ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Έκθεση για τα ΑΕΙ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)

Σχέδιο Αθηνά, Συμβούλια ΑΕΙ, Εκλογές Πρυτάνεων, το πρόβλημα των ΤΕΙ, διαγραφές φοιτητών
Δημοσίευση: 22/11/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην “Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016” διαπιστώνει ότι:

Α. Ο τρόπος εκλογής των πρυτάνεων και των κοσμητόρων που άλλαξε το 2015 , με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η αυτονομία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Β. Ο ρόλος των πανεπιστημιακών συμβουλίων υποβαθμίστηκε και τα κριτήρια εκλογιμότητας έγιναν περισσότερο αυστηρά, καθώς, μεταξύ άλλων αλλαγών, τα μέλη πανεπιστημιακού προσωπικού από το εξωτερικό δεν έχουν πλέον δικαίωμα εκλογής.

Γ. Το σχέδιο Αθηνά συνέβαλε θεωρητικά στη συγχώνευση περισσότερων από 120 πανεπιστημιακών τμημάτων. Στην πράξη όμως, το σχέδιο αυτό δεν οδήγησε στον αναμενόμενο οικονομικό εξορθολογισμό, καθώς πολλά από τα τμήματα που συνενώθηκαν δεν διέθεταν στην πραγματικότητα πανεπιστημιακό προσωπικό και/ή σπουδαστές.

Δ. Επί του παρόντος, το πρόβλημα της ελλιπούς οργανωτικής απόδοσης παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό στα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

Ε. Η αλλαγή του  συστήματος διαγραφών των φοιτητών  ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αύξηση της μέσης διάρκειας σπουδών, η οποία είναι ήδη αρκετά υψηλή στην Ελλάδα.

Ειδικότερα η έκθεση αναφέρει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αρκετά υψηλό το ποσοστό αποφοίτησης

Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό, καθώς ανήλθε σε 40,4 % το 2015, υπερβαίνοντας ελαφρά τον μέσο όρο της ΕΕ (38,7 %). Ωστόσο, οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των φύλων δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί, δεδομένου ότι το 2015 οι γυναίκες εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες κατά 10,2 πμ. Το ποσοστό συμμετοχής των σπουδαστών που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των σπουδαστών που έχουν γεννηθεί στο εσωτερικό της χώρας· το 2015 η διαφορά ανερχόταν σε 32,1 πμ. Το σχήμα 3 περιέχει περισσότερα στοιχεία για τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των περιφερειών στον τομέα της ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τη διαχρονική εξέλιξη αυτών των διαφορών. Δείχνει, για παράδειγμα, ότι στα Ιόνια Νησιά ή στην Ανατολική Μακεδονία δεν υπήρξε καμία σημαντική βελτίωση (ΚΑΝΕΠ 2015).

Ποσοστό απασχόλησης των  αποφοιτησάντων

Το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατα αποφοιτησάντων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση  παρέμεινε πολύ χαμηλό. Εμφάνισε οριακή μόνο βελτίωση, από 47,4 % το 2014 σε 49,9 % το 2015, αλλά εξακολουθούσε να απέχει πολύ από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28, ο οποίος ανήλθε σε 80,5 % το 2014 και σε 81,9 % το 2015.


Η νέα διαδικασία εκλογής Πρυτάνεων περιόρισε την αυτονομία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Όσον αφορά τη διοίκηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με νομοθετική πράξη που θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 2015 άλλαξε ο τρόπος εκλογής των πρυτάνεων και των κοσμητόρων, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η αυτονομία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Υποβαθμίστηκαν τα Συμβούλια των ΑΕΙ

Με τη νομοθετική αυτή πράξη, ο ρόλος των πανεπιστημιακών συμβουλίων υποβαθμίστηκε και τα κριτήρια εκλογιμότητας έγιναν περισσότερο αυστηρά, καθώς, μεταξύ άλλων αλλαγών, τα μέλη πανεπιστημιακού προσωπικού από το εξωτερικό δεν έχουν πλέον δικαίωμα εκλογής. Με βάση το προηγούμενο καθεστώς, τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν επίσης τη δυνατότητα να καταρτίζουν καταστατικά και κανονισμούς σε επίπεδο ιδρύματος.

Το Σχέδιο Αθηνά απέτυχε

Το σχέδιο Αθηνά της περιόδου 2012-2014 δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο μέχρι σήμερα. Σκοπός του σχεδίου ήταν να αυξηθούν τα κέρδη από την αποδοτικότητα και να ενοποιηθεί το δίκτυο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Βασικός του στόχος ήταν ο εξορθολογισμός των επιστημονικών πεδίων και η ενίσχυση των βασικών τμημάτων και ιδρυμάτων. Η πρόθεση των εμπνευστών του σχεδίου ήταν να αυξηθεί η καινοτομία στα πανεπιστήμια, να δημιουργηθούν περιφερειακοί θύλακες αριστείας και να συνδεθεί καλύτερα ο πανεπιστημιακός τομέας με τις περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες. Το σχέδιο συνέβαλε θεωρητικά στη συγχώνευση περισσότερων από 120 πανεπιστημιακών τμημάτων. Στην πράξη όμως, το σχέδιο αυτό δεν οδήγησε στον αναμενόμενο οικονομικό εξορθολογισμό, καθώς πολλά από τα τμήματα που συνενώθηκαν δεν διέθεταν στην πραγματικότητα πανεπιστημιακό προσωπικό και/ή σπουδαστές. Τα τέσσερα πανεπιστήμια που καταργήθηκαν συγχωνεύθηκαν στην πράξη με άλλα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2016).

Τα ΤΕΙ

Επί του παρόντος, το πρόβλημα της ελλιπούς οργανωτικής απόδοσης παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό στα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

Οι διαγραφές φοιτητών

Οι σπουδαστές δεν διαγράφονται πλέον αυτόματα από τα πανεπιστημιακά μητρώα αν δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εντός της κανονικής περιόδου σπουδών. Η περίοδος αυτή ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα . Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αύξηση της μέσης διάρκειας σπουδών, η οποία είναι ήδη αρκετά υψηλή στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο, οι ανενεργοί σπουδαστές δεν επιβαρύνουν οικονομικά το σύστημα, καθώς δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν εκπαιδευτικές παροχές. Στις 31 Αυγούστου το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε νέο σχετικό νόμο. Σύμφωνα με αυτήν τη νομοθετική πράξη, οι σπουδαστές πρέπει να εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο και οφείλουν να υποβάλουν δήλωση σε περίπτωση που θέλουν να διακόψουν τις σπουδές τους.

Η νέα στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τον Ιούνιο του 2016 οι ελληνικές αρχές παρουσίασαν νέα στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που καλύπτει την περίοδο 2016-2020 (ελληνική κυβέρνηση 2016). Με το έγγραφο αυτό επιχειρείται η απόκτηση μακρόπνοου στρατηγικού οράματος και μελλοντικού προσανατολισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Η στρατηγική περιλαμβάνει πολλά σημαντικά γενικά στοιχεία, όπως η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της μάθησης και η ενίσχυση της ισότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περιλαμβάνει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η στρατηγική περιέχει αρκετά γενικά μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής όλων των πληθυσμιακών ομάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την αύξηση των ποσοστών ολοκλήρωσής της. Αποσκοπεί επίσης στην υποστήριξη της έρευνας και στην προαγωγή της καινοτομίας. Η στρατηγική, ωστόσο, δεν περιέχει αρκετά ειδικά και στοχευμένα μέτρα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η πλήρης και αποτελεσματική υλοποίησή της.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ