Στον “πάγο” το ΕΣΥΠ

Η σημερινή παρουσία του προέδρου του ΣΠΔΕ Δ. Χασάπη στο γραφείο του υπουργού δεν έχει σχέση με τον Εθνικό Διάλογο

28/11/2016

Ενημερώθηκε: 28/11/2016, 19:22

Άκουσε το άρθρο

“Δεν έχω κανένα μήνυμα   για την ενεργοποίηση λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας”, δήλωσε στο esos ο πρόεδρος του μοναδικού θεσμοθετημένου οργάνου της πολιτεία να κάνει τον εθνικό διάλογο για την παιδεία το ΕΣΥΠ  Νίκος Θεοτοκάς , σε ερώτησή μας εάν ο υπουργός Κώστας Γαβρόγλου ζήτησε να κινηθούν οι διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΥΠ, ενόψει των μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζονται και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο μεταξύ αίσθηση προκάλεσε στα στελέχη και υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας η σημερινή παρουσία του πρώην Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας και νυν προέδρου  του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) Δημήτρη Χασάπη, στο γραφείο του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου.

Το esos επικοινώνησε με τον κ. Χασάπη , ο οποίος μας είπε πως η παρουσία του στο υπουργείο δεν έχει σχέση ούτε με τη λειτουργία του ΕΣΥΠ, αλλά ούτε και με την ανάληψη κάποιας θέσης στο υπουργείο.

Θυμίζουμε ότι ο προέδρος του ΕΣΥΠ Ν. Θεοτοκάς   και οι προέδροι  του ΣΠΔΕ Δημήτρης  Χασάπης , του ΣΑΠΕ  Βασίλης  Καρδάσης και του ΣΑΤΕ  Δημοσθένης  Σταμάτης, κατήγγειλαν τον πρώην υπουργό Νίκο Φίλη ότι ήθελε το ΕΣΥΠ   διακοσμητικό (Διαβάστε εδώ το σχεδτικό ρεπορτάζ του esos).

Ποια είναι τα μέλη του ΕΣΥΠ

Η Ολομέλεια του ΕΣΥΠ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ.
β. Τους Προέδρους των επιμέρους Συμβουλίων του ΕΣΥΠ.
γ. Ανά ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη­σκευμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε­χνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
δ. Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ε. Έναν Πρύτανη Πανεπιστημίου, που ορίζεται από το σύνολο των Πρυτάνεων που συμμετέχουν στην Ολομέ­λεια του ΣΑΠΕ.
στ. Έναν Πρόεδρο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ­ματος (ΤΕΙ), που ορίζεται από το σύνολο των Προέδρων ΤΕΙ που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.
ζ. Τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
η. Τον Πρόεδρο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.
θ. Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαι­δευτικών.
ι. Έναν από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των Πανεπιστημίων στην Ολομέλεια του ΣΑΠΕ και έναν από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των ΤΕΙ στην Ολο­μέλεια του ΣΑΤΕ, που ορίζονται από τις αντίστοιχες συν­δικαλιστικές οργανώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές με τη συγκρότηση των αντιστοίχων επιμέ­ρους Συμβουλίων διατάξεις, και έναν από τους δύο μαθη­τές που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΠΔΕ, που ορί­ζεται με κλήρωση μεταξύ των μαθητών που μετέχουν στη Βουλή των Εφήβων και εκδηλώνουν σχετική επιθυμία.
ια. Τον εκπρόσωπο του Διδακτικού Ερευνητικού Προ­σωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων στην Ολομέλεια του ΣΑΠΕ και τον εκπρόσωπο του Εκπαιδευτικού Προσωπι­κού (ΕΠ) των ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.
ιβ. Ανά έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ­σης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που ορίζονται αντι­ στοίχως από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαί­δευσης (ΟΛΜΕ), τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λει­τουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).
ιγ. Τον εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γο­νέων Μαθητών Ελλάδας στην Ολομέλεια του ΣΠΔΕ.
ιδ. Έναν από τους εκπροσώπους της Γενικής Συνομο­σπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
ιε. Έναν από τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συ­νομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
ιστ. Έναν από τους εκπροσώπους της Ανώτατης Διοί­κησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζε­ται από τους ίδιους. ιζ. Έναν από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στις Ολομέλειες των τριών επι­μέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
ιη. Έναν από τους εκπροσώπους της Κεντρικής Ένω­σης Επιμελητηρίων στις Ολομέλειες του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ, που ορίζεται από τους ίδιους.
ιθ. Τον κοινό εκπρόσωπο της περίπτωσης (xii) στην Ολο­μέλεια του ΣΑΠΕ.
κ. Τον κοινό εκπρόσωπο της περίπτωσης (xiii) στην Ολο­μέλεια του ΣΑΠΕ.
κα. Τον κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών σωμα­τείων αποφοίτων ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.
κβ. Ανά έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος που συμμετέ­χει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
κγ. Έναν από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοί­κησης στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
κδ. Έναν από τους εκπροσώπους της νομαρχιακής αυ­τοδιοίκησης στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμ­βουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
κε. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Τα 36 μέλη της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία

Τα 36 μέλη της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία με πρόεδρο των Αντώνη Λιάκο, διορισμένοι από τον Νίκο Φίλη, που έβγαλαν που ετοίμασαν τα πορίσματα είναι τα εξής:

1.    Αντώνης Λιάκος, Πρόεδρος, Ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2.    Χάρης Αθανασιάδης, Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3.    Αθηνά Αθανασίου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανθρωπολογίας του Φύλου στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

4.    Κώστας Γαβρόγλου, Πρόεδρος Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ομότιμος καθηγητής ιστορίας επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών.

5.    Σπύρος Γεωργάτος, Καθηγητής Γενικής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

6.    Μπέσσυ Δενδρινού, Καθηγήτρια του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

7.    Αθανάσιος Δημόπουλος, Προεδρεύων Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

8.    Θάλεια Δραγώνα, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

9.    Νίκος Θεοτοκάς, Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Καθηγητής Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

10.    Νίκος Θεοχαράκης, Αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

11.    Σταύρος Κατσανέβας Καθηγητής Φυσικής Astroparticules et Cosmologie στο Πανεπιστήμιο Paris VII.

12.    Διονύσης Κλάδης, Ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

13.    Θέμης Κοτσιφάκης, καθηγητής στη δευτεροβάθμια ΕΠΑΛ πρώην Πρόεδρος της ΟΛΜΕ.

14.    Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών.

15.    Βάσια Λέκκα, άμισθη επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών.

16.    Θωμάς Μαλούτας, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Καθηγητής Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

17.    Κώστας Μάρκου, Καθηγητής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

18.    Γιώργος Μιαούλης, Καθηγητής Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθηνών.

19.    Κώστας Μουτζούρης, Καθηγητής του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π.

20.    Νίκος Μπελαβίλας, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

21.    Μιχάλης Μπρατάκος, Προεδρεύων Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ. Πρόεδρος ΤΕΙ Αθηνών.

22.    Γιάννης Παντής, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Καθηγητής Οικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρώην αντιπρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

23.    Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

24.    Στέφανος Παρασκευόπουλος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

25.    Στέφανος Πεσμαζόγλου, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

26.    Μίλτος Πεχλιβάνος, Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

27.    Κλήμης Πυρουνάκης, Ιδρυτής και δάσκαλος σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές Θήβας.

28.    Νατάσσα Ρωμανού, Ερευνήτρια Κλιματικής Αλλαγής και Ωκεανογραφίας, ερευνήτρια στη ΝΑΣΑ και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ΗΠΑ.

29.    Aθηνά Σιδέρη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

30.    Νίκος Σιδέρης, Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, συγγραφέας. Έχει διδάξει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

31.    Γιάννης Σταυρακάκης, Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

32.    Λόλα Τότσιου, Διευθύντρια Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

33.    Νεκτάριος Τσαγλιώτης, Εκπαιδευτικός στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών.

34.    Κώνσταντίνος Τσουκαλάς, Ομότιμος καθηγητής της Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

35.    Χρήστος Χατζιωσήφ, Ομότιμος καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

36.    Δημήτρης Ψύλλος, Καθηγητής  της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Σχόλια (1)

Διάλογος για την Παιδεία
|

Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ενόψει των εορτασμών του 2021.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ