Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

56 σχόλια στη δημοσια διαβούλευση “Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι.”

Η δημόσια διαβούλευση τέθηκε το τριήμερο 19 Δεκεμβρίου 2016, 09:00 έως 22 Δεκεμβρίου 2016, 23:59
Δημοσίευση: 09/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συνολικά 56 σχόλια κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση που έθεσε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία της εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η δημόσια διαβούλευση τέθηκε το τριήμερο 19 Δεκεμβρίου 2016, 09:00 έως 22 Δεκεμβρίου 2016, 23:59

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχόλια

Το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης

Ειδικότερα το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι. , ρύθμιση θεμάτων εκλογής , εξέλιξης και μονιμοποίησης Καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει και του άρθρου τέταρτου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του ν. 4405/2016 (Α’ 129) .
β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α ́195)
β) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α ́195), όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για τη Έρευνα και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου τέταρτου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του ν. 4405/2016 (Α’ 129) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
ε) του π.δ. 29/1998 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (Α ́ 34) όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/2001 (Α ́ 209), το Π.Δ. 145/2003 (Α ́121) και της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3438/2006 (Α ́ 33).
στ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό , αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι. , ρυθμίζουμε τα θέματα εκλογής , εξέλιξης και μονιμοποίησης Καθηγητών, του ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, και ρυθμίζουμε τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα:

Άρθρο 1
Προοίμιο - Γενικές διατάξεις

1. Η έννοια της αποκλειστικής προθεσμίας για τις ρυθμιζόμενες με την παρούσα διαδικασίες.

Σύμφωνα με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται δεκτό ότι «ο χαρακτηρισμός ως αποκλειστικών των προθεσμιών που τάσσονται από το νόμο για τον ορισμό του εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, για την κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης και για τη σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση της συνέλευσης το Τμήματος και του εκλεκτορικού σώματος , έχει την έννοια της έντονης υπόδειξης προς τα σώματα αυτά, προς το σκοπό της ταχύτερης δυνατής περάτωσης της παραπάνω διαδικασίας και όχι της θέσπισης γνήσιας ανατρεπτικής προθεσμίας (βλ. ανάμεσα σε πολλές ΣτΕ 2481/2015 , 652/2012, 3575/2009), η άπρακτη πάροδος της οποίας θα συνεπαγόταν την αδυναμία ενέργειας για τον εφεξής χρόνο των ως άνω οργάνων και ακυρότητα της τυχόν καθ’ υπέρβαση της προθεσμίας αυτής λαμβανομένης απόφασης. Αντίθετη ερμηνεία θα δημιουργούσε δυσχέρειες στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος και θα επέφερε ματαίωση των διαδικασιών πλήρωσης των κενών θέσεων, για την οποία οι υποψήφιοι δεν είχαν καμία υπαιτιότητα.»

Η ως άνω ερμηνεία τυγχάνει εφαρμογής και για τις ρυθμιζόμενες με την παρούσα διατάξεις και τις αναφερόμενες σε αυτές αποκλειστικές προθεσμίες, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. α) της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

2. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση των εκλεκτορικών σωμάτων

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́45) ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, στα μέλη του συλλογικού οργάνου ... μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται με σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση ...». Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, για τη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου της Διοίκησης ή ν.π.δ.δ. δεν αρκεί η παρουσία στη συνεδρίαση των μελών που αποτελούν τη νόμιμη απαρτία, αλλά απαιτείται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των τακτικών μελών και των αναπληρωματικών, για την περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας συμμετοχής τακτικών μελών, με την έγκαιρη και έγγραφη πρόσκλησή τους. Η πρόσκληση πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά στοιχεία προγενέστερα της συνεδρίασης και μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. β ́του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να γίνεται είτε με κοινοποίηση, με απόδειξη παραλαβής αντιγράφου της ημερήσιας διάταξης, είτε με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Κατά συνέπεια από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι για την προπαρασκευή του τελικού σταδίου της κοινής συνεδρίασης της συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος, η ημερήσια διάταξη με θέμα την εκλογή ή εξέλιξη μέλους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πρέπει να γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος.

Με τη διάταξη της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, ορίζεται ότι : «Το Εκλεκτορικό Σώμα νομίμως συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών, της Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής.»

Κατά συνέπεια η απουσία οποιουδήποτε από τα μέλη της Συνέλευσης κατά την κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος, δεν δημιουργεί λόγο ακυρότητας της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης, ενώ αντίθετα επισημαίνεται ότι για τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο και από προγενέστερα της συνεδρίασης σχετικά στοιχεία ότι η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος και η γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης προς τους απόντα μέλη του εκλεκτορικού σώματος έγινε εγκαίρως και με την τήρηση των αναφερθέντων ορισμών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, διότι διαφορετικά η συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου δεν είναι νόμιμη (βλ. ανάμεσα σε πολλές ΣτΕ 1147/2010, 447/2009 κ.α.).

3. Η απαρτία για τη λειτουργία των εκλεκτορικών σωμάτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α ́ 87), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α ́ 173), και οι οποίες εφαρμόζονται δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011 ορίζονται τα εξής : «α) Τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους, που έχουν δικαίωμα ψήφου... β) Οι αποφάσεις των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών τους, εκτός εάν ρητά, προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές, δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο, ή απείχαν σε μία ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας γ) .....». Οι γενικές αυτές διατάξεις, που καθορίζουν κατά τρόπο ενιαίο την αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία, για τη λήψη αποφάσεων από τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα εφαρμόζονται, όπως προκύπτει τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα τους, σε όλα τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, εφόσον δεν εξαιρούνται ρητά, οι γενικές συνελεύσεις Τμημάτων και όλα τα εκλεκτορικά σώματα που είναι αρμόδια για την εκλογή, εξέλιξη, μονιμοποίηση και ένταξη σε θέσεις μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, εκτός αν, οι επί μέρους διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, προβλέπουν ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες, για τη λειτουργία των οργάνων αυτών, οπότε βεβαίως οι ειδικές αυτές διατάξεις, υπερισχύουν των παραπάνω γενικών διατάξεων (Σ.τ.Ε. 2275/87, 3210/89). (ανάμεσα σε άλλες η με αριθμό 4703/2013 απόφαση του ΔΕφΑθ.).

Άρθρο 2
Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων και εισηγητικών επιτροπών για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση Καθηγητών και την εξέλιξη των υπηρετούντων Λεκτόρων.

1. Το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εντός αποκλειστικής (υπό τις αμέσως παραπάνω δοθείσες διευκρινίσεις και ερμηνεία της έννοιας) προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ως εξής:

(α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης . Η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος κατά την ως άνω διάταξη αφορά και τα Τμήματα τα οποία αριθμούν σαράντα (40) μέλη.

(β) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά και την διαμορφωθείσα μέχρι σήμερα νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της Χώρας, κατά την επιλογή των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής επιλέγονται μέλη καθηγητές ή ερευνητές κ.λπ. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η απόφαση για την συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος καθώς και για την συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από καθηγητές ή ερευνητές του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσεως δεν υπόκειται κατ’ αρχήν σε ακυρωτικό έλεγχο, γιατί περιέχει κρίση τεχνικού χαρακτήρα, ελέγχεται όμως είτε η όλως αναιτιολόγητη επιλογή μέλους του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής είτε ο παραμερισμός μέλους που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο που κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου (ανάμεσα σε πολλές ΣτΕ 2373/2005, 1010/2004, 2017/2003, 1178/2001 κ.α.).

Παράλληλα, τόσο τα μέλη της εκλεκτορικού σώματος όσο και αυτά της εισηγητικής επιτροπής , πρέπει να είναι της αυτής τουλάχιστον βαθμίδας με αυτήν για την οποία γίνεται η κρίση. Η προϋπόθεση αυτή της κατεχόμενης βαθμίδας αφορά τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά μέλη των ως άνω.

2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από καθηγητές, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α ́ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία.
Με τα αμέσως παραπάνω εισάγεται εξαιρετική διάταξη για τη μη τήρηση της προβλεπόμενης αναλογίας εσωτερικών και εξωτερικών μελών του εκλεκτορικού σώματος και κατά συνέπεια θα πρέπει κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος να υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη αιτιολογία όσον αφορά την αδυναμία της συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος σε εφαρμογή της κύριας διάταξης.

3. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Συνέλευση του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Αυτονόητο είναι ότι για την προσφυγή στη διαδικασία της κλήρωσης θα πρέπει να εξαντληθεί η επιλογή των μελών του εκλεκτορικού σώματος από το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Ειδικότερα προηγείται η κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων για το εκλεκτορικό σώμα που έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της υπό πλήρωση θέσης και ακολουθεί δεύτερη διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των μελών που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 3
Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης
μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

1. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης Καθηγητών και εξέλιξης των υπηρετούντων Λεκτόρων.

Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέσω αυτού του συστήματος καταρτίζονται και τηρούνται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων που προκηρύχθηκαν μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, δημοσιοποιούνται οι πράξεις που διέπουν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης και αναρτάται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ανωτέρω διαδικασίες. Τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ΥΑ παραμένουν σε ισχύ.

2. Προκήρυξη θέσεων καθηγητών και αίτηση υποψηφιότητας

α) Η προκήρυξη εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης καθηγητών, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω προθεσμία καταχωρίζεται σε ξεχωριστό πεδίο από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος.

β) Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται ενδεικτικά το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Επιπλέον, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίζουν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Ίδρυμα σύμφωνα με την προκήρυξη.

γ) Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης ή αίτηση μονιμοποίησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία .

3. Γενικό Μητρώο - Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ιδρύματος

α) Το γενικό μητρώο που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα Απέλλα, απαρτίζεται από τους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμους επίκουρους καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι οφείλουν να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα. Παράλληλα, δύνανται να εγγράφονται οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των ομοταγών Α.Ε.Ι της αλλοδαπής, καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής αντίστοιχων βαθμίδων.

β) Η εγγραφή των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών και μόνιμων επίκουρων καθηγητών των Α.Ε.Ι. και των ερευνητών αντίστοιχης βαθμίδας των ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώριση των ατομικών τους στοιχείων, του βιογραφικού τους σημειώματος, της βαθμίδας της θέσης τους και της Σχολής/Τμήματος του Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν ή του ερευνητικού Ιδρύματος, στο οποίο απασχολούνται αντίστοιχα. Περαιτέρω οι καθηγητές ή ερευνητές οφείλουν να αναρτούν σε ηλεκτρονική μορφή την πράξη διορισμού τους, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και να καταχωρίζουν το προκύπτον από αυτήν γνωστικό αντικείμενο. Εάν το γνωστικό αντικείμενο προκύπτει από μεταγενέστερη δημοσιευθείσα πράξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), θα αναρτάται και αυτή. Σε περίπτωση που το γνωστικό αντικείμενο δεν αναφέρεται σε κάποια από τις δύο ως άνω πράξεις, ο καθηγητής ή ερευνητής θα καταχωρίζει με δική του ευθύνη το γνωστικό του αντικείμενο, όπως αυτό απορρέει από το εν γένει επιστημονικό του έργο. Η καταχώριση της πράξης διορισμού συνιστά όρο του ενεργού της συμμετοχής τους στο γενικό μητρώο. Η καταχώριση του βιογραφικού σημειώματος δεν είναι υποχρεωτική, εάν ο καθηγητής ή ερευνητής συμπληρώσει στο οικείο πεδίο τον ενιαίο εντοπιστή πόρων (URL) του Ιδρύματος, στον ιστότοπο του οποίου έχει αναρτηθεί το βιογραφικό του σημείωμα.

γ) Η εγγραφή των καθηγητών των Α.Ε.Ι. και των ερευνητών της αλλοδαπής ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν και του ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL) του τελευταίου. Στην περίπτωση που στον ιστότοπο του Ιδρύματος δεν υφίσταται το βιογραφικό σημείωμα του εγγεγραμμένου καθηγητή ή ερευνητή, αναρτάται με ευθύνη του.

δ) Οι καθηγητές και ερευνητές που έχουν ενταχθεί κατά τη δημοσίευσης της παρούσης στο γενικό μητρώο του πληροφοριακού συστήματος «Απέλλα» δεν εγγράφονται εκ νέου σε αυτό.

ε) Οι καταχωρίσεις των προηγούμενων παραγράφων επικαιροποιούνται με ευθύνη των καθηγητών και των ερευνητών.

στ) Τα Τμήματα καταρτίζουν, με απόφαση της Συνέλευσης, ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη τους από το γενικό μητρώο. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος. Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων για την κατάρτισή τους από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων (Συνέλευση – Σύγκλητος).

ζ) Τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων και των τριμελών εισηγητικών επιτροπών για τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών όπως ορίζεται στην παρούσα.

4. Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος και Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

α) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των καθηγητών, επιλέγονται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η ανωτέρω πράξη, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη συγκρότηση και στη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος, αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.

β) Η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, απεικονίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.

γ) Η ημερομηνία συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και το πρακτικό επιλογής αυτής, αναρτώνται αμελλητί με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.

δ) Η συγκρότηση των μελών της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, όπως αποτυπώνεται στο πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, απεικονίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.

ε) Η εισηγητική έκθεση ή το υπόμνημα της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής αναρτώνται αμελλητί με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.

5. Εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση καθηγητών

α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί κατά περίπτωση το Εκλεκτορικό Σώμα, ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος, για τη διαδικασία της εκλογής ή εξέλιξης. Η ημερομηνία της συνεδρίασης, καθώς και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.

β) Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο αναρτούν αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα.

γ) Η διαδικασία της εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης καταγράφεται σε πρακτικό, το οποίο αναρτάται αμελλητί με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.

δ) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης.

6. Διορισμός καθηγητών

α) Ο υπεύθυνος του Ιδρύματος οφείλει να καταχωρίζει αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα το διαβιβαστικό έγγραφο του πρακτικού εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης του Προέδρου του Τμήματος στον Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο νομιμότητας και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον διορισμό του υποψηφίου.

β) Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος ολοκληρώνεται είτε με την έκδοση της πράξης διορισμού του επιλεγέντος υποψηφίου είτε με την αναπομπή του φακέλου της επιλογής στο οικείο Τμήμα για επανάληψη της διαδικασίας.

γ) Η εκδοθείσα από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος πράξη διορισμού αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.»

δ) Οι διατάξεις των αμέσως προηγούμενων περιπτώσεων ισχύουν και για την περίπτωση άγονης εκλογής. Στην τελευταία περίπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα.

7. Υπεύθυνος του Ιδρύματος

Με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του οικείου Ιδρύματος ορίζεται ο υπεύθυνος του Ιδρύματος, ο οποίος χειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα και προέρχεται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αναπληρωτής του σε περίπτωση που παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο της θητείας του.

8. Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος

α) Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης είναι προσβάσιμες από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος και τους υποψηφίους για την πλήρωση της θέσης που προκηρύσσεται ή την μονιμοποίηση.

β) Οι προκηρύξεις και τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών είναι προσβάσιμα από το σύνολο των εγγεγραμμένων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα.

γ) Ο φορέας διαχείρισης εκτελεί αποκλειστικά και μόνο χρέη τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο των ως άνω οριζόμενων διαδικασιών. Τα Α.Ε.Ι., μέσω των ορισθέντων Υπευθύνων, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις ενέργειες που επιτελούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και συγκεκριμένα για όλα τα στάδια που συνθέτουν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των καθηγητών Α.Ε.Ι.

δ) Όλες οι ως άνω οριζόμενες διαδικασίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω κατάλληλου λογαριασμού πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα.

9. Μητρώα υπηρετούντων Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι.

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή τα μητρώα των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι. Αρμόδια Διεύθυνση για την τήρηση και την επικαιροποίηση του οικείου μητρώου είναι η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

β) Για την τήρηση και ενημέρωση του οικείου μητρώου η αρμόδια διεύθυνση συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι.. Στα μητρώα καταχωρούνται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι., η βαθμίδα που υπηρετούν και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν, όπως ορίζονται στη σχετική διαπιστωτική πράξη που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Η αρμόδια διεύθυνση οφείλει να εξασφαλίζει με τον πλέον πρόσφορο και ενδεδειγμένο τρόπο πρόσβαση στα οικεία μητρώα, των Τμημάτων και των Σχολών των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για εκλογή εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, και την επικύρωση των σχετικών πρακτικών, ο φάκελος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος στον Πρύτανη του Ιδρύματος για τον προβλεπόμενο από το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, έλεγχο νομιμότητας και έκδοση και δημοσίευση της πρυτανικής πράξης. Έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται και στις
άγονες εκλογές και στις αρνητικές κρίσεις και το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού κοινοποιείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2. Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας του ελέγχου νομιμότητας, ο Πρύτανης συνεπικουρείται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, και τον αρμόδιο για ακαδημαϊκά θέματα Αναπληρωτή Πρύτανη. Η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή να γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο νομιμότητας.

3. Ο έλεγχος νομιμότητας αφορά την τήρηση της τυπικής διαδικασίας και δεν επεκτείνεται σε θέματα ουσίας ούτε αφορά την επιστημονική - τεχνική κρίση των μελών του εκλεκτορικού σώματος.

4. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ενώπιον του Πρύτανη και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που άρχεται την επόμενη ημέρα της αποστολής των πρακτικών εκλογής από τον Πρόεδρο του Τμήματος στον Πρύτανη υπόμνημα, το οποίο ο Πρύτανης οφείλει να λάβει υπόψη του κατά την διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας. Σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού υπομνήματος, αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Το έγγραφο του Πρύτανη με το οποίο απορρίπτεται το υπόμνημα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Πρύτανη είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από την υποβολή του υπομνήματος του προηγούμενου εδαφίου έλλειψη νομιμότητας, ο
Πρύτανης αναπέμπει τον σχετικό φάκελο εκλογής μέσω του Προέδρου του οικείου Τμήματος στο αρμόδιο όργανο προς επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που διαπιστώθηκε η πλημμέλεια .

6. Ο Πρύτανης οφείλει να ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας εντός αποκλειστικής δίμηνης προθεσμίας από την περιέλευση του φακέλου στην Πρυτανεία. Η ρηθείσα προθεσμία εφαρμόζεται και για τις άγονες εκλογές. Η ως άνω προθεσμία δεν δύναται να παραταθεί έπειτα από τυχόν έγγραφο ερώτημα στη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος, εκτός εάν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : α) ζητηθούν νέα στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα στον Πρύτανη φάκελο εκλογής β) τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας και γ) τα εν λόγω στοιχεία να ζητηθούν πριν από την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω προθεσμία παρατείνεται για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση της απάντησης από τη νομική υπηρεσία σε κάθε όμως περίπτωση ο συνολικός χρόνος του ελέγχου νομιμότητας από τον Πρύτανη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες.

7. Σε περίπτωση που η διαδικασία κρίνεται σύννομη, ο Πρύτανης υποβάλλει δια της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), τις σχετικές κατά περίπτωση Πρυτανικές πράξεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες για την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Οι πρυτανικές πράξεις μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ, αποστέλλονται απευθείας από τον Πρύτανη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με κοινοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

9. Εάν, σύμφωνα με το αρθ. 20 παρ. 2 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά της εκδοθείσας πρά-
ξης του Πρύτανη ή εάν αποφασισθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της νομιμότητας της πράξης του Πρύτανη, ο Πρύτανης υποχρεούται να αποστείλει τον φάκελο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.. μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της όλης διαδικασίας.

10. Το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, τόσο ενώπιον του Πρύτανη, όσο και ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσδιορίζεται δυνάμει της διάταξης του αρθ. 47 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α ́8) και της σχετικής νομολογίας.

11. Για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από τη σχετική προσφυγή του έχοντος έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί προηγουμένως, σχετική πράξη του Πρύτανη. Η δυνατότητα της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού άρχεται και από την έκδοση της Πράξης του Πρύτανη και παύει εξήντα (60) μέρες από τη δημοσίευση της Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ο προσφεύγων. Στις περιπτώσεις άγονης εκλογής η δυνατότητα άσκησης προσφυγής, άρχεται από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη και παύει εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση αυτής. Η εξάμηνη προθεσμία ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ισχύει και για τις άγονες εκλογές.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

Εκλεκτορικά σώματα που συγκροτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων και πριν την έκδοση της παρούσης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές θεωρούνται νομίμως συγκροτηθέντα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, ........ Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.