Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Έκθεση Επιθεωρητών για την καθυστέρηση αναγνώρισης των πτυχίων Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

Με την έκθεση αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες.
Δημοσίευση: 02/06/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με αφορμή πολυάριθμες καταγγελίες που περιήλθαν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για καθυστερήσεις στη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης (Π.Δ.38/2010) διενεργήθηκε έλεγχος στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων (πρώην Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) που υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 Η έκθεση των Επιθεωρητών αναφέρει τα εξής:

Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (εφεξής ΣΑΕΠ), όπως προβλέπει το Π.Δ. 38/2010, είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης των επαγ- γελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης. Με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181 Α ́) δημιουργήθηκε το υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, το οποίο μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιο για τη «διαμόρφωση και για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, δια βίου μάθησης...». Στην εν λόγω διάταξη του ΠΔ 114/2014 δεν αναφερόταν αρχικά ρητώς η αρμοδιότητα του ανωτέρω Τμήματος για τη γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και της επεξεργασίας, προετοιμασίας και εισαγωγής σε αυτό των φακέλων των αιτούντων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα προστέθηκε το Δεκέμβριο του 2014 με το άρθρο 71 παρ. 4 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/08-12-2014).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο  εντός έξι μηνών,και των αιτήσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων εντός τριών μηνών, από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από την εξέταση των καταγγελιών προέκυψε ότι από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στο ΣΑΕΠ, μέχρι τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ήταν 35 μήνες (1049 μέρες) και ο ελάχιστος σχεδόν 8 μήνες (235 ημέρες).

Δεδομένου ότι το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου αφορούσε στο χρονικό διάστημα από 01/01/2013 έως 30/10/2015 το κλιμάκιο ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ζήτησε τη χορήγηση στοιχείων στους υπηρεσιακούς παράγοντες που προΐσταντο κατά την εξεταζόμενη περίοδο των αρμόδιων οργανικών μονάδων.

Ωστόσο στοιχεία χορηγήθηκαν μόνο από την πρώην Δ/ντρια Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αφορούν την περίοδο που αυτή ασκούσε τα σχετικά καθήκοντα.
Σύμφωνα με την πρώην Προϊσταμένη της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Κατόπιν θέσπισης της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο αριθμός των αιτήσεων αναγνώρισης αυξήθηκε με ραγδαίους ρυθμούς. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο αριθμός των εισερχομένων εγγράφων στο Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ανήλθε: τη δεκαετία 2000-2010 μόλις σε 3.862, το 2011 σε 3.187, το 2012 και το 2013 (ήτοι μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε) σε 4.791 (δηλ. υπερδιπλασιάστηκαν). Με τον όρο «εισερχόμενα έγγραφα» δεν εννοείται εισερχόμενες αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, αλλά η συνολική αλληλογραφία του Τμήματος».

Όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων, μας ανέφερε ότι: «...υφίσταντο 1316 φάκελοι που δεν είχαν εισαχθεί στο Συμβούλιο, εκ των οποίων 666 ήταν έτοιμες υποθέσεις προς εισαγωγή σύμφω- να με τα από 17-10-2014 και 23-10-2014 ηλεκτρονικά μηνύματα προς τον Πρόεδρο του ΣΑΕΠ από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Είχαν δε εξεταστεί από το ΣΑΕΠ 521 φάκελοι, οι οποίοι ήταν σε εκκρεμότητα για διάφορους λόγους, όπως γιατί τους είχαν επιβληθεί αντισταθμιστικά μέτρα ή ο φάκελος είχε σταλεί σε εμπειρογνώμονα... Συνεπώς, το διάστημα έως 29-10-2014 δεν υπήρχε αδικαιολόγητη διοικητική καθυστέρηση εξέτασης φακέλων, παρόλο τον όγκο δουλειάς που είχε να αντιμετωπίσει η υπηρεσία».

Tο γεγονός ότι στις 23-10-2014 ήταν έτοιμες προς συζήτηση εξακόσιες εξήντα έξι (666) υποθέσεις προκύπτει και από το σχετικό e-mail του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων προς τον τ. Πρόεδρο του ΣΑΕΠ. Σε αυτό επισυνάπτεται σχέδιο ημερήσιας διάταξης, στο οποίο απαριθμούνται οι 666 αιτήσεις προς συζήτηση με τα ονοματεπώνυμα των αιτηθέντων και τα ονοματεπώνυμα των εισηγητών για κάθε περίπτωση. Εξάλλου, στο από 17-10-2014 e-mail του Προϊσταμένου του Τμήματος προς τον πρόεδρο του ΣΑΕΠ επισημαίνεται η ανάγκη να εξεταστούν το συντομότερο δυνατόν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ενόψει της επικείμενης εκείνη την περίοδο εφαρμογής του νέου Οργανισμού του ΥΠΑΙΘ και της αναμενόμενης ανασυγκρότησης του ΣΑΕΠ.

Να σημειωθεί ότι με το ν.4310/2014 και, συγκεκριμένα, την παράγραφο 3 του άρθρου 71 καταργήθηκε η συγκρότηση του Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2014) και προβλέφθηκε η επανασυγκρότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 56, όπως αυτό αντικαταστάθηκε. Το ΣΑΕΠ συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6114/Κ4/15-01-2015 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 26/ΥΟΔΔ/22-01-2015).

Η πρώην Δ/ντρια Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε επισημάνει στο από 02-04-2014 Ενημερωτικό Σημείωμα προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι ο αριθμός των εισερχομένων εγγράφων ανερχόταν σε 1400, εκ των οποίων 353 αποτελούσαν νέες αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων. Στο εν λόγω Ενημερωτικό

Σημείωμα είχε επισημανθεί ότι αναμενόταν να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο ήδη αυξημένος διοικητικός φόρτος της υπηρεσίας και για το λόγο αυτό ζητούνταν η άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας με τουλάχιστον τέσσερις επιπλέον υπαλλήλους. Με νεότερο Ενημερωτικό

Σημείωμα (από 23-09-2014) η πρώην Δ/ντρια Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνθηκε στον Υπουργό αναλύοντας τις δυσχέρειες που αντιμετώπιζε το ΣΑΕΠ στη λειτουργία του. Οι κυριότερες εξ’ αυτών ήταν:

- η υποστελέχωση και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

- η παραπομπή της πλειονότητας των αιτήσεων σε ειδικούς επιστήμονες ή τριμελείς επιτροπές, γεγονός που επέφερε μεγάλη χρονική καθυστέρηση

- η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων των αποφοίτων κολλεγίων,συνεπεία του νέου θεσμικού πλαισίου

- πληθώρα ενεργειών εκ μέρους των εισηγητών κατά τη διαχείριση των φακέλων (έλεγχος & καταγραφή δικαιολογητικών, ενημερώσεις ενδιαφερομένων, αλληλογραφία με τις εκδούσες αρχές ημεδαπής ή αλλοδαπής, αλληλογραφία με ειδικούς επιστήμονες, σύγκριση προγραμμάτων σπουδών ημεδαπών και αλλοδαπών πανεπιστημίων)

- αδυναμία, κατά κανόνα, του ΣΑΕΠ να σχηματίσει ίδια άποψη σε πρωτοείσακτες υποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων, αναφορικά με τυχόν ελλείψεις στα προ- γράμματα σπουδών των ενδιαφερομένων και να αποφασίσει την υποβολή τους σε σχετική γραπτή δοκιμασία, χωρίς τη συνδρομή αρμόδιων γνωμοδοτικών οργάνων (τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή ή ειδικός επιστήμονας)

- μεγάλη καθυστέρηση ή ακόμη και αδυναμία συνεργασίας των τριμελών επιτροπών ή των ορισθέντων ειδικών επιστημόνων με την υπηρεσία.

Μία επιπρόσθετη δυσκολία στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία επισημάνθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την πρώην Δ/ντρια Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η αδυναμία εφαρμογής της ΥΑ 48066/ΙΑ/31-3-2014 (ΦΕΚ 896 Β ́), η οποία ρύθμιζε τα θέματα της γραπτής δοκιμασίας. Στο εν λόγω Ενημερωτικό Σημείωμα, επισημαινόταν ότι η υπηρεσία αδυνατούσε πλήρως να εφαρμόσει την εν λόγω ΥΑ και προτεινόταν να ενισχυθεί η υποδομή της νέας υπηρεσίας, η οποία βάσει του καινούριου Οργανισμού θα χειριζόταν το αντικείμενο. Προτεινόταν, μάλιστα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς προσωπικού από τον ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια υπηρεσία να ανταποκριθεί στο έργο της.

Στο από 27-10-2014 τελευταίο Υπηρεσιακό Σημείωμα της πρώην Δ/ντριας Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, που συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία τοποθέτησης της νέας προϊσταμένης στο συγκεκριμένο τμήμα, επισημαινόταν η ραγδαία αύξηση των αιτήσεων αναγνώρισης και η ανάγκη άμεσης συγκρότησης του ΣΑΕΠ, δεδομένης μάλιστα της ύπαρξης πληθώρας έτοιμων προς συζήτηση υποθέσεων ενώπιον αυτού.

Σημειώνεται τέλος ότι, σύμφωνα με το από 07-03-2016 e-mail της Γραμματέως του ΣΑΕΠ σε απάντηση του από 04-03-2016 e-mail του κλιμακίου ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., από 01-01-2013 έως 26-10-2014 εξετάστηκαν από το ΣΑΕΠ 1515 αιτήσεις (683 το 2013 και 832 το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν τριάντα δύο (32) συνεδριάσεις εντός του 2013 και δεκαέξι (16) εντός του 2014.

Με το ΑΠ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ3/20980/2-12-2015 έγγραφο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ζητήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων:

- Να περιγράψει την ακολουθούμενη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης (αποτυπώνοντας, αφενός τα διακριτά στάδια της διαδικασίας και, αφετέρου, ποιο όργανο ή υπηρεσία εμπλέκεται/έχει αρμοδιότητα σε κάθε στάδιο).

- Να παραθέσει τις σχετικές διατάξειςκα ινα αποστείλει αποφάσεις του ΣΑΕΠ που ρυθμίζουνται σχετικά θέματα (αιτήσεις- δικαιολογητικά υποψηφίων, παράβολα, κλπ).

- Να διασαφηνίσει ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για κάθε κατηγορία ενδιαφερομένων(επαγγελματικά προσόντα, προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, κλπ).

- Να ενημερώσει το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. σχετικά με το πότε παρέλαβε τους φακέλους των ενδιαφερομένων από τους προκατόχους της, δίνοντας στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμουσών υποθέσεων που παρέλαβε.

- Να αποστείλει τα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της υπηρεσίας, σχετικά με τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 30-10-2015.

- Να ενημερώσει το κλιμάκιο ελέγχου πόσες αιτήσεις έχουν ήδη εξεταστεί κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και πόσες παραμένουν σε εκκρεμότητα, διευκρινίζοντας και σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές. Ζητήθηκε επίσης, εφόσον είναι εφικτό, να κατηγοριοποιήσει τις αιτήσεις (υποβληθείσες, εξετασθείσες και εκκρεμείς) με βάση το αντικείμενό τους (π.χ. αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων κατόχων άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από άλλη χώρα κ.λ.π.).

- Να πληροφορήσει το κλιμάκιο ελέγχου ποιος είναι ο συνήθης χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων αναγνώρισης (εάν είναι δυνατόν να αναφέρετε το συνήθη χρόνο διεκπεραίωσης και κατά κατηγορία) και εάν στο παρελθόν ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων αναγνώρισης  ήταν μικρότερος ή μεγαλύτερος, εξηγώντας, σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική μεταβολή, πού οφείλεται αυτή.

- Να παραθέσει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος εκ- κρεμών αιτημάτων προς το ΣΑΕΠ και να μας αποστείλει τυχόν αναφορές της προς αρμόδιους υπηρεσιακούς ή πολιτικούς παράγοντες.

- Να αναφέρει τυχόν δυσχέρειες, προβλήματα, δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζει η εν λόγω Υπηρεσία και το ΣΑΕΠ κατά τη διαδικασία αναγνώρισης προσόντων και τίτλων σπουδών και τυχόν προτάσεις της για την αντιμετώπισή τους.

Τα ανωτέρω κρίθηκαν απαραίτητα από το κλιμάκιο ελέγχου για τη διενέργεια του ελέγχου.

Ωστόσο, ούτε τα ζητηθέντα στοιχεία χορηγήθηκαν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ούτε δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του κλιμακίου προς την υπηρεσία.

Η έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων έχει επισημανθεί και σε παλαιότερη έκθεση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (326/Α/2015) στο πλαίσιο άλλου διε- νεργηθέντος ελέγχου, κατά τη διάρκεια του οποίου, επίσης, είχαν επισημανθεί οι προβλεπόμενες από το άρθρο 5 παρ. 4 του ν.3074/2002 συνέπειες της μη χορήγησης στοιχείων στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..

Σημειώνεται, τέλος, ότι, σύμφωνα με το από 07-03-2016 e-mail της Γραμματέως του ΣΑΕΠ, από 27-10-2014 έως 07-03-2016 (δηλαδή σε διάστημα πλέον των 16 μηνών) εξετάστηκαν από το ΣΑΕΠ μόλις 161 αιτήσεις πολιτών, ενώ πραγματοποιήθηκαν έξι (6) συνεδριάσεις εντός του 2015 και καμία εντός του 2016 (έως την ημερομηνία αποστολής του e-mail στις 07-03-2016).

Επισημαίνεται, ότι με το θέμα της καθυστέρησης στη διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελμα- τικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΠ έχει ασχο- ληθεί ενδελεχώς και ο «Συνήγορος του Πολίτη», με αφορμή πλήθος υποβληθεισών ενώπιον του αναφορών. Στο με αρ. πρωτ. 204193/32797/03-09-2015 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη με αποδέκτη την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέ- σεων αναφέρεται ότι «...Ωστόσο, δυστυχώς, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος δέκα μηνών από τότε που ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε αρχικά τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων υπ’ όψιν της υπηρεσίας και τριών μηνών από τότε που το ζήτημα τέθηκε υπόψιν του γραφείου του Υπουργού Παιδείας, καμία εξέλιξη δεν έχει σημειωθεί, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις των ενδιαφερομένων να παραμένουν σε εκκρεμότητα στον Συνήγορο του Πολίτη». Μάλιστα, με το αρ. πρωτ. 201351/20449/25-05-2015 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Γραφείο Υπουργού είχαν επισημανθεί τα προβλήματα δυσλειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων και του ΣΑΕΠ και είχαν διατυπωθεί συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την εξομάλυνση των προβλημάτων προς όφελος όχι μόνο των ενδιαφερομένων, αλλά και της ίδιας της υπηρεσίας.

Παρόλα αυτά, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είχε αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρό- βλημα της καθυστέρησης στη διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών και των επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΠ. Αυτό προκύπτει τόσο από το γεγο- νός ότι ακόμη και στα τέλη Ιανουαρίου 2016 υποβλήθηκαν σχετικές καταγγελίες στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., όσο και από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της 18ης- 02-2016, σύμφωνα με το οποίο παραμένουν σε εκκρεμότητα περισσότερες από 3.000 αιτήσεις αναγνώρισης, και για το λόγο αυτό το Υπουργείο προωθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με  στόχο την καθιέρωση ενός πιο ευέλικτου σχήματος εντός των δομών του Υπουργείου και την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών.

Από την εξέταση των διαλαμβανομένων στις καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. προκύπτει ότι, η διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελμα- τικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ καθυστερεί σημαντικά. Η συσσώρευση τεράστιου όγκου αιτήσεων αναφέρεται, άλλωστε, και σε σχετικά δελτία τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η μη εξέταση επί μακρόν των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται το δικαίωμα άσκησης εκ μέρους τους συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και να βλάπτονται τα επαγγελματικά και οικονομικά τους συμφέροντα. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της διοίκησης προς την πο- λιτική ηγεσία, με τις οποίες είχε επισημανθεί η ανωτέρω δυσλειτουργία, το πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπιστεί μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Δεν κατέστη εφικτή, αφενός η διαπίστωση εκ μέρους του κλιμακίου ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. των πραγματικών αριθμητικών δεδομένων για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (αριθμός υποβλη- θεισών αιτήσεων κατά κατηγορία αιτήσεων και στο σύνολο, αριθμός εκκρεμουσών υποθέσεων κατά κατηγορία αιτήσεων και στο σύνολο, μέσος χρόνος απόκρισης για τις εξετασθείσες αιτήσεις, μέσος χρόνος αναμονής για τις εκκρεμείς υποθέσεις κ.α.) και, αφετέρου, η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τους λόγους της καθυστέρησης, διότι το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων δεν χορήγησε τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου στοιχεία και δεν απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν επανειλημμένως από το κλιμάκιο ελέγχου.

Από τα στοιχεία που χορήγησε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. η πρώην προϊσταμένη της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αφορούν μέρος μόνο της ελεγχόμενης περιόδου (1/1/2013-30/10/2015), προκύπτει ότι: α) το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΣΑΕΠ είναι δυσλει- τουργικό και β) το αρμόδιο για την υποστήριξη του παραπάνω οργάνου Τμήμα του Υπουργείου είναι ανεπαρκώς και μη κατάλληλα στελεχωμένο.

Ως εκ τούτου προτάθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μεριμνήσει ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της καθυστέρησης στη διαδικασία αναγνώρισης των επαγ- γελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαί- δευσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο της απλούστευσης της σχετικής διαδικασίας καθώς και την καταλληλότητα και επάρκεια του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού του Αυτοτελούς Τμήμα- τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων να μεριμνήσει για την άμεση εξέ- ταση όχι μόνο των αναφερόμενων στο Παράρτημα Α ́ του παρόντος αιτήσεων, αλλά και των υπολοίπων συνολικά εκκρεμών υποθέσεων, ενημερώνοντας το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., εντός διμήνου, για τα σχετικά αποτελέσματα.

Με την ανωτέρω έκθεση αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες.

 

Σχόλια (7)

 
Γιώργος Μεντζ.
02 Ιουν 2017 15:00

Οι ευθύνες του ΣΑΕΠ είναι βαρύτατες. Βέβαια αποτελούν προέκταση των πολιτικών ευθυνών των Μπαλτά, Φίλη και Γαβρόγλου. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας αναφορικά με την ισοδυναμία τουλάχιστον τίτλων σπουδών της αλλοδαπής (απευθείας από Πανεπιστήμια αλλά και Πανεπιστημιακοί τίτλοι που χορηγούνται μετά από φοίτηση σε Κολέγια). Οι αγκυλώσεις, οι εμμονές σε συνδυασμό με την ασχετοσύνη των πολιτΙκά προϊσταμένων επιβαρύνουν άδικα και τη θέση των διοικητικών στελεχών του ΣΑΕΠ . Όλοι οι τίτλοι σπουδών (Bachelor, Master) που χορηγήθηκαν από ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ (κρατική αναγνώριση) στη χώρα τους Πανεπιστήμια (τουλάχιστον για χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ) ΠΡΕΠΕΙ να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα από το ΣΑΕΠ. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν μπορεί να περνά τις πέντε μέρες αφού το μόνο που απαιτείται είναι διοικητικές εργασίες ρουτίνας. (πιστοποίηση γνησιότητας τίτλων, πιστοποίηση σχετική με την αναγνώριση του Πανεπιστημίου στη χώρα του, ταχύτατες , απλές διαδικασίες αφού αυτές οι πληροφορίες είναι πληροφορίες καταλόγων...) . Η καθυστέρηση για δύο τουλάχιστον χρόνια είναι μια πράξη επαχθής, παράνομη και βαθιά αντικοινωνική. Οι υπεύθυνοι που εμπαίζουν χιλιάδες νέους ανθρώπους (ειρήσθω εν παρόδω υπάρχουν δεκάδες νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό και αναγνώρισαν εκεί τα πτυχία τους σε χρόνους ολίγων ημερών !) πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά. Για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ...είναι απλά θλιβερή και παντελώς ΑΣΧΕΤΗ.

 
Πετρος παπαδοπουλος
05 Ιουν 2017 17:36

Αγαπητε γιωργο ελπιζω να τελειωνει το θεμα το γρηγοροτερο.

 
Olga Psoma
20 Ιουν 2017 21:35

Καλησπέρα, ξερετε αν υπαρχει καποιο νεοτερο ; τελειωνω το Bsc Ψυχολογιας σε κολεγιο και αναρωτιέμαι αν θα καταφερω να βγαλω αδεια ασκησεως επαγγελματος

 
Ευτυχια Τζ.
23 Ιουν 2017 11:44

Αγαπητέ κύριε Γιώργος Μεντζ.
συμφωνώ απόλυτα και σας συγχαίρω για την αναφορά σας.
Επίσης προσθέτω ότι η κοροϊδία αυτή των χιλιάδων φοιτητών και επαγγελματιών με αναγνωρίσεις από το εξωτερικό δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της παρούσας κυβέρνησης αλλά και των περασμένων κυβερνήσεων, όλο ψέματα και υποσχέσεις. Απλά η ιστορία συνεχίζεται, ΠΔ που υπάρχουν αλλά δεν είναι σε εφαρμογή, νόμοι με παραθυράκια ώστε να καταλήγουμε πάντα στην αρχική και λανθασμένη απόφαση, αξιολογήσεις μεταπτυχιακών που επειδή δεν υφίστανται στην Ελλάδα επιβάλλεται η αλλαγή της θεματικής τους και άλλα πολλά πράγματι θλιβερά. Δυστυχώς προσωπικά δεν ελπίζω σε τίποτα, ούτε σε τιμωρίες υπευθύνων, ούτε πραγματικές αξιολογήσεις, το σύστημα στην Ελλάδα παραμένει .

 
Σπύρος
29 Ιουν 2017 12:57

Γιώργο και εφόσον δείς το μηνυμα μπορείς να μου πεις τι εννοεις " ειρήσθω εν παρόδω υπάρχουν δεκάδες νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό και αναγνώρισαν εκεί τα πτυχία τους σε χρόνους ολίγων ημερών " ; Πήγαν στο εξωτερικό με το υπάρχον πτυχιο απο κολλέγιο που βρίσκεται στην Ελλαδα και το αναγνωρισαν; ευχαριστώ

 
Βαγγελης
12 Απρ 2018 14:09

Παιδία εγώ είμαι από το 2013 και περιμένω να δω φως στο τούνελ!! Μου έστειλαν απόρριψη πριν τα Χριστούγεννα του 2017 έκανα προσφυγή φυσικά πλήρωσα παλι!!!!50 ευρώ αλλά χωρίς αποτέλεσμα ακόμα περιμένω!! Τροπή τους πραγματικά

 
Sakis
24 Απρ 2018 22:37

Η κατάσταση του ΣΑΕΠ είναι απελπιστική. Αλλά όταν λέτε ότι "χιλιάδες νέοι πήγαν στο εξωτερικό και αναγνώρισαν το πτυχίο τους εκεί" τι θέλετε να πείτε με αυτό; Στο εξωτερικό δεν είναι αυτόματη η αναγνώριση των πτυχίων; Με ενδιαφέρει το θέμα πάρα πολύ. Τι τελικώς ισχύει?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.