Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ιδρύονται τμήματα στα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Αιγαίου

Δημοσίευση: 30/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και   Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προβλέπει διάταξη την οποία αναμένεται να καταθέσει ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα:

Ιδρύεται Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων τουρισμού γενικά και τουριστικής βιομηχανίας ειδικά.

Η κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου «Διοίκηση και Οικονομία στον Τουρισμό», η οποία ιδρύθηκε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το άρθρο 2 του π.δ. 74/2013 (Α΄119), καταργείται.

Ιδρύεται Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα την Χίο.

 Το Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης και έχει ως αποστολή, αφενός, να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και, αφετέρου, να παρέχει στους φοιτητές ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύσει συστηματικά επιστήμονες ικανούς να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας στην οικονομία και τη διοίκηση τουρισμού, καθώς και των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η κατεύθυνση «Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού», η οποία προστέθηκε στις ειδικεύσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το άρθρο 3 του π.δ. 93/2013 (Α΄ 131), καταργείται.

Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων που ιδρύονται ,  καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στα Τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Κάθε Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) .

Κατά την έναρξη λειτουργίας των ιδρυόμενων με το παρόν Τμημάτων  των Πανεπιστημίων Πειραιώς και Αιγαίου το σύνολο των διδακτικών και διοικητικών αναγκών καλύπτονται αποκλειστικά από το υπηρετούν στα ως άνω Α.Ε.Ι. πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας  προσωπικό .

Τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό των ιδρυόμενων Τμημάτων, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε τουλάχιστον καθηγητές όλων των βαθμίδων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι καθηγητές όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Τμήματος, εκτός αν ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.
14.  Η κατά την παρ. 4 κατάργηση της κατεύθυνσης Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στο ανωτέρω Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και μετά. Οι φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί στο Τμήμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης της ως άνω κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις σχετικές με την κατεύθυνση αυτή διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου  ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου.

 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Σχόλια (5)

 
ALEXANDRA
31 Ιαν 2017 10:13

Ιδρύονται νέα Τμήματα; Και με τα παλαιά, τα ήδη υπάρχονται τι ακριβώς γίνεται.Όσο γνωρίζω παραμένουν υποστελεχωμένα, όποιος διδάσκων συνταξιοδοτείται αφήνει ένα κενό και η θέση του δεν προκηρύσσεται, το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τεράστιες δυσκολίες σε σημείο που πρέπει να μεταρρυθμιστεί προς το οικονομικότερο, δηλαδή προς το πολύ-πολύ χειρότερο!

 
Γεώργιος
30 Ιαν 2017 21:00

Απόστολε,

Σε παραπέμπω στην εξωτερική αξιολόγηση των Ιδρυμάτων,όπου φαίνονται αν τα ΤΕΙ είναι υποδιέστερα των πανεπιστημίων και αν βγάζουν ανώτερους και όχι ανώτατους μηχανικούς.Παρεπιπτοντώς το ΤΕΙ της Αθήνας πήρε ΑΡΙΣΤΑ σε σχέση με το ΕΜΠ που πήρε ΜΕΤΡΙΑ..

 
Ενας καθηγητής
30 Ιαν 2017 20:16

@Apostolos
Αγαπητε Απόστολε,
Προφανώς τα επιχειρήματα σου ξέχασαν τι συνέβει με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (τέως βιομηχανική σχολή), το Χαροκόπειο (οικοκυρική σχολή). Επίσης το ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ενιαία (ακόμα και εκεί που υπήρχαν ιδρύματαα τύπου ΤΕΙ π.χ. Αγγλία) είναι μια άλλη λεπτομέρεια. Ακόμα μια λεπτομέρεια είναι ότι σήμερα τμήματα ΤΕΙ είναι ερευνητικά αξιόπιστοι εταίροι ευρωαπαικών ιδρύματων και επιχειρήσεων επίσης είναι αδιάφορο.
Αλλά τι ξέρουν αυτοί οι Λατίνοι άσχετοι!!!

 
Apostolos
30 Ιαν 2017 15:27

@ Περαστικός
Τα ΤΕΙ δεν δημιουργήθηκαν για να κάνουν έρευνα και να δίνουν Διδακτορικά. Δημιουργήθηκαν για παράγουν ανώτερους μηχανικούς ΤΕ. Δεν δημιουργήθηκαν ως ανώτατα ιδρύματα αλλά ως ανώτερα. Τώρα αν κάποιοι πίεσαν να γίνουν στα χαρτιά ανώτατα ιδρύματα δεν σημαίνει πως ο υπόλοιπος κόσμος τα αναγνωρίζει ως ανώτατα.

 
Περαστικός
30 Ιαν 2017 10:20

"Κάθε Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος...."
Αυτό σημαίνει Πανεπιστήμιο! Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του τμήματος (έστω και με προσωρινή συνέλευση-προσωπικό) απονέμει Διδακτορικά.. όταν κάποια άμοιρα τμήματα μεγάλων ΤΕΙ δεν είναι ικάνα! (και ούτε θα είναι ποτέ κατά την αντίληψη που επικρατεί)..
Κατευθείαν εκπόνηση διδακτορικών και ας μην έχει στηθεί καλά καλά το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών! (ας μην αναφέρουμε Μεταπτυχιακά).
Δώστε πτυχία πανεπιστημίου στο λαό..(γιατί άραγε τώρα?)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.