ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η εγκύκλιος για το προσωπικό Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του νόμου 4452/2017 (Α’ 17) διατάξεων
Δημοσίευση: 06/04/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με οδηγίες, σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του νόμου 4452/2017 (Α’ 17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, απέστειλε σήμερα το υπουργείο Παιδείας προς όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.  

Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Α. Διαδικασία ένταξης μονίμων και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Σχετικά με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017, με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση α’ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Α' 159), και με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία της ένταξης μονίμων και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σας γνωρίζουμε τα εξής:

[1] Οι υποβληθείσες αιτήσεις για τις οποίες η ένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4452/2017 (Α’ 17/15.2.2017) καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

[2] Η προβλεπόμενη από τη διάταξη εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία άρχεται από της δημοσιεύσεως του ν. 4452/2017 δηλαδή από την 15.2.2017, και αφορά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με δεδομένο ότι η ως άνω προθεσμία λήγει κατά την αργία της 15ης Αυγούστου 2017, μετατίθεται η λήξη της στην επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα δηλαδή την 16η Αυγούστου 2017.

Β. Διαδικασία ένταξης του προσωπικού της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε κατηγορία του προσωπικού Ε.Δ.Ι.Π.

[1] Με τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου αίρονται τα ερμηνευτικά προβλήματα που είχαν διαπιστωθεί και καθίσταται σαφές με ρητή διάταξη νόμου ότι το προβλεπόμενο στην περ. 2 της παρ.3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 δικαίωμα των μελών της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), αφορά και πρόσωπα/υπαλλήλους που εντάχθηκαν στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. μετά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (11.2.2014). Αποτελεί δηλαδή πάγιο δικαίωμα υπέρ των εκάστοτε υπηρετούντων σε θέση Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 να ζητούν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π. του ίδιου νόμου, το οποίο μπορεί να ασκηθεί στο διηνεκές από όποιον αποκτά τα ελάχιστα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέση Ε.Δ.Ι.Π. Η ίδια διάταξη παραπέμποντας στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 ρυθμίζει τη διαδικασία της ένταξης.

Αυτόθροη συνέπεια της ρύθμισης είναι ότι η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εντασσόμενων στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν.4386/2016, λαμβάνοντας υπόψη τον αναγνωρισμένο συνολικό χρόνο υπηρεσίας, του ανωτέρω εντασσόμενου προσωπικού, στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Το εντασσόμενο προσωπικό στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. κατατάσσεται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Για την κατάταξη αυτή σε βαθμίδες η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Τυχόν εκκρεμούσες διαδικασίες ένταξης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω διάταξης.

[2] Διευκρινίζεται ότι οι εντάξεις του προσωπικού της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία του προσωπικού Ε.Δ.Ι.Π. των Α.Ε.Ι. είναι δυνατές πέραν των Τμημάτων και σε οποιαδήποτε Σχολή του οικείου Α.Ε.Ι.

Γ. Διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις της κατηγορίας του Ε.Δ.Ι.Π. και του Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Α ́ 83), ρυθμίζεται εκ νέου η διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Όπως προκύπτει τόσο από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης όσο και από την τελολογική της ερμηνεία, σκοπός της θέσπισης της, ήταν η άρση των ερμηνευτικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της διαδικασίας της ένταξης των εκπαιδευτικών στην κατηγορία αυτή του προσωπικού των Α.Ε.Ι. και γενικότερα η άρση των προβλημάτων που υπήρξαν κατά την εφαρμογή της αντικατασταθείσης διάταξης.

Σχετικά με τη διαδικασία αυτή, το υπουργείο Παιδείας, στην εγκύκλιο αναφέρει τα εξής :

1. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος : Με την ως άνω διάταξη, περιέρχεται στην αρμοδιότητα και κατά συνέπεια στην κυριαρχική κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι., η αποδοχή της αίτησης της μετάταξης του εκπαιδευτικού προσωπικού στην κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Ε.Π. του Τμήματος υπό τις τασσόμενες στη ρύθμιση προϋποθέσεις. Κριτήρια για τη διαπίστωση των αναγκών του Τμήματος για τη κάλυψη της θέσης της κατηγορίας αυτής του προσωπικού όπως αυτά περιγράφονται στη διάταξη, είναι τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, η εύρυθμη λειτουργία του και η υλοποίηση του προγράμματος σπουδών που εκπονεί. Για την τεκμηρίωση των αναγκών αυτών κρίνεται   σκόπιμη η αναφορά στις διατάξεις που αφορούν το αντικείμενο και τα καθήκοντα του Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Ε.Π., καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και των λειτουργούντων σε αυτό ακαδημαϊκών μονάδων (τομείς, εργαστήρια, κλινικές, μουσεία κ.λπ.).

2. Η συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής : Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπηρετεί στο Τμήμα μέλος της κατηγορίας Ε.Δ.Ι.Π. ή Ε.Ε.Π. αντίστοιχα (ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και την υπό κρίση αίτηση του εκπαιδευτικού), η επιτροπή μπορεί να συμπληρωθεί με Καθηγητή ή υπηρετούντα Λέκτορα του Τμήματος, για λόγους που αφορούν την εγγύτητα των γνωστικών αντικειμένων και την ορθή ακαδημαϊκή κρίση των επιτροπών.

3. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αιτούνται τη μετάταξή τους σε θέση Ε.Δ.Ι.Π. ή Ε.Ε.Π. Τμημάτων των Α.Ε.Ι. με γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας .
Δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάταξης στα Τμήματα που θεραπεύουν γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έχουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της πλήρωσης των λοιπών όρων της διατάξεως.

4. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι δεύτερου διδακτορικού διπλώματος.

Για τους κατόχους δεύτερου διδακτορικού διπλώματος τεκμαίρεται ότι πληρούται η προϋπόθεση της περ. γ) της διετούς ερευνητικής και επιστημονικής εμπειρίας, με δεδομένο ότι όπως και από την γραμματική διατύπωση της διάταξης προκύπτει οι προϋποθέσεις της περ. γ) τίθενται διαζευτικά και όχι σωρευτικά.

5. Προθεσμίες για τη διαδικασία της μετάταξης .

Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η αίτηση υποβάλλεται έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Με δεδομένο ότι, τόσο το ακαδημαϊκό όσο και το σχολικό (η υποχρέωση παρουσίας των εκπαιδευτικών στα σχολεία) έτος αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οι διαδικασίες που ακολουθούν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν, με ευθύνη τόσο των προέδρων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. όσο και των προέδρων των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους.

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο η διαδικασία της κρίσης των αιτήσεων από τα Τμήματα να ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό.

6. Μεταβατικές διατάξεις:

Σύμφωνα με την πρόνοια της ως άνω διάταξης, σε αυτήν υπάγονται και οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του νόμου αιτήσεις μετάταξης. Με δεδομένο ότι η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας οφείλεται στη μεταβολή του νομικού καθεστώτος, οι υποβληθείσες αιτήσεις μαζί με κάθε σχετικό με αυτές έγγραφο θα πρέπει να αποσταλούν από τις Κοσμητείες στα Τμήματα οίκοθεν, για την αποφυγή περαιτέρω καθυστέρησης στη λήψη της απόφασης από τη Συνέλευση του Τμήματος. Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικών, που μπορούν να καταλάβουν θέσεις Ε.Ε.Π., θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους, στην οποία θα αιτούνται τη μετάταξη σε θέση της κατηγορίας Ε.Ε.Π. και όχι σε αυτή της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.

Με δεδομένο ότι, για την υλοποίηση της αίτησης μετάταξης κριτήριο είναι η κάλυψη των αναγκών του Τμήματος και για την αποφυγή αντιφατικών (σε σχέση με τις υπό κρίση αιτήσεις) αποφάσεων ή επικαλύψεων, η κρίση της Συνέλευσης θα πρέπει να έπεται της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ης Μαρτίου.

Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει καταθέσει πέραν της μιας αίτησης σε Τμήματα του ίδιου ή διαφορετικών Ιδρυμάτων και υπάρχουν θετικές εισηγήσεις από περισσότερα του ενός Τμήματα, υποχρεούται να αποστείλει ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση με σειρά προτίμησης των Τμημάτων σε ψηφιοποιημένη μορφή pdf στο Τμήμα Β ́ της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpa2@minedu.gov.gr, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση της Υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα, τέλος, με τη ως άνω διάταξη, οι θετικές κρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης, ενώ είναι προφανές ότι τα Ιδρύματα θα πρέπει να αποστείλουν στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις αποφάσεις των Τμημάτων, με τις οποίες γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και όχι εκείνες με τις οποίες απορρίπτονται.

7. Με τη νέα αυτή εγκύκλιο, τροποποιείται η υπ’ αριθμόν 100513/Ε2/17-6-2016 εγκύκλιος του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που αντίκειται στις αναφερόμενες στην παρούσα διατάξεις και στην παρούσα.

Ετικέτες: 
ΕΔΙΠΕΤΕΠ

Σχόλια (10)

 
EDIP
08 Απρ 2017 13:54

@@ Εκπαιδευτικός δευτεροβαθμιας
Λίγες ώρες διδασκαλίας; που το είδατε αυτό κύριε; Μήπως έχετε ακούσει για ώρες που κάνεις και δεν γράφονται; για ώρες που καλύπτες κάποιο μέλος ΔΕΠ;
Δεν έχει απαιτήσεις για ερευνητικό έργο; Ενώ στο σχολείο έχει τεράστια απαίτηση για ερευνητικό έργο και για το λόγο αυτό φεύγεις από εκεί!!!!!
Όσο για τις θέσεις χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις (αυτοδύναμη διδασκαλία, επίβλεψη πτυχιακών/διπλωματικών κλπ) το αφήνω απλά ασχολίαστο!!!

 
@ Εκπαιδευτικός δευτεροβαθμιας
08 Απρ 2017 12:23

Πλεονεκτήματα: εργασία σε ακαδημαϊκό χώρο, σχετικά λίγες ώρες διδασκαλίας και μάλιστα σε εργαστήρια (άρα πιο χαλαρά), χωρίς απαιτήσεις για ερευνητικό έργο (δεν εξελίσσονται οι ΕΔΙΠ) κλπ. Γενικά είναι θέσεις χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

 
ΕΔΙΠ
08 Απρ 2017 10:45

@ εκπαιδευτικός δευτ.
Αν είσαι στο σπίτι σου έχεις οργανική και θέλεις να γίνεις ΕΔΙΠ μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. ΕΔΙΠ θα είσαι το παιδί για όλες τις δουλειές των μελών ΔΕΠ/ΕΠ . Μην την αφήσεις με τίποτα και γω θα ζητήσω μετάταξη στη Β/θμια. Στη Β/θμια μπορείς να διεκδικήσεις όλες τις θέσεις ευθύνης και στη "χειρότερη περίπτωση" είσαι ίσος προς ίσο, ενώ στο ΑΕΙ είσαι ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Η επιλογή φυσικά δική σου.

 
ekpaideytikos
07 Απρ 2017 19:10

@Εκπαιδευτικός δευτεροβαθμιας
Συνάδελφε, το όφελος είναι η επιστημονική σου εξέλιξη, οι καλύτερες συνθήκες για έρευνα και δημοσιεύσεις. Όλα τα άλλα (μισθολογικά κ.λπ.) δεν έχουν σημασία για μια τέτοια επιλογή. Επαγγελματικά οφέλη δεν υπάρχουν. Αν είσαι εραστής της επιστήμης, πήγαινε. Αλλιώς κάτσε εκεί που είσαι. Ούτε χρήματα περισσότερα θα έχεις ούτε τίποτα τέτοιο. Αν νιώθεις φλόγα για επιστήμη, κάντο χωρίς να το σκεφτείς.

 
Εκπαιδευτικός δευτεροβαθμιας
07 Απρ 2017 15:19

Ας μου εξηγήσει κάποιος ΕΔΙΠ τι όφελος έχει κάποιος να μεταταχτει σε ΕΔΙΠ γιατί έχω ρωτησει αρκετούς και μου προτείνουν να μην αφήσω της δευτεροβαθμια.

 
@ΥΠΕΔΙΠ
07 Απρ 2017 08:37

@ κος Κουτσούκος.
Για ποιο λόγο λέτε ότι θα καθυστερήσουν; Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση? Άλλοι λόγοι?

 
EDIP
07 Απρ 2017 00:23

Όπως λέει και ο συνάδελφος παραπάνω ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη μετάταξη σε ερευνητικά κέντρα σε προσωποπαγή θέση όπως ακριβώς κάνουν και οι καθηγητές της α/β βαθμιας. Δεν νοεείται να τιμωρούνται κάποιοι που εκλέχτηκαν με ανοιχτές διαδικασίες και με κανονική εκλογή και να ευνοούνται κάποιοι που ενδεχομένως να μην έχουν περάσει καμία απολύτως κρίση.

 
Δρ ΕΔΙΠ
06 Απρ 2017 22:08

@ΕΔΙΠ
Συνάδελφε και γενικότερα συνάδελφοι,
Το θέμα τους είναι να βρουν περισσότερους κακοπληρωμένους και αδικημένους εργαζόμενους πολλαπλών ρόλων, όχι να αφήσουν τους υπάρχοντες να φύγουν.

Η Ομοσπονδία στους γνωστούς ρυθμούς .
Ελπίζω πως στο συνέδριο στα Χανιά, θα τεθεί τουλάχιστον θέμα μισθολογίου ώστε να εξαλειφθεί η αδικία και να παίρνουμε τουλάχιστον όσα και οι ΔΥ.
Ούτε βαθμίδες δεν έχουμε πάρει ακόμα και απότιο ακούω .. δε πρόκειται,

Το ΕΤΕΠ κάθε χρόνο παίρνει αύξηση (για 4 χρόνια) , εμείς είμαστε από κατώτερη σπορά.

@Αναστάσιος Κουτσούκος
Να έρθετε κύριε, μετά χαράς να σας υποδεχθούμε, βοήθεια χρειαζόμαστε..

 
Αναστάσιος Κουτσούκος
06 Απρ 2017 21:12

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ως την 1 9 2017 θα γίνουν οι πρώτες μετατάξεις....αλλά κάτι μου λέει οτι θα καθυστερήσουν ακόμα...

 
ΕΔΙΠ
06 Απρ 2017 19:08

Επειδή δεν πρόκειται να υπάρξει ρύθμιση για εξέλιξη των μελών ΕΕΠ/ΕΔΙΠ δώστε λύση για την μετάταξη μας.
1. Μετάταξη στην Α/βαθμια είτε στη Β/βαθμια Εκπαίδευση με ταυτόχρονη αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας (σαν να υπηρετούσαμε όλα τα χρόνια στη βαθμίδα μετάταξής μας), όπως ακριβώς ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που μετατασσονται σε θέσεις ΕΕΠ/ΕΔΙΠ.

2. Δυνατότητα μετάταξης σε Ερευνητικά Κέντρα σε προσωποπαγή θέση Ερευνητή.

3. Δυνατότητα μετάταξης σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα εντασσόμενοι στην κινητικότητα.

Ελπίζω να συμφωνήσουν οι Καθηγητές των ΑΕΙ είτε ως βουλευτές είτε ως ενεργοί καθηγητές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ