Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διατάξεις για το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Δημοσίευση: 30/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Διατάξεις για το Ίδρυμα    Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), αναμένεται να κατατεθούν  από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα, οι διατάξεις έχουν ως εξής:

1. Το άρθρο 2 του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όργανα διοίκησης του I.Κ.Υ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.

2.α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με τη διαδικασία των δύο πρώτων περιόδων της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2158/1993 (Α 109).

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται δύο (2) τουλάχιστον φορές το μήνα με πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία καθορίζονται αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν. Δεν απαιτείται πρόσκληση στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις συνεδριάσεις του.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με βάση την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων. Το δικαίωμα της ψήφου ασκείται μόνο από τα μέλη αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται ο ίδιος τα θέματα ή ορίζει τους εισηγητές αυτών. Η ημερήσια διάταξη διανέμεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μία τουλάχιστον ημέρα πριν την καθορισμένη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλεί προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης, πλην των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ι.Κ.Υ. που παραμένουν και συμμετέχουν χωρίς ψήφο στη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. Μετά από γραπτή αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της αμέσως προσεχούς συνεδρίασης τα θέματα τα οποία αιτούνται και εισηγητής ορίζεται ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπέβαλαν την αίτηση.

ε) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία ή σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την πρώτη συνεδρίαση για την οποία ορίστηκαν, αυτά αναγράφονται υποχρεωτικά πρώτα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

στ) Για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, συντάσσεται πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει την εισήγηση, τις συζητήσεις που διεξήχθησαν (στενογραφημένες εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο), τις ψηφοφορίες, τις απόψεις των μειοψηφούντων εφόσον το ζητήσουν. Στο πρακτικό αυτό διατυπώνεται τελικώς η απόφαση που ελήφθη.

ζ) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και συντάσσονται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει ο ίδιος. Η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ` εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν όλα τα παρόντα μέλη συμφωνούν για τη συζήτησή τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται για μία μόνο φορά μπορεί να αποσύρει θέμα πριν την έναρξη της συζήτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του να αναβάλει τη συζήτηση ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

θ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την διευκόλυνση της παρακολούθησης της λειτουργίας του Ιδρύματος και της εκπλήρωσης των γενικότερων σκοπών του, μπορεί να αναθέτει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την μελέτη διαφόρων ζητημάτων και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο που δύναται να λάβει αποφάσεις επ’ αυτών.

ι) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά θεωρείται αδικαιολογήτως απόν.  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι έχει παραιτηθεί. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει την αντικατάστασή του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου λόγω αποχώρησης, διορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που αποχωρεί.
ια) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη λειτουργία και τους σκοπούς του I.Κ.Υ εφόσον δεν έχει ανατεθεί ρητά με νόμο σε άλλο όργανο του Ιδρύματος και έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες: Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του I.Κ.Υ, εγκρίνει τα προγράμματα και την κατανομή υποτροφιών και επιχορηγήσεων, εισηγείται την συγκρότηση επιτροπών πάσης φύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 2158/93, καταρτίζει τις κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης υποτροφιών των προγραμμάτων του I.Κ.Υ προσλαμβάνει το προσωπικό του Ι.Κ.Υ βάσει των κειμένων νομοθετικών διατάξεων, αποφασίζει ανέκκλητα για την άρση της υποτροφίας για λόγους επίδοσης, χρηστότητας και ήθους, αναθέτει και συνάπτει με τρίτους συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και διαχειρίζεται την περιουσία του Ι.Κ.Υ. συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εκποίησης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και της δημιουργίας δικαιωμάτων και ανάληψης υποχρεώσεων του Ιδρύματος, υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας για τα κληροδοτήματα.

ιβ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος μπορούν να ορίζουν πληρεξούσιους με σκοπό την εκτέλεση ειδικών και συγκεκριμένων εκάστοτε εντολών.

3.α) Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΚΥ, επιλέγεται και τοποθετείται με τη διαδικασία του πρώτου υποεδαφίου του εδαφίου α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2158/1993 (Α’ 109) . Η θητεία του γενικού διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του I.Κ.Υ για δύο ακόμη τριετίες. Πρόωρη λήξη της θητείας του γενικού διευθυντή επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπληρώσεων των καθηκόντων του. O γενικός διευθυντής μετά τη λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση η οποία παραμένει κενή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

β) Ο γενικός διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ι.Κ.Υ, συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο τους, μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

γ) Ο γενικός διευθυντής όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στην άσκηση των καθηκόντων του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306) προστίθεται εδάφιο (δ) ως εξής: «δ) Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306) προστίθεται εδάφιο (δ) ως εξής:

«δ) Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας: Το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ι.Κ.Υ. και των περιουσιακών στοιχείων που καταλείπονται στο Ίδρυμα με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες ή δωρεές για την εκπλήρωση των σκοπών τους, συμπεριλαμβανομένων των αξιογράφων και κινητών αξιών (εφεξής «Περιουσία») καθώς  και των ακινήτων του Δημοσίου, που χρησιμοποιούνται από το Ι.Κ.Υ. Ειδικότερα, το Τμήμα είναι αρμόδιο για (α) την τήρηση του Μητρώου Ακινήτων και του Μητρώου Αξιογράφων (μετοχών, repos, προθεσμιακών καταθέσεων και άλλων) του Ι.Κ.Υ., (β) την τήρηση του βιβλίου απογραφής μη αναλώσιμων υλικών των υπηρεσιών του Ιδρύματος, (γ) την παρακολούθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά στην παραλαβή, διαχείριση, εκποίηση, καταστροφή άχρηστου και γενικά διακίνηση κάθε είδους υλικού των Υπηρεσιών του ΙΚΥ, (δ) την προετοιμασία ανάθεσης οικονομικοτεχνικών μελετών και έργων επισκευής και αποκατάστασης των ακινήτων του Ι.Κ.Υ., την παρακολούθηση της εκτέλεσής του και εν γένει για τη λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέτρου για την επωφελέστερη αξιοποίηση της Περιουσίας,  (ε) την απόκτηση, εκποίηση και εκμίσθωση των ακινήτων και την κατάρτιση και δημοσίευση των σχετικών διακηρύξεων, την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος των διαγωνισμών, την κατάρτιση και υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων. (στ) την παρακολούθηση της τήρηση των όρων των μισθωτηρίων συμβολαίων από τους μισθωτές (έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων Οργάνων για τις ενδεχόμενες οφειλές μισθωμάτων και για τις ημερομηνίες λήξης των μισθωτηρίων συμβολαίων). (ζ) την μέριμνα επισκευής και συντήρησης των ακινήτων (διενέργεια διαγωνισμών, σύνταξη συμβάσεων). (η) την εκτέλεση αποφάσεων για την αγορά ή τη ρευστοποίηση αξιόγραφων (μετοχών, repos, προθεσμιακών καταθέσεων και άλλων) και την παρακολούθηση των κληρώσεων Ομολογιών και άλλων τίτλων. (θ) την είσπραξη εσόδων, την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του ΙΚΥ (δηλώσεις φόρου εισοδήματος, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, κληρονομιών και η καταβολή των σχετικών ποσών) και (ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

4.    Το εδάφιο (γ) της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 321/1999 (Α΄ 306) αντικαθίσταται ως εξής:
«(γ) Ως προϊστάμενοι των Τμημάτων Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού, Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού, Διαγωνισμών, Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Περιουσίας, επιλέγονται και τοποθετούνται για μια τριετία υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού».

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12  του αναγκαστικού ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 1502).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean