Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Μεταπτυχιακός τίτλος με αναγνώριση από το ΣΑΕΠ δύναται να ληφθεί υπόψη για μισθολογική εξέλιξη -Για την βαθμολογική εξέλιξη απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ

Δείτε το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 12/06/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Είναι δυνατή η εξέταση από το οικείο ΠΥΣΔΕ της συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών για κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, για τον οποίο έχει κατατεθεί απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ.

Β. Αντιθέτως, για την εξέταση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διπλωμάτων ΑΕΙ του εξωτερικού για βαθμολογική εξέλιξη απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ).

Γ. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, η κατάταξη στα προωθημένα Μισθολογικά Κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας και τον οργανισμό της Υπηρεσίας.

Τα παραπάνω αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, σχετικά   με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου για τον οποίο έχει προσκομιστεί απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), ενώ σημειώνονται τα εξής:

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ν. 4024/2011 εκδόθηκε η αριθμ. 276/2015 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με ομόφωνη γνώμη του Τμήματος ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ, όχι όμως βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 4024/2011.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) καθώς και την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από 1-1-2016 και εξής αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου.

3. Με το αριθμ. 83451/Ε2/24-05-2016 (ΑΔΑ:Ω6Σ14653ΠΣ-Υ17) έγγραφο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες ότι εφαρμοστέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 1-1-2016 είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985). Αντίστοιχα για τη μισθολογική εξέλιξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4354/2015.

4. Με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) καθώς και την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ορίζεται ότι, προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η προωθημένη κατάταξη συντελείται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αρμόδιο για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας όργανο είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή κάθε άλλος επίσημος φορέας.

5. Με τις διατάξεις των άρθρου 54 & 55 του ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/25-05-2010) ορίζεται ότι αρμόδια αρχή για να εκδίδει αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των περιπτώσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο του εν λόγω ΠΔ, είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) το οποίο συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Σχόλια (18)

 
bob mastoras
12 Ιουν 2017 10:32

Το κουτσούρεμα της αναγνώρισης μέσω ΣΑΕΠ συνεχίζεται. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να βάλει όποια τρικλοποδιά μπορεί. Να καθυστερήσει, να δικολαβήσει, να χρησιμοποιήσει νομικισμούς και φυσικά τα οικονομικά της μέσα για να εξαντλήσει τους πολίτες με πτυχία από το εξωτερικό.

Θλιβερό είναι ότι αυτής της μορφής ο κρατισμός φενακίζεται ως η καθ’ ημάς αριστερά. Η μήπως είναι ενδεικτικό αυτό και φταίμε εμείς που βαυκαλιζόμασταν;

 
SPIROS
12 Ιουν 2017 11:31

Δεν υπάρχει κανένα κουτσούρεμα ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από το ΣΑΕΠ αναγνωρίζεται κανονικά. Απλά διευκρινίζει ότι κάνει το ΔΟΑΤΑΠ κάνει και το ΣΑΕΠ.

 
SPIROS
12 Ιουν 2017 11:50

Το έγγραφο αφορά την κατάταξη μόνο των εκπαιδευτικών αλλά πάλι είναι νομικά αίωλο. Που τον βρήκαν το Νόμο 1566/1985; ΤΡΑΓΙΚΟ

 
bob mastoras
12 Ιουν 2017 12:11

Μια χαρά κουτσούρεμα. Συνέχιση επειδή ήδη στον ιδιωτικό τομέα η αναγνώριση έχει ακυρωθεί https://www.esos.gr/arthra/38632/horis-epidomata-sto-dimosio-ta-anagnori...

Τώρα και στο δημόσιο θα υπάρχει πρόβλημα. Ο νόμος (το π.δ. 38/2010 όπως έχει τροποποιηθεί) προβλέπει που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά η αναγνώριση. Συγκεκριμένα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανέλιξη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως πανεπιστήμια ή ΤΕΙ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κρίση για κατάληψη θέσης ερευνητή σε Ερευνητικά κέντρα. Έτσι ξεχωρίζεται η ακαδημαϊκή από την επαγγελματική αναγνώριση. Ακόμα προφανώς δεν μπορεί ένα πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΣΑΕΠ να χρησιμοποιηθεί για επιλογή σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Αν δηλαδή έχεις αναγνώριση μάστερ από το ΣΑΕΠ δεν μπορείς να επιλεγείς για εκπόνηση διδακτορικού.

Σε σχέση με αυτά η νέα απόφαση είναι ένα ακόμα κουτσούρεμα.

 
Death By Chocolate
13 Ιουν 2017 08:59

"Ανώτερη" η ερμηνεία του Υπουργείου Παιδείας από το Ν.Σ.Κ. το οποίο ρητά αναφέρει ότι ΔΟΑΤΑΠ = ΣΑΕΠ τόσο για τη βαθμολογική όσο και για την μισθολογική προώθηση (276/2015).

Θα το χάσουν δικαστικά γιατί εκεί θα πάει το πράγμα.

Άντε να φύγουν να ησυχάσουμε.

 
SPIROS
13 Ιουν 2017 10:15

@Death By Chocolate Φίλε μου πρόσεχε ο Ν. 1566/1985 αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς δεν ισχύει για το υπόλοιπο Δημόσιο αλλά παρόλα αυτά, αυτό που εξοργίζει είναι που τον ξετρύπωσαν και βρήκαν παράθυρο. Εν πάση περιπτώσει είναι αστείο αυτό το έγγραφο και νομικά έωλο.

 
SPIROS
13 Ιουν 2017 10:42

Ο υπάλληλος που έκανε αυτή τη γνωμοδότηση επικαλείται Νόμο του 1985 για την βαθμολογική κατάταξη; μα τότε δεν υπήρχε επαγγελματική αναγνώριση. Το έγγραφο είναι άποψη υπαλλήλου & δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Η άποψη είναι παρελκυστική και το ΝΣΚ θα την απορρίψει. Έχουμε 2017 και θα κατατάξουν υπαλλήλους με νόμο του 1985. Ε-Λ-Ε-Ο-Σ.

 
SPIROS
13 Ιουν 2017 11:08

Παρακαλώ τα δημοσιεύματα του καθόλα έγκυρου site σας να δίνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Επειδή έψαξα τα έγγραφα που αναφέρονται διαπίστωσα ότι στο Ν.4369/2016 που αφορά την κατάταξη στο βαθμολόγιο των Δ.Υ και συγκεκριμένα στο άρθρο 28 παρ. 3 δεν αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν ισχύει για την κατάταξή τους ο Ν. 3528/2007 αλλά αναγκαστικά ο Ν.1566/1985 κάτι άδικο για τους εκπαιδευτικούς. Επομένως το έγγραφο, δυστυχώς ισχύει μόνο για τους εκπαιδευτικούς και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης του θέματος γιατί είναι άδικο έστω βαθμολογικά να ισχύει νόμος του 1985.

 
Death_By_Chocolate
13 Ιουν 2017 14:54

Αφού τους αρέσει να εμπαίζουν μερικές χιλιάδες Έλληνες πολίτες με την δημιουργική ερμηνευτική, κατά το δοκούν, θα πάρουν την απάντησή τους στα δικαστήρια.

Δεν αρκούν τα πειθαρχικά από τους Επιθεωρητές Δημοσίας Διοίκησης.

Απλά τους μετακινούν σε άλλη υπηρεσία και η ντόλτσε βίτα συνεχίζεται.

ΑΝ ΔΕΝ ΔΩΣΟΥΝ ΕΝΤΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ, ΗΣΥΧΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΟΥΝ

 
παν.
13 Ιουν 2017 20:33

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ν. 4024/2011 εκδόθηκε η αριθμ. 276/2015 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με ομόφωνη γνώμη του Τμήματος ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ, όχι όμως βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 4024/2011.

αναφερει και μισθολογικη και βαθμολογικη εξελιξη! Πού αναφερει οτι εξαιρουνται οι εκπαιδευτικοι

 
παν.
13 Ιουν 2017 20:40

Αγαπητοί,
ειναι αντισυνταγματικο και απορριπτεται ευκολα. Το 1985 αναφερεται μονο στο ΔΟΑΤΑΠ γιατι ΣΑΕΠ δεν υπηρχε. Αρα πως μορεις να κρινεις τιτλους που αναγνωριζονται το 2017 απο το ΣΑΕΠ, βασιζομεοι σε νομο του 1985.
Δεν ξερω πως ονομαζεται στη δικηγορια αλλα σιγουρα δεν ειναι νομικα ορθό.
Μ αρεσει που ο Γαβρόγλου λεει οτι οι νεοι πρεπει να σεβονται το νομο,
Δασκαλε που διδασκες και νομο δεν εκρατεις.

 
SPIROS
14 Ιουν 2017 14:39

Παιδιά επειδή στο νόμο 4369/2016 που αφορά την βαθμολογική κατάταξη στο άρθρο 28 παρ. 3 δεν αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βγάζουν αυθαίρετα το συμπέρασμα ότι δεν ισχύει για την κατάταξή τους ο Ν. 3528/2007 αλλά ο 1566/1985.
Είπατε τίποτα; Ελληνική κουλτούρα δημοσίου, αντί στο νέο νόμο να συμπεριληφθούν και οι εκπαιδευτικοί, από μόνοι μας αυθαίρετα κάποιοι υπάλληλοι τους κατατάσσουμε με το νόμο του 1985 και αδικούμε μερικές εκατοντάδες υπαλλήλους.

 
Φαίη
19 Ιουν 2017 16:34

Συγγνώμη παιδιά θέλω να κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσει υπεύθυνα όποιος ξέρει. Με το μεταπτυχιακό Κολλεγίου που έχει αναγνώριση από σαεπ Μπορεί κάποιος να μπει στους πίνακες αναπληρωτών; Τελείωσα Ελληνική φιλολογία και έκανα μεταπτυχιακό Στην ειδική αγωγή στο κολλέγιο.

 
ΑΣΠΑ
19 Ιουν 2017 18:04

Λυπάμαι Φαίη μου αλλά δε μπορείς να μπεις στους πίνακες της Ειδ. Αγωγής. Είμαι ΠΕ70 με μεταπτυχιακό δυστυχώς κολλεγίου και δε μπορώ να μπω με αυτό στους πίνακες που Ε.Α.Ε.

 
Φαίη
20 Ιουν 2017 10:28

@ΑΣΠΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟ ΤΟΥ 2017 ΒΓΉΚΕ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΧΌΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΑΠΌ ΚΟΛΛΈΓΙΟ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΊΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ. ΑΥΤΟ ΔΙΆΒΑΣΑ ΣΕ ΈΝΑ ΆΡΘΡΟ. ΜΉΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΎ;

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
04 Ιουλ 2017 10:44

ΑΣΠΑ ΚΑΙ ΦΑΙΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΑΕΠ.ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9 ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ!

 
Φαίη
11 Ιουλ 2017 06:19

Παναγιώτη σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία μακάρι Αφού λάβω την αναγνώριση του μεταπτυχιακού μου να μπορέσω να μπω.

 
dimitris
23 Σεπ 2017 11:32

Καλημερα...εγω παιδια αυτο που ξερω ειναι οτι ακομα δεν εχει ξεκαθαρισει το τοπιο το τι γινεται για τους πινακες ασχετα τι εχει το νομοσχεδιο και αυτο το παραδεχονται και τα κολλεγια που εχω μιλησει. Απο τι μου ειπανε ειναι και στα δικαστηρια ακομα σχετικα.

Προς το παρον δηλαδη απο Σαεπ δεν δεχονται να μπεις στους πινακες με ειδικης αγωγης. Οτι αλλο σας λενε ειναι λαθος. Τωρα το αν θα αλλαξει και αυτο κατα την γνωμη μου ναι θα αλλαξει αλλα θα παρει παλι χρονο και κανεις δεν ξερει. Και σε αυτες τις περιπτωσεις αν περασει η περιοδος χανεις την θεση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.