Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Νέα τροπολογία για τα Ιδιωτικά Σχολεία

Απαγορεύεται ρητά η άρνηση εγγραφής μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία εξ αιτίας αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών- Αποσαφηνίζεται ότι η ακυρότητα της καταγγελίας της απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού
Δημοσίευση: 01/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τροπολογία που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο "σκούπα  (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΔΙΟ, ΑΡΘΡΑ 71 ΚΑΙ 72)  , και την παρουσιάζει κατ αποκλειστικότητα το esos:

Α. Αναγνωρίζεται από το νόμο  η δυνατότητα των ιδιωτικών σχολείων να αργούν, πέραν των ημερών αργίας που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία, και κατά μία επιπλέον ημέρα ανά έτος, σε περίπτωση που έχει διαμορφωθεί σχετικό έθιμο, για λόγους που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση. Ως χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αναφέρονται τα σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού), τα οποία κατά παράδοση αργούν την 26η Οκτωβρίου κάθε έτους, ημέρα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου του Παλαιού Ψυχικού όπου η έδρα του ιδρύματος.

Β. Απαγορεύεται ρητά η άρνηση εγγραφής μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία εξ αιτίας αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ενώ παράλληλα η άρνηση αυτή ανάγεται σε πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιδιοκτήτες, τους διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό των σχολείων αυτών. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και συνθηκών ισότιμης πρόσβασης για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην εξάλειψη διακρίσεων και αποκλεισμών.

Γ. Αποσαφηνίζεται ότι η ακυρότητα της καταγγελίας της απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού, που έλαβε χώρα χωρίς απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου περί της  μη καταχρηστικότητας της καταγγελίας και της νομιμότητας της απόλυσης, έχει απόλυτο χαρακτήρα, χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Θέματα ιδιωτικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων

Δ. Τα πτυχία Α΄ Κύκλου και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν επιβληθεί οι πειθαρχικές κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας ή της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή χρηματικού προστίμου ή ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο διδακτικό προσωπικό τους για παραβάσεις σχετικές με τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και ιδίως γι’ αυτές που αφορούν στην παράνομη μη λειτουργία του σχολείου, στη μη τήρηση του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος, στη μη τήρηση και στη μη συμπλήρωση των επίσημων βιβλίων και στη μη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, να καθίστανται εξ υπαρχής ανίσχυρα σε περίπτωση μη επιτυχούς ή μη συμμετοχής των κατόχων των ως άνω πτυχίων στις ειδικές πτυχιακές εξετάσεις.

Προβλέπεται επιπλέον ότι με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 καθορίζονται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, τα Ιδιωτικά Τεχνικά – Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, η εξεταστέα ύλη για την οποία εκφέρει γνώμη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο τρόπος αξιολόγησης, ο τύπος και το περιεχόμενο του χορηγούμενου τίτλου σπουδών  Α΄ και Β΄ κύκλου των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., η καταβολή παραβόλου και η συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, καθώς και ότι με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο συστήνονται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα, καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών και προσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου συμμετοχής. Τέλος, προβλέπεται ότι τα θέματα των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων προκύπτουν αποκλειστικώς από κεντρική επιτροπή εξετάσεων που έχει τη συνολική ευθύνη των εξετάσεων.

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις συνιστούν υποχρεωτική ενέργεια της Διοίκησης σε συμμόρφωση με σχετικό πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, θεραπεύοντας, μέσω της συμμετοχής στις ειδικές πτυχιακές εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 3577/2007, κάθε μη σύννομη περίπτωση χορήγησης πτυχίου και ρυθμίζοντας τα ζητήματα της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα των μη σύννομα χορηγηθέντων πτυχίων των ως άνω Τ.Ε.Ε.

Η  τροπολογία

Ειδικότερα η τροπολογία, έχει  ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή, προκειμένου για τα σχολεία της παρ. 2 του άρθρου 2, της διοίκησης του σχολείου, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να αργούν και κατά μία επιπλέον ημέρα ανά έτος, για εθιμικούς λόγους που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση.»

2. α) Στο άρθρο 16 του ν. 682/1977 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Στα ιδιωτικά σχολεία δύνανται να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής μαθητών εξ αιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.»

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 προστίθεται περίπτ. κγ΄ ως εξής: «κγ. Παράβαση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος.»

3. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 9 του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και όπως ίσχυσε από την έναρξη ισχύος του τελευταίου νόμου  (6-9-2016) και έως την έναρξη ισχύος του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) (19-5-2017), η ακυρότητα της απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού, που έλαβε χώρα χωρίς απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου περί της μη καταχρηστικότητας της καταγγελίας και της νομιμότητας της απόλυσης, τίθεται χάριν του δημοσίου συμφέροντος και είναι απόλυτη,  υπερισχύει δε κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Θέματα ιδιωτικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄130), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄159), η φράση «των μαθητών» διαγράφεται.

β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄130), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄159), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση μη επιτυχούς ή μη συμμετοχής το κατεχόμενο πτυχίο καθίσταται εξ υπαρχής ανίσχυρο.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄130) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής, καθώς και με τη διαδικασία των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, τα Ιδιωτικά Τεχνικά – Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια της παραγράφου 1, η εξεταστέα ύλη για την οποία εκφέρει γνώμη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο τρόπος αξιολόγησης, ο τύπος και το περιεχόμενο του χορηγούμενου τίτλου σπουδών  Α΄ και Β΄ κύκλου των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., η καταβολή παραβόλου και η συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων. Τα θέματα των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων προκύπτουν αποκλειστικώς από κεντρική επιτροπή εξετάσεων που έχει τη συνολική ευθύνη των εξετάσεων.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συστήνονται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η αποζημίωση αυτών.

γ) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.