ΒΟΥΛΗ

Διάταξη για το επάγγελμα του Μηχανικού: Ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να το ασκήσουν

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή
Δημοσίευση: 22/11/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Διάταξη για το επάγγελμα του Μηχανικού, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, η οποία ορίζει τα εξής (ΔΕΊΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΙΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ) :

ΤΙ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ

1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρ− χιτέκτονος και Τοπογράφου», αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:

Α) Στους κατόχους διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδα− πής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.

Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσε− ως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού σύμ− φωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Άρθρο 2

Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέ− κτονα Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:

Α) Στους κατόχους διπλώματος Αρχιτέκτονα−Μηχα− νικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.

Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσε− ως του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμο− γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Άρθρο 3
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Τοπο− γράφου Μηχανικού/Αγρονόμου−Τοπογράφου Μηχανι− κού επιτρέπεται μόνον:

Α) Στους κατόχους διπλώματος Τοπογράφου Μηχα− νικού/Αγρονόμου−Τοπογράφου Μηχανικού των Ιδρυμά− των της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισο− τίμων σχολών της αλλοδαπής.

Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσε− ως του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού – Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρί− ου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελμα− τικών προσόντων.

Άρθρο 4

1. Οι διπλωματούχοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλ− λοδαπής δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του διπλω− ματούχου μηχανικού.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος επεκτείνονται σε όλους τους διπλωματούχους μηχανι− κούς της προηγουμένης παραγράφου, το γνωστικό αντι− κείμενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα της επόμενης παραγράφου.

3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:

α) Ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που έχουν το δι− καίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3.

β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δρα− στηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.

γ) Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκε− κριμένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγ− γελματικών δραστηριοτήτων.

δ) Περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συ− γκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περι− πτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώ− ση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.

4. Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης πα− ραγράφου εκδίδονται μετά από σχετική εισήγηση Επι− τροπής και σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η Επιτροπή συνιστάται κατά τα πρότυπα του άρθρου 10 του ν. 3982/2011 και θα συγκροτηθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση του πα− ρόντος νόμου με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας ρύθμισης πα− ρέχεται στο ΤΕΕ προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου για την κατάθεση στην κατά τα ανωτέρω Επιτροπή σχετικής γνωμοδότησης. και περαιτέρω προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήψη της γνωμοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή για την υποβολή της εισήγησής της.

6. Το άρθρο 5 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» καταργείται.»
2

. Η ισχύς των ρυθμίσεων που εισάγονται με την πα− ρούσα υποπαράγραφο με την επιφύλαξη των παραγρά− φων 4 και 5 του άρθρου 4 του του ν. 4663/1930, όπως τροποποιείται και ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας, αρχίζει από 1.1.2015.

 

 

Σχόλια (7)

 
Μαριος Κυριακοπουλος
25 Νοε 2016 18:29

Το ερώτημα είναι απλό:
Θα μπορεί πτυχιούχος ΤΕΙ, πχ Πολιτικος Μηχανικος, ΤΕΙ Αθηνας, με Master από κάποιο αναγνωρισμένο ίδρυμα εξωτερικού ή Ελληνικό, εγγραφει σε ΤΕΕ - ΤΣΜΕΔΕ

 
Δημήτρης
23 Νοε 2016 21:31

@Βαλάντης

Αγαπητέ Βαλάντη δεν ισχύει αυτό. Όταν δύο τίτλοι σπουδών κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, δεν σημαίνει ότι οι τίτλοι αυτοί είναι απαραίτητα ακαδημαϊκά ισότιμοι. Η λογική σου είναι το πιάνο είναι έγχορδο, η κιθάρα είναι έγχορδο, άρα πιάνο=κιθάρα. Θα στο αποδείξω αμέσως με βάση τη νομοθεσία.

(1) Τι σημαίνει ακαδημαϊκή ισοτιμία; Ο ορισμός περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (ΔΟΑΤΑΠ και άλλες διατάξεις):

"Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:
α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση.
β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το ½ του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών."

Είναι προφανές ότι η διάρκεια σπουδών δεν είναι η ίδια στα προγράμματα σπουδών τμημάτων και σχολών μηχανικών πανεπιστημίων και πολυτεχνείων (5ετείς σπουδές σε ένα αντικείμενο) με τα προγράμματα σπουδών στα τμήματα μηχανικών ΤΕ των ΤΕΙ (4ετείς σπουδές σε ένα αντικείμενο).

Επίσης η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης δεν είναι οι ίδιες σε πολυτεχνεία/πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Η τεκμηρίωση αυτής της θέσης εντοπίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4009/2011:

"Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης:
α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση."

Άλλο ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι το δίπλωμα μηχανικού από πολυτεχνείο ή πανεπιστήμιο της ημεδαπής δεν είναι ακαδημαϊκά ισότιμο με το πτυχίο μηχανικού ΤΕ από ΤΕΙ της ημεδαπής, εντοπίζεται στη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Οι κάτοχοι διπλώματος μηχανικού από πολυτεχνείο/πανεπιστήμιο της ημεδαπής μπορούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε πανεπιστήμιο/πολυτεχνείο της ημεδαπής χωρίς να είναι απαραίτητα κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου μεταπτυχιακού τίτλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής. Αυτή η διάταξη βρίσκεται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008.

Με στοιχεία λοιπόν σου αποδεικνύω ότι το δίπλωμα μηχανικού και το πτυχίο μηχανικού ΤΕ δεν είναι ακαδημαϊκά ισότιμοι τίτλοι ακόμη και αν ενταχθούν αμφότεροι στο επίπεδο 6 του εθνικού πλαισίου προσόντων.

Να σημειωθεί ότι το εθνικό πλαίσιο προσόντων τίθεται σε εφαρμογή με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010. Μέχρι να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, ΔΕΝ υφίσταται εθνικό πλαίσιο προσόντων. Σήμερα το εθνικό πλαίσιο προσόντων βρίσκεται σε διαδικασία κατάστρωσης που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

 
Αλέξης
23 Νοε 2016 15:16

Καμία παραπληροφόρηση. Όταν το υπόψη Άρθρο προβλέπει ότι το επάγγελμα του Μηχανικού μπορεί να το ασκεί μόνο ο πτυχιούχος Μηχανικός του Πολυτεχνείου ή καλύτερα ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ (ελληνική πατέντα η διάκριση πτυχίο-δίπλωμα) του Πολυτεχνείου, ΤΟΤΕ δεν (ερωτώ) απορρίπτονται οι μηχανικοί των ΤΕΙ; Το επάγγελμα του μηχανικού είναι ΈΝΑ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να δύνανται να το ασκούν και οι μηχανικοί των ΤΕΙ (αν θέλετε κάτω από επιπλέον προϋποθέσεις, όπως π.χ. μεταπτυχιακό ή κάποια χρόνια προϋπηρεσία στο αντικείμενό τους). Όπως ακριβώς τους δίνεται το δικαιώμα σε άλλες πολιτισμένες χώρες της ΕΕ. Καλά λοιπόν τα λέει ο Πρόεδρος του ιδρύματος.
Πραγματικά, χρειαζόμαστε εξωτερικές δυνάμεις να μας επιβάλλουν την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο το έχουμε καταστρατηγίσει όσο δεν πάει.

 
Βαλάντης
23 Νοε 2016 14:19

Ο νόμος ν.4254/2014 αφορά τους πτυχιούχους γι΄ αυτό και αλλάζει.

 
Βαλάντης
23 Νοε 2016 14:15

Από την στιγμή που ο παραπάνω νόμος λέει ότι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του διπλωματούχου μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται ΜΟΝΟ, υπάρχει πρόβλημα διότι βάση ΕΠΠ δίπλωμα - πτυχίο είναι ισότιμα. Επίσης γιατί να μην είμαστε ισότιμοι; Όταν σε Κύπρο και Αγγλία σε μία νύχτα τα αντίστοιχα ΤΕΙ έγιναν πανεπιστήμια και ίσα προς σε αυτά. Ενοχλούν οι απόφοιτοι ΤΕΙ αλλά όχι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων και κολλεγίων εξωτερικού. Γιατί τόσος ρατσισμός για τον Τεχνολογικό τομέα;

 
Μπάμπης
22 Νοε 2016 22:39

Επειδή η παραπληροφόρηση δίνει και παίρνει ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.

- Η συγκεκριμένη διάταξη ανοίγει το επάγγελμα του διπλωματούχου μηχανικού σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 για όλες τις ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών και όχι μόνο για εκείνες του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα μηχανικού και του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού. Συνεπώς πρόκειται για άνοιγμα σε σχέση με την σημερινή κατάσταση.
- Η υφιστάμενη ρύθμιση της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 ΔΕΝ αφορά τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αυτό υποστηρίζουν το ΤΕΕ, η ΕΕΤΕΜ με ανακοίνωσή της στις 02/05/2014 , το Υπουργείο Παιδείας με τα έγγραφα του με αριθμούς πρωτοκόλλου 49945/Ζ1/26-03-2015 & 203865/Ζ1/14-12-2015 και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με το έγγραφό του με αριθμό πρωτοκόλλου 69214/03-11-2016
- Για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την επαγγελματική κατοχύρωση τους. Πρόκειται για το ν. 1404/1983 ο οποίος προβλέπει την έκδοση ΠΔ για την κατοχύρωση των πτυχιούχων ΤΕΙ.

 
Dimitri
22 Νοε 2016 16:07

Το πως καταφέρνει αυτη η Χώρα να λέει το κλείσιμο ενός επαγγέλματος, άνοιγμα!!! δεν μπορώ να καταλάβω (κάτι θα ξέρουν απο "άνοιγμα" αυτοί που την διευθύνουν) ! Το άρθρο μόνο εχει ενα λάθος στην επικεφαλίδα : όχι πτυχιούχοι αλλά διπλωματούχοι με 5ης κατηγορίας δίπλωμα για τετραξονικό περιλαμβάνονται στις απο-ρυθμίσεις της Διάταξης... Ολοι οι αλλοι βέβαια να πανε να πνιγούνε... Ορθόν και λογικόν στη Μπανανία που κάποτε ονομαζόταν ΕΛΛΑΔΑ..

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ