Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δυνατότητα μετατάξεων των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που επιθυμεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή έως και 2.1.2017.
Δημοσίευση: 20/12/2016
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α ́και β ́βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου ν.4440/2016, 2.12.2016, είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δύνανται να μεταταχθούν, με αίτησή τους, στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται.

Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ή σε περίπτωση μη ύπαρξη κενής, με μεταφορά της θέσης, εφόσον οι προς μετάταξη υπάλληλοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001, όπως ισχύει, και στις οικείες οργανικές διατάξεις.

Με τη μετάταξη δεν μεταβάλλεται η εργασιακή σχέση και διατηρείται τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές του υπαλλήλου.

 Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που επιθυμεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος με κοινοποίηση στην υπηρεσία όπου ανήκει οργανικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή έως και 2.1.2017.

Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση των οικείων υπουργών, κατόπιν έκδοσης απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παρ.1 του ν.4002/2011 και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2017. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά μέχρι 15.4.2017.

 Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α ́και β ́ βαθμού, μετά από ανακοίνωση - πρόσκληση που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν μέχρι 30.6.2017 στην υπηρεσία που αποσπώνται, κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται μέχρι 30.4.2017. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση των οικείων Υπουργών, κατόπιν έκδοσης απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παρ.1 του ν.4002/2011. Υπάλληλοι,
ν.4440/2016 οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη, επιστρέφουν στην Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά μέχρι 15.4.2018.

Επισημαίνεται ότι οι φορείς, για τους οποίους εξακολουθούν και ισχύουν ειδικές διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις, διότι εξαιρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4440/2016, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ούτε και στο πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4440/2016.

 Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α ́ του ν. 4440/2016 δεν υπάγονται οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου άλλων υπηρεσιών από αυτές, στις οποίες ανήκουν οργανικά, εφόσον η απόσπαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους ως προϊσταμένων στις υπηρεσίες αυτές, αποτελεί συνέπεια επιλογής ή κρίσης από αρμόδιο μονομελές ή συλλογικό όργανο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρ. 86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ.29 του ν. 4369/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί», οι διατάξεις της παρ. 12β του άρ. 24 του ν. 4002/2011, με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995, καθώς και κάθε
άλλη ταυτόσημου ή παρεμφερούς περιεχομένου διάταξη με τις προαναφερόμενες.

Σε κάθε περίπτωση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, αλλά υπηρετούν σε φορείς στους οποίους δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες οργανικές διατάξεις, ωστόσο προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η έκδοση οργανισμού.

Ετικέτες: 
Μετατάξεις

Σχόλια (8)

 
ekpaideytikos
21 Δεκ 2016 16:52

Γιατί τόση συζήτηση; Κι ακόμα επιχειρήματα υπέρ ή κατά; Υπάρχει νόμος. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, κυρίως όμως για τη δυνατότητα λεκτοροποίησης των ΕΔΙΠ, η οποία άλλαξε.
Για τη μετάταξη εκπαιδευτικών υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά πολύ ήπιες, σε επίπεδο του πώς πρέπει να επιλέγονται τα μέλη ΕΔΙΠ. Ως έκφραση γνώμης και αυτό δεν είναι κάτι αρνητικό.
Μην ξεχνάμε ότι άλλο ΔΕΠ και άλλο ΕΔΙΠ. Τα μέλη ΕΔΙΠ πάντα επιλέγονταν με διαφορετικό τρόπο, κυρίως ως αξιοποίηση ήδη συνεργατών, με τους οποίους ήθελαν τα πανεπιστήμια να έχουν μονιμότερη σχέση μαζί τους. Επομένως δεν υπάρχει θέμα.
Ούτε ο τρόπος της μετάταξης αντιβαίνει στο πνεύμα και στη λογική επιλογής ΕΔΙΠ. Όσα πανεπιστήμια ήθελαν, έκαναν τις θετικές ή αρνητικές τους προτάσεις μέσω των τριμελών επιτροπών και είτε περιμένουν είτε δεν περιμένουν νέα μέλη ΕΔΙΠ.
Η καθυστέρηση είναι όντως ένα παράδοξο, γιατί η σχετική εγκύκλιος ζητούσε από όλους τους εμπλεκόμενους να μην καθυστερήσουν. Αλλά αυτό είναι γραφειοκρατικό ή σχετίζεται με τα ενδεχόμενα κενά στην πρωτοβάθμια (πολύ λίγα τελικά) και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Φαντάζομαι ότι αυτά δεν συνδέονται με απόσυρση στην πράξη του σχετικού νόμου. Έχουν τόσα πανεπιστήμια φτιάξει επιτροπές, κάποια κάνουν συμπληρωματικές προκηρύξεις γιατί χρειάζονται εκπαιδευτικούς-μέλη ΕΔΙΠ. Πώς θα μείνουν όλα αυτά ανενεργά; Ακόμα και για την Ελλάδα, στην οποία έχουμε δει τόσα, αυτό μου φαίνεται πολύ απίθανο.

 
Teacher
21 Δεκ 2016 12:28

Η διάταξη μια χαρά στέκεται και δεν πρόκειται να δημιουργήσει κάνενα πρόβλημα ούτε στους εκπαιδευτικούς ούτε στα ιδρύματα υποδοχής. Ίσα-ίσα που θα επιλύσει προβλήματα.
Για το κλειστό της διαδικασίας καλό είναι να κοιτάξουμε το συγκεκριμένο νόμο καθώς και τη γενική φιλοσοφία των μετατάξεων, και όχι να γράφουμε πράγματα που δεν ισχύουν (απλά επειδή τα διαβάσαμε κάπου).

 
Νικος
21 Δεκ 2016 08:29

Η διάταξη δεν στέκεται στην κοινή λογική, γι αυτό δεν εφαρμόζεται. Και αν εφαρμοστεί, θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους εκπαιδευτικούς, στις επιτροπές επιλογής αλλά και στα ιδρύματα.
Δεν μπορεί, το 2016, να εφαρμόζονται κλειστές διαδικασίες (βαφτίσια δηλαδή). Ιδίως για Πανεπιστήμια. Ίσως μια τέτοια διάταξη θα μπορούσε να εφαρμοστεί τη δεκαετία του 80, αλλά σήμερα, ακόμα και στην Ελλάδα, νομίζω τα έχουμε ξεπεράσει αυτά.
Μόνο με ανοιχτές διαδικασίες και εκλογή επιλέγονται οι διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια. Ας μην δημιουργηθούν, και άλλα, κακά προηγούμενα.

 
Υπ_ΕΔΙΠ
21 Δεκ 2016 00:01

Ένα σοβαρό κράτος πρέπει:
Να νομοθετεί σύμφωνα με το σύνταγμά του και όχι παράνομους νόμους (Τηλ. Άδειες, 4327 ???) .
Εφόσον σέβεται το σύνταγμα να νομοθετεί σύμφωνα με το γενικό καλό και όχι για την εξυπηρέτηση υμετέρων.
Να μελετά καλά τους νόμους που ψηφίζει.
Όταν ψηφίζονται οι νόμοι να εφαρμόζονται ανεξάρτητα ποιος είναι γραμματέας του υπουργείου, υφυπουργός, υπουργός ή πρωθυπουργός (έστω μια φορά τουλάχιστον).
Στην προκειμένη περίπτωση (παρ 7 αρθ 33 Ν4386/16) αφού η διάταξη χαρακτηρίστηκε φωτογραφική και χύθηκε πολύ μελάνι, βλέπω να μην εφαρμόζεται οι διαδικασίες κυλούν με ρυθμούς χελώνας και υπάρχει μεγάλη απροθυμία του υπουργείου να προχωρήσει.
Πώς λοιπόν μια διάταξη θεωρήθηκε σωστή (συνταγματική είναι) με μία κατάσταση και τώρα ακούγονται διάφορα. Δεν ξέρω τι άλλαξε από το Μάιο που ψηφίστηκε ο νόμος αυτός μέχρι σήμερα. Γιατί τόση καθυστέρηση έγινε κάτι ?δεν έγινε κάτι ? Αν ο νόμος ήταν κακός κακώς ψηφίστηκε αν είναι καλός κακώς δεν εφαρμόζεται. Άνθρωποι με που είναι κατά τεκμήριο οι περισσότερο προσοντούχοι στην Β/μια και Α/θμια εμπαίζονται από την πολιτεία. Είμαστε στην ουσία όμηροι και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την ζωή μας.
Υ.Γ Σε μία θέση που οι ελάχιστες προϋποθέσει τις είναι Master ζητείται Διδακτορικό και 2 χρόνια ακαδημαϊκή εμπειρία.
Αν τα πανεπιστήμια προκηρύξουν θέσεις ΕΔΙΠ τι θα κάνουν??? αφήστε την φαντασία σας να οργιάσει !!!!!!!

 
GA
20 Δεκ 2016 22:08

Σχετικά με τις μετατάξεις σε θέση ΕΔΙΠ. Φοβάμαι ότι όλοι εμείς που έχουμε αιτηθεί μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ δουλευόμαστε χοντρά από το Υπουργείο. Έχουν περάσει πάνω από 2 μήνες από την αποδέσμευση από τη Β'θμια, έχουν συσταθεί τριμελείς επιτροπές στα πανεπιστήμια, έχουν γίνει συνελεύσεις τομέων, έχουν γίνει συνελεύσεις σχολών, έχουν υπογράψει τις αποδοχές των αιτήσεων πρυτάνεις και στο Υπουργείο Παιδείας απαντούν "Να κάνετε υπομονή, δεν ξέρουμε πότε και αν θα γίνει το ο,τιδήποτε. Περιμένουμε εντολή άνωθεν. Περιμένουμε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο. Μη μας φέρνετε σε δύσκολη θέση γιατί δεν μπορούμε να πουμε περισσότερα....".
Συγνώμη αλλά αυτή δε είναι σοβαρή αντιμετώπιση των πραγμάτων από ανώτατη αρχή, η οποία δεν εφαρμόζει νόμο της Ελληνικής Πολιτείας τον οποίο αυτή έχει εισηγηθεί και ψηφίσει.

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΔΙΠ με το Ν 4386/2016
20 Δεκ 2016 12:57

Πρέπει να βγεί αμέσως το υπουργείο Παιδείας και να διευκρινήσει αν αυτές οι "μεταταξεις" σε αποσπασμένους αφορά τις θέσεις ΕΔΙΠ του Ν 4386/2016 . Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο να μας εξηγήσουν πως γίνεται για τις ίδιες θέσεις να υπάρχουν δύο διαφορετικής κατηγορίας υποψήφιοι. Η μία κατηγορία απο όλους αυτούς που ακολούθησαν τη διαδικασία που προβλέπεται απο νόμο ψηφισμένο απο αυτή τη κυβέρνηση με κρίση απο εκλεκτορικό τριμελές σώμα και με βάση 3 προϋποθέσεις ( Διδακτορικό-Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση-επιστημονικό έργο) και η άλλη κατηγορία απο πού ? Απο τα γνωστά "παράθυρα" που κατέστρεψαν τη χώρα , με μία απλή αίτηση?
Μη νομίζετε πως δεν καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα αν είναι ετσι.
Και με τη ευκαιρία τι γίνεται με αυτές τις μετατάξεις των ΕΔΙΠ που δεν τις αναφέρει πια κανένας ? Γιατί δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για τη τύχη τους.
Απαιτούμε να μάθουμε....

 
STACHA
20 Δεκ 2016 10:56

Γνωρίζει κάποιος με βεβαιότητα αν αφορά ή όχι και εκπαιδευτικούς αποσπασμένους σε διοικητικές θέσεις;

 
Υπ_ΕΔΙΠ
20 Δεκ 2016 10:46

Τι έγινε ρε παιδιά ?
Αν κάποιος εκπαιδευτικός έχει αποσπαστεί σε Παν/μιο με διδακτικά καθήκοντα, αν καταλαβαίνω καλά, μπορεί να μεταταχθεί σε θέση ανάλογη με τα προσόντα του ?
Αφού τα ελάχιστα προσόντα για την θέση ΕΔΙΠ είναι μεταπτυχιακό, κάποιος με μεταπτυχιακό είδη αποσπασμένος θα μπορεί θεωρητικά να μεταταγεί σε θέση ΕΔΙΠ στο ίδιο τμήμα !!!!!
Τώρα άνθρωποι με πολλαπλάσια προσόντα που έχουμε κάνει αιτήσεις για ΕΔΙΠ από το καλοκαίρι έχουμε περάσει από 1000 κύματα γιατί θεωρούμασταν υποψήφια ΔΕΠ και τώρα δίνεται η δυνατότητα μετάταξης σε άτομα με λιγότερα προσόντα. !!!!!
έλεοςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.