Placeholder

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ: Μπαίνουν κριτήρια παντού και θεσμοθετούνται υποτροφίες για τους οικονομικά αδύνατους φοιτητές

Αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακών
Δημοσίευση: 03/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη συναίνεση των Πρυτάνεων στο νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Μεταπτυχιακών, θα επιδιώξει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, στην έκτακτη Σύνοδο, στις 14 Ιανουαρίου,  “παντρεύοντας”κομμάτι του Σχεδίου Νόμου της Σ. Αναγνωστοπούλου με μέρος των προτάσεων των ΑΕΙ.

Η βασική φιλοσοφία του Κώστα Γαβρόγλου στο νέο Σχέδιο Νόμου για τα Μεταπτυχιακά εναι:

1. Κριτήρια με τα οποία ένα Τμήμα οργανώνει δωρεάν Π.Μ.Σ.

2. Κριτήρια με τα οποία ένα Τμήμα οργανώνει Π.Μ.Σ με δίδακτρα.

3. Κριτήρια με τα οποία υπολογίζεται το κόστος ενός Π.Μ.Σ. και τι αυτό περιλαμβάνει.

4. Κριτήρια με τα οποία ορίζεται ανώτατο όριο διδάκτρων στα Π.Μ.Σ.

5.Ο αριθμός των υποτροφιών που θα δίνονται με γνώμονα εισοδηματικά κριτήρια.

Ο υπουργός Παιδείας, προτίθεται να παρουσιάσει στη Σύνοδο  συγκεκριμένα κριτήρια, και θα ζητήσει από τους Πρυτάνεις τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους.

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Στις προθέσεις του υπουργού Παιδείας είναι η αυστηροποίηση λειτουργίας των Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακών.

Την άποψή του για τα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά, ο υπουργός Παιδείας τη διατύπωσε στο συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: Οι 24 προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τα Μεταπτυχιακά

1.    Η Σύνοδος κρίνει απαραίτητη την νομοθετική κατοχύρωση της αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες περιοδικές εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες και θα διασφαλίζει ότι όσα ΠΜΣ λειτουργούν στην Ελλάδα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ακαδημαϊκής ποιότητας. Σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών των Προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν οι ΜΟΔΙΠ, οι Επιτροπές Μεταπτυχιακών και διδακτορικών Σπουδών (όπου υπάρχουν) και οι Σύγκλητοι των Ιδρυμάτων, αλλά και η ΑΔΙΠ, η οποία θα πρέπει να έχει την ευθύνη της εξωτερικής αξιολόγησης.

2.    Πρόταση για ενίσχυση των εσωτερικών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας: Ιδρύεται με απόφαση Συγκλήτου Επιτροπή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών με αρμοδιότητες στη παρακολούθηση της λειτουργίας και στην αξιολόγηση των ΠΜΣ σε ετήσια βάση. Η Επιτροπή αυτή υποβάλει την ετήσια έκθεση της στη Σύγκλητο η οποία μεριμνά για την αξιοποίηση της με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας σπουδών στα ΠΜΣ του Ιδρύματος.

3.    Κάθε ΠΜΣ αξιολογείται ετησίως από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος ή και την Επιτροπή Μεταπτυχιακών και διδακτορικών Σπουδών (εφόσον υπάρχει) και η αξιολόγηση κατατίθεται στη Σύγκλητο η οποία την συζητά, την εγκρίνει ή όχι και λαμβάνει μέτρα διασφάλισης της ποιότητας σπουδών στα ΠΜΣ του Ιδρύματος. Κάθε ΠΜΣ αξιολογείται επίσης από την ΑΔΙΠ από το 2017 και εφεξής κάθε 3 χρόνια από ομάδες Αξιολογητών οι οποίες θα αξιολογήσουν σε συγκριτική βάση όλα τα όμοια ή συγγενή προγράμματα. Οι αξιολογήσεις της ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ δημοσιοποιούνται.  

4.    Η Σύνοδος αναγνωρίζει ότι αφενός η δημοσιονομική στενότητα και η δραματική μείωση των προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων και αφετέρου η αποστελέχωση τους, δεν επιτρέπει σε πολλά από αυτά να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους λειτουργίας των ΠΜΣ. Για το λόγο αυτό, θεωρεί αναγκαία τη δυνατότητα ύπαρξης διδάκτρων, τα οποία θα πρέπει να είναι λελογισμένου ύψους και επαρκώς αιτιολογημένα.

5.    Το ύψος των διδάκτρων θα πρέπει να υπόκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας ώστε τα δίδακτρα αυτά να επιστρέφουν ως υπηρεσίες στους φοιτητές που τα κατέβαλαν. Για την αιτιολόγηση του ύψους των διδάκτρων δικαιολογούνται δαπάνες του ΠΜΣ όπως: ενοίκια χώρων, δαπάνες μετακίνησης και αμοιβές προσκεκλημένων ομιλητών ή διδασκόντων, λειτουργικά κόστη χρήσης χώρων στέγασης δραστηριοτήτων του ΠΜΣ, άδειες χρήσης ή κόστη απόσβεσης λογισμικού, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, αμοιβές διδασκόντων, αγορά αναλωσίμων, δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού, δαπάνες αγοράς βιβλίων, περιοδικών ή συνδρομές σε βάσεις πληροφοριών, κόστη αξιολόγησης και διαπίστευσης του ΠΜΣ, δαπάνες έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικού υλικού, δαπάνες προβολής του ΠΜΣ, δαπάνες υπηρεσιών διασφάλισης της βέλτιστης λειτουργίας και δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια ή άλλες επιστημονικές δραστηριότητες. Ειδικότερα κοστολογικά κριτήρια μπορεί να ορίσει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τη Σύνοδο.

6.    Η ίδρυση, η τροποποίηση ή η κατάργηση ενός ΠΜΣ εγκρίνεται από τη Σύγκλητο μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος και της Κοσμητείας και εισήγηση της επιτροπής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών (ή της ΜΟΔΙΠ).  

7.    Το ύψος των διδάκτρων, όταν αυτό δεν υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ για ετήσια ΠΜΣ, εγκρίνεται από την Σύγκλητο με αιτιολογημένη απόφαση της. Για ύψος διδάκτρων που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό, η απόφαση της Συγκλήτου διαβιβάζεται επαρκώς τεκμηριωμένη στην ΑΔΙΠ, η οποία δύναται να την  τροποποιήσει με αιτιολογημένη απόφαση της.

8.    Το παραπάνω αναφερόμενο όριο των 4.000 Ευρώ δεν ισχύει για κοινά ΠΜΣ με ξένα Πανεπιστήμια, για ΠΜΣ τα οποία ιδρύονται στο εξωτερικό,  για ΠΜΣ που απευθύνονται σε στελέχη ή επαγγελματίες και για ξενόγλωσσα ΠΜΣ. Σε αυτές τις κατηγορίες ΠΜΣ το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από την Σύγκλητο.

9.     Η Σύνοδος θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων στα ΠΜΣ. Για το λόγο αυτό θεωρεί απαραίτητη τη θεσμοθέτηση υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια από τους πόρους του Υπουργείου Παιδείας ή του ΕΣΠΑ, αλλά και την υποχρέωση των Ιδρυμάτων να δέχονται δωρεάν φοιτητές οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τα δίδακτρα τους, με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν ολιγόωρη εβδομαδιαία εργασία στο Ίδρυμα, ή στο Τμήμα φοίτησης.

10.    Οι πηγές χρηματοδότησης των ΠΜΣ θα πρέπει να είναι διαζευκτικές και το κάθε ίδρυμα να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μίγμα που μπορεί να υποστηρίξει.

11.    Το 10% των εσόδων από τα δίδακτρα διατίθεται για την προκήρυξη υποτροφιών με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, το 20% στο Ίδρυμα, το 10% στον ΕΛΚΕ για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους  και το 60% στο ΠΜΣ για την λειτουργία του.

12.    Μια σειρά από Πρυτάνεις πρότειναν να αξιοποιηθεί το αποθεματικό του ΕΑΠ, το οποίο ενδεχομένως να ανέρχεται στα 100 εκ. ευρώ, για την παροχή υποτροφιών σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές. Το ΕΑΠ στηρίζει τη λειτουργία του στο προσωπικό των άλλων Πανεπιστημίων και συνεπώς είναι λογικό να ‘επιστρέψει’ σε αυτά με μορφή υποτροφιών ή άλλη μορφή ένα μέρος του μεγάλου πλεονάσματος, το οποίο δεν είναι σωστό να μην αξιοποιείται σε περίοδο τόσο μεγάλης στενότητας.

13.    Χρειάζονται μεταβατικές διατάξεις για τα υφιστάμενα ετήσια και διετή ΠΜΣ. Είναι αυτονόητο ότι η όποια ρύθμιση θα ισχύσει από την επόμενη σειρά εισακτέων στο ΠΜΣ.

14.    Τα τέλη εγγραφής καταβάλλονται κάθε χρόνο στην περίπτωση των 2ετών ΠΜΣ.

15.    Η Δυνατότητα εξ αποστάσεως σπουδών σε ΠΜΣ θα πρέπει να κατοχυρωθεί με διάταξη νόμου. Κάθε Τμήμα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα ΠΜΣ εξ αποστάσεως.  

16.    Τα ΠΜΣ που θα ιδρυθούν στο εξωτερικό θα πρέπει (ή δύναται) να είναι και εξ αποστάσεως

17.    Οι αποφάσεις για τα θέματα των ΠΜΣ λαμβάνονται στην ΓΣΕΣ και όχι στη Συνέλευση Τμήματος.

18.    Ο όρος ότι το 75% των διδασκόντων ενός μονοτμηματικού ΠΜΣ θα πρέπει να προέρχεται από το Τμήμα είναι υπερβολικός (θα πρέπει να γίνει 50%). Σε πολλά εξειδικευμένα αντικείμενα τα ΔΕΠ δεν είναι τόσα πολλά, ειδικά σε μικρά Τμήματα και σε Πανεπιστήμια της περιφέρειας. Επιπλέον, αυτός ο ποσοτικός περιορισμός δεν διασφαλίζει την ποιότητα ενός προγράμματος για δύο λόγους. Πρώτον, υποχρεώνει να χρησιμοποιηθούν εσωτερικοί πόροι, οι οποίοι ενδεχομένως να μην είναι απολύτως κατάλληλοι για αυτό το επίπεδο ειδίκευσης, και δεύτερον, στερεί στο Τμήμα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αξιόλογους εξωτερικούς πόρους, όπως νέους διδάκτορες με σημαντικά προσόντα. Η διάταξη θα μπορούσε να συμπληρωθεί με την πρόβλεψη ότι τα  υποχρεωτικά μαθήματα κάθε ΠΜΣ διδάσκονται από μέλος ΔΕΠ που υπηρετεί στο Τμήμα ή στα συμμετέχοντα στο ΠΜΣ Τμήματα.

19.    Η επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών θα πρέπει να επιτρέπεται και σε νέους επίκουρους, όχι μόνο στους μόνιμους.  

20.    Με απόφαση της ΓΣΕΣ, τα μέλη ΔΕΠ τα οποία προσφέρουν διδακτικό έργο στα ΠΜΣ πέρα των βασικών τους υποχρεώσεων, δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, αμοιβή ανάλογη των ωρών απασχόλησης τους η οποία είναι αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται για τα ερευνητικά προγράμματα. Το σύνολο των πάσης φύσεως αμοιβών για διδασκαλία και έρευνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ακαθάριστων αποδοχών τους .     

21.    Η ρύθμιση για το 20% να αντικατασταθεί  με την παραπάνω ρύθμιση (flat rate).

22.    Η προϋπόθεση ύπαρξης ενός ΠΜΣ προκειμένου να λειτουργήσει πρόγραμμα 3ου κύκλου σημαίνει ότι για όσα Τμήματα βρεθούν χωρίς ΠΜΣ (π.χ. τα μη αυτόνομα) δεν θα προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.

23.    Η διάταξη για τα θερινά μαθήματα είναι καλή ιδέα, αλλά θέλει βελτίωση ώστε να παρέχει κίνητρο στους διδάσκοντες να διδάξουν το καλοκαίρι μαθήματα του προγράμματος σπουδών που πιθανά θα ελαφρύνουν το βάρος των εξαμήνων ή σεμιναριακά μαθήματα και επίσης στο πανεπιστήμιο για να επωμιστεί το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος.  

24.    Η ίδρυση ενός ΠΜΣ να παραμείνει ως απόφαση του Πρύτανη και στην διαδικασία ίδρυσης να παραμείνει ο ρόλος της Σχολής όπως προβλέπεται σήμερα.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ