Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το Σχέδιο Νόμου για τους ΕΛΚΕ αποκλειστικά στο esos

Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από 20 άρθρα
Δημοσίευση: 31/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το Σχέδιο Νόμου που έχει ετοιμάσει ο υπουργός Παιδείας για τους Ειδικούς Λογαριασμούς  Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων.

Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από 20 άρθρα.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού - Σκοπός

1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για την διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

2. Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και των ιδίων πόρων του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, διαμόρφωσης και εκτέλεσης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του ΑΕΙ σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ.

3. Τα έργα/ προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ εκτελούνται από Ομάδες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος μπορεί να είναι καθηγητής ή λέκτορας ΑΕΙ, μέλος του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ΑΕΙ καθώς και μέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι, επίσης, και εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες οι ανωτέρω κατηγορίες προσώπων ΕΥ, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του οικείου ΕΛΚΕ.

Άρθρο 2
Πόροι – Πηγές Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ

1. Οι πόροι του ΕΛΚΕ προέρχονται από:

α. Κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που διατίθενται είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας - καινοτομίας, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

β. χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά  πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισμούς.

γ. παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του ΕΛΚΕ,

δ. εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας,

ε. εκδόσεις,

στ. τέλη εγγραφής/δίδακτρα, οικονομική συμμετοχή τρίτων σε συνέδρια, σεμινάρια και εκτελούμενα προγράμματα τυπικής και δια Βίου Μάθησης.

ζ. πρόσοδοι από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΚΕ (κινητών και ακινήτων).

η. ποσοστό επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4009/2011.

θ. έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασμό του ΕΛΚΕ/ΑΕΙ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ή σύμβαση χρηματοδότησης, σε εκτελούμενα έργα/προγράμματα των περιπτώσεων α, β, γ και στ της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κράτησης της παρ. 5 του άρθρου 10 του παρόντος (overhead).

2. Τα πρόσωπα και οι φορείς που εισφέρουν, επιχορηγούν και χρηματοδοτούν τον ΕΛΚΕ μπορούν να προσδιορίσουν (esos)το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τους πόρους που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίον αυτοί θα αναλωθούν. Σε περίπτωση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων ή έργων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ.

Άρθρο 3
Διοίκηση και Διαχείριση του ΕΛΚΕ

1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι:

α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (εφεξής, η Επιτροπή).

β. ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,

2. α. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρμόδια υπηρεσία για την διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ.

β. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ.

3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράμματος/ έργου ευθύνεται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του.

4. Η Σύγκλητος του οικείου ΑΕΙ:

α. Εγκρίνει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,

β. παρακολουθεί και ελέγχει την επιστημονική στρατηγική και τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του και

γ. αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής  έως το τέλος του τρίτου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή των ετήσιων εσόδων του άρθρου 2 παρ. 1 περ. δ, ε, ζ, η και θ του παρόντος μεταξύ του ΕΛΚΕ του ΑΕΙ, του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Άρθρο 4
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου ΑΕΙ. Συγκροτείται σε κάθε ΑΕΙ με απόφαση του Πρύτανη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Σχολών και τον Αντιπρύτανη Έρευνας - Οικονομικών. Κάθε εκπρόσωπος Σχολής ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Μετά τον ορισμό των εκπροσώπων των Σχολών, ο Πρύτανης εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της Επιτροπής.

2. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Καθηγητές οι οποίοι κατά προτεραιότητα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, με εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνεται, από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες, ευρεσιτεχνίες και  (esos) από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τα 3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον 4 επιστημονικές εργασίες. Τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται από τη Γ.Σ. της αντίστοιχης Σχολής.

3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

4. Τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή/και κωλύματος.

5. Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, μπορεί να συγκροτείται ειδικό επταμελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της.  Στο ειδικό αυτό επταμελές όργανο, εφόσον έχει συγκροτηθεί, μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του άρθρου 5.

6. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής μπορούν να μετέχουν σ` όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το 1/3 των μελών της, είτε από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.

8. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας του ΕΛΚΕ, τον οποίο ορίζει η Επιτροπή. Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις της  Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος.

β. Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο ΑΕΙ στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του ΑΕΙ που χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται μέσω του ΕΛΚΕ και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του.

γ. Καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

δ. Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

ε. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ.

στ. Εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εισηγείται στη Σύγκλητο έως το τέλος του δεύτερου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή (esos) των ετήσιων εσόδων του άρθρου 2 παρ. 1, περ. δ, ε, ζ, η και θ του παρόντος μεταξύ του ΕΛΚΕ, του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

ζ. Παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του ΑΕΙ και προς τους φορείς του δημοσίου.

η. Αναθέτει ερευνητικές μελέτες και υπηρεσίες, για εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΛΚΕ στο προσωπικό του ΑΕΙ ή σε τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

θ. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον ΕΛΚΕ και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις.

ι. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων.

ια. Χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ.

ιβ. Προσλαμβάνει ή/και απασχολεί προσωπικό για την υποστήριξη των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται.

ιγ. Χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράμματα/ έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

ιδ. Διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΚΕ.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Προέδρου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εκπροσωπεί τον ΕΛΚΕ ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών, υπηρεσιών και των δικαστηρίων και των ιδιωτικών φορέων.

β. Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.

γ. Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και τις συμβάσεις με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

δ. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.

ε. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύτανης του ΑΕΙ για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΛΚΕ.

στ. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

ζ. Δύναται να μεταβιβάσει, με πράξη του, σε άλλο μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων. Η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Επιστημονικός Υπεύθυνος

1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.

2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού έργου/ προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.    

3. Για την πραγματοποίηση και την πληρωμή κάθε δαπάνης του έργου για την οποία υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης απαιτείται αιτιολογημένη εντολή πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο, ο οποίος αποστέλλει τα δικαιολογητικά των δαπανών στη Μονάδα του ΕΛΚΕ για τον έλεγχο τους, την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και την πληρωμή τους.

4. Εφόσον η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του ΕΥ.

Άρθρο 8
Προϊστάμενος  Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΟΥ) – Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)

1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Μονάδας.

2. Ο ΠΜΟΔΥ   έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον παρόντα νόμο.

3. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του ΕΛΚΕ δύναται να  ανατίθενται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου ΑΕΙ. Στην περίπτωση αυτή, τα  καθήκοντα του ΠΟΥ του ΕΛΚΕ ασκούνται διακριτά από τα καθήκοντα του ΠΟΥ του οικείου ΑΕΙ.

4. Ο ορισμός και η αναπλήρωση του ΠΜΟΔΥ διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, του ν. 4009/2011 και του Οργανισμού του οικείου ΑΕΙ.».

Άρθρο 9
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

1. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Μονάδα) αποτελεί οργανική μονάδα του ΑΕΙ. Με τον Οργανισμό του οικείου ΑΕΙ καθορίζεται το επίπεδο λειτουργίας της και η οργανωτική της διάρθρωση. Στην Μονάδα αυτή ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον ΕΛΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας που αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων του ΕΛΚΕ.

2. Η Μονάδα είναι αρμόδια ιδίως για:

α. την κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και των τροποποιήσεών του, καθώς και την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,

β. τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 13 του παρόντος.

γ. τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του ΕΛΚΕ, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,

δ. την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στον ΕΛΚΕ, τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών,

ε. την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ,

στ. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών,

ζ. τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΚΕ,

η. τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων και την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν την πληρωμή (εξόφληση) των δαπανών όπως την παραγωγή των εντολών πληρωμής μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

θ. την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του  προϋπολογισμού,

ι. την είσπραξη των εσόδων του ΕΛΚΕ και τον κατ΄ είδος προσδιορισμό του ετήσιου ύψους τους, καθώς και τη γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή έως το τέλος του δεύτερου μήνα του επόμενου οικονομικού έτους από την είσπραξή των εσόδων αυτών,

ια. τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών, την υποβολή της στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και την κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του ΑΕΙ,

ιβ. την τήρηση μητρώου των αμειβόμενων φυσικών προσώπων, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ,  

ιγ. την εκτέλεση και παρακολούθηση των προμηθειών του ΕΛΚΕ,

ιδ. την υποστήριξη του ΕΛΚΕ, της Επιτροπής και του Ε.Υ. για όλα τα θέματα που αφορούν στη δημοσιότητα, στη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων,

ιε. την γραμματειακή υποστήριξη της  Επιτροπής και την εισήγηση για θέματα της αρμοδιότητάς της,
ιστ. την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και την παρακολούθηση της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΛΚΕ,

ιζ. την τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ,

ιη. τη χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της,

3. Η Μονάδα του ΕΛΚΕ στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της:

α. από προσωπικό του οικείου ΑΕΙ, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος.

β. από προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις ανάθεσης έργου, μετά από απόφαση της Επιτροπής και αμείβεται από έργα του ΕΛΚΕ.

4α. Τα καθήκοντα του προσωπικού της Μονάδας που ασκούν αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου της, είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του δημοσίου υπολόγου, του διατάκτη και των μελών συλλογικών οργάνων για την αξιολόγηση, τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων και των προσφορών τους, τη διενέργεια διαγωνισμών, την αξιολόγηση ενστάσεων και την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

β. Τα καθήκοντα δέσμευσης πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό, ελέγχου των δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής  πληρωμής δαπανών είναι ασυμβίβαστα με αυτά της εξόφλησής τους.  

Άρθρο 10
Οικονομική διαχείριση

1.    Στον ΕΛΚΕ αποδίδεται διαφορετικός, από το οικείο ΑΕΙ, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

2.    Ο ΕΛΚΕ λειτουργεί εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων που διαχειρίζεται, βάσει  των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης.

3.    Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το ν. 4308/2014.

4. α. Οι ΕΛΚΕ διατηρούν λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε πιστωτικά ιδρύματα με τίτλο «ΕΛΚΕ/ονομασία ΑΕΙ». Οι πόροι των ΕΛΚΕ κατατίθενται σε αυτούς και διατίθενται με εντολές του Προέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

β. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μεταφέρεται μέρος των ταμειακών τους διαθεσίμων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και η διαχείρισή τους ενεργείται από τη  ΤτΕ και τον ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1611/1950, όπως ισχύει, το άρθρο 15, παρ. 11 του ν. 2469/1997, όπως ισχύει και την από 20/4/2015 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το ν. 4323/2015. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογείται σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο οικείος ΕΛΚΕ.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες για την ανά μήνα ή δεκαπενθήμερο μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδας σε πιστωτικά ίδρυμα, βάσει αντίστοιχου μηνιαίου ή δεκαπενθήμερου προγραμματισμού πληρωμών του ΕΛΚΕ για τη διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο. Έως την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για τον τρόπο διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ και το ποσοστό μεταφοράς στην ΤτΕ.

5. Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται μέσω του ΕΛΚΕ και  από οποιονδήποτε πόρο του, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή, την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, κρατείται για έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ και το λειτουργικό κόστος του ΑΕΙ και αποτελεί έσοδο του ΕΛΚΕ.

6.α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων του άρθρου 2, παρ. 1, περ. δ, ε, ζ, η και θ του παρόντος που μεταβιβάζεται από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΕΙ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, δεν μπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εσόδων αυτών.

β. Σε περίπτωση μη απορρόφησης του ποσού που διατίθεται για τις υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ, το μη απορροφηθέν ποσό μπορεί να αναλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ΑΕΙ του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους για εξόφληση δαπανών σε βάρος ταμειακών διαθεσίμων.

γ. Το υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ, μετά την αφαίρεση του ποσού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, κατανέμεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον ΕΛΚΕ και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του ΑΕΙ, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΕΛΚΕ και του ΑΕΙ (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κλπ.), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του ΑΕΙ.

δ. Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο τέλος του οικονομικού έτους επανεγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ η οποία κοινοποιείται στον ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Τα  περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται  υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογογισμού έργων /προγραμμάτων του ΕΛΚΕ  για δαπάνες για κτηριακές υποδομές του ΑΕΙ, για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για ταμειακές διευκολύνσεις των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων, για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο οικείο ΑΕΙ, για κάλυψη δημοσιονομικών διορθώσεων, νόμιμων και μη επιλέξιμων δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και δαπανών. Ποσοστό έως 5% των αποθεματικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται  δαπάνες  σε βάρος του προϋπολογογισμού έργων/ προγραμμάτων του ΕΛΚΕ για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/ εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων.

Άρθρο 11
Προϋπολογισμός - απολογισμός

1. Με τον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ κάθε οικονομικό έτος προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των δαπανών κάθε ΕΛΚΕ. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα για το επόμενο οικονομικό έτος  έσοδα και έξοδα, χαρακτηριζόμενα από συναλλαγές μη χρηματοοικονομικής και  χρηματοοικονομικής φύσεως.

2. Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος, που περιλαμβάνει τις διοικητικές και  οικονομικές πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με τη  διαχείριση του  προϋπολογισμού και της περιουσίας  κάθε  ΕΛΚΕ. Το οικονομικό έτος αρχίζει  την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.

3. Κατά τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ, ως έσοδα ορίζονται, ανεξαρτήτως του έτους που δημιουργήθηκαν, οι προβλέψεις απαιτήσεων αποκλειστικά για το επόμενο οικονομικό έτος με την προϋπόθεση προβλεπόμενης είσπραξης στο οικονομικό έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

4. Στα έσοδα αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις  οι οποίες, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισμός, λογίζονται βάσει παραστατικών και στοιχείων, ασχέτως της χρονικής περιόδου που αυτές δημιουργήθηκαν. Οι  απαιτήσεις καθίστανται απαιτητές κατά την ημερομηνία λογιστικοποίησής τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς χρεωστών-πελατών της κατάστασης οικονομικής θέσης των ΕΛΚΕ. Στον προϋπολογισμό και στις δημοσιονομικές αναφορές, ως έσοδα λογίζονται οι πωλήσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

5. Ως έξοδα του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ ορίζονται οι προβλέψεις υποχρεώσεων αποκλειστικά του επόμενου οικονομικού έτους οι οποίες πρόκειται να εξοφληθούν εντός του ιδίου έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

6. Έξοδα του προϋπολογισμού αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις οι οποίες κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους στον οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, λογίζονται βάσει  σχετικού παραστατικού, τιμολογίου ή  ισότιμου τίτλου,  σε βάρος  του αναλυτικού  ορίου δαπανών του προϋπολογισμού των  ΕΛΚΕ, ανεξαρτήτως του χρόνου που δημιουργήθηκαν.  Για τις ανάγκες του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών, ως έξοδα  λογίζονται οι αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων και οι αγορές αναλώσιμων υλικών.

7. Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ. Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό τους κάτω από την σχετική  ταξινόμηση των λογαριασμών (αρχή ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, τα εγκεκριμένα κατά κατηγορία όρια δαπανών, του προϋπολογισμού τους (αρχή της καθολικότητας).

8. Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ περιλαμβάνει διακριτά τα προβλεπόμενα μη χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα καθώς και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα σε κύριες κατηγορίες. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων μη χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων διαμορφώνει το προβλεπόμενο  δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

9. Αναλυτικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ είναι η αναλυτική πρόβλεψη, μέχρι τέταρτο βαθμό ανάλυσης, των εσόδων και εξόδων για το επόμενο οικονομικό έτος. Στον αναλυτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έσοδα και τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έξοδα.

10. Η ταξινόμηση της κατηγορίας των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα ανωτέρω,  περιλαμβάνει την  υποχρεωτική  ανάπτυξη των λογαριασμών από τον πρώτο  έως τη δυνατότητα ανάπτυξης τετάρτου βαθμού. Η ταξινόμηση επιτρέπει την  συμβατότητα  με τους λογαριασμούς ΕΣΟΛ 2010 και  τη σύγκριση των μεγεθών και του αποτελέσματος των προϋπολογισμών  σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.

11. Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, όπως ορίζονται  στις παρ. 4, 5, 6 και 7 λογίζονται, εισπράττονται, εξοφλούνται και διαγράφονται σύμφωνα με την διαδικασία  που προβλέπουν τα ΕΛΠ. Οι εκπτώσεις στα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται, επίσης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

12. Ο χρόνος πραγματοποίησης της πληρωμής των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ λαμβάνει χώρα στο ίδιο ή σε επόμενο οικονομικό έτος του προϋπολογισμού. Αν πραγματοποιηθούν σε επόμενο οικονομικό έτος του προϋπολογισμού, δεν λογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

13. Μέσω των λογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων πραγματοποιείται η παρακολούθηση του προϋπολογισμού, η ανάληψη υποχρέωσης, η δέσμευση των κονδυλίων των προϋπολογισμών, η παρακολούθηση των υποχρεώσεων και η εξόφλησή τους (Μητρώο δεσμεύσεων). To πληροφοριακό σύστημα είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να παρακολουθείται το όριο δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται επ’ αυτού. Στο πληροφοριακό σύστημα τηρούνται κατ’ ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες ο εγκεκριμένος αναλυτικός προϋπολογισμός, η αναμόρφωση του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του, η ανειλημμένη δέσμευση, η υπολειπόμενη προς διάθεση δαπάνη, το ποσό της υποχρέωσης βάσει  τιμολόγιου ή ισοδυνάμου εγγράφου, το ποσό της  πληρωμής κάθε υποχρέωσης, οι απλήρωτες υποχρεώσεις και οι εκκρεμείς δεσμεύσεις.

14. Κάθε μήνα, οι ΕΛΚΕ υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις δημοσιονομικές αναφορές με απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων σε δεδουλευμένη βάση, όπως  ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου και το προκύπτον δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

15. Ο απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ καταρτίζεται σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο. Η κατάσταση του απολογισμού εξόδων περιλαμβάνει τον  προϋπολογισμό, την τελική διαμόρφωση του,  τις ετήσιες συνολικές  δεσμεύσεις, τα έξοδα που έχουν λογισθεί στο έτος, τα έξοδα που έχουν εξοφληθεί καθώς και τα απλήρωτα έξοδα. Στον απολογισμό των εσόδων περιλαμβάνεται ο  προϋπολογισμός, η τελική διαμόρφωση,  έσοδα που έχουν λογισθεί, τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί και τα ανείσπρακτα έσοδα.

16. Μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης και έως την  30η Ιουνίου, ο ΕΛΚΕ με ευθύνη του ΠΟΥ, αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον εγκεκριμένο απολογισμό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθώς και τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες,  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης.

17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ αποτελεί ο προϋπολογισμός κάθε έργου/ προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου/ προγράμματος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων και αφορά όλη τη διάρκεια του έργου, το οποίο μπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος άρθρου, είναι δημοσιονομικά ουδέτερος.

18. Για κάθε έργο η αναλαμβανόμενη οικονομική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης. Κάθε πληρωμή ελέγχεται και παρακολουθείται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε έργου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πληρωμή καθ’ υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε έργου. Πληρωμή που πραγματοποιείται καθ' υπέρβαση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κάθε έργου είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ και κάθε άλλο συμπράττον όργανο ευθύνονται ατομικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για τη ζημία του ΕΛΚΕ.

19. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να αναμορφώνεται με αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΠΟΥ και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή  απαιτείται.

Άρθρο 12
Κατάρτιση και  έγκριση  Προϋπολογισμού.

1. Ο ΕΛΚΕ καταρτίζει και υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του για το επόμενο έτος μέχρι την 31η Ιουλίου.

2. Αν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, που υποβάλλεται  δεν είναι συμβατό με το δεσμευτικό στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου  του Κράτους ή του αντίστοιχου εποπτεύοντος Υπουργείου, η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου παρέχει οδηγίες για τη διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού και το επιστρέφει μαζί με τις οδηγίες. Ακολούθως, ο ΕΛΚΕ διορθώνει, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στις οδηγίες.

3. Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των ΕΛΚΕ καταρτίζονται από την Επιτροπή Ερευνών, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς την συνέπεια με το σχέδιο των συνοπτικών προϋπολογισμών.    

4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε ΕΛΚΕ δύναται να αναμορφώνεται, κατά την διάρκεια του έτους, με απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ.  του οικείου ΕΛΚΕ και με την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του προϋπολογισμού κάθε έργου. Ο ΕΛΚΕ ενημερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για κάθε αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού.

5. Τυχόν απόκλιση του εγκεκριμένου αποτελέσματος του προϋπολογισμού από την αντίστοιχη αναμόρφωση, υπό την προϋπόθεσης τήρησης δημοσιονομικής ουδετερότητας, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων. Η δημοσιονομική ουδετερότητα επιτυγχάνεται με ισόποση αναμόρφωση των εσόδων του προϋπολογισμού των έργων εντός του ιδίου έτους που εκτελείται ο προϋπολογισμός  ή στο  αμέσως επόμενο, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικό έτος, σε  περιπτώσεις αναμόρφωσης των δαπανών των  έργων του ΕΛΚΕ.   

Άρθρο 13
Ανάληψη υποχρέωσης.

1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ισχύουν, αναλόγως εφαρμοζόμενες, οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α.143) και του  π.δ. 80/2016 (Α.145).

2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Ειδικά για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού έργου από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), το τεκμηριωμένο αίτημα υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:

α. εκδίδεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον ΕΛΚΕ, δηλαδή μετά: i) την έκδοση απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, ii) την ένταξη του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ ή και την τροποποίηση αυτού,

β. αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη και λογαριασμό.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις  παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Εάν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ,  εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 4 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΟΥ του ΕΛΚΕ κοινοποιεί την διαφωνία του στην Σύγκλητο του ΑΕΙ.

γ. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δύναται να δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου ΕΛΚΕ, πλην των περιπτώσεων της παρ. 3 του παρόντος, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του ΕΛΚΕ, πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση».

Άρθρο 14
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών

1. Ο έλεγχος των δαπανών του ΕΛΚΕ που ασκείται από την Μονάδα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ συνίσταται στην εξέταση των νομίμων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη:

α. προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του ΕΛΚΕ ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιμη πίστωση (έλεγχος νομιμότητας),

β. έχει νόμιμα αναληφθεί, η σχετική απαίτηση δεν έχει παραγραφεί και επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά (έλεγχος κανονικότητας). Κατά τον ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασμένο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (παρεμπίπτων έλεγχος).

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών των ΕΛΚΕ και η διαδικασία και ο τρόπος εξόφλησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 15
Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού- Αποδοχές

Στα έργα/προγράμματα, ο ΕΛΚΕ απασχολεί τις εξής κατηγορίες προσωπικού:

1. Μέλη του προσωπικού του ΑΕΙ με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετη εργασία, η οποία εγκρίνεται κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και εντός του ανώτατου ορίου αμοιβής.

2α. Πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε έργου και δεν είναι μέλος του προσωπικού του ΑΕΙ.

Το εν λόγω προσωπικό απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής του ΕΛΚΕ χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του κάθε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009, της ΠΥΣ 33/2006 και της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

β. Φοιτητές και λοιπό επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται να απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του ΕΛΚΕ.

3. Η επιλογή του προσωπικού της περ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το οποίο απασχολείται για τις ανάγκες ενός έργου/προγράμματος με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, υποτροφία) πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρώντας ιδίως την αρχή της διαφάνειας και την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ειδικότερα:

α. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του οικείου ΑΕΙ και όπου απαιτεί ο φορέας χρηµατοδότησης του έργου στο πλαίσιο του οποίου πραγµατοποιείται η συγκεκριµένη πρόσκληση και η Επιτροπή Ερευνών και αναρτάται στη Διαύγεια.  

β. Η ελάχιστη προθεσµία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ηµέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης.

γ. Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται µε τρόπο, ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντιστοιχούν σε κριτήρια ακαδημαϊκής, επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. Η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής προβλέπεται μόνο όπου είναι αυτό απολύτως αναγκαίο και προσδιορίζονται με τρόπο αντικειμενικό τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν με αυτήν.

δ. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το προσωπικού του Πανεπιστημίου (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό). Το ένα τακτικό µέλος είναι υποχρεωτικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. ∆εν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθµού εξ’ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιοδήποτε υποψήφιο.

ε. Κάθε υποψήφιος έχει δυνατότητα ένστασης, η οποία ασκείται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Αρµόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται κάθε έτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και είναι ενιαία για όλα τα έργα. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το προσωπικού του Πανεπιστημίου (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό). Το ένα τακτικό µέλος είναι υποχρεωτικά µέλος ∆ΕΠ. ∆εν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθµού εξ’ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιοδήποτε υποψήφιο.

στ. Το προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, του οποίου η συμμετοχή του στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την χρηματοδότηση του έργου αυτού, συμμετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας χρηματοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, η επιλογή του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου, είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατά την ανωτέρω διαδικασία είτε ύστερα από απόφαση από την Επιτροπή Ερευνών.

4. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των αμειβόμενων από τον ΕΛΚΕ καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Άρθρο 16
Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό

1. Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση απασχόλησης, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε έργου,  πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει ο ΕΛΚΕ, κατόπιν άδειας του αρμόδιου οργάνου ή προϊσταμένου, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος και επιστημονικός υπεύθυνος του συγκεκριμένου έργου. Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου οι δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

2. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4336/2015. Οι εν λόγω μετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ. Οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το προσωπικό των ΑΕΙ.

Άρθρο 171
Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις

1. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

2. Οι απαιτούμενες πράξεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016. Συγκεκριμένα:

α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου ανά κατηγορία δαπάνης προϋπολογισμού.

β. Τα εγκεκριμένα αιτήματα εκτέλεσης δαπανών καταχωρούνται αμέσως μετά την έγκριση - αποδοχή διαχείρισης από την Επιτροπή Ερευνών και την σχετική ανάληψη (ανά κατηγορία) των δαπανών του προϋπολογισμού.

γ. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά δαπάνη και ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού της οικείας κατηγορίας. Για δαπάνη κατώτερη του ως άνω ποσού απαιτείται απόφαση (εντολή πληρωμής) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

3. Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων, πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα 20.000,00 ευρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.

β. Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει τα 20.000,00 ευρώ γίνονται με μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το π.δ. 715/1979.

Άρθρο 18
Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ καθώς και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου κάθε χρόνο από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον ΕΛΚΕ.

2. Ο έλεγχος ενεργείται με βάση τα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ παραστατικά, καθώς και τυχόν σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και της Επιτροπής του ΕΛΚΕ τα οποία τηρούνται για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη και χωριστά για κάθε εκτελούμενο έργο.

3. Το διαχειριστικό έτος του ΕΛΚΕ συμπίπτει με το οικονομικό έτος.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ συντάσσουν έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τη Σύγκλητο του ΑΕΙ και την Επιτροπή  Ερευνών του οικείου ΕΛΚΕ.

Άρθρο 19
Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Συγκλήτου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των ΕΛΚΕ του οικείου ΑΕΙ.

2. Στον Οδηγό εξειδικεύονται, στο πλαίσιο κείμενων διατάξεων:

α. τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηματοδότηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ,

β. ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του ΕΛΚΕ από την Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ,

γ. οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων,

δ. οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,

ε. οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του ΕΛΚΕ,

στ. οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων των έργων,

ζ. ο Κανονισμός χορήγησης  υποτροφιών,

η. οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ,

θ. η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ι. η συμμετοχή του ΑΕΙ σε εταιρείες έντασης γνώσης (spin off),

ια. θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ιβ. οι λεπτομέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων των έργων/ προγραμμάτων του ΕΛΚΕ,

ιγ. κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΚΕ και των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτοί διαχειρίζονται.

Άρθρο 20
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ΕΛΚΕ οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στα ΑΕΙ έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από  τις διατάξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του παρόντος.

2. Η διάταξη της παρ 17β του άρθρου 80 του ν.4009/2011 εξακολουθεί να ισχύει.

3. Δαπάνες των ΕΛΚΕ που διενεργούνται και εξοφλούνται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από την ΚΥΑ 679/1996 διαδικασίες είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα.

4. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης του άρθρου 19 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 31.12.2018. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως 31.12.2018. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης του άρθρου 19, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει, με αποφάσεις, ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.

5. Οι Γραμματείες των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Στις εν λόγω Μονάδες συνιστάται Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης του οικείου ΕΛΚΕ, αρμόδιο για την εξόφληση των δαπανών.  

6. Έως την έκδοση των Οργανισμών των ΑΕΙ:

α. η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ λογίζεται ως οργανική μονάδα του ΑΕΙ, το επίπεδο της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.

β. η Σύγκλητος ορίζει τον ΠΜΟΔΥ και τον ΠΟΥ του ΕΛΚΕ. Τα καθήκοντα του ΠΟΥ μπορεί να ανατεθούν στον ΠΟΥ του ΑΕΙ.

γ. Η Σύγκλητος ορίζει τον επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης και των λοιπών μονάδων, μεταξύ των υπηρετούντων στην οικεία Μονάδα του ΕΛΚΕ.

7. Τα άρθρα 11, 12 και 13 του παρόντος αφορούν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά. Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα αυτά, ισχύει η ΚΥΑ 679/1996.  Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.  

8. Η αληθής έννοια του εδαφίου α’ παρ. Β του άρθρου 7 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826) είναι ότι η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καθορίζει και το σύνολο των δαπανών μετακίνησης (δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση και λοιπές δαπάνες ταξιδιού).

9. Πρόσθετες αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του προσωπικού των ΑΕΙ και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται λόγω τυχόν έλλειψης της προβλεπόμενης από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδειας του υπηρεσιακού συμβουλίου.

10. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου στα Α.Τ.Ε.Ι., νοείται ως Σύγκλητος η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., ως Πρύτανης ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη Ε.Π των Α.Τ.Ε.Ι..

11.α. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν και εφαρμόζονται στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των εν λόγω φορέων και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992.

β. Οι ΕΛΚΕ οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5439/1985 (Β΄298), εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από  τις διατάξεις του ν. 4310/2014, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του παρόντος.

Στους εν λόγω φορείς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 5 ) και της Συγκλήτου (άρθρο 3 παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Γραμματείες των ΕΛΚΕ των ερευνητικών φορέων μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Όπου γίνεται αναφορά σε ΑΕΙ νοείται ο ερευνητικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014, όπου γίνεται αναφορά στην ΚΥΑ 679/1996 νοείται η ΚΥΑ 5439/1985 και όπου γίνεται αναφορά στον Οργανισμό του ΑΕΙ νοείται ο Οργανισμός του ερευνητικού φορέα.

γ. Στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 που λειτουργούν ως νπιδ και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.

Στους φορείς αυτούς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών και δεν συνιστάται ΕΛΚΕ. Για τους φορείς αυτούς, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 5 ) και της Συγκλήτου (άρθρο 3 παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, οι αρμοδιότητες της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (άρθρο 9) ασκούνται από την αντίστοιχη οργανική μονάδα του νπιδ και οι αρμοδιότητες του ΠΟΥ του Μονάδας του ΕΛΚΕ ασκούνται από τον ΠΟΥ του νπιδ.

Όπου γίνεται αναφορά σε ΑΕΙ νοείται ο ερευνητικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014 και όπου γίνεται αναφορά στον Οργανισμό του ΑΕΙ νοείται ο Οργανισμός του ερευνητικού φορέα.

 

Σχόλια (1)

 
Κάτια Δήμ.
31 Μάιος 2017 13:33

Με καταφανή προβλήματα "ίσης μεταχείρισης" μεταξύ κατηγοριών εργαζομένων, με νομιμοποίηση παρανόμως καταβληθέντων πρόσθετων αμοιβών και πολλά άλλα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ