Μητρ. Φλωρίνης προς υπ. Παιδείας : Ἔχετε συζητήσει, μὲ παιδιὰ ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀλλάξουν φύλο;

“ Ἔχετε συζητήσει μὲ γονεῖς ποὺ τὸ κορίτσι τους δὲν ἔχει ἀγόρι ὡς φίλο, ἀλλὰ ἔχει ἐρωτικὴ φιλενάδα καὶ δὲν σκοπεύει νὰ νυμφευθῆ ἄνδρα, ἀλλὰ νὰ συζήση στὴ ζωή της μὲ μιὰ ἄλλη γυναῖκα;”.

24/01/2017

Άκουσε το άρθρο

Δυναμιτιστικὴ χαρακτηρίζει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για τις «Έμφυλες Ταυτότητες», και απευθύνει προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τα εξής ερωτήματα:

1.  Ἔχετε συζητήσει, κύριε Ὑπουργέ, μὲ παιδιὰ ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀλλάξουν φύλο;

2. Ἔχετε συζητήσει μὲ γονεῖς, ποὺ ἕνα ἀγόρι τους προσπαθεῖ νὰ πετύχη αὐτὴν τὴν περιβόητη ἐπέμβασι, γιὰ νὰ ἀλλάξη τὸ φύλο μὲ τὸ ὁποῖο γεννήθηκε, ἐνῶ εἶναι κλασικώτατος ἄντρας, νὰ δῆτε τὶ τρικυμία ζῆ τὸ σπίτι αὐτό;

3. Ἔχετε συζητήσει μὲ γονεῖς ποὺ τὸ κορίτσι τους δὲν ἔχει ἀγόρι ὡς φίλο, ἀλλὰ ἔχει ἐρωτικὴ φιλενάδα καὶ δὲν σκοπεύει νὰ νυμφευθῆ ἄνδρα, ἀλλὰ νὰ συζήση στὴ ζωή της μὲ μιὰ ἄλλη γυναῖκα;

4. Ἔχετε συζητήσει μὲ ἄνδρα, ποὺ προσπάθησε μὲ χειρουργικὲς «ἐπεμβάσεις» νὰ φθάση στὴν ποθητὴ ἀλλαγὴ τοῦ σώματός του κι ὕστερα ἀπὸ χρόνια νὰ ξανακάνη ἄλλη ἀντιεπέμβασι ὥστε νὰ διώξη ἀπὸ πάνω του σὰν λέπρα τὸ στῆθος ποὺ εἶχε προσθέσει πρὶν ἀπὸ χρόνια;

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης  ζητά από τον υπουργό Παιδείας να αναλογισθεί την ευθύνη του:

-ἂν μιὰ μέρα μόνο ἕνα παιδὶ συνεπείᾳ τῆς Ἐγκυκλίου προχωρήση σὲ ἀποτυχημένη ἐφαρμογή της καὶ αὐτοκτονήση, ἢ

-ἀκόμη φθάση καὶ στὸ ἑδώλιο τοῦ δικαστηρίου μετὰ ἀπὸ ἔγκλημα τέτοιου περιεχομένου;

Ο κ. Θεόκλητος καλεί τον κ. Γαβρόγλου να ανακαλέσει την επίμαχο εγκύκλιο σημιώνοντας πως “ Ἂν δὲ κάποιο παιδὶ ἔχη εἰδικὸ πρόβλημα, μπορεῖ νὰ συναντήση τὸν οἰκογενειακὸ γιατρὸ καὶ νὰ τὰ πληροφορηθῆ ὅλα μὲ ἀκρίβεια. Δὲν εἶναι ὑπόθεσι διδασκαλίας καὶ προτροπῆς σὲ παιδιὰ ἡλικίας 12-15 ἐτῶν νὰ εἰσηγηθοῦμε, ὅτι τώρα μποροῦν νὰ διαλέξουν τὸ φύλο τῆς ὑπόλοιπης ζωῆς τους! ΢ὰν τάχα μέχρι τὴν ἡλικία τους αὐτὴ νὰ μὴ γνώριζαν ἂν εἶναι ἀγόρια ἢ κορίτσια”.

Επίσης ο Μητροπολίτης Φλωρίνης τονίζει στην επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας:

Α. Συμφωνῶ μὲ τὰ 2/3 της γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον ΢ας γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς ὡς καὶ γιὰ τὴν διαφύλαξι τῶν παιδιῶν τῆς γυμνασιακῆς ἡλικίας ἀπὸ τοὺς ἐθισμοὺς καὶ τὶς διάφορες ἐξαρτήσεις.

Β. Πικράθηκα ὅμως καὶ πόνεσα μὲ τὸ τρίτο θέμα τῆς δυναμιτιστικῆς Ἐγκυκλίου.

Γ. Tὴν ὀνομάζω δυναμιτιστικὴ ἐπειδὴ ὁ ἀπώτερος σκοπός της, θελετε δὲν θέλετε, στὸ μάκρος τοῦ χρόνου θὰ εἶναι νὰ δυναμιτίση τὶς ψυχὲς τῶν ἐφήβων παιδιῶν τῆς πατρίδος μας.

Δ.  Ἀλοίμονο ἂν σκοπὸς τῆς παιδείας τῶν ἑλληνοπαίδων γίνη ἡ διευκόλυνσί τους νὰ τραποῦν σὲ δρόμους μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴ ζωή τους.

Ε. Ὥστε, φθάσαμε καὶ σὲ τοῦτο τὸ ἔσχατο σκαλὶ στοῦ κακοῦ τὴ σκάλα, οἱ φύλακες τῆς παιδείας νὰ εἰσηγοῦνται τρόπους ἀνωμαλοποιήσεως τοῦ μέλλοντος τῆς πατρίδος μας!

Ζ.Ο ἀπώτερος σκοπός της, θελετε δὲν θέλετε, στὸ μάκρος τοῦ χρόνου θὰ εἶναι νὰ δυναμιτίση τὶς ψυχὲς τῶν ἐφήβων παιδιῶν τῆς πατρίδος μας”.

Η. Ἀλοίμονο ἂν σκοπὸς τῆς παιδείας τῶν ἑλληνοπαίδων γίνη ἡ διευκόλυνσί τους νὰ τραποῦν σὲ δρόμους μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴ ζωή τους.

Θ.  Ὥστε, φθάσαμε καὶ σὲ τοῦτο τὸ ἔσχατο σκαλὶ στοῦ κακοῦ τὴ σκάλα, οἱ φύλακες τῆς παιδείας νὰ εἰσηγοῦνται τρόπους ἀνωμαλοποιήσεως τοῦ μέλλοντος τῆς πατρίδος μας!

Ι. Δυστυχῶς ἡ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν πεῖρα μας ἀπὸ τὴν πνευματικὴ διακονία ποικίλων προβλημάτων τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καταθέτει ὅλα τὰ ἀνωτέρω μετὰ πολλοῦ πόνου καὶ χωρὶς τὴν παραμικρὴ διάθεσι διαπομπεύσεως τῶν παιδιῶν, τῶν ὁποίων διακονοῦμε ἀκόμη καὶ τέτοιους εἰδικοὺς πόνους τῶν ψυχῶν τους.

Κ. Σὲ κανένα δὲν ρίξαμε λίθο ἀναθέματος, ἀλλὰ μὲ πολλὴν ἀγάπη σκύψαμε στὴν τραυματισμένη ψυχή, γιὰ νὰ στηριχθῆ καὶ νὰ μὴ φθάση στὸν βάλτο τῆς ἀκολασίας, τὸν ὁποῖο θὰ διδαχθοῦν μὲ τὰ σεμινάρια ποὺ εἰσηγεῖται ἡ Ἐγκύκλιός σας. Ἐνῶ ὅμως δὲν ρίξαμε λίθο ἀναθέματος σὲ ψυχές, εἴπαμε τὸν λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ τὸ χρέος τους νὰ κρατηθοῦν στὴν ἁγνὴ ἐγκράτεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Λ. Κύριε Ὑπουργέ αναλογισθήκατε τὴν εὐθύνη ΢ας, ἂν μιὰ μέρα μόνο ἕνα παιδὶ συνεπείᾳ τῆς Ἐγκυκλίου προχωρήση σὲ ἀποτυχημένη ἐφαρμογή της καὶ αὐτοκτονήση, ἢ ἀκόμη φθάση καὶ στὸ ἑδώλιο τοῦ δικαστηρίου μετὰ ἀπὸ ἔγκλημα τέτοιου περιεχομένου;

Μ. Ἀνακαλέσατε τὸ ἐπίμαχο θέμα τῆς Ἐγκυκλίου. Ἂν δὲ κάποιο παιδὶ ἔχη εἰδικὸ πρόβλημα, μπορεῖ νὰ συναντήση τὸν οἰκογενειακὸ γιατρὸ καὶ νὰ τὰ πληροφορηθῆ ὅλα μὲ ἀκρίβεια. Δὲν εἶναι ὑπόθεσι διδασκαλίας καὶ προτροπῆς σὲ παιδιὰ ἡλικίας 12-15 ἐτῶν νὰ εἰσηγηθοῦμε, ὅτι τώρα μποροῦν νὰ διαλέξουν τὸ φύλο τῆς ὑπόλοιπης ζωῆς τους! ΢ὰν τάχα μέχρι τὴν ἡλικία τους αὐτὴ νὰ μὴ γνώριζαν ἂν εἶναι ἀγόρια ἢ κορίτσια.

Ν. Σαῦτα γράφων μετὰ πόνου εὔχομαι νὰ διακονήσετε τὴν Παιδεία τῶν Ἑλληνοπαίδων μὲ σύνεσι καὶ εὐθύνη.

 

Σχόλια (5)

V.I.P.
|

Σεβαστε μητροπολιτη μου, το παιδι κινδυνευει να αυτοκτονησει εαν εχει προβληματα φυλου και δεν καταφερει να τα εκφρασει και να ζησει οπως θελει και οχι οταν κανει την επεμβαση (που χωρις να αμφισβητω τα προβληματα που τιθενται, πολλους/ες τους/τις εχει λυτρωσει, αφου βρηκαν τον πραγματικο τους εαυτο.

Ελεος πια! καλο ειναι να ενημερωθουν ολα τα παιδια για τετοιου ειδους θεματα και οχι να τα αντιμετωπιζουν κουτσομπολιστικα και να κανουν φοβερο bulling σε συμμαθητες τους που ειναι "διαφορετικοι".

Και οχι, μη φοβασαι κ. μητροπολιτα μου, δεν θα γινουν ολοι γκεϊ. Απλως θα γινουν λιγο περισσοτερο ανθρωποι.

ΓΙΩΡΓΟΣ
|

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Βίκυ Α.
|

Eπειδη ακριβώς Χριστίνα ζούμε στον 21 αιώνα θα πρέπει να βλέπουμε χωρίς παρωπίδες.Δεν έχεις αντιληφθεί τι γίνεται;Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε λάθος πρότυπα ..Η αλήθεια είναι πικρή.Ομως ,εάν όπως λες είμαστε στον 21 αιώνα χιλιάδες οι επιστήμονες και οι ειδικοί για να μιλήσουν στα παιδιά μας.Και μην τα βάζετε συνεχώς με την εκκλησία.Η ιστορία έχει αποδείξει διαχρονικά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει.

Χριστίνα
|

Τι δεν καταλαβαίνω;;;; Μήπως ο Μητροπολίτης δεν κατάλαβε τι σημαίνει "έμφυλες ταυτότητες"; Τι κινδυνολογία είναι αυτή; Πού λέει η εγκύκλιος για προτροπή αλλαγής φύλου και συμπεραίνει αυτοκτονίες και όλα αυτά που διάβασα και τρόμαξα;;; Σοβαρά τώρα το θέμα της ομοβοφίας -που το βλέπω στην εγκύκλιο μόνο ως θεματική για εκπαιδευτικούς ή γονείς- είναι πολύ σοβαρό και καλά θα κάνει η εκκλησία να μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και να κηρύττει -έλεος πια στον 21ο αιώνα- ότι η ομοφυλοφιλία είναι αρρώστια! Εγώ είδα γενικά πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές που θα υποστηρίζονται και από εκπαιδευτικό υλικό. Είναι μια κίνηση που θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για το σχολείο -αν δουλευτεί καλά- και θα το συνδέσει με την πραγματική ζωή. Το πώς θα δουλευτεί με ανησυχεί...

Μανώλης
|

Συγχαρητήρια στον Μητροπολίτη, η ΟΛΜΕ που είναι, συμφωνεί;;;
Αν δεν αποσυρθεί άμεσα, τουλάχιστον να ζητηθούν υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς(όπως γίνεται με όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, πλην της συγκεκριμένης...) ότι συμφωνούν τα παιδιά των να συμμετάσχουν στην λεγόμενη θεματική βδομάδα, άλλως τα παιδιά μας τη συγκεκριμένη βδομάδα δεν θα τα στείλουμε σχολείο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ