Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΙ

Τρία στα δέκα ΑΕΙ πήραν “άριστα” στην εξωτερική αξιολόγηση της ΑΔΙΠ και τα 6 στα 10 "πολύ καλά"

Ενδιαφέροντα και καταλυτικά για την ανώτατη εκπαίδευση τα αποτελέσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων των ΑΕΙ-Ποιες συστάσεις κάνουν οι εξωτερικοί αξιολογητές μέσα από τις 36 εκθέσεις
Δημοσίευση: 17/01/2017
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τρία στα δέκα ΑΕΙ πήραν άριστα , 6 στα 10 πολύ καλά, και το 1 στα 10 πέρασε τη βάση, στις  22 εκθέσεις για τα Πανεπιστήμια και 14 για τα ΤΕΙ που συνέταξαν οι εξωτερικοί αξιολογητές της ΑΔΙΠ , που “όργωσαν” όλα τα ΑΕΙ της χώρας (επιτόπιες επισκέψεις), κατά το διάστημα Οκτώβριος 2015 – Ιούλιος 2016.

Ειδικότερα από   τα 36 ΑΕΙ:

Α. το 27,8% αξιολογήθηκε ως «Άξιο θετικής μνείας»,

Β. το 61,1% έλαβε «θετική αξιολόγηση»,

Γ. το 11,1% «μερικώς θετική»,

Δ. Δεν υπήρξε αρνητική αξιολόγηση για κανένα  ΑΕΙ.

Από την ανάλυση των ευρημάτων, διαφαίνονται περιθώρια βελτίωσης στις σχέσεις των φοιτητών με τα μέλη ΔΕΠ, στη συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και στην κατάρτιση στρατηγικών πλάνων.

Στα σημαντικότερα αρνητικά ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα δυσλειτουργιών που αφορούν στις σχέσεις των ΑΕΙ με το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία, κατά την γνώμη των Εμπειρογνωμόνων, περιορίζουν την αυτονομία των Ιδρυμάτων.

Αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών, η εκτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών κρίνεται συνολικά θετική.

Οι εξωτερικοί αξιολογητές διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών είναι διασυνδεδεμένα με την οικονομία και τη σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ σημαντικό μέρος των συστάσεων από προηγούμενες εξωτερικές αξιολογήσεις (των Τμημάτων) έχουν ήδη εφαρμοστεί , μέσω κάποιων περιορισμένων αλλαγών στα Προγράμματα Σπουδών.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Σύμφωνα με τις εκθέσεις:

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Ορισμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών χαρακτηρίζονται καινοτόμα και προσαρμοσμένα στις νέες τεχνολογίες.

Με δεδομένο ότι η ζήτηση υπερκαλύπτει την προσφορά, η εκτίμηση των αξιολογητών είναι ότι ενώ προσφέρονται ορισμένα καλά σχεδιασμένα προγράμματα με υψηλά κριτήρια, ωστόσο υπάρχουν και άλλα, με προοπτικές βελτίωσης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σε αρκετές εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών  αναφέρονται  , έντονα, θέματα θεσμικού περιεχομένου και προβλήματα με το υπουργείο (περιορισμοί στη διοίκηση και διαχείριση-υπερρύθμιση), ενώ θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική η επικοινωνία και εμπλοκή των μελών των Ιδρυμάτων στον στρατηγικό προγραμματισμό και την υλοποίησή του. Η δήλωση αποστολής των Ιδρυμάτων κρίθηκε ανεπαρκής και, συνακόλουθα, το σύστημα στοχοθέτησης των Ιδρυμάτων ανέφικτο. Επισημαίνεται η ανάγκη παροχής προτεραιότητας στους μηχανισμούς διεθνοποίησης και εξωστρέφειας.

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΑ ΠΠΣ, ΠΜΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

 Τα κοινά εμπόδια στα ΠΠΣ, ΠΜΣ και Διδακτορικών Σπουδών (Α’, Β’ και Γ’ κύκλος σπουδών αντίστοιχα) εντοπίζονται στις περικοπές της χρηματοδότησης, καθώς και στην έλλειψη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.  Στο πλαίσιο της ανάγκης μιας ευρύτερης και βαθύτερης  αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, αδυναμίες παρατηρήθηκαν, επίσης, στην εφαρμογή των συστάσεων της εξωτερικής αξιολόγησης (των Τμημάτων).

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην πλειοψηφία των εκθέσεων, αναγνωρίζονται ως θετικά στοιχεία η αποτελεσματικότητα της διοίκησης των Ιδρυμάτων και η ποιότητα των ανθρώπινων πόρων. Ως θετικότερα κρίνονται η ποιότητα και η ποσότητα του παραγόμενου ερευνητικού έργου και οι ερευνητικές συνεργασίες.

ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των ΑΕΙ,  συνεισέφεραν καθοριστικά  τα ερευνητικά κονδύλια των Ιδρυμάτων μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχέσεις των Ιδρυμάτων με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς κρίνονται ικανοποιητικές.

Συστάσεις των  εκθέσεων των αξιολογητών

Συστήνεται η ενίσχυση των κινήτρων για τη δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και η ταχύτερη προώθηση των τεκμηρίων αξιολόγησης στην ΕΕΑ, με χρήση περιλήψεων της εσωτερικής έκθεσης. Μεγαλύτερη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί για έναν σαφή προσδιορισμό της αποστολής των Ιδρυμάτων και για την αξιοποίηση των ευκαιριών μέσω της αξιολόγησης.

Συστήνεται η ενίσχυση της κινητικότητας και της διεθνοποίησης, ενώ προτείνεται η στρατηγική ενίσχυσης της αριστείας και των ερευνητών. Επιπλέον, προτείνεται η έναρξη Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) και η λειτουργία υπηρεσιών στην αγγλική γλώσσα. Σημαντική θεωρείται και η καλύτερη μέριμνα στον περιβαλλοντικό και ενεργειακό σχεδιασμό. Έντονη παρουσιάζεται η ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών και του προσωπικού. Η στρατηγική για τη φοιτητική πρόνοια οφείλει να εστιαστεί στη μέγιστη δυνατή κάλυψη αναγκών στέγασης.

Ως προς τα Προγράμματα Σπουδών , συστήνεται η θεσμοθέτηση μεγαλύτερης οργανωτικής αυτονομίας  τους στο πλαίσιο των Ιδρυμάτων και ο εξορθολογισμός τους. Παράλληλα, θα πρέπει να καθιερωθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες ΔΠ. Τα Προγράμματα Σπουδών πρέπει να προσαρμοστούν βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να είναι συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ESG) και τους όρους της Α.ΔΙ.Π. στη διαδικασία πιστοποίησης. Επιπλέον, απαιτείται η συνεχής αξιολόγηση της προόδου όλων των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και η παρότρυνσή τους να συμμετέχουν σε συνέδρια.

Εν κατακλείδι, προτείνεται η διαμόρφωση ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης (Key Performance Indicator KPI's), στόχων και χρονοδιαγραμμάτων και η διερεύνηση περαιτέρω πηγών χρηματοδότησης.

Συστήνεται η ενίσχυση της εκπροσώπησης των φοιτητών, όπως  ορίζει το νομικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη Διασφάλιση Ποιότητας καθώς και η επαύξηση της συνεργασίας των ΟΜΕΑ και ΜΟΔΙΠ. Η τελευταία οφείλει να εκφράσει μια σαφή πολιτική ΔΠ, η οποία να περικλείει όλους τους στρατηγικούς στόχους. Οι διαδικασίες της ΔΠ πρέπει να καθορίζουν τη λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου και, ειδικότερα, λειτουργίες ανατροφοδότησης.

Εν συνεχεία, χρειάζεται να επιδεικνύεται ευαισθησία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, να διαμορφωθεί ιδρυματική πολιτική (bottom-up) για τη ΔΠ ως ανταπόκριση σε ό,τι συμβαίνει σε επίπεδο σχολής και στις εθνικές πολιτικές (top-down). Η διοίκηση οφείλει να χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης των επιδόσεων και επιτευγμάτων. Προτείνεται να αναληφθούν επιπρόσθετες δράσεις στην κατεύθυνση βελτίωσης της καθημερινής λειτουργίας ενός Προγράμματος Σπουδών (όπως projects, practical training, internships κ.λπ.). Στις συστάσεις των αξιολογητών αναφέρεται η περαιτέρω εφαρμογή του συστήματος ECTS και η ανάπτυξη πιο μοντέρνων διδακτικών μεθόδων με σκοπό τη φοιτητοκεντρική μάθηση, μέσω των νέων τεχνολογιών (π.χ. e-class). Σημαντικό είναι να προσδοθούν κίνητρα στους φοιτητές για παρακολούθηση των μαθημάτων, καθώς και συμμετοχή τους στις διαδικασίες ΔΠ. Σχετικά με τη ΔΠ στο διδακτικό προσωπικό, συστήνεται ενίσχυση της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών ΔΕΠ (π.χ. peer review, peer evaluation & peer obser-vation). Επίσης, επιβάλλεται η αναβάθμιση των μαθησιακών πόρων, των πληροφοριακών συστημάτων και της παρουσίας των Ιδρυμάτων στον κυβερνοχώρο.

Συστήνεται η τυποποίηση των συστημάτων αξιολόγησης και κινήτρων του προσωπικού καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Τέλος, προτείνεται να προβλεφθεί μεγαλύτερη φροντίδα στα ΑΜΕΑ και η έναρξη ενός συστήματος συντονισμού και ενημέρωσης, μέσα από τον επανασχεδιασμό της δομής των υπηρεσιών των Ιδρυμάτων..

Οι Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης Ιδρυμάτων

Πανεπιστήμια

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών     

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης     

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών     

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης     

Διεθνές Πανεπιστήμιο     

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών     

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο     

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο     

Ιόνιο Πανεπιστήμιο     

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών     

Πανεπιστήμιο Αιγαίου     

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας     

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας     

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων     

Πανεπιστήμιο Κρήτης     

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας     

Πανεπιστήμιο Πάτρας     

Πανεπιστήμιο Πειραιά     

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου     

Πάντειο Πανεπιστήμιο     

Πολυτεχνείο Κρήτης     

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο     

TEI

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης     

ΑΣΠΑΙΤΕ     

ΤΕΙ Αθήνας     

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης     

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας     

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας     

ΤΕΙ Ηπείρου     

ΤΕΙ Θεσσαλίας     

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων     

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας     

ΤΕΙ Κρήτης     

ΤΕΙ Πειραιά     

ΤΕΙ Πελοποννήσου     

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας    

 Η εξωτερική αξιολόγηση- Μεθοδολογία

Η Α.ΔΙ.Π., στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, πραγματοποίησε την εξωτερική αξιολόγηση όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας (22 Πανεπιστημίων και 14 ΤΕΙ), κατά το διάστημα Οκτώβριος 2015 – Ιούλιος 2016. Η υποβολή των τελικών εκθέσεων εκ μέρους των εμπειρογνωμόνων στην Α.ΔΙ.Π. ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2016. Στη συνέχεια, η Αρχή επεξεργάστηκε τα αποτελέσματα τους, τα οποία και παρουσιάζει παρακάτω, με συνοπτικό τρόπο.

Η εξωτερική αξιολόγηση των ΑΕΙ είναι μια από τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και έχει περιοδικό χαρακτήρα (κάθε τέσσερα χρόνια) και είναι εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πραγματοποιείται είτε για την αξιολογική αποτίμηση του έργου των ΑΕΙ είτε για την πιστοποίηση της ποιότητας της λειτουργίας τους. Στην παρούσα φάση, αξιολογήθηκαν τα Ιδρύματα ως προς τη συνολική τους λειτουργία, τη στρατηγική, τους στόχους, τις δομές, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς, τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα και τις υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ δεν ήταν η κατάταξη των Ιδρυμάτων ούτε η συγκριτική τους αξιολόγηση, αλλά η εμπεριστατωμένη διάγνωση των θετικών και αρνητικών σημείων, με σκοπό την ανάπτυξη της αυτογνωσίας των Ιδρυμάτων και, συνακόλουθα, της βελτίωσής τους.

Σύμφωνα με την πάγια πρακτική της Α.ΔΙ.Π, οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΑΕΙ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, με σκοπό αφενός μεν τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών αξιολόγησης, την πληροφόρηση των πολιτών, την υποστήριξη των ΑΕΙ στην προσπάθεια επίτευξης της συνεχούς βελτίωσής τους, αφετέρου δε την ενημέρωση της Πολιτείας, με τρόπο, ο οποίος να συνεισφέρει εποικοδομητικά στην Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία.

Η μεθοδολογία της εξωτερικής αξιολόγησης

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, η Α.ΔΙ.Π. συνέταξε με βάση τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Αρχές (ESG):

1) «Πρότυπο Σχέδιο Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος» για τη σύνταξη των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης.

2) «Πρότυπο Σχέδιο Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος» για τη σύνταξη των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης.

3) Πρότυπο Πρόγραμμα για τις επισκέψεις των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στα Ιδρύματα.

Η συγκρότηση των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε από την Α.ΔΙ.Π. μέσα από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της, στο οποίο έχουν εγγραφεί ημεδαποί και αλλοδαποί επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, καθηγητές ΑΕΙ ή διακεκριμένοι ερευνητές σε ερευνητικά ιδρύματα, κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης και σε θέσεις διοίκησης. Το Μητρώο τηρείται κατά επιστημονική περιοχή και γνωστικό αντικείμενο και συγκεντρώνει πάνω από 6000 μέλη.  Στην εξωτερική αξιολόγηση των 36 ΑΕΙ, συμμετείχαν συνολικά 169 αξιολογητές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Για κάθε ΑΕΙ αξιολογήθηκαν τέσσερις (4) άξονες δραστηριοτήτων, με είκοσι επτά (27) πεδία ανάλυσης (περιλαμβανομένης της συνολικής κρίσης της ΕΕΑ) ως εξής:

1) Τήρηση διαδικασιών αξιολόγησης από τα Ιδρύματα (2 πεδία)

2) Στρατηγικές του αξιολογούμενου Ιδρύματος (13 πεδία)

3) Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (10 πεδία)

4) Λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιδρύματος(1 πεδίο)

Η αναφορά της αξιολογικής κρίσης των εμπειρογνωμόνων περιέλαβε για κάθε πεδίο ανάλυση των ευρημάτων, συστάσεις καθώς και την τελική κρίση της Επιτροπής, η οποία αποτυπώθηκε σε κλίμακα τεσσάρων επιπέδων αξιολόγησης, σύμφωνα με τα πρότυπα αξιολόγησης που ακολουθεί η ENQA (European Network for Quality Assurance), ως εξής: «Άξιο θετικής μνείας (Worthy of merit), θετική αξιολόγηση (Positive evaluation), μερικώς θετική αξιολόγηση (Partially positive evaluation) και αρνητική αξιολόγηση (Negative evaluation)».

Ετικέτες: 
ΑΔΙΠ

Σχόλια (15)

 
Randy Psomas
24 Ιαν 2017 19:35

Απάντηση στα παραπάνω σχολια:

1. Η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών του Παν Αιγαίου:
"Με ξεχωριστή χαρά και τιμή, το δημόσιο πολυνησιωτικό Πανεπιστήμιο Αιγαίου και οι άνθρωποί του, ως μία ακόμη έκφραση κοινωνικής λογοδοσίας στη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του από το 1984 μέχρι σήμερα, επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι, με βάση τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πανεπιστημίων της χώρας όπως δημοσιοποιήθηκαν από την ΑΔΙΠ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της χώρας".

2. Προς αποφυγή προσωπικών επιθέσεων δεν αναφέρω την ταυτότητά μου, το επαγγελμά μου και το βιογραφικό μου.

3. Επαναλαμβάνω, ας τολμήσουν οι 'ΑΡΧΕΣ" να αναθέσουν αξιολόγηση στον ESF.

 
Ribopaido
24 Ιαν 2017 08:37

Κρίμα να βλέπω την σχολή μου (ΑΣΠΑΙΤΕ) τόσο χαμηλά έχοντας ενα 5της προγραμμα σπουδών και 70+ μαθήματα.. Βέβαια σωστή η αξιολόγηση καθως οι ελλείψεις και πολλα άλλα την καταστρέφουν..Μακάρι να την αναλάμβανε ο πρώην προεδρος του ΤΕΙ Αθηνών και να την έκανε αστέρι

 
Σπύρος Σ.
23 Ιαν 2017 23:15

Δεν είπε κανείς ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το καλύτερο της χώρας. Μόνο εσείς επιλέξατε να το αναφέρετε από τα άλλα 7 ιδρύματα που βρίσκονται στην ίδια κατάταξη, με σκοπό να κάνετε ένα ανούσιο σχόλιο.

Συνεχίζετε να επιμένετε με την λογική της κατάταξης (rankings) των πανεπιστημίων, όπως σε κάποιες λίστες του εξωτερικού, ενώ σας επισημάνθηκε πιο πάνω ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση της ΑΔΙΠ δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο.

Συμφωνώ απολύτως με το 3ο και το 9ο σχόλιο σ' αυτό το άρθρο και τονίζω το "Η μιζέρια δεν είναι καλός σύμβουλος."

Υ.Γ. Και να γράψετε άλλο σχόλιο δεν θα απαντήσω, δεν έχουμε όλοι ελεύθερο χρόνο για διαδικτυακές συζητήσεις με ανώνυμους παντογνώστες συνομιλητές που έχουν φύγει από τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προ 36ετίας.

 
Randy Psomas
23 Ιαν 2017 20:51

Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις στην συζήτησή μας, ορθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το Καλύτερο της Χώρας !!!!!!!!!!!

 
Σπύρος Σ.
22 Ιαν 2017 01:43

Το κείμενο παραπάνω γράφει:

"Ειδικότερα από τα 36 ΑΕΙ:
Α. το 27,8% αξιολογήθηκε ως «Άξιο θετικής μνείας»,
Β. το 61,1% έλαβε «θετική αξιολόγηση»,
Γ. το 11,1% «μερικώς θετική»"

άρα "Άξιο θετικής μνείας" = 10 ιδρύματα, "Θετική αξιολόγηση" = 22 ιδρύματα, "Μερικώς θετική αξιολόγηση" = 4 ιδρύματα

Αυτό όμως είναι λανθασμένο, γιατί αν κοιτάξει κανείς όλες τις αξιολογήσεις θα δει ότι είναι:
"Άξιο θετικής μνείας" = 8 ιδρύματα (22.2%), "Θετική αξιολόγηση" = 25 ιδρύματα (69,4%), "Μερικώς θετική αξιολόγηση" = 3 ιδρύματα (8,3%)

Πιο συγκεκριμένα:

8 σχολές Worthy of merit (22,2%)
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Θεσσαλίας

25 σχολές Positive evaluation (69,4%)
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διεθνές Πανεπιστήμιο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Ηπείρου
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Πελοποννήσου

3 σχολές Partially positive evaluation (8,3%)
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Η λίστα βγάζει νόημα, στο "Worthy of merit" είναι τα πανεπιστήμια "κολοσσοί", στο "Partially positive evaluation" τα 2-3 πιο προβληματικά ιδρύματα, και όλα τα υπόλοιπα ενδιάμεσα, στο "Positive evaluation".

 
Randy Psomas
20 Ιαν 2017 01:40

Από την παραπάνω συζήτηση βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες. Φυσικά Ranking δεν είναι αξιολόγηση, αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία για την πρόοδο και βελτιστοποίηση της Aνώτατης Παιδείας. Συμφωνούμε ότι θα είναι καλύτερο να μην γίνεται μόνο από "Έλληνες Επιστήμονες και Πανεπιστημιακούς της Αλλοδαπής". Συμφωνούμε ότι η χρηματοδότηση είναι πενιχρή αγγίζοντας το γελοίο. Οι μισθοί των καθηγητών είναι κατώτεροι αυτών των συνδικαλιστών της ΔΕΗ. Συμφωνούμε ότι βγάζουμε περίπου 5% καλούς φοιτητές για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Αλλοίμονο αν δεν κάναμε και αυτό. Το άσχημο είναι ότι μας τους στέλνουν πίσω με γνώσεις "Bon pour l' Orient". Το υπόλοιπο 95 % είναι "cannon fodder", αλλά δεν μπορούμε να τους διδάξουμε και σωστά με αυτή την χρηματοδότηση. Το χειρότερο εδώ είναι αν τους χρειάζεται η αγορά. Ας δούμε πώς το κάνει μια χώρα όμοια με εμάς σε πληθυσμό και αριθμό πανεπιστημίων π.χ. Ολλανδία , Αυστρία , Σουηδία και ας βάλουμε στόχο να τους φτάσουμε. Όσο για αξιολόγηση από ιδιωτική εταιρεία δεν έχω υπόψιν μου την ΑΔΑ Β4ΜΒ9-ΗΣΖ αλλά η σκέψη μου ήταν στον ESF ( European Science Foundation) που θα έκανε την αξιολόγηση έναντι αντιτίμου (όχι δεν έχω μετοχές).
Όταν συζητάει κανείς για να βρει θετικές λύσεις και όχι για στείρα μιζέρια καταλαβαίνει ότι η λογική και η εμπειρία λέει ότι σε πολλά συμφωνούμε και ότι η εξωστρέφεια και ο αγώνας για το καλύτερο θα φέρουν την πρόοδο και καλύτερη χρηματοδότηση.

Με εκτίμηση

Randy Psomas

 
Raptis Thanasis
19 Ιαν 2017 00:59

Ας μην συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα. H διαδικασία και οι εκθέσεις αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ, δεν είναι Ranking. Δεν έχει καμία σχέση η διαδικασία της ΑΔΙΠ με τις διαδικασίες των διεθνών καταλόγων κατάταξης, τόσο ως προς την μέθοδο όσο και ως προς τον σκοπό. Η μία (ΑΔΙΠ), είναι διαδικασία αξιολόγησης (evaluation) και διασφάλισης/βελτίωσης της ποιότητας, η δεύτερη (διεθνείς κατάλογοι), είναι κατάλογοι μέτρησης και ανάδειξης/απόδειξης (prove) πολύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με συγκεκριμένες διαστάσεις της ποιότητας των ΑΕΙ και τίποτα άλλο. Απλουστεύοντας, όπως συνηθίζουν να λένε άλλη ακτή του ατλαντικού, «evaluation is not to prove but to improve ». Μια απλή ανάγνωση των μεθόδων και κριτηρίων των λιστών θα αναδείξει εύκολα την διαφορετικότητα των δύο πραγμάτων:
Ας μην βλέπουμε μονοδιάστατα την κατάταξη σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει ένα πανεπιστήμιο στα top400 μιας λίστας και το μέγεθος (και επικοινωνιακά) Φινλανδία έχει τον τεράστιο αριθμό των… δύο πανεπιστημίων . Και αυτό μάλλον δεν είναι πρόβλημα της Φιλανδίας….
Επιπλέον: Οι εμπειρογνώμονες (αξιολογητές) επιλέγονται από σχετικό μητρώο, έχουν διεθνή εμπειρία αξιολόγησης, μελετάνε τα αναλυτικά στοιχεία των ιδρυμάτων αρκετό διάστημα πριν, κοινοποιούνται σχετικά αργά στο οικείο ίδρυμα και ακολουθούν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας. Σχετικά με την ελληνικότητα της καταγωγής των εμπειρογνωμόνων (δεν είναι κανόνας), υπάρχουν σίγουρα θετικά και ενδεχομένως αρνητικά, αν και κάποιες πρώτες αξιολογήσεις (περί το 2008,8,10) είχαν πειραματικά αμιγώς μέλη με μη ελληνική καταγωγή. Προφανώς, όπως κάθε διαδικασία, έτσι και η υπάρχουσα, επιδέχεται βελτιώσεις και τις αναδείξει, άλλωστε κάθε διαδικασία διασφάλισης ποιότητας προβλέπει την περιοδική αυτοξιολόγηση, αναθεώρησή και συνεχή βελτίωση της.
Αναφορικά με την σε ανωτέρω σχόλιο άποψη, για ανάθεση αξιολόγησης τω πανεπιστημίων σε ιδιωτική εταιρία, δεν το σχολιάζω, απλά θυμίζω για προβληματισμό τον ουσιαστικό και επικοινωνιακό αντίκτυπο της με ΑΔΑ Β4ΜΒ9-ΗΣΖ, ανάθεσης.

 
απάντηση στον Randy Psomas
18 Ιαν 2017 19:29

Επειδή βλέπω ότι τα γνωρίζετε καλά για τις αξιολογήσεις, θα μου απαντήσετε τι χρηματοδότηση έχουν τα πανεπιστήμια που πρωτεύουν στα RANKINGS. Θα μου απαντήσετε ότι τα περισσότερα από αυτά είναι ιδιωτικά. Ας υπήρχε λοιπόν και εδώ παρόμοια χρηματοδότηση ή δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης και μετά συζητάμε. Και αναφέρομαι κυρίως σε χρηματοδότηση για έρευνα. Μήπως θέλετε να συγκρίνουμε και τους μισθούς των πανεπιστημιακών που είναι στο 1/5 τουλάχιστον των αμοιβών στα καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού; Έχουν αρχίσει να σπέρνουν αμπέλια και ελιές για να συμπληρώσουν εισόδημα. Καλές οι συγκρίσεις αλλά να στηρίζονται στη ίδια βάση

 
Pe19
18 Ιαν 2017 16:51

Απ΄ ότι λέτε όλοι εδώ τι βγαίνει ?
Με κάποια ( υπερβολικά ελαστική να δεχθώ ) αξιολόγηση τα πανεπιστήμια μας βγαίνουν άριστα. Σε διεθνές επίπεδο τα περισσότερα από αυτά είναι μέσα στην χιλιάδα σε σύνολο αρκετών χιλιάδων πανεπιστημίων ( με μία εκτίμηση πάνω από 10000). Δεν ξέρω και πολλά πράγματα που είμαστε στο τοπ 10% του κόσμου.
Απόφοιτοι των Ελληνικών Παν/μιών γίνονται δεκτοί σχεδόν σε όλα τα καλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του κόσμου για μεταπτυχιακές σπουδές, για εργασία αλλά και για έρευνα.
Τώρα να λέμε ότι είμαστε χάλια και να τα γκρεμίσουμε όλα, ότι οι καθηγητάδες μας βάζουντους κολλητούς τους να τους κρίνουν (που λέει ο φίλος μου ο Ranty) μάλλον μιζεριάζουμε άδικα (όχι πως δεν έχει εν μέρη δίκιο άλλα ότι γίνεται εδώ γίνεται και στο εξωτερικό).
Τέλος να ρωτήσω έχουμε κάποια (καλά) αποτελέσματα για την ποιότητα των ΑΕΙ μας, τι χρήματα δίνει το Ελληνικό κράτος για αυτά? το ίδιο που δίνουν και άλλα κράτη ( η Ν. Κορέα και η Φιλανδία πχ) ?
Τι μισθό παίρνει ο Φιλανδός, ο Γερμανός, ο Ιάπωνας καθηγητής ? ε 1000-1500 (άντε 2000 - ο Α) ευρώ ή πάνω από τα 5000.
Άρα πώς να έχει τα ίδια αποτελέσματα ο Έλληνας καθηγητής των 2000 ( έστω ) ευρώ με τον Γερμανό των 6 και 7 χιλιάδων ? ? ?
Τροφή για σκέψη.

 
Nektaria
18 Ιαν 2017 14:59

Αν τα Πανεπιστήμια μας ηταν κακά κ οι φοιτητες μας τόσο κακοί όσο γράφουν κάποιοι δε θα γίνονταν δεκτοί κ δε θα αξιοποιούνταν τόσο από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για Μεταπτυχιακα, διδακτορικα κ . ο.

 
Randy Psomas
18 Ιαν 2017 11:57

Απάντηση στον "ένας καθηγητής". Οι περισσότεροι αξιολογητές είναι Ελληνες η Ελληνικής καταγωγής. Όπως ξέρω και έχω ζήσει, στην "Αλλοδαπή' οι αξιολογητές γίνονται γνωστοί μόνο όταν επισκεφτούν τα Πανεπιστήμια αλλά εργάζονται για την αξιολόγησή τους μήνες πρίν. Οι αξιολογήσεις βασίζονται κυρίως στα αποτελέσματα των τμημάτων, Ερευνητικά και Απασχόλησης των αποφοίτων τους. Το ότι η κλίμακα βαθμολογίας είναι η ίδια με το ENQA δεν σημαίνει ότι η αξιολόγηση έχει τις ίδιες αρχές. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν ας ψάξει κανείς να δεί το RANKING των πανεπιστημίων μας στο Times Higher Education Supplement. Ας ανοίξει λοιπόν η ΑΔΙΠ την αξιολόγηση σε διεθνή fora και βλέπουμε πως να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο και όχι η στείρα κριτική. Ας αρχίσουμε από μια σωστή ανάλυση για να προχωρήσουμε σε σωστή "σύνθεση".

 
θα μας τρελάνουν ολους.
18 Ιαν 2017 09:30

3 στα 10, εγώ λέω 11 στα 10 ειναι αριστα απλά οι μαθητές τους ειναι υπο κατω του ραδικιου.. μάλλον ή η υπόλοιπη ευρωπη που μας εχουν τελςυταιους των τελευταίων. Τα πανεπιστήμια δεν φταίνε, δωστε μερικά δισεκατομμυρια ακόμα.

 
Ενας καθηγητής
18 Ιαν 2017 08:58

Προς αποκατάσταση της αλήθειας (και απαντώντας στο Randy Psomas)
1. Οι αξιολογητές δεν επιλέγονται απο τα ιδρύματα. Μάλιστα ενημερώνονται 2-3 μέρες πριν για να ρυθμισθούν τα θέματα των ταξιδίων.
2. Τα κριτήρια της ΑΔΙΠ ειναι τα ίδια με αυτά που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη (ΕΝQA)
3. Τα ιδρύματα μόνο παρατηρήσεις επί των εκθέσεων κάνουν και δεν τις διορθώνουν.
4. Η μιζέρια δεν είναι καλός σύμβουλος.

 
Randy Psomas
18 Ιαν 2017 02:12

Επειδή μερικοί από εμάς δεν τρώμε κουτόχορτο, ξέρουμε τις διαδικασίες και τις διεθνείς πρακτικές, προτείνουμε τα ακόλουθα απλά βήματα:
1. Η ΑΔΙΠ αναθέτει σε εξωτερική εταιρία την αξιολόγηση των πανεπιστημίων και ΤΕΙ και όχι σε ομάδες Ελληνοφώνων αξιολογητών επιλεγμένων από τα ιδρύματα.
2. Οι αξιολογήσεις γίνονται, από ομάδες διεθνών ακαδημαϊκών με κρητήρια που εφαρμόζονται για τα καλύτερα ΑΕΙ-ΤΕΙ του κόσμου και "όχι την Ελληνική πραγματικότητα".
3. Τα ιδρύματα ΔΕΝ διορθώνουν τις εκθέσεις κατα βούληση.
4, Ίσως έτσι να σταματήσουμε να είμαστε εσωστρεφείς και αυτοδοξαζόμενοι.

Με εκτίμηση

 
PE19
18 Ιαν 2017 00:05

Δεν μας λες και χάλια !!!!!!
Το είχα ξαναπεί όταν η καραμέλα με τoν Pisa πήγαινε σύννεφο. Πως είναι δυνατόν να έχουμε μαύρα χάλια ως δευτεροβάθμια εκπαίδευση το εξεταστικό μας σύστημα αντιπαιδαγωγικό, και καταστροφικό και ως δια μαγείας μόλις μπούμε στο πανεπιστήμιο να γίνονται όλα μια χαρά ???
30% των ΑΕΙ μας χαρακτηρίζονται ως άριστα !!!!! αλήθεια τι ποσοστό άριστων ΑΕΙ υπάρχει σε άλλες χώρες ??
Αν πεις σε κάποιον ότι το 30% σε μια δομή είναι άριστο το 60% πολύ καλό και κανένας δεν υστερεί και σε αυτή την δομή θες να αλλάξεις συθέμελα την τροφοδοσία της αλλά και την ίδια μάλλον για τρελό θα σε νομίσει.
Προφανώς δεν είναι όλα ρόδινα αλλά η πρεμούρα που έχουν κάποιοι να τα γκρεμίσουν όλα μήπως είναι υπερβολική ?? (για να μην πω ύποπτη ???)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ