ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το Σχέδιο Νόμου για τις Βιβλιοθήκες

Δημοσίευση: 30/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει , κατ αποκλειστικότητα, το Σχέδιο Νόμου για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις λοιπές δημόσιες Βιβλιοθήκες,  που  αναμένεται να κατατεθεί  από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα:

Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3149/2003 (Α’ 141),  προστίθενται δύο (2) εδάφια ως εξής:

« Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ) μπορεί να χρησιμοποιεί και τον ιστορικό της τίτλο «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η ΕΒΕ χρησιμοποιεί την επωνυμία "National Library of Greece (NLG)".

2. Οι παρ. 2 έως 4 του άρθρου 1 του ν. 3149/2003 αντικαθίστανται και προστίθεται παρ.5 , ως εξής:

«  2. Η ΕΒΕ εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Λεωφόρου Συγγρού 364, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), οι οποίες ανεγέρθηκαν με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος. Στην ιστορική έδρα της ΕΒΕ, στην Αθήνα, στο Μέγαρο που με δαπάνη των αδελφών Παναγή, Ανδρέα και Μαρή Βαλλιάνων κατασκευάστηκε στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Ιπποκράτους, Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας λειτουργεί μέρος των υπηρεσιών της.

3. Υπηρεσίες της ΕΒΕ μπορεί να λειτουργήσουν και σε άλλα κτήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, έχουν μισθωθεί ή παραχωρηθεί κατά χρήση στην ΕΒΕ.

4. Σκοπός της ΕΒΕ είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η οργάνωση, η περιγραφή και η διαφύλαξη στο διηνεκές Τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού και της πρόσληψής του διαχρονικά, καθώς και σημαντικών αντιπροσωπευτικών Τεκμηρίων της πνευματικής παραγωγής του ανθρώπου και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά, με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΒΕ ιδίως:

(α) Αναπτύσσει, διατηρεί και διαφυλάσσει Ειδικές Συλλογές οι οποίες περιλαμβάνουν Τεκμήρια: (αα) που δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στην Ελλάδα, καθώς και Τεκμήρια που δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στο εξωτερικό αλλά συνδέονται ή έχουν συνάφεια με τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας,  (ββ) που είναι αντιπροσωπευτικά της πνευματικής παραγωγής Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί συστηματικά την εγχώρια και διεθνή παραγωγή Τεκμηρίων και μεριμνά για την πρόσκτησή τους.

(β) Λειτουργεί ως το επίσημο Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο ψηφιακών δημοσιευμάτων, δεδομένων και μεταδεδομένων που παράγονται στη χώρα ή αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό. Στην ανωτέρω λειτουργία περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και η αρχειοθέτηση του παγκόσμιου ιστού (web archiving) ή άλλου τεχνολογικού περιβάλλοντος. Προς τούτο αναλαμβάνει, κατανέμει και συντονίζει σε εθνικό επίπεδο τις σχετικές δράσεις.

(γ) Λειτουργεί ως το Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο της χώρας και ειδικότερα: (αα) αναπτύσσει και συμμετέχει στη διαμόρφωση εθνικών βιβλιογραφικών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών της χώρας, (ββ) συντάσσει και δημοσιεύει την τρέχουσα και την παλαιότερη Εθνική Βιβλιογραφία, (γγ) συντάσσει και διαθέτει στις άλλες βιβλιοθήκες πρότυπες εγγραφές βιβλιογραφικής περιγραφής για τα ελληνικά δημοσιεύματα, (δδ) παρέχει διαρκή πληροφόρηση και υποστήριξη στις ελληνικές βιβλιοθήκες σε θέματα που αφορούν τη βιβλιογραφική περιγραφή, την τεκμηρίωση, τη διατήρηση, την ψηφιοποίηση και την μικροφωτογράφηση των συλλογών τους, (εε) παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και υλικό για την ελληνική εκδοτική παραγωγή που αφορά τον ελληνικό πολιτισμό και τη χώρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με άλλες εθνικές βιβλιοθήκες και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε προγράμματα διαδανεισμού.

(δ) Μεριμνά για την προαγωγή της παιδείας της έρευνας και της πολιτιστικής δημιουργίας στη χώρα, μέσα από την πολύμορφη, πολύπλευρη και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στη Συλλογή της.

(ε) Διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

(στ) Παρέχει υπηρεσίες δανεισμού, αναπτύσσοντας Ειδική προς τούτο Συλλογή.

(ζ) Διευκολύνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την πρόσβαση των χρηστών στο διεθνή χώρο της πληροφορίας.

(η) Λειτουργεί ως εθνικό κέντρο διεθνούς πρότυπης αριθμοδότησης δημοσιευμάτων (Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίων (International Standard Book Number - ISBN), Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN), Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Μουσικής (International Standard Music Number - ISNM)), άλλων έργων της διανόησης διεθνών ή κοινοτικών οργανισμών (Διεθνής Πρότυπος Προσδιοριστής Βιβλιοθηκών και συναφών Οργανισμών ( International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations - ISIL)) καθώς και δημιουργών (Διεθνές Πρότυπο Αναγνωριστικό Ονόματος (International Standard Name Identifier – ISNI)) πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας.

(θ) Οργανώνει υπό την ευθύνη της και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν βιβλιοθήκες της χώρας, βάσει συγκεκριμένων επί μέρους ρυθμίσεων, κριτηρίων και κανόνων που διαμορφώνονται προς τούτο.

ι) Αναπτύσσει και λειτουργεί την Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη η οποία συσσωρεύει, επεξεργάζεται, εμπλουτίζει, διασυνδέει και παρέχει ενοποιημένη πρόσβαση σε μεταδεδομένα ή και δεδομένα ψηφιακών τεκμηρίων της εθνικής πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

ια) Έχει την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο του συντονισμού των δραστηριοτήτων για την ηλεκτρονική πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο περιεχόμενο των τεκμηρίων, τα οποία δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στην Ελλάδα. Ιδίως η ΕΒΕ: αα) λειτουργεί ενοποιημένο εθνικό κατάλογο των προσβάσιμων τεκμηρίων από ΑμεΑ που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες της χώρας, ββ)ορίζει πρότυπα και συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες, συνεργαζόμενη με επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους σχετικούς φορείς για την παραγωγή και διάθεση από τις βιβλιοθήκες της χώρας προσβάσιμων τεκμηρίων για ΑμεΑ.

(ιβ) Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι διαμορφώνουν διεθνείς κανόνες και πολιτικές ή δραστηριοποιούνται στους τομείς της πληροφορίας και των Βιβλιοθηκών.

(ιγ) Συνεργάζεται σε θέματα βιβλιοθηκών με άλλους οργανισμούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό και συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

(ιδ) Προάγει και υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τη συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών της χώρας.

(ιε) Προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή με το σκοπό της δραστηριότητα.

5. Γ ια την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:

(α) Τεκμήριο: φυσική οντότητα οποιασδήποτε υπόστασης στην οποία έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες κάθε τύπου, μορφής και τεχνολογίας και οι οποίες μπορεί να εκληφθούν ως ενιαία μονάδα.

(β) Συλλογή: το σύνολο των Τεκμηρίων που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη και καταγράφονται στους καταλόγους της.

(γ) Ειδική Συλλογή: ομάδα Τεκμηρίων της Συλλογής τα οποία μπορεί να εκληφθούν ως ενότητα.

(δ) Διαδανεισμός: διαδικασία, σύμφωνα με την οποία μία βιβλιοθήκη ζητεί την προμήθεια ή προμηθεύει η ίδια σε άλλη βιβλιοθήκη Τεκμήρια.

(ε) Δίκτυο βιβλιοθηκών: ομάδα βιβλιοθηκών οι οποίες συνεργάζονται κατόπιν γραπτής συμφωνίας και προκαθορισμένων διαδικασιών, επιδιώκοντας να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σκοπό τους, όπως η κοινή πρόσκτηση, η οργάνωση και η πρόσβαση σε Τεκμήρια και πληροφορίες.

3. Το άρθρο 2 του ν. 3149/2003 (Α’ 141) αντικαθίσταται ως εξής:

Όργανα διοίκησης

1. Όργανα Διοίκησης της ΕΒΕ είναι το Εφορευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) και ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ). Τα όργανα διοίκησης της ΕΒΕ ορίζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

2. α) Το ΕΣ είναι επταμελές και αποτελείται από: αα) Έναν (1)  καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π.) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ.) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.) ή άλλου αντίστοιχου τμήματος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από το οικείο τμήμα ως εξής: Κατά την πρώτη συγκρότηση του ΕΣ το τακτικό μέλος των υπό στοιχείο αα΄ μελών υποδεικνύεται από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ο αναπληρωτής του από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ., στη δεύτερη συγκρότηση των υπό στοιχείο αα΄ μελών το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ. και ο αναπληρωτής του από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ., στην επόμενη συγκρότηση το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ. και ο αναπληρωτής του από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ούτω καθεξής, ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής όλα τα αντίστοιχα τμήματα στο ΕΣ. ββ) Έναν (1) Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο αυτού. γγ) Τρία (3) μέλη/προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εν γένει σημαντικό έργο στους τομείς του πολιτισμού και των επιστημών, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. δδ) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η εποπτεία της ΕΒΕ, που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του. εε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο των εργαζομένων στην ΕΒΕ, που συνέρχονται για το σκοπό αυτό ύστερα από σχετικό αίτημα του Τμήματος Βιβλιοθηκών της εποπτεύουσας Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) Η συγκρότηση του ΕΣ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο ΓΔ της ΕΒΕ συμμετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του ΕΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

γ) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των υπό στοιχεία αα΄ και γγ΄ της περιπτ. α΄ μελών είναι τετραετής , ενώ η θητεία των υπό στοιχεία ββ΄, δδ΄ και εε΄ της περιπτ. α΄  μελών είναι τριετής. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του ΕΣ μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά.

δ) Αν ένα τακτικό μέλος ή ο αναπληρωτής του ελλείπουν ή παραιτηθούν  αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε αν δεν παρίσταται σε τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις.

ε) Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ της ΕΒΕ είναι ασυμβίβαστη: αα) με την ιδιότητα του αντισυμβαλλομένου της ΕΒΕ με σύμβαση έργου ή προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, ββ) με την ιδιότητα του εν ενεργεία μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργού, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου, ή Βουλευτή, και γγ) με την ιδιότητα του μέλους επιτροπής ή ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί από φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα» .

στ) Το ΕΣ συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του, εντός δέκα ημερών από το ορισμό των μελών του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον τέσσερα μέλη του ή από το ΓΔ. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του.

ζ)  Η αμοιβή των μελών του ΕΣ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4354/2015 (Α΄ 176).

3. Το ΕΣ μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΒΕ, διαμορφώνει τη στρατηγική της και εποπτεύει τη λειτουργία της. Το ΕΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας της ΕΒΕ, καθώς και αξιολογεί την έκθεση υλοποίησης του,

β) εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΒΕ, που καταρτίζει ο ΓΔ,

γ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της ΕΒΕ,

δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλει ο ΓΔ,

ε) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΒΕ,
στ) εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης της ΕΒΕ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ζ) αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες, επιχορηγήσεις ή εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

η) εγκρίνει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που προωθούν την αποστολή της ΕΒΕ,

θ) προγραμματίζει και εισηγείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. την πρόσληψη προσωπικού,

ι) τοποθετεί, ύστερα από εισήγηση του ΓΔ, τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών,

ια) υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό σχέδιο Προκήρυξης για την επιλογή του ΓΔ,

ιβ) γνωμοδοτεί για την ανανέωση της θητείας του ΓΔ,

ιγ) το Ε.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει μερικές από τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή στο ΓΔ,

ιδ) έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της ΕΒΕ.

4. α) Η θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία (1) φορά. Η θητεία του απερχόμενου ΓΔ παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ΓΔ.   β) Ο ΓΔ της ΕΒΕ επιλέγεται ως εξής: αα) Με δημόσια προκήρυξη, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης του ΓΔ να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ΓΔ, καθώς επίσης και η μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΓΔ, καθώς και η αμοιβή του. ββ) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα ακόλουθα μέλη: i) Ένα (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του. ii) Ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του. iii) Τρία (3) μέλη του ΕΣ τα οποία υποδεικνύονται από αυτό. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν  από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής. γγ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που εκτιμάται με προφορική συνέντευξη και υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. δδ) Ως Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένας από τους τρεις (3) πρώτους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

γ) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: αα) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ββ) διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής, γγ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και καλή γνώση μίας (1) τουλάχιστον ακόμη ξένης γλώσσας, δδ) δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο δημόσιο ή τομέα.    

Συνεκτιμώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στη βιβλιοθηκονομία ή στην επιστήμη της πληροφορίας ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισμών, η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, καθώς και η συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή την επιστήμη της πληροφορίας που πιστοποιείται μεταξύ άλλων από δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων.

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  καθορίζονται οι αποδοχές του ΓΔ.

ε) Αν ο ΓΔ πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση όμοια με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η απόφαση αυτή ανατρέχει στο χρόνο λήξης της θητείας του.

5. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) διευθύνει την ΕΒΕ και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη επιστημονική και διοικητική λειτουργία της,

β) παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης πληροφορίας, ενημερώνει το ΕΣ και μεριμνά για την ανταπόκριση της ΕΒΕ σε αυτές,

γ) εισηγείται το Στρατηγικό Σχέδιο στο ΕΣ, μεριμνά για την εφαρμογή του, υποβάλει στο ΕΣ προς αξιολόγηση την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΒΕ,

δ) καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΒΕ, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το υποβάλει προς έγκριση στο ΕΣ και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του,

ε) εισηγείται στο ΕΣ: αα) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ββ) τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, γγ) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού, δδ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε.Σ.,

στ) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της ΕΒΕ, μεριμνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοποθετεί στις επιμέρους υπηρεσίες,

ζ) συγκροτεί επιτροπές και επιστημονικές ομάδες εργασίας, με συγκεκριμένα καθήκοντα, το έργο των οποίων κατευθύνει και συντονίζει,

η) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΒΕ,

θ) υποβάλλει προς έγκριση ετησίως έκθεση πεπραγμένων στο ΕΣ με απολογισμό και ισολογισμό της αντίστοιχης περιόδου,

ι) εκπροσωπεί την ΕΒΕ δικαστικώς και εξωδίκως,

ια) προβαίνει στην αγορά και πώληση ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών της ΕΒΕ, ύστερα από σχετική έγκριση του ΕΣ και του εποπτεύοντος Υπουργού,

ιβ) είναι εκκαθαριστής και διατάκτης δαπανών.

6. Όταν ο ΓΔ απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

7. Το ΕΣ ύστερα από αίτημα τουλάχιστον πέντε (5) μελών του μπορεί, με απόφαση του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και η οποία συνοδεύεται από ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, να εισηγηθεί στον Υπουργό την παύση του ΓΔ από τα καθήκοντά του, εφόσον η επί μακρόν συνεχιζόμενη πλημμελής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της ΕΒΕ. Για την παύση του ΓΔ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση του.

4. Το άρθρο 3 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

Στρατηγικό σχέδιο - Επιχειρησιακό σχέδιο

1. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους της ΕΒΕ για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.
 

2. Με φροντίδα του ΓΔ, το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΒΕ, όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από το ΕΣ, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Με την ολοκλήρωση της πενταετίας ο ΓΔ υποβάλλει στο ΕΣ συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση και η αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Ο ΓΔ, ύστερα από τις εισηγήσεις των προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΒΕ το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο ΕΣ. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει: α) τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε δραστηριότητας της ΕΒΕ και το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος, β) τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους, δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων».

5.  Μετά το άρθρο 3 του ν. 3149/2003 (Α’ 141), προστίθενται άρθρα 3Α, 3Β και 3Γ ως εξής:

«Άρθρο 3Α

Συλλογή και πρόσκτηση Τεκμηρίων

1. Η Συλλογή της ΕΒΕ και κάθε άλλη Ειδική Συλλογή της, χωροταξικά διακριτή ή μη, δημιουργείται και αναπτύσσεται με αγορές, ανταλλαγές, δάνεια, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και την υποχρεωτική κατά νόμο κατάθεση που προβλέπεται στην παρ. 2.

2. Ως προς την υποχρεωτική κατά νόμο κατάθεση, ο εκδότης ή ο συγγραφέας όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούται να καταθέτει στην ΕΒΕ τρία αντίτυπα Τεκμηρίων κάθε είδους και μορφής υλικού μέσου, όπως εντύπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, καθώς και ένα επιπλέον αντίτυπο Τεκμηρίου κάθε είδους και μορφής υλικού μέσου στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Επιπλέον, ο εκδότης ή ο συγγραφέας, όταν δεν υπάρχει εκδότης, καταθέτει στην ΕΒΕ και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων πέραν των εντύπων αντιτύπων και από ένα επιπλέον αναγνώσιμο, μη αλλοιώσιμο ηλεκτρονικό αντίτυπο, από το οποίο έχει παραχθεί, απαλλαγμένο τεχνολογικών περιορισμών. Για Τεκμήρια του διαδικτύου ελεγχόμενης πρόσβασης,  ο εκδότης ή ο παραγωγός ή ο διαθέτης υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ένταξή τους στο Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο ψηφιακών δημοσιευμάτων της ΕΒΕ και της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Τα αντίτυπα που έχουν συγκεντρωθεί στην ΕΒΕ από την κατάθεση σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 12 ανήκουν στην ΕΒΕ και διατίθενται με εισήγηση του ΓΔ και απόφαση του ΕΣ για ανταλλαγές με βιβλιοθήκες εντός ή εκτός Ελλάδος, ανάπτυξη δανειστικής συλλογής της ΕΒΕ ή αξιοποιούνται προς εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων του ίδιου εντύπου ή άλλης μορφής δημοσιεύματος, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη. Αν υπάρχει κοινή και ειδική έκδοση, η υποχρέωση προς κατάθεση αφορά δύο αντίτυπα της κοινής και σε ένα της ειδικής έκδοσης.

3. α) Στην ΕΒΕ περιέρχονται κατά κυριότητα με το ευεργέτημα της απογραφής βιβλία ή βιβλιοθήκες και κάθε συναφές υλικό: αα) που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο ύστερα από δικαστική ή άλλη απόφαση ή οποιαδήποτε δικαιοπραξία, ββ) που το Ελληνικό Δημόσιο παραδίδει στην ΕΒΕ για οποιοδήποτε λόγο, γγ) που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία καταργούνται και δεν προβλέπεται η τύχη της περιουσίας τους.

β) Η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποποιηθεί ή να παραλάβει μέρος των ανωτέρω κατά την κρίση της».

Διάρθρωση υπηρεσιών

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΕΣ της ΕΒΕ, καταρτίζεται ο "Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας" (Οργανισμός).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 54 του ν.4178/2013 (Α’ 174), όπως ισχύει.  2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΕΣ της, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΒΕ».

Πόροι – Οικονομική Διαχείριση

1. Οι πόροι της ΕΒΕ προέρχονται από:

α) την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) την επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,

γ) χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις από άλλες κρατικές υπηρεσίες και δημόσια νομικά πρόσωπα,

δ) έσοδα από συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα εθνικών και διεθνών οργανισμών,

ε) κληρονομίες με το ευεργέτημα της απογραφής, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες, ενισχύσεις και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων που συνιστώνται για την ενίσχυση της ΕΒΕ από υποστηρικτές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

στ) έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής της ΕΒΕ ή υλικού παραγωγής τρίτων για την προβολή της ΕΒΕ,

ζ) έσοδα από τη λειτουργία πωλητηρίων, για τη διάθεση αναμνηστικών και πολυτελών αντιγράφων από τη συλλογή χειρογράφων, παλαιών βιβλίων, πινάκων, χαρακτικών κλπ. της ΕΒΕ, καθώς και χαρτικών, γραφικής ύλης, ηλεκτρονικών μικροεξαρτημάτων κλπ.,

η) έσοδα από εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, θεατρικές, μουσικές ή άλλες παραστάσεις λόγου και τέχνης, καθώς και από παροχή ειδικών υπηρεσιών προς το κοινό και προς τρίτους και από τη χρήση χώρων της ΕΒΕ από τρίτους,

θ) έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε επιλεγμένους χώρους της ΕΒΕ,

ι) έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της ΕΒΕ, συμπεριλαμβανομένων οριοθετημένων χώρων των εγκαταστάσεών της για τη λειτουργία εστιατορίου, κυλικείου, βιβλιοπωλείου κ.λπ., καθώς και εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της.

ια) έσοδα από υπηρεσίες και λειτουργίες της ΕΒΕ, όπως η διεθνής πρότυπη αριθμοδότηση, οι υπηρεσίες κατάθεσης και χρονοσήμανσης φυσικών ή ηλεκτρονικών έργων της παρ.10 του άρθρου 12.

ιβ) έσοδα από προσωρινό δανεισμό ή διαδανεισμό Τεκμηρίων.

ιγ) έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς ή παραβίασης των κανόνων δανεισμού και χρήσης Τεκμηρίων, όπως ρητά ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΒΕ.

ιδ) έσοδα από κινητές αξίες και από οποιαδήποτε άλλη πηγή και αιτία».

6.   Το Βιβλιολογικό Εργαστήριο «Φίλιππος Ηλιού» περιέρχεται, λόγω δωρεάς, από το Μουσείο Μπενάκη στην ΕΒΕ, στην οποία λειτουργεί εφεξής ως εργαστήριο έρευνας για την κοινωνική ιστορία του βιβλίου και επικεντρώνεται στην καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου και 20ου αιώνα καθώς και στη δημιουργία σχετικής ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης.

Η δωρεά συντελείται από και δια της δημοσίευσης του παρόντος, από την οποία παραχωρούνται από το Μουσείο Μπενάκη στην ΕΒΕ αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου τα: α) πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου, υλικά και άυλα, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής περιουσίας του και β)  τα πάσης φύσεως πνευματικά δικαιώματα του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου Φίλιππος Ηλιού, εκτός από τα εκδοτικά δικαιώματα των ήδη εκδοθέντων βιβλίων και συλλογών, τα οποία παραμένουν στο Μουσείο.

Για τη δωρεά συντάσσεται κοινό πρακτικό που υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους της ΕΒΕ και του Μουσείου Μπενάκη, στο οποίο περιλαμβάνεται λεπτομερής έκθεση απογραφής του συνόλου των αντικειμένων που συγκροτούν το κατά το προηγούμενο εδάφιο αντικείμενο της δωρεάς.

Το σύνολο του παραχθέντος υλικού του Βιβλιογραφικού Εργαστηρίου, όπως έργα, βιβλία, συλλογές, καθώς και ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό, μεταφέρονται στην ΕΒΕ και εγκαθίστανται σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταφέρονται στην ΕΒΕ οι υφιστάμενες τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου Φίλιππος Ηλιού, καθώς και το προσωπικό που τις στελεχώνει. Για τη μεταφορά εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων βιβλιοθηκών

1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Συλλογές ή Ειδικές Συλλογές βιβλιοθηκών Ιερών Μητροπόλεων και Μονών, Δήμων, Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιωτών είναι δυνατό να δωρίζονται σε Δημόσια Βιβλιοθήκη, με πρόταση των αρμόδιων φορέων ή των κατόχων τους και απόφαση αποδοχής του οικείου ΕΣ. Οι Συλλογές ή οι Ειδικές Συλλογές αυτές ενσωματώνονται στη Συλλογή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στις οποίες δωρίζονται και τα Τεκμήρια που τις αποτελούν σηματοδοτούνται με ειδική σφραγίδα, η οποία αναγράφει το όνομα της βιβλιοθήκης από την οποία προέρχονται. Η δωρεά συντελείται χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής.»

2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
 «α) πρόκειται για σπάνια, πολύτιμα ή δυσεύρετα Τεκμήρια που εξυπηρετούν το σκοπό της Βιβλιοθήκης ή συμπληρώνουν τη Συλλογή της και διατίθενται με διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγεται δημοσίως».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Προϊστάμενοι στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων».

4. Το άρθρο 10 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 10

Δίκτυο Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες οφείλουν να εναρμονίζονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που διαμορφώνει η ΕΒΕ ως Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο της Χώρας, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών που συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού τους και του οποίου την οργάνωση, ευθύνη και συντονισμό έχει η ΕΒΕ.»

5. Όπου στα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του ν. 3149/2003 αναφέρεται ο όρος «Υλικό» αντικαθίσταται από τον όρο «Τεκμήριο».

6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3149/2003 προστίθεται η λέξη «Ειδικών» πριν από τη λέξη «Συλλογών».

7. Οι περιπτ. α΄ έως δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3149/2003 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 3Α, οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν δύο αντίτυπα κάθε είδους εντύπων που εκδίδουν στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

β) Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής καθορίζονται τα σχετικά με την κατάθεση και τη χρήση των οπτικοακουστικών και των ηλεκτρονικών εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

γ) Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη. Αν υπάρχει κοινή και πολυτελής έκδοση, η υποχρέωση για κατάθεση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης.

δ) Η παρ. 2 του άρθρου 3Α εφαρμόζεται αναλόγως και για την κατάθεση σε Δημόσια Βιβλιοθήκη παντός εν γένει υλικού που παράγεται στην έδρα κάθε Δημόσιας Βιβλιοθήκης ή στην έδρα ή την περιοχή κάθε Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης».

 

«4. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές του ορίζονται στο ύψος του βασικού μισθού του Γενικού Διευθυντή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης ή  κατ’ επιλογήν του, μπορεί να διατηρεί τις αποδοχές του εφόσον προέρχεται από το Δημόσιο ή φορέα που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α΄141) εφαρμόζεται και για τον πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών. Για την αποζημίωση των λοιπών μελών και του γραμματέως του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (Α΄ 176)».

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η θητεία του ΕΣ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ) που έχει συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρατείνεται για ένα (1) έτος ύστερα από την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3785/2009, οπότε αρχίζει η εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 για τη συγκρότηση του ΕΣ.  

2. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρατείνεται για ένα (1) έτος ύστερα από την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατά τα ανωτέρω.

3. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΒΕ εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1)  έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Έως την έκδοση του Οργανισμού της ΕΒΕ και την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται σε αυτόν, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος  προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΕΒΕ εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

5. Έως την έκδοση του Οργανισμού της ΕΒΕ η κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του ΓΔ.

6. Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΒΕ και για μεταβατικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος  από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται με απόφαση του ΕΣ.

7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ο χρόνος ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

 

Ετικέτες: 
Βιβλιοθήκες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.