ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στη Βουλή η διάταξη για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ στα ΑΕΙ

Δημοσίευση: 03/02/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα διάταξη για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στα ΑΕΙ που ήδη έχουν “παγώσει” με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, (Διαβάστε εδώ)  περιλαμβάνει  το Σχέδιο Νόμου «σκούπα» του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού  Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση στη Βουλή.

Το Σχέδιο Νόμου επειδή έχει την ένδειξη του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ θα συζητηθεί σε τρεις συνεδριάσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής τη Δευτέρα και Τρίτη και την Πέμπτη θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Σχέδιο Νόμου

Ειδικότερα η διάταξη , έχει ως εξής:

4. α) Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των  προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α` 195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, και της σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικώς:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτ. α’  επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα. β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός. γ) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ανά περίπτωση που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για την ανωτέρω απόφαση η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αν  υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.

Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών .

Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. . Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδικαίως σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και όσες διατάξεις αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π των Α.Ε.Ι.

Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του».

β) Η διάταξη της περίπτ. α’ καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος  αιτήσεις μετάταξης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση, και για τις οποίες με ευθύνη των οικείων Α.Ε.Ι. πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.  Για τις ίδιες αιτήσεις οι εκδοθείσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις αποδέσμευσης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης.

Ετικέτες: 
Μετατάξεις

Σχόλια (4)

 
κάποιος
06 Φεβ 2017 16:00

@teo_op
Ναι η αλλαγή είναι μικρή, ουσιαστικά μόνο καθυστέρηση προκαλεί στην διαδικασία, αν και φαντάζομαι ότι εφαρμόζεται όπου υπήρξε διαφωνία τμήματος/σχολής.
@Μετατάξεις
Λογικά ο νομοθέτης επέλεξε αυξημένα τυπικά προσόντα σε σχέση με αυτά των ΕΔΙΠ (αν και πολλοί ΕΔΙΠ έχουν και διδακτορικό) ώστε να μην γίνει κατάχρηση της διάταξης με αμφιβόλου αξίας μεταπτυχιακά κτλ. αλλά και για να υπάρχει αντιστοιχία αριθμού μετατάξεων-θέσεων και αναγκών. Φυσικά σε ότι αφορά την αξία, το ίδιο ισχύει και για τα διδακτορικά, όπως και με οτιδήποτε άλλο, αλλά επιβάλλοντας υψηλά τυπικά προσόντα δεν μπορούν να υπάρξουν διαμαρτυρίες (παρ' όλα αυτά υπήρξαν, η λογική του να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα όπως αναφέρθηκε σε αλλά σχόλια) . Οι αποσπάσεις σε φορείς βέβαια είναι άλλη διαδικασία, σίγουρα είναι για μονο ενα έτος?

@Αναστάσιος
Σε ότι αφορά το γνωστικό αντικείμενο η απαίτηση για συνάφεια υπήρχε και στον προηγούμενο νόμο και είναι λογικό ότι το κάθε τμήμα θα έχει δικαίωμα αποδοχής ή όχι μιας αίτησης, τα ΑΕΙ είναι αυτοδιοίκητα. Το πώς γίνεται χρήση αυτής της δικαιοδοσίας τους βέβαια είναι μεγάλο θέμα. Όμως οι μετατάξεις δεν μπορούν να γίνουν αυτόματα, πρέπει να υπάρχουν πραγματικές ανάγκες και αυτό μόνο τα ΑΕΙ μπορούν να το αποφασίσουν.
Από την άλλη βέβαια εφ' όσον κάποιος μπορεί να κάνει πολλές αιτήσεις αν εάν τμήμα δεν αποδέχεται την αίτηση γιατί να μην δοκιμάσει αλλού?
Σε τελική ανάλυση υπάρχουν ανάγκες στην τριτοβάθμια, και αυτές δεν περιορίζονται σε ένα τμήμα.

 
Αναστάσιος Κουτσούκος
05 Φεβ 2017 01:29

Η παγίδα λέγεται γνωστικό αντικείμενο που η κάθε συνέλευση Τμήματος μπορεί να πει οτι ο τάδε δήθεν δεν έχει ίδιο ή σχετικό αντικείμενο....
Αυτές οι εκέ των υστέρον αλλαγές και μετά την υποβολή αιτήσεων είναι αντισυνταγματικές......
όλα γλινο4νφαι για να προωθηθούν οι ημρτεροι

 
Μεταταξεις
04 Φεβ 2017 12:38

Ειναι απαραδεκτο να κάνουν ειδικη προβλεψη για οσους εχουν διαδακτορικα ,ενω για οσους εχουν μεταπτυχιακα και καλυπτουν θεσεις κενες απο δεπ σε τμηματα και εχουν διδακτικη εμπειρια διετιας με παρουσιασεις σε συνεδρια αρθων ,να μην προβλεπουν την εκδοση μιας αποφασης που να μπορουν να αποσπωνται για 3 τουλαχιστον ετη αντι καθε ετους !!Αν οι αναγκες ενος πανεπιστημιου δεν καλυπτονται απο ατομα που κατεχουν διδακτορικα το λιγοτερο που θα μπορουσαν να κανουν θα ηταν να παρατεινουν για 3 ετη οσους αποδεδειγμενα εχουν διετες διδακτικο εργο σε τομεις που δεν θεραπευονται με Δεπ ,Εδιπ και εφοσον εχουν παρουσιασει σε συνεδρια εργασιες πανω στο διδακτικο τους αντικειμενο!!Δ

 
teo_op
04 Φεβ 2017 12:32

ουσιαστικά η διαδικασία δεν αλλάζει, μια από τα ίδια, αντί Κοσμητεία η Συνέλευση, ποια η διαφορά δηλ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ