Διευθυντών μουσικών σχολείων, κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων, κβ) … κθ) … », άρθρο 17 (Προϋποθέσεις επιλογής) Το άρθρο 11 του ν. 3848/2010 … , όπως έχει τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται …

2. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ΄ της παρούσης παραγράφου. Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. … Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.

β) …

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι:

αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33.

ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.

γγ) Ως Διευθυντές στα γυμνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, διορίζονται με υπουργική απόφαση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία (3) τουλάχιστον έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι ...

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης …

ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων ... 3. … 4. … 5. … 6. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας.

7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται:

α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου,

γ) η θητεία σχολικού συμβούλου,

δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),

ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων. ...

8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του παρόντος δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο», άρθρο 18 (κριτήρια επιλογής) Το άρθρο 12 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:

α) Η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

β) Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων, δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και τρίτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης κατά τη μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών σχολείων.

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 35 ... », άρθρο 19 (Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.)

Το άρθρο 14 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. …

β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (μόνο για στελέχη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης): 2 μονάδες.

γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 2 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

δ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 0,5 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης β΄. …

ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονάδα. … στ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 0,5 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.

ζ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,5 μονάδα.

η) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα. … 3.

Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμά ται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ...

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ...

Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ: 0,5 μονάδα για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας … : 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. …

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. …

γγ) … γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών (ή εκπαιδευτικής για το Ε.Ε.Π.) ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο.

Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

4. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.:

Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.

Στη μυστική ψηφοφορία δεν συμμετέχει ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής δευτέρου βαθμού εξ αίματος. Μέσω της μυστικής ψηφοφορίας εκτιμώνται στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου.

Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει, επίσης, υπόψη:

Τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται, όπως: άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις.

Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος.

Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής. Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξημένη συμμετοχή, τουλάχιστον 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Αν εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που επικαιροποιούν και αποστέλλουν αλφαβητικό πίνακα με τις αποφάσεις των διαθέσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία, πριν τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

β) Για τους υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …

γ) Ειδικά για την επιλογή των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. … », άρθρο 20 (Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων) Το άρθρο 15 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: … , άρθρο 21 (Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης)

Το άρθρο 16 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. … 7. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των Ε.Κ. τοποθετούνται, κατόπιν συνυπολογισμού όλων των μορίων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πράξη των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). … 8. … 9. ... 10. …

11. Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων επιλογής αρχίζει με υπουργική απόφαση και είναι διετής.

12. …

13. Στα υπηρεσιακά συμβούλια που αναφέρονται στο παρόν, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, συμμετέχουν επιπλέον: α) στην περίπτωση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ένας σχολικός σύμβουλος και ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και β) ... Τα μέλη της περίπτωσης α΄ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. … , άρθρο 22 (Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων)

Το άρθρο 18 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. … Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα. 2. … 3. … 4. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων … και οι υποψήφιοι Διευθυντές Ε.Κ. για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ως ακολούθως … 5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α) Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων και

β) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής και επιλογής και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια», άρθρο 24 (Κρίση και επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.)

Το άρθρο 21 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με βάση το άρθρο 14, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, και στη συνέχεια επιμέρους πίνακες με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης, ανά σχολική μονάδα.

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώ νται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός τριών ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων από το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. επί και την ανασύνταξη των πινάκων, αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται. Σε περίπτωση κενούμενης και κενής θέσης η επιλογή γίνεται με επανάληψη της διαδικασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις πληρώνονται με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», άρθρο 25 (κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. … ) … , άρθρο 26 (Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης)

Το άρθρο 24 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προηγείται η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ακολουθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έπεται η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊστάμενων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και ακολουθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης σχολικών συμβούλων.

2. Όσον αφορά την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή μη ικανοποίησης των απαιτούμενων κριτηρίων υποψηφιότητας σε κάποια σχολική μονάδα, η επιλογή Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. … Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου από τα ανωτέρω αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια στα άρθρα 12 και 14, όπως αντικαθίστανται με το παρόν.

3. … », άρθρο 27 (Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας) Το άρθρο 25 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης του παρόντος νόμου γίνεται για διετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών», άρθρο 28 (Λοιπές ρυθμίσεις) … .

11. Επειδή κατ’ επίκληση των διατάξεων του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση στην οποία ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 1 (Προκήρυξη - υποβολή αιτήσεων) Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη.

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της. Άρθρο 2 (Διαδικασία υποβολής αιτήσεων)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου και συνοδεύονται από: 1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης. 3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος. 6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015. 8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης, ενώ επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από αυτή. Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας. Άρθρο 3 (Αποτίμηση κριτηρίων)

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων προβαίνουν σε σύνταξη πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και στην αποτίμηση και σύνταξη πινάκων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για ενημέρωση των υποψηφίων οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυμένα οικεία ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ αναρτώνται οι αναμορφωμένοι πίνακες. Άρθρο 4 (Πίνακες υποψηφίων) Κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, ενημερώνει τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους υποψηφίους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο αρμοδιότητας τους, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και την αποτίμηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων. Άρθρο 5 (Πίνακες εκλογέων)

Με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες εκλογέων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο σύμφωνα με την παρ. 4 του 2 άρθρου 19 του Ν. 4327/2015. Οι εκπαιδευτικοί - εκλογείς που συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο σε δύο ή περισσότερα σχολεία ισόποσες ώρες εντάσσονται στους καταλόγους των σχολικών μονάδων τοποθέτησης τους. Οι εν λόγω πίνακες αποστέλλονται στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Άρθρο 6 (Παρουσίαση υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων)

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα για τις οποίες έχουν καταθέσει υποψηφιότητα, για να αυτοπαρουσιαστούν στο σύλλογο διδασκόντων. Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τον υποψήφιο να αυτοπαρουσιαστεί σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν το έχει πράξει με δική του πρωτοβουλία.

Σε κάθε περίπτωση, η μη πραγματοποίηση των παραπάνω δεν επιφέρει καμία συνέπεια ούτε στις υποψηφιότητες ούτε στην εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ο εκπαιδευτικός δικαιούται σχετικής άδειας από την προϊστάμενη αρχή του.

Άρθρο 7 (Εφορευτικές Επιτροπές και Κεντρική Επιτροπή Εκλογών) Σε κάθε σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο εκλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων τριμελής εφορευτική επιτροπή προκειμένου να προετοιμάσει και να διεξαγάγει τη μυστική ψηφοφορία του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015. Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορούν να μετέχουν υποψήφιοι.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή είναι δυνατό να λειτουργήσει με ελλιπή σύνθεση.

Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης τριμελής Κεντρική Επιτροπή Εκλογών, η οποία έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό του έργου των εφορευτικών επιτροπών της προηγούμενης πα ραγράφου καθώς επίσης και τη συγκέντρωση των πρακτικών τους.

Στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής περιλαμβάνεται επίσης ο αποκλεισμός των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και ο υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν. Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των δώδεκα (12) μορίων που μπορεί να λάβει κατ’ ανώτατο όριο ο υποψήφιος.

Ο αριθμός των μορίων που προκύπτει στρογγυλοποιείται με προσέγγιση εκατοστού. Άρθρο 8 (Ψηφοδέλτια) Με ευθύνη των εφορευτικών επιτροπών εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί μεγέθους A4 τα ψηφοδέλτια που αναγράφουν αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων.

Επίσης, η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος και λευκών ψηφοδελτίων.

Άρθρο 9 (Ψηφοφορία) Πριν την έναρξη της διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή αντιπαραβάλλει τον πίνακα των εκλογέων με τον αριθμό των παρόντων στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, για να διαπιστώσει εάν υπάρχει η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της εκλογής. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή το λευκό ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο που αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και αφού σημειώσει το σταυρό προτίμησης τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο.

Ο φάκελος σφραγίζεται και ρίχνεται στην ψηφοδόχο.

Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο ψηφοδέλτιο μέχρι ένα σταυρό. Λαθεμένη σημείωση ή απουσία σταυρού ακυρώνει το ψηφοδέλτιο.

Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματα τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων, όπου και υπογράφουν.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι τους.

Σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να υποκαθιστούν μέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία ή να συμμετέχουν στη διαδικασία διαλογής των ψηφοδελτίων και, πολύ περισσότερο, της καταμέτρησης των ψήφων. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με έγγραφη δήλωση του την οποία καταθέτει στην εφορευτική επιτροπή της οικείας σχολικής μονάδας ή εργαστηριακού κέντρου.

Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται από τη διαδικασία και τη συνέχιση της επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο, διατηρεί όμως το δικαίωμα υποψηφιότητας του στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα για τις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Άρθρο 10 (Διαλογή) Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογή των ψήφων ως εξής:

α. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει.

β. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που έχει σταυρό προτίμησης. γ. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ’ αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος.

Τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα αν έχουν σημεία τα οποία παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια.

Τα λευκά ψηφοδέλτια καταμετρώνται ως έγκυρα.

δ. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμα της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής.

Άρθρο 11 (Πρακτικά εκλογής)

Η εφορευτική επιτροπή τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικά για την εκλογή στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Το εν λόγω πρακτικό επίσης περιλαμβάνει κατάσταση υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20% και αποκλείονται.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας θα αποστέλλονται αυθημερόν στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. Με τη φροντίδα και την ευθύνη των προέδρων των εφορευτικών επιτροπών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο παραμένει στη σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο μαζί με τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια της μυστικής ψηφοφορίας. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού θα υποβάλλεται την επόμενη ημέρα στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.

Η Κεντρική Επιτροπή Εκλογών τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικό στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η πρόταση για τον αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς επίσης και ο υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν. Το πρακτικό, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της επιτροπής, διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Άρθρο 12 (Ενστάσεις)

Οι υποψήφιοι μπορούν κατά τη διαδικασία εκλογής να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει άμεσα επ’ αυτής.

Η εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό εκλογής.

Άρθρο 13 (Τελικός πίνακας μοριοδότησης) Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυμένα οικεία ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ οι αναμορφωμένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Άρθρο 14 (Τοποθέτηση) Η τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση των οικείων διευρυμένων ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ. Τα ανωτέρω συμβούλια διαμορφώνουν την πρόταση τους λαμβάνοντας υπόψη τους κυρωμένους πίνακες καθώς και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων. Β. … .

12. Επειδή με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 16 έως 28) του ν. 4327/2015 αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 10 έως και 27 παράγραφος 4 του ν. 3848/2010 (πλην των άρθρων 13, 17, 19, 22, 26 και 27 παράγραφοι 1-3) και ρυθμίζεται εκ νέου η διαδικασία και τίθενται νέες προϋποθέσεις επιλογής και τοποθετήσεως στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και, ειδικώς, των διευθυντών σχολικών μονάδων.

Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4327/2015 αναφέρονται σχετικώς τα εξής: « … Τα στελέχη Εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης έχουν ως κύρια αποστολή να συντονίζουν και να διευκολύνουν το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο που επιτελείται. Επομένως, σε θέσεις ευθύνης πρέπει να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί οι οποίοι, πέρα από τα τυπικά τους προσόντα (επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, διδακτική και διοικητική εμπειρία), οφείλουν να έχουν σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, δημοκρατική συμπεριφορά, να διαθέτουν ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και συντονισμού, να διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες, να εμφορούνται από διάθεση για ουσιαστική συνεργασία με όλους/ες όσοι/ες συναποτελούν τη σχολική κοινότητα και να σέβονται τους/τις συναδέλφους, τους μαθητές/τις μαθήτριες και τους γονείς

. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν εάν συντρέχουν ή όχι στη διάρκεια μιας ολιγόλεπτης συνέντευξης η οποία στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για την επιλογή «ημετέρων» της εκάστοτε εξουσίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσύρει τη διαδικασία της συνέντευξης … ».

Η νομοθετική εξουσιοδότηση της προεκτεθείσας παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 4327/2015 αποτελεί κατ’ αρχήν νόμιμο έρεισμα της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με την οποία επιχειρείται η ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων ή θεμάτων με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό που ανάγονται στον χρόνο υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων, στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων των υποψήφιων στελεχών της εκπαιδεύσεως, στα υποβλητέα δικαιολογητικά, στις λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής και επιλογής και σε κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

Περαιτέρω σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαιδεύσεως γίνεται για διετή θητεία, ειδικότερα δε η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων διενεργείται κατόπιν προκηρύξεως και υποβολής αιτήσεως υποψηφιότητας από τους ενδιαφερομένους που συνοδεύεται από τα οριζόμενα δικαιολογητικά και δήλωση προτιμήσεως και σειράς προτιμήσεως των σχολικών μονάδων, στις οποίες θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός.

Για να επιλεγούν οι εκπαιδευτικοί στις εν λόγω θέσεις προβλέπονται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων βασική είναι η ύπαρξη του καθοριζόμενου χρόνου υπηρεσίας, καθώς και ορισμένα κωλύματα. Περαιτέρω κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αποτελούν α. η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου τους και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που αποτιμάται με 9 έως 11 μονάδες, κατανεμόμενες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με αντικειμενικό – μαθηματικό τρόπο,

β. η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου τους, που αποτιμάται με 14 μονάδες, κατανεμόμενες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με αντικειμενικό - μαθηματικό τρόπο και

γ. η συμβολή τους στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότησή τους, που αποτιμάται με 12 μονάδες.

Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως ανέρχεται σε 37 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και εργαστηριακών κέντρων ανέρχεται σε 35.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, διενεργείται η σύνταξη πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στην σχετική διαδικασία με βάση τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς και η αποτίμηση και σύνταξη πινάκων των μοριοδοτουμένων κριτηρίων.

Μετά την οριζόμενη ανάρτηση των πινάκων αυτών και την εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως διευρυμένης συνθέσεως αναρτώνται οι αναμορφωμένοι πίνακες.

Η αποτίμηση του κριτήριου επιλογής που ανάγεται στην συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και την γενική συγκρότηση (κατά τα αναλυτικώς προβλεπόμενα) για τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων διενεργείται με μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός, κατά την οποία δικαίωμα ψήφου έχουν οι υπηρετούντες σε αυτήν εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές).

Προς τούτο α. από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πίνακες υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους, με ταυτόχρονη αποστολή της αποτιμήσεως των μοριοδοτούμενων κριτηρίων και β. οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν πίνακες εκλογέων ανά σχολική μονάδα που αποστέλλουν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες που έχουν θέσει υποψηφιότητα και να αυτοπαρουσιαστούν στον σύλλογο διδασκόντων είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν προσκλήσεως του εν λόγω συλλόγου, από την σχετική όμως παράλειψη δεν επέρχεται συνέπεια στις υποψηφιότητες ή την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Η ψηφοφορία είναι μυστική και απαιτείται αυξημένη απαρτία (66%) του συλλόγου των διδασκόντων.

Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την μυστική ψηφοφορία εκτιμά τα στοιχεία της προσωπικότητας καθώς και τις ικανότητες των υποψηφίων που ορίζονται, κατά την εκτίμησή του δε αυτή λαμβάνει υπ’ όψιν τα στοιχεία που έχουν καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και τα στοιχεία που αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα και αποδεικνύονται με παραστατικά στοιχεία και δεν μοριοδούνται, τα οποία ανάγονται σε σπουδές, επιμόρφωση, συγγραφικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική ή συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοικήσεως επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις.

Ο αριθμός των μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος κατά την εν λόγω μυστική ψηφοφορία προκύπτει από την αναγωγή του ποσοστού των ψήφων που έλαβε ο υποψήφιος επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων σε ποσοστό επί των 12 μονάδων που κατ΄ ανώτατο όριο προβλέπεται για την αποτίμηση του κριτηρίου αυτού.

Για την διαδικασία της εκλογής και ειδικότερα για την καταμέτρηση των ψήφων τηρούνται πρακτικά από την εφορευτική επιτροπή, στα οποία καταγράφονται οι υποψήφιοι που αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής λόγω μη συγκεντρώσεως του απαιτούμενου ποσοστού 20% των εγκύρων ψήφων.

Η κεντρική επιτροπή εκλογών τηρεί πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η πρόταση για τον αποκλεισμό όσων δεν έλαβαν το προαναφερθέν ποσοστό 20%, καθώς και υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν να συμμετέχουν στην διαδικασία βάσει των ψήφων που έλαβαν.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν τον τελικό πίνακα υποψηφίων ανά σχολική μονάδα που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδοτήσεως της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκροτήσεως και καταρτίσεως και της υπηρεσιακής καταστάσεως, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας καθώς της μοριοδοτήσεως της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως κατόπιν της αναφερθείσας αναγωγής του ποσοστού των ψήφων κατά την σχετική μυστική ψηφοφορία.

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα αναφερθέντα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως διευρυμένης συνθέσεως, οι αναμορφωμένοι σχετικοί πίνακες κυρώνονται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης.

Οι διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων τοποθετούνται κατόπιν συνυπολογισμού όλων των μορίων που έλαβαν με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης κατόπιν πράξεως οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Τέλος εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή εάν πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια υποψηφιότητας σε κάποια σχολική μονάδα, η επιλογή του διευθυντή διενεργείται με απόφαση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως.

13. Επειδή σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στην διαδικασία επιλογής και τοποθετήσεως διευθυντών σχολικών μονάδων ο σύλλογος διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την αποτίμηση μέσω μυστικής ψηφοφορίας της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου, κριτήριο το οποίο λαμβάνει συνολικά το ένα τρίτο (1/3) περίπου της μέγιστης συνολικά βαθμολογίας που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος.

Μέσω της εν λόγω μυστικής ψηφοφορίας αποτιμώνται η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου (όπως: ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος), δηλαδή με τον τρόπο αυτό αποτιμάται τόσο η προσωπικότητα του υποψηφίου όσο και προσόντα του, τα οποία δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προσόντων που συνεκτιμώνται κατά την μοριοδότηση των λοιπών προβλεπόμενων κριτηρίων.

Η διαδικασία όμως της μυστικής ψηφοφορίας ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεως προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες ή είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά, όχι όμως στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως οι οποίες, κατά τα προαναφερθέντα, ανήκουν εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κράτους (ως αδιαίρετου και ενιαίου), η διοίκηση των οποίων πρέπει να αναδεικνύεται σ το πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτήριων.

Περαιτέρω τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προσόντα του υποψηφίου που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεώς του, δεν αξιολογούνται με αιτιολογία, αφού η επίδικη διαδικασία καταλήγει στην βαθμολογική αποτίμηση του κριτηρίου αυτού, η οποία προκύπτει από την αναγωγή του ποσοστού των ψήφων που έλαβε αυτός κατά την μυστική ψηφοφορία σε ποσοστό επί του αριθμού των κατ’ ανώτατο όριο μονάδων που αναλογούν στο εν λόγω κριτήριο.

Η έλλειψη αιτιολογίας και ειδικότερα πρακτικού ή άλλου στοιχείου, στο οποίο διατυπώνονται ειδικές σκέψεις και κρίσεις που τεκμηριώνουν την αποτίμηση του κριτηρίου αυτού σύμφωνα με τον φάκελο, καθιστά την επίδικη διαδικασία, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, αντίθετη στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, διότι δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου δεν καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή, εν όψει του κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας και του άρθρου 95 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του Συντάγματος περί κατοχυρώσεως της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αξιολόγηση των υποψηφίων ως προς το μνησθέν κριτήριο.

Επί πλέον ειδικά η σχετική διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας στην οποία μετέχουν όλοι οι υπηρετούντες στην οικεία σχολική μονάδα μόνιμοι και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί, κατά το μέρος που αφορά την αποτίμηση της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου, δεν διασφαλίζει την έγκυρη αξιολόγηση με αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία, δηλαδή από κατάλληλο όργανο και κατά τρόπο που καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση, και άρα δεν είναι πρόσφορη για την αξιοκρατική επιλογή των ικανοτέρων, όπως είναι σχετικά πρόσφορος για την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων ο θεσμός των υπηρεσιακών εκθέσεων αξιολογήσεώς τους (βλ. ΠΕ 596/1995 και 45/2002), που ειδικά για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του π.δ. 152/2013 (Α΄ 240/5.11.2013).

Για τους λόγους αυτούς κατά παράβαση των προαναφερθεισών συνταγματικών διατάξεων θεσπίζεται η επίδικη επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως με την προεκτεθείσα διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα.

Κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κατά το μέρος που με αυτήν ρυθμίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων είναι παράνομη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 4327/2015 που έρχονται σε αντίθεση προς το Σύνταγμα και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν, είναι δε αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων που προσάπτουν πλημμέλειες στο ζήτημα αυτό. Κατά την γνώμη της Συμβούλου Αναστασίας-Μαρίας Παπαδημητρίου και του Παρέδρου Δημητρίου Βανδώρου, η διαμόρφωση του συστήματος επιλογής των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, εμπίπτει στο ευρύ πεδίο πρωτοβουλίας και εκτίμησης του νομοθέτη, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υπό εξέλιξη κοινωνικές συνθήκες και αντιλήψεις, όσο, και κυρίως, τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, καθώς και την εμπειρία από την εφαρμογή ήδη θεσπισθέντων συστημάτων, έχει την ευχέρεια να επιλέξει τον κατά την κρίση του πλέον αξιοκρατικό τρόπο επιλογής των εν λόγω στελεχών, της επιλογής του υποκειμένης μόνο σε δικαστικό έλεγχο ορίων -και όχι ορθότητας ή αποτελεσματικότητας της επιλεγείσης ρυθμίσεως-, δεδομένου μάλιστα ότι κάθε σύστημα παρουσιάζει εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ενόψει των ανωτέρω, η θέσπιση της μυστικής ψηφοφορίας των μελών του συλλόγου διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας, ως μέσου αξιολόγησης και βαθμολόγησης προσόντων των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή αυτής αναγομένων στην προσωπικότητα, γενική συγκρότηση και συμβολή αυτών στο εκπαιδευτικό έργο –βαθμολογίας που μπορεί να φθάσει μέχρι το ένα τρίτο περίπου της συνολικής-, δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να θεωρηθεί απρόσφορη και κειμένη εκτός του περιθωρίου εκτίμησης του νομοθέτη, καθόσον μάλιστα λαμβάνεται πρόνοια, με τις ήδη εκτεθείσες διατάξεις του νόμου και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσης υπουργικής αποφάσεως, τόσο για την εξασφάλιση της δυνατότητας των μελών του οικείου συλλόγου να διαμορφώσουν προσωπική αντίληψη για υποψηφίους, οι οποίοι δεν είναι μέλη του, όσο και για το αδιάβλητο και την αντιπροσωπευτικότητα της ψηφοφορίας.

Εφόσον, όμως, με προγενέστερες διατάξεις [βλ. π.δ. 152/2013 και 30972/Γ1/2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Β΄ 614)], οι οποίες παραμένουν εν ισχύι, είχε καθιερωθεί και στην εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, σύστημα αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών λειτουργών, οι διατάξεις του ν. 4327/2015, στο μέτρο που δεν προβλέπουν καθόλου τη λήψη υπόψη των εν λόγω εκθέσεων αξιολόγησης των υποψηφίων για την ουσιαστική αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους στο προαναφερθέν κριτήριο –και ιδίως στο υποκριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις, στις οποίες έχουν υπηρετήσει-, αλλά ότι η βαθμολογία τους αυτή προκύπτει αποκλειστικά από την μυστική ψηφοφορία των μελών του συλλόγου διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας, έρχονται σε αντίθεση προς τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Εάν, εξάλλου, όπως ισχυρίζεται η Διοίκηση, δεν έχουν ακόμη συνταχθεί, παρά την ως άνω νομοθετική πρόβλεψη, οι εκθέσεις αξιολόγησης του συνόλου των εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τούτο θα επέβαλε να τεθούν στον ν. 4327/2015 κατάλληλες μεταβατικού περιεχομένου διατάξεις και όχι να αποκλεισθεί παγίως η συνεκτίμηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τη βαθμολόγηση των υποψηφίων για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων. Συνεπώς, και κατά τη γνώμη αυτή, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που με αυτήν ρυθμίζεται, σε συμφωνία προς τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4327/2015, η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων, είναι μη νόμιμη.

14. Επειδή περαιτέρω οι αμφισβητούμενες ρυθμίσεις της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως σχετίζονται με την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του προμνησθέντος κριτήριου με την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και δεν αφορούν την αποτίμηση των δύο άλλων κριτηρίων, η οποία ρυθμίζεται αυτοτελώς στον νόμο. Επομένως οι λόγοι ακυρώσεως που ανάγονται στο κριτήριο της υπηρεσιακής καταστάσεως, της καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας και στην αποτίμησή του είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, διότι βάλλουν ευθέως κατά ρυθμίσεων που περιέχονται στον τυπικό νόμο.

15. Επειδή δεδομένου ότι το Τμήμα άγεται σε κρίση περί αντισυνταγματικότητας διατάξεων τυπικού νόμου, πρέπει, κατά το άρθρο 100 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το ζήτημα αυτό, όπως και η υπόθεση στο σύνολό της, να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου και να ορισθεί ενώπιόν της ως εισηγητής ο Σύμβουλος Δημήτριος Μακρής.

Δ ι ά τ α ύ τ α
Παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.
Ορίζει εισηγητή τον Σύμβουλο Δημήτριο Μακρή.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 7η Ιανουαρίου 2016
 Η Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος  Ο Γραμματέας
 
 Αικ. Συγγούνα  Νικ. Βασιλόπουλος
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου του ιδίου έτους.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  Ο Γραμματέας
 
  Αικ. Σακελλαροπούλου  Νικ. Βασιλόπουλος

Σχόλια (19)

 
ΔΓ
30 Οκτ 2016 09:07

Η Κύπρος, στο θεσμό της δημόσιας εκπαίδευσης, έχει βάλει ψηλά τον πήχη.
Στην Ελλάδα η δημόσια εκπαίδευση φαίνεται ότι οδηγείται σε διάλυση.

 
Mr Νίκος
29 Οκτ 2016 18:44

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η απόκλιση μεταξύ του τι πιστεύουν πολλοί για το ρόλο του διευθυντή στην Ελλάδα και αυτού που πιστεύουν σε άλλες χώρες. Εδώ βλέπω την ισχύουσα αντίληψη να επιλέγει ο σύλλογος το διευθυντή του χωρίς δικαιολογημένη κρίση και την άλλη που πάλι λέει να επιλέγει ο σύλλογος με δικαιολογημένη κρίση
Επιτρέψτε μου να συμφωνώ με την άποψη της Κύπρου που λέει ακριβώς το αντίθετο. Ο διευθυντής επιλέγεται με μετρήσιμα κριτήρια και αξιολόγηση, η θέση του είναι θέση εξέλιξης (δεν ξαναγίνεται ποτέ καθηγητής) και φεύγει υποχρεωτικά από το σχολείο του (και το σύλλογο) διότι θεωρείται αυτονόητο ότι δεν μπορείς να διοικήσεις τους πρώην συναδέλφους σου. Επίσης αναγκαστικά αλλάζει σχολείο κάθε 5 χρόνια για να μην δημιουργεί "αυλή" στο κάθε σχολείο που διοικεί

 
Συνάδελφος
29 Οκτ 2016 11:34

Ζούμε σε μία τριτοκοσμική χώρα. Οι διευθυντές που επιλέγηκαν με αυτόν τον κατάφωρα αντισυνταγματικό νόμο δεν ήταν στην πλειονότητά τους οι αρεστοί του τωρινού καθεστώτος. Το χαστούκι που έφαγαν από τον κλάδο μας ήταν ηχηρό, μιας και επιλέχτηκαν με συντριπτικό ποσοστό άνω του 70% οι νυν υπηρετούντες διευθυντές. Αμέσως άλλαξαν το νόμο και για τους διευθυντές εκπαίδευσης έβαλαν το επιπλέον κριτήριο της συνέντευξης.
Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα ζούμε και αυτή την κατάσταση την αποδεχόμαστε όλοι μας γιατί απλά δεν αντιδρούμε. Τα πεπραγμένα όλων των πολιτικών κομμάτων που άσκησαν εξουσία σε αυτό τον τόπο δεν μας κάνουν να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
Έζησα από κοντά και με θλίψη την σφοδρή αντίδραση των συναδέλφων μου σε κάθε προσπάθεια να αξιολογηθούν με αξιοκρατικά κριτήρια και τη χαρά της συμμετοχής τους στην επιλογή της Διοίκησης του Σχολείου με πλήρως αναξιοκρατικά κριτήρια ! Έλεος !

 
Konstadinos
28 Οκτ 2016 22:13

Η ενδεχομενη αποφαση του ΣτΕ περι αντισυνταγματικοτητας της μυστικης ψηφοφοριας στις εκλογες διευθυντων σχολειων παρασυρει και τις επιλογες των διευθυντων εκπαιδευσης γιατι ψηφιστικαν και απο διευθυντες σχολειων των οποιων η εκλογη.λογω της ψηφοφοριας,κρινεται αντισυνταγματικη και αρα παρανομη.Δε μπορουν λοιπον οι παρανομα εκλεγεντες να ψηφιζουν και αφου εγινε ειναι παρανομο.Εξ αλλου και οι διευθυντες εκπαιδευσης πηραν μορια απο την ψηφοφορια που τους αφορουσε.Οσο για την περιβοητη συνεντευξη ανατρεξτε στα δημοσιευματα του esos και στο λημμα 'Διευθυντες Εκπαιδευσης" και θα καταλαβετε τι συνεβη σχεδον σε ολη την Ελλαδα .

 
K. G.
28 Οκτ 2016 21:05

@ ΠΕ19
Το αυτοδιοικούμενο δεν συνεπάγεται και αυτοχρηματοδοτούμενο (βλέπε ΑΕΙ).
Συμφωνώ απόλυτα με τη Niki.

 
ALEXANDROS ALEXANDRIDIS
28 Οκτ 2016 21:05

Μία είναι η λύση για αξιοκρατική επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Να θεσπιστούν εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ και η όλη διαδικασία να εποπτεύεται από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης.

 
Αγιάννης Γιάννης
28 Οκτ 2016 19:42

Τόσος χρόνος για να καθαρογραφεί η απόφαση; Κοντεύει να λήξει η θητεία όσων έχουν οριστεί με το νομο-έκτρωμα Κουράκη. Γιατί; Υπάρχει εξήγηση ή μπορεί ο καθένας να βάζει στο μυαλό του διάφορα...

 
e57
28 Οκτ 2016 19:28

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Α)ΑΠΟ ΣΥΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Β) ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ Γ) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ 32 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 
prosfigas
28 Οκτ 2016 18:45

Και έπειτα......ξύπνησα και από....... συνδικαλιστής έγινα στέλεχος αλλά.πάλι θα γίνω συνδικαλιστής γιατί έτσι μου είπαν ΟΤΙ ΘΑ ξαναΓΙΝΩ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ......ΠΑΛΙ ..ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ......αμήν. Υ.Γ.ΩΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ...........ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
28 Οκτ 2016 17:22

Μόνο σε μια χώρα που αρέσκεται να βαδίζει στα τυφλά χωρίς όραμα και στόχους συναντάς αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας: Οι εκπαιδευτικοί δηλ. να αξιολογούν τους προισταμένους τους (Διευθυνές) και τους "υφισταμένους τους" (μαθητές) -αν και δεν πιστεύω σε τέτοια σχέση_ και οι ίδιοι να αρνούνται πεισματικά να αξιολογηθούν !!!!!!!! Οι ίδιοι όμως γίνονται για τα παιδιά τους οι αυστηρότεροι αξιολογητές όταν έρθει η ώρα αυτά να πάνε σχολείο. Κρίμα, κρίμα, και πάλι κρίμα...

 
Πλατάρος Γιάννης
28 Οκτ 2016 13:26

Να μου επιτρέψετε μια παρέμβαση επί της ουσίας, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα. Τυγχάνω και από τους προσφεύγοντες.
Λοιπόν:
Η ψηφοφορία, αυτή καθ΄εαυτή, δεν καθαγιάζει δημοκρατικά μια διαδικασία. Φέρνω ως παράδειγμα την ψηφοφορία των μαθητών για κατάληψη του Σχολείου τους, που ακόμα κι αν είναι ομόφωνη, δεν είναι ούτε καν δημοκρατική, αφού παραβιάζει νόμο του Κράτους που έχει Δημοκρατικό Πολίτευμα.
Εδώ η αναλογία είναι η εξής:
Η ψηφοφορία διεξάγεται με βάση νόμο ψηφισμένο του Κράτους που έχει Δημοκρατικό Πολίτευμα (Επιμένω πολύ σε αυτό) αλλά πιο πάνω από τον νόμο που ψηφίζει νομίμως η Νομοθετική εξουσία, είναι το Σύνταγμα.
Το εάν ένας νόμος είναι Συνταγματικός ή όχι το κρίνει το Σ.τ.Ε. Δυστυχώς δεν έχουμε Συνταγματικό Δικαστήριο και την δουλειά την κάνουν τα Διοικητικά δικαστήρια (και τα άλλα) αποφαινόμενα όμως κατά περίπτωση. Δεν δημιουργείται τελεσίδικη κρίση. Όχι για τον ίδιο τον νόμο, αλλά για την κατά περίπτωση εφαρμογή του. Είναι για να δουλεύουν παραπάνω οι συμπατριώτες μας οι δικηγόροι. Δεν θα λιγοστέψουν οι δουλειές τους αν υπάρξει Συνταγματικό δικαστήριο. Θα πάει μπροστά καλύτερα η Ελλάδα. Βεβαίως τώρα, ακόμα και ένα Ειρηνοδικείο, μπορεί να βγάλει αντισυνταγματικό έναν νόμο, όχι όμως οριστικά κτλ με εμπλοκή στα ανώτερο δικαστήριο, εφέσεις κτλ σε δουλειά και έξοδα να βρισκόμαστε....
Έρχομαι πάλι στην ουσία της ψηφοφορίας.
Έχω παρατηρήσει, ότι υπάρχουν καλής πίστεως συνάδελφοι και υποστηρίζουν την ψηφοφορία με καλή πίστη. Μόνο σε αυτούς αναφέρομαι και απευθύνομαι.
Το ερώτημα:
«Γιατί, αφού εκλέγουμε βουλευτές , Δημάρχους Περιφερειάρχες. Συμβούλους κτλ να μην εκλέγουμε και Διευθυντή;»
Η πρόχειρη απάντηση είναι: «Γιατί έτσι λέει το Σύνταγμα!»
Αλλά η απάντηση αυτή δεν είναι ικανοποιητική, αφού ο πολίτης λέει το εύλογο: «Ακόμα κι αν αυτό λέει το Σύνταγμα, να αλλάξει!» «Ακόμα και σωστή να είναι η κρίση του Σ.τ.Ε. γιατί να μην μπορώ εγώ να ψηφίσω τον διευθυντή του Σχολείου μου;»
Επιχειρώ απάντηση:
Μία με το γράμμα του Συντάγματος και μία με το αίσθημα της κοινής λογικής , της αίσθησης του δικαίου.

Όλες οι αποφάσεις της Διοίκησης (εδώ του Συλλόγου) γίνονται με βάση κάποιες αρχές: λ.χ. Διαφάνειας, αιτιολόγησης, αξιοκρατίας κτλ . Εδώ όλα αυτά έχουν παραβιαστεί. Καμία διαφάνεια (μυστική ψηφοφορία) καμία αιτιολόγηση της ψήφου, γιατί ήταν σύμφωνα με κριτήρια. Τα κριτήρια τα προέβλεπε ο νόμος. Ήταν σαφή και και πολύ συγκεκριμένα. Εδώ δεν υπήρξε τίποτε σχετικό.
Υπάρχει και κάτι άλλο:
Όταν ένας κρινόμενος θεωρεί ότι δεν έχει κριθεί σωστά, έχει δικαίωμα προσφυγής, εκτός από την Διοίκηση (με ένσταση) και στην Δικαιοσύνη. Είναι Συνταγματικό του Δικαίωμα. Για να αποφανθεί η Δικαιοσύνη αν αδικήθηκε ή όχι, θα πρέπει να έχει ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ . Πώς θα έχει πρόσβαση σε κάτι ΜΥΣΤΙΚΟ; Πώς θα αποφανθεί για κάτι ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΟ;;
Εδώ πρέπει να πούμε και το εξής:
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ) λειτουργούν και αυτά ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ!
Αλλά:
α) Με πρακτικό.
β) Επώνυμα.
γ) Αιτιολογημένα.
Όλοι γνωρίζετε, ότι παρ΄όλα ταύτα, διαχρονικώς, υπήρξαν αδικίες. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι υπήρξαν αδικίες ενίοτε κραυγαλέες . Το «κραυγαλέες» το εννοώ ως «πέραν κάθε μέτρου» Εκεί , όπου προσέφυγαν οι αδικηθέντες ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ!
Για να δικαιωθούν έπρεπε:
1. Να κάνουν προσφυγή.
2. Να πληρώσουν υπέρογκα ποσά (έως και 4.000€)
3. Να περιμένουν έως και 4 χρόνια, αφού με τα Διοικητικά Πρωτοδικεία, δεν είχαν τελεσίδικη απόφαση, αφού το Υπουργείο έκανε έφεση και πήγαιναν στα Διοικητικά Εφετεία. Όταν δικαιώνονταν και εκεί, πάλι η απόφαση δεν ήταν εκτελεστή, αφού του Υπουργείο προσέφευγε στο Σ.τ.Ε. Εκεί ήταν το τελικό, μετά από 4 χρόνια και μετά από πολλά χρήματα.
Πάρα πολλοί αδικούμενοι δεν πάνε καθόλου στα δικαστήρια, λόγω των παραπάνω.
Πρέπει να έχεις και μια δικομανία για να πάς. Αν η υπόθεση αφορά μόνο εσένα (σύνηθες) είναι σίγουρο ότι σου περισσεύουν λεφτά για χάλασμα. . Δεν αντέχεται ψυχολογικά αυτή η δοκιμασία. Αν η ΙΔΙΑ υπόθεση αφορά κι άλλους, τα έξοδα μοιράζονται και εκεί γίνεται.
Και τώρα πάμε στα δια ταύτα:
Θέλει ο Σύλλογος να δικαιολογεί επωνύμως και με φανερή ψηφοφορία (έκαστος επωνύμως) την ψήφο του; Να υπόκειται σε ενδεχόμενες διώξεις, αν κάποιος κριθείς θεωρήσει ότι αδικήθηκε; (κλήση σε απολογία, κλήση σε δικαστήριο κτλ ) Θεωρούν οι Σύλλογοι ότι πρέπει να ενεργούν όπως και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια; ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! Πράξη ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΙΚΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Σαφώς δεν βολεύει να ψηφίσεις και να πάς...κατηγορούμενος! Διότι αν ο αδικηθείς θεωρεί ότι αδικήθηκε, δεν πάει μόνο στα Διοικητικά δικαστήρια, πάει και στα ποινικά! Και οι εισαγγελείς που διαβάζουν τις μηνύσεις, δεν τις βάζουν αυτομάτως στο αρχείο. Τις στέλνουν στο ακροατήριο ας είναι ΑΒΑΣΙΜΕΣ (και γιατί να το ξέρει και ο εισαγγελέας; Με την ειδική πολυνομία που έχουμε, γιατί να το ξέρει; Θεός είναι; Στέλνει την υπόθεση στο ακροατήριο να διαλευκανθεί πλήρως!) Ξέρω αιρετούς (έχουμε και εκλογές αιρετών) που έτρεχαν ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και χάλασαν ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ. Λόγω προσφυγής κάποιου που θεώρησε εαυτόν αδικηθέντα.
Αν δεχθούν οι Σύλλογοι αυτό το βάρος (μπορεί κάποιος και να απέχει για να γλυτώσει ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ) καλώς, να λειτουργήσει σαν Υπηρεσιακό Σύμβούλιο.
Στις Γενικές Εθνικές Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές, Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ. Για λόγους ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΩΝ. ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. Που μπορεί να είναι και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ. Έτσι είναι η Δημοκρατία .
Το Σχολείο όμως λειτουργεί με νόμους, κανονισμούς, λεπτομερείς εγκυκλίους οδηγιών, Αναλυτικά προγράμματα σπουδών, εποπτεία , καθοδήγηση, έλεγχο, σκοπούς στόχους, κτλ Θεωρητικά και οι άλλοι Οργανισμοί (ΟΤΑ) λειτουργούν έτσι. Εκεί όμως δεν μπορεί να υπάρξει εκ των προτέρων αποκλεισμός («Υποψήφιοι όλοι όσοι έχουν βγάλει το Λύκειο για τους ΟΤΑ, το Πανεπιστήμιο για τους Βουλευτές») Καταλύεται η ουσία της αντιπροσώπευσης που είναι ένας όρος της Δημοκρατίας. Τα Σχολεία όμως που έχουν συγκεκριμένους ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ (Γνωστικούς , Παιδαγωγικούς , Διδακτικούς , Διοικητικούς) για ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της απόδοσής τους, για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, θέλουν ΑΡΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ. Αυτό απαιτεί ο λαός μέσω του Συντάγματος. Είναι μια συνέπεια από το ότι έχουμε έμμεση και όχι άμεση δημοκρατία (θέλει σοβαρή ανάλυση αυτό, δεν το αποτολμώ)
Και όπως καταλαβαίνετε, η άριστη στελέχωση και το Δημόσιο Συμφέρον δεν διασφαλίζεται με μυστικές ψηφοφορίες.
Εξ άλλου όλοι γνωρίζουν ότι η συστηματική εκλογή μη αρίστων, απολύτως συνειδητά εκ μέρους του λαού πολλές δεκαετίες μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο. Και βεβαίως φέρουμε ευθύνη όλοι μας όσο κι αν δεν μας αρέσει αυτό, όσο κι αν προσπαθούμε να αποποιηθούμε των ευθυνών μας ως πολίτες με αποχές και άκυρα και λευκά.

 
freeeman
28 Οκτ 2016 11:29

Για αυτούς που ισχυρίζονται ότι πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή διευθυντή και ο υφιστάμενος. Σαφώς και πρέπει να έχει, όμως θα πρέπει να βαθμολογεί την υποψηφιότητα και να τεκμηριώνει τον βαθμό του με βάση κριτήρια που θα ορίζει ο νόμος έχοντας και και τις αντίστοιχες ευθύνες και όχι να επιλέγει κάποιον από τους υποψήφιους. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη βαθμολογία θα πρέπει να έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Από την άλλη... θα πρέπει και ο διευθυντής να βαθμολογεί τους υφισταμένους του, δεν θα πρέπει;

 
Πέτρος
28 Οκτ 2016 09:49

Έχω να πω στη Niki@, ότι ναι να λαμβάνεται η άποψη των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας στα κριτήρια επιλογής διευθυντή, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Τότε θα βλέπαμε αν δεχόταν εκπαιδευτικοί να αξιολογούν θέσεις των οποίων την εμπειρία δεν είχαν ποτέ μα ποτέ και αν τα κριτήρια θα ήταν όπως συνέβη η αρεστότητα και η χειραγώγηση των διευθυντών σχολείων.
Η πατέντα Κουράκη- Μπαλτά εφαρμόστηκε για ένα χρόνο το 1957, στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο και στη Βραζιλία του Λούλα, όπου για 3 χρόνια διέλυσε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και καταργήθηκε άμεσα!
Περιμένουμε την απόφαση του ΣτΕ για να τελειώσει αυτή η αθλιότητα με τον 4327/15, που θα τον θυμούνται οι επόμενες γενεές εκπαιδευτικών και θα γελούν ότι στη χώρα αυτή κάποτε έγιναν διευθυντές από υφισταμένους χωρίς αξιολογικά κριτήρια και οι οποίοι υφισταμένοι ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ,ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!!!

 
maria
28 Οκτ 2016 09:23

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ , ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ . ΑΜΗΝ

 
ΠΕ19
27 Οκτ 2016 23:45

@Niki
Συμφωνώ !!! αλλά και ο μισθός του καθηγητή που κρίνει τον Διευθυντή του να κρίνεται και από τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα αλλά και τις κρίσεις των μαθητών του. Μια μονάδα είναι αυτοδιοικούμενη όταν και μόνο όταν είναι αυτοχρηματοδοτούμενη αλλά και συνεχώς αξιολογούμενη από την καθαρίστρια μέχρι τον ηγήτορά της. Η επιλογή του ηγέτη μιας μονάδας από τους υφισταμένους του σε ευνομούμενες κοινωνίες συνδυάζεται και με την αξιολόγηση της και ανάλογα την επιβράβευση ή την τιμωρία της.
Αν είσαι συνάδελφος απλά σκέψου της συνέπειες των κραυγών συνδικαλιστικού πατριωτισμού μας.

 
Niki
27 Οκτ 2016 21:45

Τάσσομαι υπέρ της κρίσης διευθυντών και από το σύλλογο διδασκόντων, όπως και υπέρ της αξιολόγησης των καθηγητών από τους μαθητές τους, γιατί τα τυπικά προσόντα που εξετάζονται γραφειοκρατικά δεν εγγυώνται ότι κάποιος είναι όντως ικανός να διοικήσει μια σχολική μονάδα ή να σταθεί μέσα σε μια τάξη.

 
ΔΚ
27 Οκτ 2016 21:36

Δημοκρατια ειναι ο καθε υποψηφιος διευθυντης να καταλαμβανει ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ τη θεση του αναλογα με τα προσόντα του, και οχι με το αν αρεσει μεσα στα σχολεια. Η διαδικασία - παρωδια αυτη εβγαζε μάτι. Επισης ο εγκλωβισμός του υποψήφιου στην ουσια σε ενα σχολείο ηταν μεθόδευση του Κουρακη για να μπορεσουν οι "δημοκρατικοι" συλλογοι να τιμωρήσουν όσους "αυταρχικούς" Διευθυντες εκαναν (σωστα) την Αυτοαξιολόγηση της Σχ. Μοναδας. Υπολόγισαν όμως χωρις τον ξενοδόχο.

 
marty
27 Οκτ 2016 20:48

Η αντισυνταγματικότητα είναι το σήμα κατατεθέν των νόμων του σύριζα. Για την ιστορία ο πρώτος και μάλιστα με μεγάλη σπουδή ως προς την ψήφιση και εφαρμογή του νόμος είναι ο 4327/2015 των Κουράκη Μπαλτά. Μάλιστα η δια ψηφοφορίας εκλογή διευθυντών σχολικών μονάδων πανηγυρίστηκε από την ΟΛΜΕ και όλους εκείνους που λίγο καιρό πριν ήταν κατά της αξιολόγησης. Γιατί άραγε υπάρχει τόση αργοπορία από το ΣτΕ για την έκδοση της απόφασης που θα δώσει ένα δεύτερο μάθημα δημοκρατίας προς την κυβέρνηση;

 
patra
27 Οκτ 2016 14:59

Τι να πει κανείς, τα λέει όλα το άρθρο και η εισήγηση.
Ο αποκλεισμός από τη διεκδίκηση θέσεως δ/ντου σε οποιοδήποτε σχολείο και το ενιαίο των κριτηρίων, αν όχι σε όλη τη χώρα τουλάχιστον σε κάθε νομό είναι η παραβίαση κάθε λογικής και προφανώς του Συντάγματος, που εκφράζει τη λογική της λειτουργίας μιας Πολιτείας.
Βέβαια η κ. κυβερνητική εκπρόσωπος σε απόφαση που δε θα συμφέρει την κυβέρνηση θα μας πει για τα παιδιά της Ουγκάντα!
Βέβαια οι εκπαιδευτικοί τήρησαν σιγή ιχθύος και αποδέχτηκαν ένα νόμο που αποκλείει ...
Βέβαια οι ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ σφύριζαν αδιάφορα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ