Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η νέα διάταξη για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ στα ΑΕΙ

Δημοσίευση: 30/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα διάταξη για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στα ΑΕΙ που ήδη έχουν “παγώσει” με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, (Διαβάστε εδώ)   αναμένεται να κατατεθεί  από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα η διάταξη, που αντικαθιστά το σχετική διάταξη που είχε ψηφιστεί πρόσφατα , ορίζει τα εξής

Α. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των  προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α` 195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, και της σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικώς:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτ. α’  επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Β. Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα. β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός. γ) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ανά περίπτωση που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για την ανωτέρω απόφαση η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αν  υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.

Γ. Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών .

Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. .

Δ. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδικαίως σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και όσες διατάξεις αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π των Α.Ε.Ι..

Ε. Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του .

Ζ. Η διάταξη της περίπτ. α’ καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος  αιτήσεις μετάταξης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση, και για τις οποίες με ευθύνη των οικείων Α.Ε.Ι. πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

Η. Για τις ίδιες αιτήσεις οι εκδοθείσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις αποδέσμευσης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης.  

 

Σχόλια (25)

 
Xatzisp
01 Φεβ 2017 22:09

@ Dr. ΕΔΙΠ
συνάδελφε είσαι δυστυχώς ή ευτυχώς ρεαλιστής και έχουν ιδιαίτερη αξία οι επισημάνσεις σου γιατί αποτελούν προσωπικές εμπειρίες. Για το Μισθολογικό που ανέφερες το επιβεβαιώνω και εγώ

 
BillXan
01 Φεβ 2017 21:32

Η όλη μεθόδευση ήταν απλά ανατριχιαστική.Επτά μήνες καθημερινής αγωνίας έναντι ηθελημένης κωλυσιεργίας..ΕΙλικρινά θεωρούν οι κρατούντες ότι η πρωτοφανής αυθαιρεσία και ο εμπαιγμός εκπαιδευτικών , ακαδημαικών, τριμελών επιτροπών,προέδρων τμημάτων ,πρυτανειών,υπηρεσιακών συμβουλίων - ναι,η όλη διαδικασία πέρασε από όλα αυτά τα στάδια θα μπορούσε να ξεχαστεί δροσερά κι ανέμελα;Κύριοι υβρίζετε και στην παράδοση μας η τίσις πάντοτε ακολουθεί......

 
Dr ΕΔΙΠ
01 Φεβ 2017 18:58

@Υπ ΕΔΙΠ με 30 χρονια υπηρεσιας

 
Dr. ΕΔΙΠ
01 Φεβ 2017 18:29

@Υπ ΕΔΙΠ με 30 χρονια υπηρεσιας

Αγαπητέ λυπάμαι αν θεωρείς ότι είμαι βαλτός για να σε αποτρέψω να έρθεις σε Πανεπιστήμιο.

Ειδικά για το μισθολόγιο οι αποδοχές είναι απόλυτα μετρήσιμες και δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο. Με τα δικά μου χρόνια υπηρεσίας < 15, σου είπα τι παίρνω.

Τα υπόλοιπα σημεία πράγματι θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποκειμενικά ή προσωπική εμπειρία όπως λες, δεν είναι όμως. Κάνε το κόπο να βρεις συναδέλφους, προτιμότερο σε άλλα τμήματα από αυτό που θα πας και ρώτησε τους.

Σε κάθε περίπτωση σου εύχομαι καλή επιτυχία.

 
Υπ. ΕΔΙΠ με πολλά χρόνια υπηρεσίας
01 Φεβ 2017 13:43

Θα ήθελα να απαντήσω στον Dr. ΕΔΙΠ καθότι και εγώ είμαι με διδακτορικό και με προυπηρεσία 30 χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση ( Μ.Ε) και ίσως του φανούν χρήσιμα αυτά που θα γράψω , αν πράγματι έχει καλές προθέσεις σε αυτά που γράφει και δεν είναι βαλτός να μας πείσει πόσο λάθος κάνουμε που είμαστε υποψήφιοι ΕΔΙΠ.

1. Περί υπηρετικού προσωπικού δεν ξέρω αν είναι γενικευμένο ή μόνο προσωπική εμπειρία. Δεν ξέρεις καθόλου πως λειτουργεί ο σύλλογος διδασκόντων στα σχολεία Μ.Ε. Οχι μόνο δεν σου δίνουν καμμία αξία αν είσαι διδακτορας , καθότι στη ΜΕ δεν έχει κανένα πλεονέκτημα απο τη νομοθεσία στη καθημερινή διδακτική πράξη ο διδάκτορας αλλά τις πιο πολλές φορές είσαι αντικείμενο αδιαφορίας. Θα δείς τραγελαφικές καταστάσεις που δεν ξέρω αν τις αντέχεις οπως Δρ. Φυσικής με πλούσιο ερευνητικό έργο μα μην του επιτρέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο να διδάσκει σε Λύκειο Φυσική αλλά να τον βάλουν να κάνει Βιολογία, Χημεία και ότι άλλο φαντασθείς ( φυσικούς πόρους,...) ενώ ο παλιός απλός πτυχιούχος Φυσικής , με το ένα εκατομυριοστό των γνώσεων του διδάκτορα στη Φυσική να κάνει τις κατευθύνσεις, και άλλα πολλά τέτοια.

2-3 Για το μισθό δεν μας τα λές καλά. Από ερωτήσεις που εχω κάνει , όπως και πολλοί άλλοι υποψήφιοι στις οικονομικές υπηρεσίες τόσο των Πανεπιστημίων όσο και των ΤΕΙ οι υπολογισμοί δείχνουν ότι οι μισθοί είναι πολύ κοντά ( διαφορές ολίγων ευρώ) χωρίς φυσικά τα επιδόματα θέσεων ευθύνης.

4. Στις καλύτερες συνθήκες εργασίας σου εχω απαντήσει στο 1.

5. Η νομοθεσία για τις θέσεις των μετατάξεων μιλάει για διδακτικό έργο και συμπεριλαμβάνει και τις αναθέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας για τους Διδάκτορες ΕΔΙΠ

6. Εκεί που ο κάθε υποψήφιος δηλώνει σχεδόν πάντα θα έχει συνεργάτες κάποια μέλη ΔΕΠ απο πρίν ή αν δεν έχει αφού τον παίρνουν σε συναφές αντικείμενο θα αναπτύξει συνεργασίες. Αλλωστε αυτό προβλέπεται πάλι απο τη νομοθεσία στο κομμάτι της άσκησης καθηκόντων.

7. Για το 7 έχεις δίκιο αλλά μην νομίζεις ότι και στη ΜΕ επειδή έχεις διδακτορικό θα σου στρώσουν χαλιά για να γίνεις στέλεχος. Κοίτα τι έγινε στις τελευταίες κρίσεις Δ/ντων σχολείων όπου στη κυριολεξία ποδοπατήθηκαν τα τυπικά προσόντα και γινόταν Δ/ντης όποιος είχε τις καλύτερες δημόσιες σχέσεις με τα μέλη του συλλόγου. Αυτό που γράφεις ότι δεν τα βροντάμε που κολλάει? Που έχεις να πάς ?

8. Εδώ φαίνεται ότι δεν ξέρεις τίποτε απο νομοθεσία στη ΜΕ. Τα Λύκεια διπλα στο σπίτι μας δεν τα επιλέγουμε εμείς. Σε τέτοιο σχολείο που φαντάζεσαι μπορείς να μην προλάβεις να πας ποτέ. Εδώ υπάρχουν πίνακες ( στους οποίους δεν μετράνε τα διδακτορικά) . Πίνακες προϋπηρεσίας ( έχεις ακούσει που πηγαίνουν κάποια χρόνια στις βουνοκορφές για να μαζεύουν μόρια τοποθέτησhς). Θα πρέπει λοιπόν να πας και εσύ για κάποια χρόνια εκεί και να έχεις και καμμία εικοσαριά χρόνια επιπλέον προϋπηρεσία σε σχολεία της Πόλης για , Ισως, πάς στο σχολείο που είναι δύο τετράγωνα απο το σπίτι σου.

 
Dr ΕΔΙΠ
31 Ιαν 2017 22:07

Υποψήφιοι συνάδελφοι,

Εύχομαι όσοι το θέλουν πραγματικά να έρθουν γιατί υπάρχουν τμήματα με έλλειψη προσωπικού και πάρα πολλές ανάγκες στα ΑΕΙ. Υπάρχουν όμως και τμήματα με μέλη ΕΔΙΠ παραπάνω από τα μέλη ΔΕΠ.

Δε ξέρω βέβαια αν τα έχετε σταθμίσει όλα και αν γνωρίζετε τα ακόλουθα:
1. Από άτομα με τα περισσότερα προσόντα (ως διδάκτορες) στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου σας, θα μετατραπείτε σε υπηρετικό προσωπικό. Μη σας σοκάρει η έκφραση, περιγράφει μια παγιωμένη νοοτροπία.
2. Από το μισθολόγιο του Ν4354 θα πάτε στο μισθολόγιο του ΠΔ 118/2002. Κυκλοφορούν αρχεία excel στο διαδίκτυο, βάλτε τα κάτω και υπολογίστε. Προσωπικά οι μικτές μου αποδοχές είναι άνω των 200€ λιγότερες από το μισθολόγιο του Δημοσίου.
3. Θέσεις ευθύνης για να βελτιώσουμε τις αποδοχές μας. Απλά δεν υπάρχουν.
4. Καλύτερες συνθήκες εργασίας. Όλοι για μια ψευδαίσθηση ζούμε. Δε συζητώ για το τετραήμερο που δεν υπάρχει, ούτε για τις 22 ώρες που αγγίζουν τις 40 με τα απογεύματα. Βέβαια αν έρθει κόσμος θα είμαστε καλύτερα.
5. Εκπαίδευση. Το εργαστηριακό διδακτικό έργο δεν είναι το μόνο μας καθήκον. Να γνωρίζετε πως υπάρχουν τμήματα με πάρα πολλά μέλη ΕΔΙΠ και τμήματα με έλλειψη προσωπικού. Διοικητικό έργο θα κάνετε και στις δύο περιπτώσεις, στην πρώτη σχεδόν αποκλειστικά.
6. Έρευνα. Δεν είναι σίγουρο πως θα κάνετε ή ακόμα και αν κάποιο μέλος ΔΕΠ δεχτεί να σας δώσει μια ευκαιρία ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε. Πόσα χρόνια πέρασαν από το διδακτορικό;;
7. Δυνατότητα εκλογής σε θέση Λέκτορα. Πήγε κάτι να γίνει αλλά δε πρόλαβε. Προσωπική γνώμη, ακόμα και αν γίνει δε θα αφορά το σύνολο των μελών ΕΔΙΠ. Τέλος πάντων αυτό μας κρατά κάποιους και δε τα βροντάμε.
8. Άφησα το καλύτερο και πιο αισιόδοξο για το τέλος. Υποψήφιοι συνάδελφοι, αν δε παίξει το 7 για να γίνω Λέκτορας, θέλω να έρθω στη θέση σας. Στο σχολείο βρε, γι'αυτό μιλάω. Ευτυχώς υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, θέλει έγκριση από το Τμήμα και ίσως και από παραπάνω, αλλά παλεύεται. Έχω βρει και ένα Λύκειο 2 τετράγωνα από το σπίτι μου, θα πηγαίνω με τα πόδια στη δουλειά. Φαντάζομαι πως θα ισχύει και για σας, ελάτε και αν δε σας αρέσει φεύγετε.

Πιστεύω να φώτισα κάποιες πτυχές, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να πάρει την απόφαση του.

 
YΠ_ΕΔΙΠ19
31 Ιαν 2017 12:59

@Kp
Όπως σου λέμε διάφοροι οι μετατάξεις γίνονται με μεταφορά θέσης, δηλαδή ο καθηγητής Γυμνασίου παίρνει το μισθό του και πάει στο ΑΕΙ σαν ΕΔΙΠ το Γυμνάσιο (δηλαδή η Β/μια εκπ/ση) χάνει τον καθηγητή και την πίστωση την ο οποία παίρνει το ΑΕΙ. ΔΕΝ είναι καινούρια πρόσληψη !!!! απλά το Υπουργείο παιδείας προσπαθεί να τακτοποιήσει και να αξιοποιήσει κατά το καλύτερο δυνατό το προσωπικό που έχει.
Παρατηρείται το φαινόμενο να μην φωνάζουν από την Β/μια που χάνουν την πίστωση και αν φωνάζουν από την Γ/μια που την παίρνουν.
Στο φινάλε φινάλε ένας εκπ/κος με 20 χρόνια υπηρεσία, Διδακτορικό, εργασίες διδασκαλία σε ΑΕΙ έχει πολλά προσόντα με τα οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει με αρκετές πιθανότητες (με κάποιο νόμο που αναγνωρίζει προσόντα) μια θέσης ευθύνης με αρκετά μεγαλύτερο μισθό.

 
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ
31 Ιαν 2017 12:58

δεν έχουν οι μετατάξεις με τα υπόλοιπα θέματα των ΔΕΠ.
ΔΕΝ παίρνουν θέσεις μη-μόνιμων επίκουρων οι εκπαιδευτικοί. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας και να μη θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα γιατί ψόφησε η δικιά μας. Εννοείται ότι πρέπει να διορθωθούν οι όποιες αδικίες/ εκκρεμότητες υπάρχουν...

 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ
31 Ιαν 2017 12:25

Πάλι τα ίδια: Λεφτά δεν υπάρχουν για νέους διορισμούς!!! Μόνο κινητικότητα υπαλλήλων είναι εφικτή και αυτή με δυσκολίες.

 
kp
31 Ιαν 2017 11:36

Εξάλλου, τελικά τα μέλη ΔΕΠ είναι η μοναδική κατηγορία που δεν μπορεί να κάνει μετάταξη!!!

(Και κάποιοι εκπαιδευτικοί Α'-βάθμιας, Β'-βάθμιας, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ζητούν μετάταξη από περιφερειακά ιδρύματα σε κεντρικά. Γιατί όχι προκήρυξη θέσεων; Γιατί όχι ανοιχτές διαδικασίες; Τελικά τα μέλη ΔΕΠ είναι η μοναδική κατηγορία που δεν μπορεί να κάνει μετάταξη - και θα δεχτούν τόσους...μεταταγμένους... στα τμήματά τους...).

 
κώστας α.
31 Ιαν 2017 11:35

Για ποιον λόγο οι ΜΗ-ΜΟΝΙΜΟΙ Επίκουροι να δεχτούν τους μεταταγμένους από την Α'-βάθμια και Β'-βάθμια στα τμήματα ως μόνιμο προσωπικό;

Για ποιον λόγο οι ΜΗ-ΜΟΝΙΜΟΙ Επίκουροι να δεχτούν τους μεταταγμένους από ΕΔΙΠ και ΕΕΠ στα τμήματα ως μόνιμο προσωπικό κατηγορίας ΔΕΠ;

Ελεος οι αδικίες σ'αυτή τη χώρα...

 
ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ;;;
31 Ιαν 2017 11:15

Είναι αυτονόητο ότι νεοδιόριστοι ΔΕΝ μπορούν να κάνουν αίτηση μετάταξης. Για 2 χρόνια είναι ΔΟΚΙΜΟΙ, δεν έχουν καν μονιμοποιηθεί και εν συνεχεία χρειάζονται 5 έτη πριν υποβάλλεις αίτηση για υπηρεσιακή μεταβολή (Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας)

 
Για γέλια
31 Ιαν 2017 11:12

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο!!! Νομική Υπηρεσία λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας;;; Θα προχωρήσουν στις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις με πληρότητα και σοβαρότητα;;; Έλεος πια, ούτε τα αυτονόητα δεν είναι ικανοί να ρυθμίσουν;

 
Αντε γεια...
31 Ιαν 2017 11:09

Το μπάχαλο συνεχίζεται...Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει η διαδικασία αλλά στην απίθανη περίπτωση που κάτι προχωρήσει:
1) Θα δοθούν καταληκτικές ημερομηνίες για αποστολή των εισηγητικών από τα Τμήματα στο Υπουργείο?
2. Όσοι είχαν υποβάλλει για ΕΔΙΠ σε τμήματα που προβλέπονται ΕΕΠ (παιδαγωγικές σχολές, ξένες γλώσσες, ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες) θα υποβάλλουν νέα/συμπληρωματική αίτηση;
3. Τα τμήματα θα βγάλουν συγκεκριμένο αριθμό θέσεων με πρόσκληση ενδιαφέροντος ανά αντικείμενο;
Και όλα αυτά μέχρι 15-20 Μαρτίου γιατί αιτήσεις για υπηρεσιακές μεταβολές γίνονται μέχρι 30 Μαρτίου!!!
Άντε γεια...

 
Απαντήσεις
31 Ιαν 2017 09:13

@Απρόσεκτος.
Κάποια τμήματα το έχουν κάνει ήδη, για τα υπόλοιπα δεν χάνει ο υποψήφιος τίποτα να κάνει αίτηση, πέρα από κάποιο χρόνο που θα πάρει η διαδικασία υποβολής. Αν δεν ενδιαφέρονται απλώς δεν θα την κάνουν αποδεκτή, όπως έγινε και με την πλειοψηφία των αιτήσεων με βάση την προηγούμενη διάταξη.

@teo_op
Δεν φαίνεται να είναι υποχρεωτική η υποβολή νέων αιτήσεων, από την στιγμή μάλιστα που αναφέρεται ότι οι αποδεσμεύσεις που έγιναν με βάση τις παλαιές αιτήσεις παραμένουν σε ισχύ, αλλά αν κάποιος το επαληθεύσει αυτό καλό είναι να το πει.

@ΥΠ_ΕΔΙΠ19
Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο σου γενικά, νομίζω βέβαια ότι σε ότι αφορά τον χρόνο διορισμού λογικά παραμένουν περιορισμοί (δηλαδή να είναι κάποιος μόνιμος, 2 χρόνια δηλαδή από τον διορισμό), αν και είναι γενικότερη η διατύπωση σε ότι αφορά προηγούμενη μετάταξη, δεν περιορίζεται μόνο σε πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια πλέον.
Πάντως είναι μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση γιατί έγκριση κοσμητείας ακολουθούσε την έγκριση τμήματος, ειδικά στα Πολυτεχνεία αυτά τα δύο ταυτίζονται. Οπότε ζητείται να ξαναγίνει διαδικασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί σε πολλές περιπτώσεις.

 
@ΕΔΙΠ
31 Ιαν 2017 09:03

Επίσης γράφετε...Όλοι έχουν την δυνατότητα να γίνουν ΕΔΙΠ

αυτό όπως γνωρίζετε είναι αναληθές. δυνατότητα εχουν μόνο οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ δηλαδή μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και ειδικά μόνο μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας. κανένας άλλος έλληνας πολίτης. κανένας νέος ερευνητής με διδακτορικό εκτός της σκέπης του ιερού δημοσίου. κανένας άλλος υπάλληλος με προσόντα κάποιου άλλου υποδεέστερου υπουργείου πλήν του παιδείας.

αυτοί ειναι "οι όλοι" κύριε μου

 
@ΕΔΙΠ
31 Ιαν 2017 08:58

γραφετε "εχουμε διδακτορικό, ερευνητικό έργο, αυτοδύναμες αναθέσεις, επίβλεψη πτυχιακών/διπλωματικών, συνεπίβλεψη σε διδακτορικά (χωρίς αυτό να φαίνεται πουθενά βέβαια), έχουμε γνωστικό αντικείμενο και ενα σωρό διοικητική δουλειά (επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ). "

-φυσικα και πρεπει να εχετε διδακτορικό κύριε ή κυρία για να διδάσκετε. είναι κάποια αβαρία αυτή που κάνετε; σε ΑΕΙ διδάσκετε όχι σε φροντιστήριο

όσο επίσης για τις δημοσιεύσεις, ερευνητικό έργο κλπ... κατά περίπτωση κύριε/κυρία μου... εσείς πιθανόν να έχετε... άλλοι όχι. λέκτορες όμως (η κατευθείαν επίκουροι πλεον) θέλετε να γίνετε ΟΛΟΙ...

 
@Δημητρης
31 Ιαν 2017 08:52

Mπορειτε καλλιστα να διαγωνιστείτε (μαζί με άλλους νέους αντίστοιχων προσόντων ) για θέσεις μέλους ΔΕΠ. Γιατί να ισχύει κατι διαφορετικό για εσάς;

 
Απρόσεκτος
30 Ιαν 2017 23:55

Μήπως θα πρέπει τα Ιδρύματα να προσδιορίζουν τα γνωστικά αντικείμενα που ενδιαφέρονται να καλύψουν και στη συνέχεια να καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση;
Αλλιώς πως θα γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος ότι κάποιο συγκεκριμένο Τμήμα ενδιαφέρεται να καλύψει θέση με το δικό του γνωστικό αντικείμενο έτσι ώστε να κάνει αίτηση.

 
teo_op
30 Ιαν 2017 23:47

πιστεύω όσοι έκαναν ήδη αίτηση να μην χρειαστεί να ξανακάνουν, κάτι τέτοιο συνάγεται από τη διάταξη.
αλλά, τα γνωστά, τι χες γιάννη'μ τι χα πάντα, όπως λέει και ο σοφός λαός.

 
George
30 Ιαν 2017 17:33

Συμφωνα με το Ζ θα πρεπει δηλαδη και οι νυν επικυρωσεις των ΑΕΙ που κατατεθηκαν με γενικες συνελευσεις τμηματων να κατατεθουν εκ νεου??? Ακομα μια ενδειξη του ερασιτεχνισμου της προσεγγισης του υπουργειου. Το περσινο καλοκαιρι τρεχανε υποψηφιους και τμηματα να καταθεσουν τα χαρτια τους αμεσα και τωρα οριζουν εκ νεου την διαδικασια. Ουδεν σχολιον, αλλα αναμενομενο και ενδεικτικο της συνολης εικονας της χωρας στην παρουσα φαση. Τσατρα-πατρα, οπως οπως και αντε να βγει και αυτο. Σαν δεν ντρεπομαστε λιγακι, λιγο επαγγελματισμος και σοβαροτης δεν βλαπτει.

 
ΕΔΙΠ
30 Ιαν 2017 17:15

Έχει ξεπεράσει και το στάδιο της κωμωδίας η υπόθεση των ΕΔΙΠ. Για εμάς που υπηρετούμε ήδη ως ΕΔΙΠ (ή ΕΕΠ αντίστοιχα) για πολλά χρόνια, έχουμε διδακτορικό, ερευνητικό έργο, αυτοδύναμες αναθέσεις, επίβλεψη πτυχιακών/διπλωματικών, συνεπίβλεψη σε διδακτορικά (χωρίς αυτό να φαίνεται πουθενά βέβαια), έχουμε γνωστικό αντικείμενο και ενα σωρό διοικητική δουλειά (επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ). Στην ουσία κάνουμε τη δουλειά των λεκτόρων χωρίς όμως δυνατότητα συμμετοχής ούτε στη ΓΣ και με 15% λιγότερα χρήματα. Θα γίνει κάτι με μας; Όλοι έχουν την δυνατότητα να γίνουν ΕΔΙΠ αλλά οι ήδη υπηρετούντες ΕΔΙΠ δεν έχουν καμία ελπίδα για τίποτα;;;

 
ΥΠ_ΕΔΙΠ19
30 Ιαν 2017 15:55

Ημέρα της μαρμότας. Ξανά πίσω η όλη διαδικασία από την αρχή. Όσες μετατάξεις δεν έχουν υπογραφεί λέει μα καμία δεν έχει υπογραφεί ( ή έχει ?).
Ακόμα για προσέξτε στο Ε κανένας περιορισμός από άλλη μετάταξη ( τι μου θυμίζει) ή από διορισμό !!!!! δηλαδή θεωρητικά ένας νεοδιοριζόμενος θα μπορεί να κάνει αίτηση ? Συγνώμη αλλά αυτά τα πράγματα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ γελοία.

 
ΦΡΟΥΔΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ
30 Ιαν 2017 15:49

Καλάαα!!! Με τον ρυθμό που κινούνται, ΘΑ βγούμε απ΄το ευρώ, ΘΑ γίνουν εκλογές, ΘΑ αλλάξει η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση ΘΑ άρει ό,τι έφερε η προηγούμενη και δε θα μας δέχεται και ο Trump σα μετανάστες, το κερ@τό μου μέσα!!

 
Δημητρης
30 Ιαν 2017 15:44

Κύριοι του Υπουργείου καλώς με τους ΕΔΙΠ, που πρόκειται να έρθουν.
Σε έναν κλάδο χωρίς καμιά εξέλιξη.
Με την εξέλιξη των παλαιών Εδιπ, τί γίνεται;;;
Με συναδέλφους του εξωτερικού που συνεργαζόμαστε (δημοσιεύσεις & προγράμματα) ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Εδιπ και ότι παίρνουμε 960 ευρώ.
Και εις άλλα με υγεία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ