Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρέμβαση της ΠΕΣΣ στην Ημερίδα για την επιλογή στελεχών

Δημοσίευση: 26/03/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο επιλογής σταθερό, αξιόπιστο, έγκυρο, δίκαιο και αξιοκρατικό,  το οποίο θα προκύψει μετά από ειλικρινή διάλογο τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων.

Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) Γιώργος Αλεξανδράτος, μιλώντας στην   Επιστημονική Ημερίδα,  με θέμα: «Επιλογή Στελεχών στην Εκπαίδευση: ∆ημοκρατική ή Τεχνοκρατική Ανασυγκρότηση; ∆ίλημμα Ουσίας ή Άνευ Σημασίας;»που συνδιοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Πολιτική & ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης» (ΕΠ∆Ε) του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Επιστημονική Εταιρεία Οργάνωσης & ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης (ΕΟ∆Ε).

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΓΡΑΠΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΣ

Ως Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές για την Πρόσκληση να συμμετάσχουμε στη σημερινή  Ημερίδα.

Σχετικά  με το πλαίσιο επιλογής στελεχών,  η   Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) τονίζει  ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο επιλογής σταθερό, αξιόπιστο, έγκυρο, δίκαιο και αξιοκρατικό,  το οποίο θα προκύψει μετά από ειλικρινή διάλογο τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων,   ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους  με τους οποίους  θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση ευθύνης, δηλαδή θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων, χωρίς αιφνιδιασμούς,  το πλαίσιο  υπηρεσιακής εξέλιξής του.

Ειδικότερα,  θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι στη χώρα μας κάθε τέσσερα περίπου χρόνια είχαμε ένα νέο πλαίσιο επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης   (μνημονεύουμε: Ν. 1566/1985 και ΠΔ 75/1986 - Ν.1824/1988 – Ν. 2043/1992 – ΠΔ 398/1995 – ΠΔ 25/2002 – Ν. 3467/2006 – Ν. 3848/2010 - Ν. 4327/2015 και  Ν. 4369/2016, όπως παρατηρήσατε υπήρξαν 10 Νόμοι ή Προεδρικά Διατάγματα στη διάρκεια 32 ετών) ενώ, επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια ανατράπηκε η σειρά επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης που ήταν: Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

Η παραπάνω κατάσταση έρχεται σε καταφανή αντίθεση προς την ύπαρξη σταθερού και αμετάβλητου νομικού πλαισίου επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας αποτελεί η Κύπρος, η οποία από το 1976 έως σήμερα, δηλαδή για  διάστημα πλέον των 40 χρόνων, διαθέτει ένα σταθερό σύστημα επιλογής στελεχών, στο οποίο έχουν εισαχθεί μόνο μικρής κλίμακας βελτιώσεις.

Όπως περισσότερες φορές έχουμε επισημάνει, όσοι Σχολικοί Σύμβουλοι επελέγησαν με το Ν. 3467  κατά το έτος 2007 και εξακολουθούν να υπηρετούν σήμερα, πέρασαν εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ το 2007, επανεξελέγησαν με άλλα κριτήρια το 2011, με το Νόμο 3848, στη συνέχεια δε παρακολούθησαν υποχρεωτικά ειδική πιστοποιημένη επιμόρφωση στο ΕΚΔΔΑ επί ποινή απώλειας της θέσης τους σε περίπτωση αποτυχίας και το 2014 αξιολογήθηκαν με το Π.Δ. 152/2013.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν το ερώτημα που θέσαμε και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στις 9 Φεβρουαρίου 2016, και παροτρύνουμε προς σχετικό προβληματισμό: ποια άλλα στελέχη του δημοσίου τομέα έχουν επιλεγεί μέσα από τέτοιες διαδικασίες;  

Στο σημείο αυτό επαναφέρω  τον προβληματισμό που έθεσε, μεταξύ άλλων, στην κεντρική του ομιλία ο καθηγητής κ. Παπακωνσταντίνου ότι πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της επανάκρισης των στελεχών εκπαίδευσης, προφανώς μετά από την αποτίμηση του έργου της θητείας τους.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ήδη υπηρετούντα Στελέχη Εκπαίδευσης, αλλά και οι νέοι υποψήφιοι, όπου και αν υπηρετούν, για την ανανέωση της θητείας τους κρίνονται εκ του μηδενός, χωρίς να αποτιμάται το έργο τους.

Η ΠΕΣΣ πιστεύει,  και έχει καταθέσει σχετικό Υπόμνημα στον Υπουργό Παιδείας (8-3-2016),  ότι οι βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου επιλογής, που δεν θα πρέπει να περιέχει διατάξεις αναδρομικού χαρακτήρα,  θα πρέπει, μεταξύ άλλων,  να  διασφαλίζουν:

1.  Την Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών, με αποτίμηση/μοριοδότηση όλων των σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, επιμορφώσεων, συγγραφικού, επιστημονικού και επιμορφωτικού έργου με δίκαιη αναλογική αποτίμηση κάθε επιμέρους στοιχείου. Το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική μοριοδότηση, σε ποσοστό όχι μικρότερο του 50%. Η αποτίμηση του επιστημονικού και του συγγραφικού έργου θα πρέπει να γίνεται από αρμόδια επιτροπή Πανεπιστημιακών, είτε Συμβούλων Α΄ του ΙΕΠ.

2.  Την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την αρχαιότητα και κυρίως από την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, με αποτίμηση ανάλογη της σημαντικότητας της θέσης και της εξ αυτής απορρέουσας ευθύνης, σε ποσοστό, τουλάχιστον, 30%.

3.  Την αποτίμηση της προσωπικότητας του  εκπαιδευτικού μέσα από αδιάβλητη δομημένη, σε συγκεκριμένους άξονες συνέντευξη, η οποία πρέπει να προηγείται κάθε άλλης διαδικασίας και να προσμετράται σε ποσοστό 20%.

Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια μικρή τοποθέτηση στην αναφορά που έγινε προηγούμενα από τον κ. Κοτσυφάκη για την συμβολή των Σχολικών Συμβούλων στο θέμα της σχεδίασης και της εφαρμογής της θεματικής εβδομάδας.

Μας αδικεί αυτή η αναφορά καθόσον για το θέμα αυτό ως Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων αναφέραμε με επιστολή μας, με ημερομηνία  28 Ιανουαρίου 2017, ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση αυτές οι δραστηριότητες, επισημάναμε παράλληλα δυσλειτουργίες και τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της και τελειώσαμε την συγκεκριμένη επιστολή με την  ξεκάθαρη στήριξη, αναφέροντας αυτολεξεί: «Οι  Σχολικοί  Σύμβουλοι, όπως πάντα, θα πράξουν το καθήκον τους, στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες για να υπερβούν τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις εγκυκλίους».
Εμείς, λοιπόν, παρότι δεν είμαστε στους αποδέκτες της εγκυκλίου – ίσως από λάθος -  στηρίξαμε όλο το εγχείρημα και πάντα, ως Σχολικοί  Σύμβουλοι, προωθούμε τις εκπαιδευτικές πολιτικές, ενώ άλλοι  αντίθετα  καλούσαν παράλληλα τους εκπαιδευτικούς να μην τις εφαρμόσουν.

Εξάλλου, γνωρίζουμε όλοι ότι μία εκ των βασικών λειτουργιών μας, ως Σχολικοί  Σύμβουλοι,  μάλιστα στο  καθηκοντολόγιο είναι η πρώτη που αναφέρεται  στο  άρθρο 8,  είναι η εφαρμογή, είναι η διαχείριση της  εκπαιδευτικής  πολιτικής.

Κλείνοντας, πιστεύουμε στη συναίνεση  πολιτικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων  για τη θεσμοθέτηση ενός σταθερού και δίκαιου πλαισίου επιλογής που θα συνεισφέρει στην αναβάθμιση και ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου.

Ως  Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων είμαστε έτοιμοι  να συμμετάσχουμε  στις διαδικασίες διαλόγου   συνεισφέροντας με την απαραίτητη επιστημοσύνη και εκπαιδευτική εμπειρία από τις θέσεις που υπηρετούμε,  στη διαμόρφωση του τελικού θεσμικού πλαισίου.

Σας ευχαριστούμε θερμά!

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.