Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Αρμοδιότητα της ανεξάρτητης Επιτροπής είναι η εξέταση της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη των καταγγελλόμενων συμβάσεων εργασίας
Δημοσίευση: 20/06/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την Ανεξάρτητη Επιτροπή που θα εξετάζει κατά πόσο μία απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού είναι νόμιμη ή καταχρηστική, συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, με απόφαση που υπέγραψε, σε εφαρμογή του τελευταίου νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή και προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση τόσο της ΟΙΕΛΕ όσο και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

Ειδικότερα η Ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελείται από τους:
 
1. ΒΩΤΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη   , Πρωτοδίκη Αθηνών, Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ του Παναγιώτη  , Πρωτοδίκη Αθηνών.

2. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου  , Πρωτοδίκη Αθηνών, με αναπληρώτριά της την ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αντωνίου , Πρωτοδίκη Αθηνών.

3. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου  , Πρωτοδίκη Αθηνών, με αναπληρώτριά της την ΣΤΑΜΟΛΕΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Νικολάου  , Πρωτοδίκη Αθηνών.

Οι εκπρόσωποι της της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και της Σ.Ι.Σ., οι οποίοι παρίστανται ως παρατηρητές στη συνεδρίαση της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίστηκαν οι:

1. ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, με αναπληρωτή του τον ΣΑΡΡΗ ΧΡΗΣΤΟ,

2. ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, εκπρόσωπος της Σ.Ι.Σ., με αναπληρωτή του τον ΜΗΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,

Η αρμοδιότητα της Επιτροπής

Αρμοδιότητα της ανεξάρτητης Επιτροπής είναι η εξέταση της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη των καταγγελλόμενων συμβάσεων εργασίας, ειδικότερα δε:

α) όταν ο εργοδότης επικαλείται διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού (περ. α, της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως ισχύει), και

β) όταν υπάρχουν καταγγελίες για λόγους διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις στηρίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, σύμφωνα με την υποπερίπτωση δδ’ της περίπτ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως ισχύει.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στο κτήριο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  στο Μαρούσι  , εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αποζημίωση.

Ο νόμος για την Ιδιωτική Εκπαίδευση που ψηφίστηκε στη Βουλή

9. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτι- κού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και εκδίδεται σχετική πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασί- ας για τους λόγους που προβλέπονται στην περίπτωση α ́ και στην υποπερίπτωση δδ ́ της περίπτωσης ε ́ της παραγράφου 3 κρίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία εξετάζει αν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και αποφαίνεται σχετικά.

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, και αποτελείται από:

α) Έναν (1) Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρω- τή του, υπηρετούντες στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδι- κείου.

β) Δύο (2) Πρωτοδίκες υπηρετούντες στο Τμήμα Ερ- γατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.

Ένας (1) εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. που υποδεικνύε- ται με απόφαση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης που υποδεικνύονται με απόφαση της παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμε- τοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αποζημίωση.

Η ανωτέρω Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν και τις υπηρε- σιακές εκθέσεις, συνεδριάζει δε και αποφαίνεται υποχρε- ωτικά εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την καταγγελία και υποβάλλει την πρότασή της στον αρ- μόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία διατυπώνεται η κρίση της σχετικά με τη νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα ανωτέρω. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχε- τική απόφαση περί απόλυσης ή μη του εκπαιδευτικού, σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτρο- πής εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της πρότασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευ- σης της εν λόγω προθεσμίας τεκμαίρεται η νομιμότητα και μη καταχρηστικότητα της καταγγελίας. Η καταγγελία της σύμβασης του εκπαιδευτικού δεν παράγει έννομα αποτελέσματα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύ- γουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης έκδοσης της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής και έως την έκδοσή της, δεν απαιτείται η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας για τη λύση της σύμβασης.
Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που λαμβάνουν χώρα χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι άκυρες.».

10. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργα- σίας αορίστου χρόνου, των οποίων η σύμβαση καταγγέλ- λεται κατά τα ανωτέρω, καθώς και στους αποχωρούντες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λόγω συμπληρώσεως του συντάξιμου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας τους, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στην αποζημίωση υπολογίζεται και η υπηρεσία τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.».

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχό- λησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημό- σιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.».

12. Η περίπτωση α ́ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 και οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 καταργούνται.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.