Placeholder

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Διαβάστε στο esos το Σχέδιο το υπ. Παιδείας για τα Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Πρέπει να δοθεί η μέγιστη προσοχή να μην «χαθεί ο έλεγχος» σε αυτά τα προγράμματα.
Δημοσίευση: 14/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει το Σxέδιο για τα Μεταπτυχιακά, όπως παρουσιάστηκε  σήμερα στη Σύνοδο των Πρυτάνεων που πραγματοποιείται σε  ξενοδοχείο στα Σπάτα.

Ειδικότερα το Σχέδιο του υπουργού Παιδείας, προβλέπει τα εξής:

1. Αποκλειστική ευθύνη για την ίδρυση,λειτουργία και οικονομική διαχείριση των ΠΜΣ έχουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των ΠΜΣ καθορίζεται από την πολιτεία.

2. Η βασική φιλοσοφία των ρυθμίσεων για τα ΠΜΣ θα πρέπει να αναδεικνύει τη διασφάλιση της ποιότητας, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, την ανταποδοτικότητα, την κοστολόγηση των προγραμμάτων, την πλήρη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία καθώς και την εξασφάλισης της πρόσβασης οικονομικά αδύναμων φοιτητών σε αυτά.

3. Κάθε Τμήμα, καταθέτει στην Κοσμητεία μία αναλυτική μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία αναλύονται οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι για τους οποίους καθίσταται αναγκαία και σημαντική η λειτουργία του συγκεκριμένου ΠΜΣ. Η Κοσμητεία με αιτιολογημένη απόφαση της, σε περίπτωση διαφωνίας αναπέμπει στο Τμήμα ή σε περίπτωση συμφωνίας στέλνει στην Σύγκλητο την απόφαση της σχετικά με το προτεινόμενο ΠΜΣ. Αν υπάρχει και δεύτερη αναπομπή από την Κοσμητεία, το Τμήμα έχει το δικαίωμα να στείλει κατευθείαν στη Σύγκλητο την πρόταση του.

4. Η Σύγκλητος του κάθε Πανεπιστημίου και η Συνέλευση κάθε ΤΕΙ αποφασίζουν την ίδρυση νέων ή τη συνέχιση των υπαρχόντων ΠΜΣ σύμφωνα με το 3.

5. Στην μελέτη σκοπιμότητας του κάθε ΠΜΣ καταγράφονται αναλυτικά η συνάφεια του ΠΜΣ με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, η δυνατότητα υποστήριξής του από μέλη ΔΕΠ του τμήματος με ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο και οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του κάθε προγράμματος. Η Σύγκλητος μετά από εισήγηση των Τμημάτων αποφασίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης του κάθε ΠΜΣ από εξωτερικούς φορείς.

6. Τα ΠΜΣ είναι μονοετή (μπορεί να προβλεφθεί ένα επιπλέον εξάμηνο για τη διπλωματική) ή διετή.

7. Κάθε μέλος ΔΕΠ,αν θέλει να διδάξει σε δεύτερο ΠΜΣ,είναι υποχρεωμένο να διδάξει σε ΠΜΣ του Τμήματος του χωρίς αμοιβή. Αν το Τμήμα στο οποίο ανήκει δεν έχει ΠΜΣ, τότε μπορεί να διδάξει σε άλλο, χωρίς να αμείβεται. Εφόσον πληροί αυτή την προϋπόθεση, δικαιούται επίσης να διδάξει κατά μέγιστο σε ένα ΠΜΣ αμειβόμενος. Τα Τμήματα, σε περίπτωση που έχουν δυνατότητες αμοιβής, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα την πρόσληψη νέων επιστημόνων, και μόνον αν δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, θα μπορούν να διδάσκουν το μάθημα μέλη ΔΕΠ αμειβόμενα με ποσό που να μην υπερβαίνει το 25% του μισθού τους.

8. Οι διδάσκοντες σε μονοτμηματικό ΠΜΣ θα πρέπει να προέρχονται κατά πλειοψηφία από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Σε διατμηματικά ΠΜΣ το 75%των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν σε αυτά θα πρέπει να προέρχεται από τα Τμήματα. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις, τα ποσοστά αυτά μπορούν να μεταβληθούν.

9. Κάθε ΠΜΣ καθορίζει τις προϋποθέσειςκαιτιςδιαδικασίεςεισαγωγήςτων υποψηφίων σε αυτό. Με ευθύνη των Τμημάτων θα πρέπει να γίνονται συνεννοήσεις ανάμεσα σε Τμήματα με ομοειδή γνωστικά αντικείμενα, ώστε να ακολουθούνται κατά το δυνατόν οι ίδιες διαδικασίες εισαγωγής στα ΠΜΣ.

10.Κάθε Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των φοιτητών που ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Στα ΠΜΣ με τέλη εγγραφής, αποτελεί υποχρέωση των Ιδρυμάτων να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε αυτά όσοι έχουν οικογενειακό και προσωπικό εισόδημα που να εμπίπτει στο 50% των φορολογικών δηλώσεων του συνολικού πληθυσμού. Τα άτομα αυτά θα προσφέρουν ολιγόωρη εβδομαδιαία εργασία (8 ωρών) στο Ίδρυμα, ή στο Τμήμα φοίτησης. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των ΠΜΣ, θα πρέπει να οριστεί για κάθε ΠΜΣ ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά διδάσκοντα. καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα ανάλογα με τον αριθμό των διδασκόντων και των προπτυχιακών φοιτητών. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποτυπωθούν στον γενικό κανονισμό ΠΜΣ που θα πρέπει να έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ΠΜΣ φοιτητές καταθέτουν τα δικαιολογητικά διαπίστωσης της κοινωνικής τους κατάστασης και του οικογενειακού τους εισοδήματος μετά τη δημοσίευση της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων εισαγωγής στο εν λόγω ΠΜΣ. Κανένα ΠΜΣ δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς να ανταποκρίνεται στους παραπάνω όρους.

11.Κάθε ΠΜΣ καταθέτει αναλυτικό και αιτιολογημένο κόστος λειτουργίας του. Οι κατηγορίες κόστους θα πρέπει να αποτυπώνονται στον γενικό κανονισμό ΠΜΣ του κάθε Ιδρύματος.

12.Το κάθε Ίδρυμα με απόφαση της Συγκλήτου αποφασίζει το ύψος του τέλους εγγραφής. Ο καθορισμός αυτός γίνεται στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και παίρνοντας υπόψη το αναλυτικό κόστος του κάθε ΠΜΣ και τον μη αποκλεισμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν το τέλος εγγραφής. Το ύψος του τέλους εγγραφής θα πρέπει να υπόκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας ώστε τα τέλη να επιστρέφουν ως υπηρεσίες στους φοιτητές που τα κατέβαλαν.

13.Θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια όχι μόνο να συνεχίσουν την λειτουργία τους τα ΠΜΣ που δεν έχουν τέλη εγγραφής αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός τους σε κάθε Ίδρυμα. Η ύπαρξη δωρεάν ΠΜΣ, θα συνυπολογίζεται «θετικά» στην κατανομή των κρατικών πιστώσεων από το Υπουργείο στα Ιδρύματα.

14.Οι αποφάσεις των Συγκλήτων και Συνελεύσεων θα πρέπει να συνεκτιμήσουν και το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής για τον καθορισμό των οικονομικών της εκπαίδευσης, θα υπάρχει δημόσια δέσμευση της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση όλων των ανελαστικών δαπανών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης εντός τριετίας.

15.Το 1/3 των μελών ΔΕΠ ενός Τμήματος έχουν το δικαίωμα πριν από την έναρξη του ΠΜΣ να καταθέσουν εγγράφως στις Συγκλήτους και Συνελεύσεις ΤΕΙ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σε περίπτωση που θεωρούν ότι το ύψος των τελών εγγραφής είναι υψηλό. Η Σύγκλητος και η Συνέλευση εντός 15 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου θα πρέπει να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με τις αντιρρήσεις και να λάβουν την οριστική απόφαση.

16.Όλα τα ΑΕΙ έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν ετησίως και απολογιστικά εκθέσεις με το ύψος των εσόδων και την κατανομή των δαπανών των ΠΜΣ ανά κατηγορία. Στις εκθέσεις θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι κύριες δαπάνες, καθώς και το ύψος των αμοιβών κι ο αριθμός των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. Η πρώτη έκθεση θα αφορά απολογιστικά τα παραπάνω στοιχεία για την περίοδο 2012-16.

17.Τα εξ ’αποστάσεως μεταπτυχιακά θα πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά. Για το σκοπό αυτό συντείνεται επιτροπή με εκπροσώπους της Συνόδου των Πρυτάνεων και του Υπουργείου Παιδείας για τη διατύπωση των βασικών αρχών της νομοθετικής ρύθμισης.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρέπει να δοθεί η μέγιστη προσοχή να μην «χαθεί ο έλεγχος» σε αυτά τα προγράμματα. Σήμερα δεν υπάρχει νομοθεσία και άρα πολλά από όσα γίνονται είναι έωλα. Το Υπουργείο θα συγκροτήσει επιτροπή για τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ακαδημαϊκότητα και την μεθοδολογία των προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα, θα γίνει έλεγχος της νομιμότητας των υφιστάμενων προγραμμάτων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης και να καταταγούν τα πιστοποιητικά σε Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Σχόλια (2)

 
Δεν πάμε καλά!!!!
14 Ιαν 2017 22:45

Κύριε Υπουργέ, και για τους φοιτητές ΠΜΣ προηγουμένων ετών που έχουν διαγραφεί για ένα μάθημα και για λόγους οικογενειακούς ή οικονομικούς θα λάβετε κάποια μέριμνα ; Περιμένουμε μια Αριστερή κοινωνική ευαισθησία απο την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ!!!

 
Π.Σ.
30 Απρ 2017 14:04

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ της Παιδείας , Σας παρακαλώ πολύ να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία και στους ολίγους διαγραφέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές ,όπως δώσατε στους πλείστους προπτυχιακούς φοιτητές, να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές . Νομίζω ότι δικαιούνται και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τη ΔΕΥΤΕΡΗ ευκαιρία , όπως όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους. Σας υπενθυμίζω ότι ο Νόμος διαγραφής Μεταπτυχιακών φοιτητών εφαρμόστηκε από ολίγα τμήματα του ιδίου Πανεπιστημίου και όχι απ" όλα τα Πανεπιστήμια. Αυτό και μόνο θα έπρεπε και πρέπει να Σας προβληματίσει και να προβήτε στην άρση της μέγιστης ΑΔΙΚΙΑΣ που έγινε εις βάρος των Μεταπτυχιακών φοιτητών. Να δώσετε το δικαίωμα να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ της Διαγραφής τους - δικαίωμα που δεν έχουν σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση στα ΑΕΙ. Σας παρακαλώ πολύ να Δειτε το θέμα από την ανθρώπινη πλευρά και όχι από την ψυχρότητα του Νόμου . Μην λησμονείτε ότι ΟΛΟΙ οι άνθρωποι ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στη ζωή τους. Οι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ φοιτητές αποτελούν εξαίρεση του κανόνα? ΓΙΑΤΙ ??? ΔΕΥΤΕΡΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΡΕΙΤΤΟΝΕΣ, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι . ΕΣΑΣ, Κύριε Υπουργέ, ακόμα δεν Σας ευαισθητοποίησε το θέμα της ΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ των Μεταπτυχιακών Φοιτητών? Να τους δώσετε τη δεύτερη ευκαιρία για να έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης της διαγραφής τους από τα Πανεπιστημιακά όργανα. Νομίζω ότι Σας διαφεύγει το εξής θέμα " οι διαγραφέντες Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι οι ΜΟΝΟΙ Έλληνες πολίτες που στερούνται του δικαιώματος ένστασης - υποβολής αίτησης - για επανεξέταση του θέματός τους. Να άρετε αυτή την ΑΔΙΚΙΑ. Έτσι θα ΕΙΣΤΕ ο κ.Υπουργός της ΠΑΙΔΕΙΑΣ και όχι της ΤΙΜΩΡΙΑΣ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ