Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας

12/04/2017

Άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας:

1. Οι φοιτητές των ημεδαπών ΑΕΙ και ΑΕΑ, που έχουν κυπριακή καταγωγή, και εισήχθησαν σε αυτά, σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β ́272) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα. Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής, από Α.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. και εφόσον το Ίδρυμα υπο- δοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

3. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, κατά το έτος αναφοράς, των ειδικών κατηγοριών, με τις οποίες εισάγονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ.

4. Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που ο δικαιούχος σωρεύει σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσης υπουργικής απόφασης.

Αρθρο 2

1. Οι φοιτητές ημεδαπών ΑΕΙ και ΑΕΑ κυπριακής καταγωγής, που εισήχθησαν σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β ́272) υπουργική απόφαση, δικαιούνται μετεγγραφή, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης μετεγγραφής σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ.

β) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που δια- μένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

2. Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες φοιτητές κυπριακής καταγωγής κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που συγκεντρώνουν από τα κάτωθι κριτήρια:

Α ́ Οικονομικά κριτήρια:

Α1. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (0 -10.000) ευρώ. (Μόρια 7).

Α2. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (10.000,01-20.000) ευρώ (Μόρια 6).

A3. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (20.000,01- 30.000) ευρώ. (Μόρια 5).

Α4. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, (30.00,01 έως 40.000 Ευρώ). (Μόρια 4).

Α5. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, (40.000,01-50.000). (Μόρια 3).

Α6. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, (50.000,01-60.000). (Μόρια 2).

Εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Η φορολογική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

Β ́ Κοινωνικά κριτήρια

Β1. Δικαιούχος με αναπηρία 67% ή πάσχων από ασθένεια που αναφέρεται στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (Μόρια 5)

Β2. Δικαιούχος ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3).

Β3. Δικαιούχος μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2). Β4. Δικαιούχος μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1). Β5. Δικαιούχος ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1). Β6. Δικαιούχος μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1).

Β7. Δικαιούχος με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτή έχει πιστοποιηθεί από ιατροσυμβούλιο της Κύπρου ή πάσχουν από παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και πιστοποιούνται από Δημόσιο Ιατρικό Λειτουργό της Κύπρου (μόριο 1). Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση μετεγγραφή χορηγείται στον αιτούντα που συγκεντρώνει υψηλότερη μοριοδότηση από τα κοινωνικά κριτήρια.

Άρθρο 3

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών των ειδικών κατηγοριών, με τις οποίες εισάγονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ και σε αποκλειστική προθεσμία, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), όσοι φοιτητές κυπριακής καταγωγής επιθυμούν να μετεγγραφούν, υποβάλλουν μέσω εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ, ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία δηλώνουν το αντίστοιχο Τμήμα, στο οποίο επιθυμούν να μετεγγραφούν και όσα από τα κριτήρια, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης υπουργικής απόφασης, για τα οποία δύνανται να μοριοδοτηθούν.

Το Τμήμα, στο οποίο αιτούνται μετεγγραφής θα πρέπει να εδρεύει στην περιφέρεια όπου φοιτά ή διαμένει το πρόσωπο της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της παρούσης. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης υπουργικής απόφασης, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής φοιτητών κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσης υπουργικής απόφασης.

3. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

4. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι μετεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

5. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο της ανωτέρω κατηγορίας μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/ Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης υπουργικής απόφασης δικαιολογητικά.

6. Σε περίπτωση που η δήλωση από τον αιτούντα των στοιχείων της αίτησης, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής καθώς και η συνδρομή των μοριοδοτημένων κριτηρίων δεν αποδειχθεί από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων και καλείται ο αιτών μετεγγραφή, που έπεται στην κατάταξη του ανωτέρω πίνακα μετεγγραφομένων.

7. Εφόσον κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα μετεγ-γραφή μοριοδοτούμενα κριτήρια που δεν ισχύουν, η μετεγγραφή χορηγείται εάν το άθροισμα των μορίων, για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του συνόλου των μορίων, που συγκέντρωσε ο τελευταίος μετεγγραφόμενος του ανωτέρω πίνακα.

8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α ́ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Άρθρο 4

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής φοιτητές στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ κυπριακής καταγωγής καλούνται από τις Σχο- λές ή τα Τμήματα, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων των στοιχείων δ), ε), στ), η) και θ) της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α ́76) και του άρθρου 2 της παρούσης υπουργικής απόφασης, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Έγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισό- δημα του δικαιούχου μετεγγραφή φοιτητή κυπριακής καταγωγής.

3. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή τρίτεκνος ή μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από
τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

6. Πιστοποιητικό από ιατροσυμβούλιο της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων.

7. Πιστοποιητικό από Δημόσιο Ιατρικό Λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο, οι οποίο ι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β ́358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό δέον όπως ανα- φέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

8. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προ- κύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προ- γράμματος σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ.

9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ