Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

Δημοσίευση: 20/03/2017
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τις προϋποθέσεις  άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων.

Ειδικότερα:

Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων απαιτείται:

α. Πτυχίο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής, ή

β. Πτυχίο του τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Ερ- γαστηρίων της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο προς το ανωτέρω ή

γ. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων της ημεδαπής ή

δ. Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό- ντων Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων του Συμβουλί-ου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Α ́ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρμόδια αρχή - Υποβολή δικαιολογητικών

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ορίζεται η κατά τόπους Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.

2. Ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει το επάγγελμα καταθέτει στη Δ/νση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχίας) αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων αναγνωρισμένου ως ισότιμου από το αρ- μόδιο ΤΕΙ ή πτυχίου εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκ- δοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

β. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποπέσει σε αδικήματα για τα οποία προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος κατ ́ άρθρο 3 παρ. 1 α του παρόντος.

δ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

ε. Παράβολο δημοσίου ταμείου 7,63 €.

στ. Παράβολο χαρτοσήμου 29,35 €.

ζ. Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους της Ε.Ε. (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 (Α ́ 85) ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν. 4071/2012 (Α ́ 85)) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 (Α ́ 80)) ή δελτίο διαμονής μέλους οικογέ- νειας Έλληνα/ίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσω- ποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 του ν. 4251/2014) ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του ν. 4251/2014) ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014) ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρο 114 του ν. 4251/2014) ή δεκαετής άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014).

3. Η αρχή δύναται εντός τριών μηνών από τη λήψη της αναγγελίας να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος

1. Η άσκηση του επαγγέλματος απαγορεύεται προσωρινά με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Καταδίκης για κακούργημα ή πλημμέλημα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, για έγκλημα κατά των ηθών και λιποταξία.

β) Στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων λόγω ποινικής καταδίκης ή

γ) Θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

Η προσωρινή απαγόρευση, που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, επιβάλλεται για παραβάσεις της παραγράφου 1 α ́ του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου των παραβάσεων αυτών, στην περίπτωση δε στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων ή θέσης σε δικαστική συμπαράσταση για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή ή η θέση σε δικαστική συμπαράσταση.

2. Οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος επιτρέπεται και η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σε περίπτωση:

α. αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 α' του παρόντος άρθρου,

β. παράβασης του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος ήτοι άσκησης καθηκόντων καθ’ υπέρβαση ή παράβαση των καθορισθέντων επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος

1. Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος,  παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα καθορισθέντα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από το π.δ. 163/1996(118 Α ́) «Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

2. Η εποπτεία του έργου του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ως ελεύθερου επαγγελματία αποτελεί έργο των αρμοδίων Περιφερειών. Κατά την άσκηση της εποπτείας πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και του ιδιωτικού απόρρητου.

Τήρηση Μητρώου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος ηλεκτρονικά μητρώα, στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις, αντίγραφα των οποίων κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean