Placeholder

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων

Η νέα υπουργική απόφαση
Δημοσίευση: 04/04/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε ́ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ ́ τάξη του Γυμνασίου, σύμφωνα με νέα απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου,

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2017-2018:

Α. Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων βεβαιώνεται εγγράφως η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάχτηκε κάθε μαθητής/τρια στο Δημοτικό. Η  έγγραφη βεβαίωση επισυνάπτεται στον Τίτλο Σπουδών των μαθητών/τριών κατά την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο, στις 15 Ιουνίου.

Β.  Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α ́ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης.

Γ. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργεί ένα τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές/τριες της Α ́ τάξης διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που πλειοψηφεί.

Δ. Αν ο αριθμός μαθητών/τριών της γαλλικής γλώσσας είναι ακριβώς ίσος με τον αριθμό εκείνων της γερμανικής γλώσσας, τότε διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ε. Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός παρέχει την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη στους/ στις μαθητές/τριες που δεν έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό τη γλώσσα του τμήματος στο οποίο εντάσσονται, προ- κειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας.

Ζ. Προς αυτή την κατεύθυνση ο/η εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στο διδακτικό υλικό και επιδεικνύει την απαιτούμενη ευελιξία και επιείκεια σε όλα τα επίπεδα κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της γλώσσας.

Η.  Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων όπου διδάσκεται η ιταλική γλώσσα ενημερώνουν σχετικά εντός του Μαΐου τα Δημοτικά Σχολεία από τα οποία προέρχονται, σύμφωνα με την ισχύουσα χωροταξική κατανομή, οι μαθητές/τριες της Α ́ τάξης και οι Διευθυντές/ντριες των συγκεκριμένων Δημοτικών ενημερώνουν σχετικά τους γονείς της ΣΤ ́ τάξης.

Θ.  Εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να διδαχθούν τα παιδιά τους την ιταλική γλώσσα, υποβάλλουν μέχρι τη 10η Ιουνίου σχετική δήλωση, την οποία οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων επισυνάπτουν στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο.

Ι.  Η επιλογή της ιταλικής γλώσσας προβλέπεται μόνο εφόσον η γλώσσα αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο στο οποίο έχει ορισθεί να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες και δεν μπορεί να αποτελεί λόγο εγγραφής σε άλλο Γυμνάσιο.

Κ. Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α ́ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν οι μαθητές/τριες.

Λ. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων ενημερώνουν για την παραπάνω προθεσμία τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ ́ τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου.

Μ.  Οι Διευθυντές/τριες των Δημοτικών επισυνάπτουν την αίτηση στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο εγγραφής των μαθητών/τριών.

Ν. Το Γυμνάσιο εγγραφής δύναται κατά περίπτωση να ικανοποιήσει το αίτημα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων .

Ξ.  Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσ- σας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

0.  Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτού- νται τα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας του επόμενου σχολικού έτους (στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αντίστοι- χα) με βάση τις προβλέψεις της υπ’ αριθ. Φ12/657/70691/ Δ1/26-4-2016 υπουργικής απόφασης για το Δημοτικό καθώς και τις προβλέψεις των παραπάνω εδαφίων 1, 2, 3 και 4 για το Γυμνάσιο, το αργότερο έως 30 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

Η με αριθ. 174424/Δ2/19-10-2016 υπουργική απόφα- ση (ΦΕΚ Β ́ 3563) παύει να ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Σχόλια (3)

 
STAV
24 Μαρ 2019 20:32

Τώρα που η Βρετανία αποχωρεί από την Ε.Ε. πρέπει να γίνει ριζική αναθεώρηση στο θέμα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο. Οι όροι Α Ξένη Γλώσσσα( Αγγλική) και Β Ξένη Γλώσσα ( Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική ) είναι ξεπερασμένοι εκ των πραγμάτων. Οι γονείς των μαθητών θεωρώ ότι πρέπει να αποφασίζουν ποια γλώσσα θα διδάσκονται τα παιδιά τους από την Α Δημοτικού και μέχρι τη Στ Δημοτικού , ισότιμα μεταξύ της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής. Η γλώσσα που θα έχει τις περισσότερες προτιμήσεις , αυτή και θα διδάσκεται. Αν π.χ. τα γερμανικά έχουν τις περισσότερες προτιμήσεις - αφού οι περισσότεροι γονείς τα θεωρούν πολύ χρήσιμα - τα γερμανικά και θα διδάσκονται τις περισσότερες ώρες. Στην Ε και Στ Τάξη , μπορούν να επιλέγουν και μια άλλη ξένη γλώσσα ( από τις άλλες τρεις). Τα Αγγλικά σήμερα για κανέναν λόγο δεν μπορούν να θεωρηθούν περισσότερο χρήσιμα από τα γαλλικά, γερμανικά κλπ.Θεωρώ ότι στη Βόρεια Ελλάδα π.χ.- τα γερμανικά θα επιλέγονταν ως πρώτη ξένη γλώσσα από την πλειοψηφία των γονέων, αφού πάρα πολλοί κάτοικοι έχουν δεσμούς με τη Γερμανία .Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα τα γερμανικά επιλέγονται συντριπτικά ως Β Ξένη Γλώσσα. Γιατί όχι και Α ? Επίσης, ένα νησί π.χ.που έχει μακροχρόνια παρουσία από Γάλλους ή Ιταλούς ή Γερμανούς τουρίστες, γιατί τα παιδιά στο νησί να μη διδάσκονται αυτή τη γλώσσα , την οποία μιλούν οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται στον τόπο τους , ως Α ξένη Γλώσσα. Η μονοκρατορία της Αγγλικής παντού σε όλη τη χώρα ως Α Ξένη Γλώσσα είναι εντελώς ξεπερασμένη.

 
καθηγητής
04 Απρ 2017 17:34

Επιτέλους έγινε δεκτό ένα παλαιό αίτημα του κλάδου. Απαραίτητη προυπόθεση για να αποκτήσει το μάθημα της ξένης γλώσσας περιεχόμενο και λόγο ύπσρξης στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η εξασφάλιση της συνέχειας των σπουδών και η επαρκής συχνότητα των ωρών διδασκαλίας.

 
ΚΜ
04 Απρ 2017 17:00

Τι είναι πάλι τούτο. Τι σημαίνει ότι τα τμήματα παράλληλης διδασκαλίας είναι είναι όσα και τα ή γενικής παιδείας? Δηλαδή αν έχουμε 3 τμήματα με 75 μαθητές. Και οι 40 έχουν γαλλικά και οι 35 γερμανικά, θα κάνουμε 3 τμήματα παράλληλης διδασκαλίας από τι? Εδώ δεν υπάρχει άλλη λύση: 2 τμήματα γερμανικά και 2 γαλλικά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ