Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κατατέθηκαν οι ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Δημοσίευση: 03/02/2017
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Διατάξεις  για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ περιλαμβάνει  το Σχέδιο Νόμου «σκούπα» του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού  Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση στη Βουλή.

Το Σχέδιο Νόμου επειδή έχει την ένδειξη του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ θα συζητηθεί σε τρεις συνεδριάσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής τη Δευτέρα και Τρίτη και την Πέμπτη θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Σχέδιο Νόμου

Ειδικότερα οι διατάξεις έχουν  ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις θεμάτων για τα Α.Ε.Ι.

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και οι  παρ. 3 και 4 του άρθρου 61 ν. 4415/2016 (Α΄159), επανέρχονται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος  του ως άνω νόμου.
 

2. Στην περιπτ.α΄ της παρ.28 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (Α΄ 141), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 4429/2016  (Α΄ 199),  η χρονολογία «2016» αντικαθίσταται με τη χρονολογία «2017».

β) Στην περιπτ.γ΄ της παρ.28 του άρθρου 13 του ν.3149/2003, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 4429/2016,  η χρονολογία «2016» αντικαθίσταται με τη χρονολογία «2017».

γ)  Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν.4429/2016.

3. Στην περίπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4429/2016  (Α΄ 199) μετά τη λέξη «διάταξη» και πριν από τη λέξη «του» προστίθενται οι λέξεις : «της παρ. 1».

4. α) Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Καθηγητές και οι αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για τριετή θητεία. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την παρέλευση της τριετούς θητείας τους μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την ανανέωση της θητείας τους για άλλη μια τριετία  ή τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19. Αν οι επίκουροι Καθηγητής δεν ασκήσουν καμία από τις ανωτέρω  δυνατότητες κατά την ως άνω αποκλειστική προθεσμία απολύονται. Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, οι επίκουροι Καθηγητές μονιμοποιούνται στη θέση την οποία κατέχουν. Εάν η κρίση για την ανανέωση της θητείας τους  ή τη μονιμοποίησή τους  ή  την εξέλιξή τους είναι αρνητική, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την ανανέωση της θητείας τους ή τη μονιμοποίησή τους ή την εξέλιξή τους μετά την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας τους οι επίκουροι Καθηγητές μπορούν να υποβάλλουν μετά την παρέλευση ενός έτους αίτηση για τη μονιμοποίηση ή την εξέλιξή τους.

β) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με τετραετή θητεία επίκουροι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την προβλεπόμενη στην περιπτ. α) αίτηση εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος  του παρόντος.

5. Το πρώτο εδάφιο της περιπτ. στ) της παρ. 5 το άρθρου 19 του ν. 4009/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας».

6. Στην παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών που καταρτίζονται και τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης καθηγητών, επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά εξάμηνο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στα ανωτέρω μητρώα εγγράφονται και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές. Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

7. Οι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67°) έτος της ηλικίας τους.

8. Στο τέλος του άρθρου 36 του ν.4009/2011 προστίθεται παρ.3 ως εξής:

«3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι.».

9. Οι περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, αντικαθίσταται  ως εξής:

«α. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. . Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη».

«γ. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει  το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης. Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα».

10. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του ν.4009/2011 οι λέξεις «,χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, με δυνατότητα επανεκλογής για μια (1) ακόμα θητεία,» .

11. Στην περίπτ. γ) της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν.4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής :

«Για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει ο περιορισμός της παρ.3».

12. Η περιπτ.α΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (Α΄195) με τίτλο «Φοιτητική μέριμνα - Υγειονομική περίθαλψη», αντικαθίσταται ως εξής:

« 1.    α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας».

13. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α` 163) , αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι.  καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) , το οποίο αποτελεί αυτοτελές μητρώο για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αυτό υλοποιεί».

14. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.3220/2004 (Α΄15) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα  για την εφαρμογή του άρθρου αυτού .

Στην περίπτωση δικαιούχων που  φοιτούν σε φορείς που εποπτεύονται από το  ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Πανεπιστήμια , ΤΕΙ , ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.)  η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών καθώς και η ενταλματοποίηση της δαπάνης πραγματοποιείται από τους φορείς αυτούς. Από τους ίδιους φορείς πραγματοποιείται η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη των ισχυουσών περί παραγραφής διατάξεων και με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την ενταλματοποίηση της δαπάνης  οι ανωτέρω φορείς  επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν σε δικαιούχους φοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών. Ειδικά για το έτος 2017 η  κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά πίστωσης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)».

15. α) Η συλλογή ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων και η μουσικολογική βιβλιοθήκη, τα οποία περιήλθαν στο Υπουργείο Πολιτισμού με δωρεά του Φοίβου Ανωγειανάκη (ν.1948/1991 Α΄ 83) και σήμερα κατέχονται από το «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη» όπως έχουν διαμορφωθεί βάσει σχετικής απογραφής (άρθρο 39 του ν. 4305/14 -Α΄ 237), περιέρχονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το ΕΚΠΑ καθίσταται  ειδικός και καθολικός διάδοχος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς την ανωτέρω περιουσία και οφείλει να τη διαχειρίζεται σύμφωνα με τους όρους της δωρεάς (ν.1948/1991), συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της επωνυμίας «Συλλογή Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας». Απαγορεύεται η μεταβίβαση της ως άνω περιουσίας σε τρίτον, πλην της επαναμεταβίβασής της με δωρεά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Στο ΕΚΠΑ παραχωρείται κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα το ακίνητο του Δημοσίου στην οδό Διογένους 1, Πλάκα, στην Αθήνα, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να συνεχίσει να εκτίθεται εκεί η παραπάνω συλλογή. Η παραχώρηση αυτή αίρεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

γ) Η  υποπερίπτ. η΄ της περίπτ. Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».

δ) Η  περίπτ. η΄ της παρ.1 του άρθρου 21 του π.δ. 104/2014  αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».

ε)  Η παρ. 2 του άρθρου 29 του π.δ. 104/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (στο εξής ΜΕΛΤ) εδρεύει στην Αθήνα και η λειτουργία του υποστηρίζεται από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Το Μ.Ε.Λ.Τ. απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης

β) Τμήμα Συντήρησης

γ) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης».

στ)    Η παρ. 3 του άρθρου 29 του π.δ. 104/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Το Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των συλλογών του Μουσείου.

β) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:

αα) Τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων.

ββ) Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών.

γγ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης.

γ) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:

αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων.

γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου.

δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου.

εε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

στστ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του.

ζζ) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου».

16. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. τα οποία, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κρίθηκε ότι συνδέονται με το οικείο Τ.Ε.Ι. με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καταλαμβάνουν, μετά από αίτησή τους, συνιστώμενες προς τούτο προσωποπαγείς θέσεις καθηγητών εφαρμογών για όσα από τα μέλη η αρχική σύμβαση αφορούσε θέση έκτακτου καθηγητή εφαρμογών ή εργαστηριακού συνεργάτη και επίκουρων καθηγητών για όσα από τα μέλη η αρχική σύμβαση αφορούσε θέση έκτακτου επίκουρου καθηγητή ή επιστημονικού συνεργάτη. Η πράξη διορισμού στις άνω θέσεις εκδίδεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης και ανατρέχει στον αναγνωρισθέντα με στο διατακτικό της δικαστικής απόφασης χρόνο. Με την πράξη διορισμού καθορίζεται και το γνωστικό αντικείμενο του αιτούντος.

17. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι καθηγητές και οι λέκτορες πλήρους απασχόλησης που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού υποχρεούνται μόνο στην τήρηση των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας».

Άρθρο 20
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Α.Ε.Ι.

1. Η περίπτ. α) του άρθρου 66 του ν. 4415/2016,  αντικαθίσταται ως εξής :

«α) Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. μόνιμοι και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, μπορούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του ν.4009/2011  κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατά ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων στην περιπτ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2817/2000 (Α’78) και στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α ́ 32), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει σχετικό με τα αντικείμενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι οι ανωτέρω υπάλληλοι, να έχουν εργαστεί ή να εργάζονται παρέχοντας εργαστηριακό έργο σε θεσμοθετημένα εργαστήρια, τομείς, κλινικές, μουσεία, σπουδαστήρια ή σε άλλες μονάδες εκπαίδευσης και έρευνας των τμημάτων και των σχολών των Α.Ε.Ι. για μια τουλάχιστον τριετία. Η παροχή του έργου αυτού βεβαιώνεται  από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής ή τον Διευθυντή του τομέα ή του εργαστηρίου ή της  κλινικής αντίστοιχα και ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία προσφέρθηκε το έργο. Η ένταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο άρθρο2 του π.δ. 117/2002 (Α' 99) διαδικασίες και μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ή Σχολής, ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος, και την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα μέλη της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. που έχουν εκλεγεί στα οικεία Α.Ε.Ι. το έτος 2008 και η πράξη διορισμού τους εκδόθηκε το έτος 2016 έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) υπό τις τασσόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προϋποθέσεις μετά τον απαιτούμενο για τη μονιμοποίησή τους χρόνο.  

3. Όσα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. απέκτησαν πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) μετά την έναρξη ισχύος του ν.  4235/2014 (Α’ 32) εξομοιώνονται αυτοδικαίως με τα μέλη της ίδιας κατηγορίας (Ε.Τ.Ε.Π. - Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. που απέκτησαν αυτόν τον τίτλο σπουδών πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, έπειτα από την υποβολή αίτησης του μέλους των ανωτέρω κατηγοριών του προσωπικού και απόφαση που λαμβάνεται με την περίπτ.  γ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄83) από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

4. α) Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των  προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α` 195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, και της σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικώς:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτ. α’  επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα. β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός. γ) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ανά περίπτωση που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για την ανωτέρω απόφαση η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αν  υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.

Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών .

Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. . Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδικαίως σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και όσες διατάξεις αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π των Α.Ε.Ι.

Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του».

β) Η διάταξη της περίπτ. α’ καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος  αιτήσεις μετάταξης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση, και για τις οποίες με ευθύνη των οικείων Α.Ε.Ι. πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.  Για τις ίδιες αιτήσεις οι εκδοθείσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις αποδέσμευσης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης. 

Άρθρο 21
Αυτοχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα

1. Στο τέλος της περίπτ. κστ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της 33/27-12-2006 (Α΄ 280) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται η εξής φράση :
«ή για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς».

2. Η περίπτ. κζ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της 33/27-12-2006 (Α΄ 280) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής :

«κζ) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων , καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών».

3. Κατά τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου προηγούμενη απασχόληση.

Άρθρο 22
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές.

2. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπηρετούντες στο διδακτικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. στις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.1233/1981 (A’ 306) όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο εδάφιο της παρ. Α.2 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4286/2014 (Α’ 194) , μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους σε μια από τις βαθμίδες της παρ. 1  με αίτησή τους στην οποία ορίζεται και το γνωστικό αντικείμενο το οποίο θεραπεύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και η βαθμίδα στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Η ένταξη γίνεται ύστερα από ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία προβλέπονται για την εκλογή  σε θέση αντίστοιχης βαθμίδας των καθηγητών των Α.Ε.Ι.  Για το σκοπό αυτό συγκροτείται ειδική επταμελής επιτροπή κρίσης η οποία συγκροτείται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας και αποτελείται από καθηγητές ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου και ίσης ή ανώτερης βαθμίδας απ’ αυτήν για την οποία ζητείται η κρίση, οι οποίοι επιλέγονται από το μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195). Η επιτροπή κρίσης ύστερα από ουσιαστική αξιολόγηση με βάση τα υφιστάμενα για τα Α.Ε.Ι. κριτήρια προτείνει την ένταξη ή μη καθώς και τη βαθμίδα ένταξης του αιτούντος, ο οποίος διορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μεταφέροντας την τυχόν υφιστάμενη μονιμότητά του στη νέα θέση ένταξής του. Οι διατάξεις που διέπουν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που εντάσσεται στις ως άνω βαθμίδες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στις βαθμίδες αυτές. Εάν η κρίση είναι αρνητική, ο αιτών δύναται να ζητήσει επαναξιολόγηση για ένταξη μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους. Σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης για ένταξη σε βαθμίδα καθηγητή, παραμένει στην προηγούμενη θέση του, η οποία μετατρέπεται αυτοδικαίως σε προσωρινή μόνιμη θέση, μέχρι τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία. Στην τελευταία περίπτωση, oι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές (μισθοδοσία, επιδόματα και αποζημιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που παραμένει σε προσωρινή μόνιμη θέση, εξακολουθούν να ισχύουν. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση που μέλος του υπηρετούντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διδακτικού Προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 1233/1981 όπως ισχύει, δεν ζητήσει την ένταξη σε βαθμίδα καθηγητή.

3. Οι θέσεις των ενταχθέντων σε βαθμίδες καθηγητών κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνυπολογίζονται στις θέσεις καθηγητών που συνιστώνται σύμφωνα με την περίπτ. α της παρ.  4 του άρθρου 3 του ν.2194/1994 (Α’ 34).

4.  Οι ενταχθέντες σε βαθμίδες καθηγητών και οι τυχόν παραμένοντες σε προσωρινή μόνιμη θέση Διδακτικού Προσωπικού συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής, η οποία έως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης με την έκδοση των προβλεπομένων από το άρθρο 3 του ν.2194/1994 (ΦΕΚ Α’ 34) προεδρικών διαταγμάτων ασκεί τη διοίκηση της σχολής  και εκλέγει τον κοσμήτορα και αναπληρωτή κοσμήτορα.

Άρθρο 25
Ρύθμιση θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν.3328/2005 (Α΄80), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού» προστίθεται η φράση «και κινηματογράφου».  

2. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν.3328/2005 (Α΄80), όπως ισχύει, μετά τη φράση «διδακτορικό δίπλωμα μουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού» προστίθεται η φράση «και κινηματογράφου».  

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)  αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Δ.Σ. συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής».

 

Σχόλια (16)

 
Εεπ/εδιπ
03 Φεβ 2017 13:25

Επομενως ολοι μπορουν να γινουν εεπ και εδιπ...οι εεπ και οι εδιπ απο την αλλη δεν μπορουν να γινουν κατι αλλο.... πολυ δικαιο....

 
Ntropi
03 Φεβ 2017 15:36

"Eντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπηρετούντες στο διδακτικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. στις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.1233/1981 (A’ 306) όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο εδάφιο της παρ. Α.2 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4286/2014 (Α’ 194) , μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους σε μια από τις βαθμίδες της παρ. 1 με αίτησή τους στην οποία ορίζεται και το γνωστικό αντικείμενο το οποίο θεραπεύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και η βαθμίδα στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν."

ΝΤΡΟΠΗ ΚΥΡΙΟΙ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ!!!!!!!!!!

 
ΕΕΠ
03 Φεβ 2017 16:54

Είναι ντροπή να αγνοούνται επιστήμονες ΕΕΠ και ΕΔΙΠ με προσόντα και να μην τους δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης με την λεκτοροποίησή τους. Ουσιαστικά τους αφαιρεί το κίνητρο για βελτίωση καθώς βλέπουν πως όσο και αν εργαστούν δεν υπάρχει η περίπτωση να προχωρήσουν. Κρίμα...

 
@ΕΕΠ
03 Φεβ 2017 17:37

Οι κλειστές διαδικασίες ζουν και βασιλεύουν!!! Κοίτα τι γίνεται στην ΕΣΔΥ!!! Οι ήδη υπηρετούντες ΕΔΙΠ/ΕΕΠ είναι τα μεγαλύτερα κορόιδα καθώς και με ανοιχτές διαδικασίες μπηκαν...μονιμοποιήθηκαν μετά από κρίση...και τώρα βλέπουν τους πάντες να ΕΔΙΠοποιούνται....

 
ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
03 Φεβ 2017 21:32

Υπάρχουν ήδη υπηρετούντα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, τα οποία πέρασαν διαδικασίες εκλογής αντίστοιχες των μελών ΔΕΠ και αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί να γίνει ΕΔΙΠ και ΕΕΠ με όλους τους πιθανούς τρόπους...Το Υπουργείο θα πρέπει άμεσα να διορθώσει αυτή την τεράστια αδικία δίνοντας τη δυνατότητα κάποιου είδους εξέλιξης στα νυν υπηρετούντα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ... ίσως όπως αναφέρθηκε παραπάνω με μια αντίστοιχη διάταξη σαν αυτή της ΕΣΔΥ Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει...πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα αυτή η αδικία...Οι οργανωμένοι σύλλογοι ΕΔΙΠ και ΕΕΠ πρέπει να αντιδράσουν άμεσα...

 
Γεώργιος ΕΔΙΠ
04 Φεβ 2017 01:01

Νομίζω ότι το άρθρο 19 παρ 1 μιλάει για λεκτοροποιηση αν κατάλαβα σωστα

 
Edipaki
04 Φεβ 2017 10:32

Όχι. Αναφερεται στα δύο εδάφια που αφορούν υφισταμενους λεκτορες

 
@ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
04 Φεβ 2017 11:15

Εκτός από την ΕΣΔΥ υπάρχει και η άλλη διάταξη που κάνει ΕΠ στα ΤΕΙ κάποιους πάλι χωρίς καμία κρίση!!! Το συμπέρασμα είναι ότι μόνο οι παλιοί ΕΕΔΙΠ (που έγιναν ΕΔΙΠ/ΕΕΠ) απαγορεύεται να εξελιχθούν. ΝΤΡΟΠΗ!!!!

 
επίμαχο εδάφιο
04 Φεβ 2017 11:21

Δυστυχώς το επίμαχο εδάφιο που μιλούσε για τη λεκτοροποίηση των μελών ΕΔΙΠ/ΕΕΠ δεν επανέρχεται σε ισχύ... Μόνο το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 61 ν. 4415/2016 (Α΄159), επανέρχονται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου...
Ας επιβεβαιώσει και κάποιος συνάδελφος αλλά...δυστυχώς φαίνεται ότι τα νυν υπηρετούντα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ δεν μπορούν να ελπίζουν σε τίποτα...

 
YP_EDIP19
04 Φεβ 2017 12:32

Όταν αναφέρεστε, ορισμένοι, ότι ο καθένας μπορεί να γίνει ΕΔΙΠ και ειδικά οι καθηγητές και οι δάσκαλοι με κλειστές διαδικασίες προσέξτε τι λέτε.
Οι νυν ΕΔΙΠ θέλουν με κάποιον τρόπο να εξελιχθούν σε ΔΕΠ δηλαδή να πάρουν μία θέση σε βαθμίδα που δεν υπάρχει και να γίνει μια διαδικασία εξέλιξης τους σε Λέκτορα (μόνιμο) ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε Μόνιμο Επίκουρο κλπ.
Δεν θέλουν να μεταταχθούν από την Α/μια και Β/μια εκ/ση εκπαιδευτικοί σε θέση ΕΔΙΠ γιατί λέει ότι θα κριθούν με κλειστές διαδικασίες. Προσέξτε δύνεται η δυνατότητα σε όλους που έχουν τα απαραίτητα προσόντα Λέκτορα να μεταταχθούν σε ΕΔΙΠ αφού κριθούν (ή να συγκριθούν ενδεχομένως και με άλλους ιδίων προσόντων). Η πρόσκληση όπως ήταν στον παλιότερο νόμο δεν υποχρέωνε τη Σχολή να δεχθεί κανένα αν δεν πληρούσε τα προσόντα που βάζει αυτή αλλά και το υπουργείο να υπογράψει την μετάταξη αν υπάρχει ανάγκη στην βαθμίδα αναχώρησης.
Συμφωνώ ότι υπάρχουν ΕΔΙΠ με προσόντα καλύτερα και από καθηγητή Α' Βαθμίδας, θα μπορούσε ο νομοθέτης να δίνει την δυνατότητα στο τμήμα να ανοίγει θέση επίκουρου στο γνωστικό αντικείμενο του ΕΔΙΠ αλλά με ανοικτή προκήρυξη χωρίς φυσικά σε δυσμενή κατάληξη ο ΕΔΙΠ να χάνει την θέση του.

 
K. G.
04 Φεβ 2017 15:46

@ΑΜΕΣΗ ΡΎΘΜΙΣΗ
Συμφωνώ απόλυτα, άμεση ρύθμιση για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ. Εξέλιξη σε Λέκτορες στα Πανεπιστήμια και εξέλιξη σε Επίκουρους στα ΤΕΙ, για να προτιμήσουν και κάποιοι τα ΤΕΙ.

 
@
04 Φεβ 2017 16:12

Γεώργιε ΕΔΙΠ δεν κατάλαβες καλά... Το 1ο και 2ο εδάφιο της παρ. 2 αναφέρεται στην εξέλιξη των υφιστάμενων μονίμων λεκτόρων, η υπόλοιπη παράγραφος 2 αναφέρεται σε λεκτοροποίηση και δεν περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις.

 
@YP_EDIP19
04 Φεβ 2017 21:53

Αγαπητέ πρόσεχε τι λες. Η μετάταξή σας δεν είναι κρίση. Δεν υπάρχει κανένα εκλεκτορικό όπως γι αυτούς που έγιναν ΕΔΙΠ σύμφωνα με την τυπική διαδικασία. Η τριμελής επιτροπή δεν είναι εκλεκτορικό!!! Επίσης, εσύ ενδεχομένως ήδη να έχεις πάρει μια μετάταξη (απο τη β βαθμια στην α βαθμια), τώρα παίρνεις δεύτερη μετάταξη και μάλιστα χωρίς κανέναν περιορισμό σε σχέση με την προηγούμενη. Τις ανοιχτές προκηρύξεις για τις οποίες μιλάς τις βλέπουμε στην περίπτωση της ΕΣΔΥ και των ΕΠ των ΤΕΙ όπως προαναφέρθηκε. Γιατί εκεί κανείς δε μιλάει;;;

 
Φοιτητής ΤΕΙ
05 Φεβ 2017 11:09

Όπως ήτανε αναμενόμενο ούτε αναφορά στην μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών..
Να μου πεις, εδώ δεν γίνεται αναφορά από αυτούς που το προτείναν εξαρχής!!
κ.κ. Πρόεδροι των ΤΕΙ το ξεχάσατε?

 
JK
05 Φεβ 2017 11:18

@YP_EDIP19
Το ότι θα φτάναμε να νουθετείς εσύ για το πως θα εξελιχθούν οι ΕΔΙΠ πραγματικά ξεπερνάει κάθε φαντασία....Δεν έχεις εκλεγεί, δεν έχεις περάσει κρίση για να μονιμοποιηθείς, θα γίνεις ΕΔΙΠ από μια....τριμελή επιτροπή και παρ΄ολ΄αυτά δίνεις και συμβουλές...Τι άλλο να πει κανείς...

 
Hhg Jhhu
05 Φεβ 2017 20:56

Θέλω να σας πω ότι τα εδάφια δεν ορίζονται αυθαίρετα σε ένα νόμο ανάλογα με το νόημα η τις τέλειες ή παράγραφος 2 είναι ένα ενιαίο κείμενο. Ας το προσέξουμε αυτό.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ