Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ρυθμίσεις για ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Δημοσίευση: 30/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Διατάξεις για Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Α.Ε.Ι.αναμένεται να κατατεθούν  από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα οι νέες διατάξεις ορίζουν τα εξής:

1. Η περίπτ. α) του άρθρου 66 του ν. 4415/2016,  αντικαθίσταται ως εξής :

«α) Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. μόνιμοι και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, μπορούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του ν.4009/2011  κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατά ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων στην περιπτ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2817/2000 (Α’78) και στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α ́ 32), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει σχετικό με τα αντικείμενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι οι ανωτέρω υπάλληλοι, να έχουν εργαστεί ή να εργάζονται παρέχοντας εργαστηριακό έργο σε θεσμοθετημένα εργαστήρια, τομείς, κλινικές, μουσεία, σπουδαστήρια ή σε άλλες μονάδες εκπαίδευσης και έρευνας των τμημάτων και των σχολών των Α.Ε.Ι. για μια τουλάχιστον τριετία. Η παροχή του έργου αυτού βεβαιώνεται  από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής ή τον Διευθυντή του τομέα ή του εργαστηρίου ή της  κλινικής αντίστοιχα και ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία προσφέρθηκε το έργο. Η ένταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο άρθρο2 του π.δ. 117/2002 (Α' 99) διαδικασίες και μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ή Σχολής, ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος, και την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα μέλη της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. που έχουν εκλεγεί στα οικεία Α.Ε.Ι. το έτος 2008 και η πράξη διορισμού τους εκδόθηκε το έτος 2016 έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) υπό τις τασσόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προϋποθέσεις μετά τον απαιτούμενο για τη μονιμοποίησή τους χρόνο.  

3. Όσα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. απέκτησαν πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) μετά την έναρξη ισχύος του ν.  4235/2014 (Α’ 32) εξομοιώνονται αυτοδικαίως με τα μέλη της ίδιας κατηγορίας (Ε.Τ.Ε.Π. - Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. που απέκτησαν αυτόν τον τίτλο σπουδών πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, έπειτα από την υποβολή αίτησης του μέλους των ανωτέρω κατηγοριών του προσωπικού και απόφαση που λαμβάνεται με την περίπτ.  γ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄83) από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

4. α) Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των  προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α` 195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, και της σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικώς:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτ. α’  επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται:

α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα.

β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός.

γ) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ανά περίπτωση που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για την ανωτέρω απόφαση η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αν  υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.

Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών .

Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. .

Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδικαίως σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και όσες διατάξεις αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π των Α.Ε.Ι..

Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του».

β) Η διάταξη της περίπτ. α’ καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος  αιτήσεις μετάταξης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση, και για τις οποίες με ευθύνη των οικείων Α.Ε.Ι. πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.  Για τις ίδιες αιτήσεις οι εκδοθείσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις αποδέσμευσης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης.  

 

Σχόλια (4)

 
Υπομονή...
31 Ιαν 2017 11:37

Εδώ δεν μπορούν να κλείσουν μια αξιολόγηση, για ΕΔΙΠ/ ΕΕΠ θα ενδιαφερθούν;

 
@Νικος
31 Ιαν 2017 08:49

τι ακριβώς στάση θέλετε να κρατήσει δηλαδη; ενθυμείστε μήπως ποιός έκανε τους ΙΔΑΧ ΕΔΙΠ; ναι, ήταν η ΝΔ.

 
Αιμ. Μ.
30 Ιαν 2017 11:54

Σε σχέση με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου σας (δυνατότητα μελών ΕΤΕΠ να ενταχθούν στην κατηγορία ΕΔΙΠ), θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

Το 2016 διορίστηκα Μέλος ΕΤΕΠ έπειτα από 6ετή υπηρεσία σε μόνιμη θέση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είμαι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος και Μεταπτυχιακού τίτλου σε γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα.

Γνωρίζετε αν θα πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα 2 ετών για την μονιμοποίησή μου ώστε να υποβάλλω αίτηση ένταξης σε κατηγορία ΕΔΙΠ, δεδομένου ότι έχω ήδη υπηρετήσει 6 χρόνια ως μόνιμος υπάλληλος στη Δημόσια Διοίκηση?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 
Νικος
30 Ιαν 2017 09:06

Προεκλογικό σκάνδαλο . Η αντιπολίτευση τι στάση θα κρατήσει?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ