ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Παν. Αιγαίου

Παράλληλα το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ιδρύματος, με έδρα τη Σάμο, κατατμείται σε δύο αυτοτελή Τμήματα
Δημοσίευση: 01/07/2017
Πανεπιστήμιο αιγαίου
Alt Text: 
Πανεπιστήμιο αιγαίου
Title Text: 
Πανεπιστήμιο αιγαίου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τροπολογία που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο "σκούπα (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΔΙΟ, ΑΡΘΡΟ 75, παρ 1 και 2) , και την παρουσιάζει κατ αποκλειστικότητα το esos:

Α. Ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο, και ρυθμίζονται οργανωτικά θέματα της Σχολής αυτής για την καλύτερη εποπτεία και το συντονισμό των Τμημάτων Μηχανικών που ήδη λειτουργούν στο ίδρυμα.

Β. Παράλληλα το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ιδρύματος, με έδρα τη Σάμο, κατατμείται σε δύο αυτοτελή Τμήματα, το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, στα οποία εντάσσονται οι ομώνυμες εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τμήματος Μαθηματικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία:

1. α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα τη Σάμο, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με έδρα τη Σάμο,

ββ) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα τη Σύρο, και

γγ) Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Χίο.

β) Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Σχολής που ιδρύεται με την περίπτ. α΄ συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

γ) Η ισχύς της παρούσας παρ. αρχίζει από 1-9-2017. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Σχολής που ιδρύεται με την περίπτ. α΄ ολοκληρώνεται μέχρι την 30-11-2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από Προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής. Στις συνεδριάσεις της Προσωρινής  Κοσμητείας προεδρεύει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παρ. παύει η συμμετοχή των Τμημάτων που συγκροτούν την ιδρυόμενη Πολυτεχνική Σχολή στα όργανα διοίκησης των Σχολών στις οποίες ανήκουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο, κατατμείται στα Τμήματα: αα) Μαθηματικών και ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικών–Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, στα οποία εντάσσονται οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος ομώνυμες εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τμήματος Μαθηματικών.

β)  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση, καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.

γ)  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στα τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δ) Κάθε τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.

ε)  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών.

στ) Σε κάθε τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

ζ) Κατά την έναρξη της λειτουργίας των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση, το σύνολο των διδακτικών και διοικητικών αναγκών τους καλύπτονται αποκλειστικά από το υπηρετούν στα ως άνω Α.Ε.Ι. πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας προσωπικό. Οι καθηγητές και οι λέκτορες που υπηρετούν στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του Τμήματος Μαθηματικών, από την κατάτμηση του Τμήματος εντάσσονται αυτοδίκαια στα ομώνυμα Τμήματα που προκύπτουν από την κατάτμηση, ενώ τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα ίδια Τμήματα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Για την ένταξη και κατανομή του προσωπικού σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

η) Τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

θ)  Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εισαχθούν έως την κατάτμηση του Τμήματος Μαθηματικών στις εισαγωγικές κατευθύνσεις αα) Μαθηματικών και ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικών–Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του τμήματος αυτού, από την κατάτμηση εντάσσονται αυτοδικαίως στα ομώνυμα Τμήματα που προκύπτουν σύμφωνα με την περίπτ. α΄.

ι) Οι τίτλοι σπουδών των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια με τους τίτλους σπουδών  των ομώνυμων εισαγωγικών κατευθύνσεων που χορηγεί το Τμήμα Μαθηματικών προ της κατάτμησής του σύμφωνα με την περίπτ. α΄.
ια) Κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρούσας παρ. ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ιβ) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

 

 

Σχόλια (18)

 
jimmys_b
12 Ιουλ 2017 16:27

@ΠΑΝ, " ... τα ΤΕΙ γίνονται ΑΕΙ", μάλλον έχεις πολλά χρόνια να ασχοληθείς με την τριτοβάθμια εκπαίδευση διότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ εδώ και πολλά χρόνια. Κοίτα τις βάσεις εισαγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι κατά πολύ χαμηλότερες των άλλων Πανεπιστημίων και μερικών ΤΕΙ και ΄μην ξαφνιάζεσαι με την πραγματικότητα!

 
Marios
11 Ιουλ 2017 20:46

Δημήτρης
Ανακριβειες λες

Πατα στον οδηγο σπουδων του 2016-17 για να δεις ποσοστα ανεργιας των αποφοιτων του τμηματος απο το 2011(9 τοις εκατο ειναι)

 
Mιχάλης
07 Ιουλ 2017 00:44

@Στέφανος

Αποτελεί "ορθολογικό μονόδρομο" για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Αιγαίο;

Τι άλλο μένει να διαβάσουμε μέχρι το 2018...

 
Δημήτρης
07 Ιουλ 2017 00:32

Βάσεις Πανελλαδικών 2016

- Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης: 9194

- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: 9823

- Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων: 9117

Σε μια χθεσινή είδηση: <<Στην ανεργία το 36% όσων αποφοίτησαν από το 2011 μέχρι σήμερα>>

Να ξέρουμε όμως όλοι για τι απαξιωμένο επιπέδο σπουδών μιλάμε.

 
ΠΑΝ
04 Ιουλ 2017 22:45

Επί πολλές δεκαετίες κάθε πόλις είχε ένα κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλέκτων ή ένα στρατόπεδο.Τα δε χωρία είχαν και από ένα στρατιωτικό φυλάκιο.Έτσι κινούνταν οι τοπικές κοινωνίες με τους φαντάρους που με την έξοδο έβγαιναν στις ταβέρνες και κινούνταν το χρήμα.Με την υπογεννητικότητα και την αλλαγή του στρατιωτικού δόγματος ένα νέο σύνθημα εμφανίστηκε.Κάθε πόλις και ΑΕΙ και κάθε κωμόπολις ένα ΤΕΙ.Οι εξοδούχοι φαντάροι αντικαταστάθηκαν από τους φοιτητές και τα σπίτια που νοίκιαζαν οι δόκιμοι νοικιάζονται από πάλι τους φοιτητές.Αποτέλεσμα τμήματα ΤΕΙ παντελώς άγνωστα(το κτίριο του ΤΕΙ Κιλκίς απορώ γιατί έγινε)και το ίδιο τμήματα ΑΕΙ.Αναρωτιέμαι τι σκοπό στην σύγχρονη εποχή πχ η λειτουργία της Παντείου.Τώρα και τα ΤΕΙ γίνονται ΑΕΙ και απορώ σε μια χώρα 10 εκατ. που το 2050 με την υπογεννητικότητα και την μετανάστευση θα είναι 7 εκατ τόσοι πτυχιούχοι που χωράνε και που θα απασχοληθούν;Όταν παράγεις μαζικά και κατά κόρον πτυχιούχους πρέπει να έχεις και οικονομία να τους αποροφήσει.Εμείς από την κρίση δεν θα βγούμε ούτε το 2100 .Που θα δουλέψουν;Οι δεκάδες χιλάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και λόγω της έντονης υπογεννητικότητας που θα απασχοληθούν;Οι μηχανικοί που δεν υπάρχει οικοδομή και τεχνικά έργα;Άλλες χώρες παράγουν οικονομία ,χρήμα και πλούτο και εμείς παράγουμε άνεργους πτυχιούχους.Λειτουργούμε ακόμη με την προ μνημονίων λογική που επικράτησε με τα δανεικά και συνεχίζουμε αοτόητοι στην ίδια οδό.Όχι 4 αλλά 104 μνημόνια και λίγα είναι.

 
Νικη
04 Ιουλ 2017 19:25

Διαφωνω με λογικες σαν του ιωαννη. Δηλαδη οι σχολες αυτες ηταν θετικων επιστημων με εδρα την σαμο και γιναν πολυτεχνικες με εδρα την σαμο χωρις κοστος. Αν θεωρουνται πολυτεχνικες και υποβαθμιζοντουσαν σαν θετικων επιστημων και κατι τετοιο μπορει να αλλαξει χωρις κοστος για ποιο λογο να μην γινει.

 
Marios
04 Ιουλ 2017 19:20

Σε απαντηση στον μηχαλη

Για το αν υπαρχει αμφιβολια για το αν τα τμηματα της συρου και της σαμου να θεωρουνται πολυτεχνικες σχολες μπορουν να στο απαντησουν οι εξωτερικες αξιολογισεις των τελευταιων 7 χρονων στα τμηματα αυτα. Τωρα το για ποιο λογο τοποθετουντουσαν τοσο καιρο ως θετικων επιστημων ενας θεος το ξερει. Επισης με εξαιρεση τα πρωτα 3 χρονια που λειτουργησαν αυτες οι σχολες (οπου οι φοιτητες δεν ειχαν φτασει καν το 4ο ετος )το προγραμμα σπουδων ηταν πενταετες. Στα γιανενα ιδρυθηκε καινουργιο τμημα αρχιτεκτονων σε εποχη οπου οι αρχιτεκτονες βαρανε μυγες στην ελλαδα. Για τα ποσοστα ανεργιας τωρα στα συγκεκριμενα τμηματα της συρου και της σαμου μπορεις να ριξεις μια ματια στα επισημα στοιχεια και θα σε περιμενει πολυ μεγαλη εκπληξη(spoiler κατω του 8 τοις εκατο). Με την νεα δομη το σημαντικο γι αυτες τις σχολες ειναι η διεκδικηση της εισοδου τους στο τεε μελλοντικα(ωστε να εξασφαλησουν καποια επαγγελματικα δικαιωματα, λιγα βεβαια αλλα καποια). Μηχανικοι οι φοιτητες των τμηματων ηταν, τωρα απλα θα γινουν και με την βουλα.

 
Στέφανος
04 Ιουλ 2017 16:30

Οι απαντήσεις στα κάθε φορά διαφορετικά ερωτήματα του "Μιχάλη" είναι, εμμέσως, όλες αναρτημένες στις ιστοσελίδες των τριών Τμημάτων Μηχανικών, που επιτέλους αποκτούν ακαδημαϊκή θεσμική ομπρέλα, όπως σε κάθε School of Engineering στον κόσμο:

Με τα ακριβή στοιχεία επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων όπως αυτά προέκυψαν από επικοινωνία με κάθε απόφοιτο των Τμημάτων, έναν προς έναν,

Από το ερευνητικό έργο που παράγεται στα Τμήματα όπως καταγράφει το googlescholar για κάθε καθηγητή και καθηγήτρια χωριστά,

Από την αποδοχή του επιστημονικού τους έργου όπως αποτυπώνεται στις ετεροαναφορές τους,

Από την εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων από επιστήμονες της αλλοδαπής.

Αφήνουμε την κριτική στις πολιτικές αποφάσεις του παρελθόντος, στον καθέναν και καθεμία, ως άλλωστε οφείλουν.

Στο μεταξύ όμως, "Μιχάλη", ας μελετήσετε με ειλικρίνεια και ψυχραιμία τα δεδομένα. Ίσως αντιληφθείτε ότι μόνον εσείς πηγαίνετε αντίθετα στο μονόδρομο της ορθολογικής αποτίμησης προσπαθειών ανθρώπων που πετυχαίνουν εξαιρετικά έως κορυφαία αποτελέσματα για τα παιδιά μας, και ας μη δρουν σε ιδανικά περιβάλλοντα ή "στα Ιωάννινα", αλλά στα πολύ δύσκολα νησιά μας, που πιθανότατα σάς είναι τόσο άγνωστα τους χειμώνες...

 
Μιχάλης
04 Ιουλ 2017 09:27

Φυσικά υπάρχουν ήδη φοιτητές στα τμήματα. Δεν έγραψα ότι ιδρύονται καινούργια τμήματα αλλά νέα σχολή.

Και κάτι που οι περισσότεροι δε γνωρίζουν είναι ότι τα τμήματα της Σύρου και της Σάμου ήταν 4ετή και όχι 5ετή, δηλαδή ξεκίνησαν ως πανεπιστημιακά τμήματα και όχι ως τμήματα μηχανικών.

Εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα:

Με ποιο σκεπτικό ιδρύθηκαν αυτά τα τμήματα σε 3 διαφορετικά νησιά πριν από 15 χρόνια; Γιατί εντάχθηκαν σε άλλες σχολές αν εξαρχής ο σκοπός ήταν να αποτελούν ενιαίο σύνολο;

Πώς ακριβώς διαπιστώθηκε ότι τα τμήματα αυτά όντως έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να συγκροτήσουν νέα σχολή; Πώς θα οργανωθεί καλύτερα μια σχολή διασπασμένη σε τρία αποκομμένα μεταξύ τους μέρη, χωρίς επαρκές καθηγητικό προσωπικό και με προβληματικές υποδομές;

Όλα αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά τόσο οι φοιτητές όσο και οι καθηγητές. Και δυστυχώς δε θα αλλάξουν με τη νέα δομή.

(Στο Πανεπιστημιο Ιωαννίνων δεν συγκροτήθηκε Πολυτεχνική Σχολή με τμήματα σε 3 διαφορετικά νησιά...)

 
danai
04 Ιουλ 2017 09:11

Μέχρι τώρα τα τμήματα της Σάμου και της Σύρου ανήκουν σε Σχολή Θετικών Επιστημών και το τμήμα της Χίου σε Σχολή Διοίκησης. Οι απόφοιτοι τοων δύο τελευταίων, σε Χίο και Σύρο, δεν αναγνωρίζονται ως μηχανικοί από το ΤΕΕ.

 
Καιτη
03 Ιουλ 2017 22:54

(αναφερομαι στον Ιωαννη)
στο μεταξυ αν εχετε αμφιβολια για την ποιοτητα των μαθηματων και των σπουδων αυτων των τριων θα μπορουσατε απλα να κανετε απλα μια αναζητηση στο google ή εστω να διαβασετε το αρθρο που ανεβασε το ιδιο το esos
https://www.esos.gr/arthra/49228/koryfaia-epistimoniki-anagnorisi-gia-ta...
Αυτες οι τρεις σχολες δικαιούνται εδω και 10 χρονια να θεωρουνται πολυτεχνικες, δεν τους γινεται χαρη...

 
Δημήτρης
03 Ιουλ 2017 20:59

Το πραγματικό πρόβλημα είναι οι εγκαταστάσεις. Ειδικά στη Σάμο τα παιδιά κάνουν μάθημα δίπλα από καφετέριες ή σε αίθουσες του δημαρχείου. Δεν υπάρχουν δλδ τα στοιχειώδη. Οπότε υπ' αυτές τις συνθήκες οι φιλόδοξοι στόχοι θα μείνουν στα χαρτιά. Οι τοπικές κοινωνίες αν θέλουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις ανάλογες απολαβές πρέπει να βάλουν και το χέρι στην τσέπη

 
George
03 Ιουλ 2017 15:26

Οι σχολες υπαρχουν εδω και 20 χρονια. Δεν ιδρυονται καινουργιες, απλα μπαινουν στην "πολυτεχνικη ομπρελα" για την καλυτερη οργανωση τους.

 
Πάνος
03 Ιουλ 2017 15:17

(αναφέρομαι στον Μιχάλη)

Τι λες βρε άνθρωπε, είμαι φοιτητής στη Σύρο, ΔΕΝ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ,
τα 3 υπάρχοντα τμήματα των νησιών που λειτουργούν εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια, γίνονται αναγνωρίζονται επιτέλους ως πολυτεχνική σχολή. Που την ειδες την ίδρυση νεας σχολης; Μ' αρέσει που λες ας έρθουν στη Σύρο να δουν την κατάσταση των φοιτητών, ενώ οι φοιτητές της σύρου είναι σ' αυτη τη σχολή ΗΔΗ. Αυτή που περιμένεις εσύ να ιδρυθεί.... αλλά βέβαια γνώμη έχετε χωρίς καν να γνωρίζετε το θέμα..

Για να γίνει ξεκάθαρο προς όλους, δεν ιδρύεται κάποια σχολή, απ' το 2007 ζητήσαμε σαν φοιτητές, να αναγνωρίζεται το πτυχίο μας όπως σε όλα τα ευρωπαικά αντίστοιχα πανεπιστήμια. Να γίνει δηλαδή η σχολή Πολυτεχνική, αφού έχει ήδη τις προδιαγραφές (Στα χαρτιά ήταν το ζήτημα, δεν θα άλλαζε κάτι). Τώρα ιδρύουν στα
Γιάννενα πολυτεχνική σχολή ενώ εμεις το ζητάμε 10 χρόνια. Αυτό ήταν όλο.

 
antonis
03 Ιουλ 2017 14:10

Μέχρι προχθές ήταν η σχολή να να έχει έδρα την Σύρο και γινόταν αγώνας από το πανεπιστήμιο και τον φοιτητικό σύλλογος να παραχωρηθεί χώρος στο παλαιό στρατόπεδο για την ανέγερση συγχρόνων εγκαταστάσεων και για τα 3 τμήματα με σκοπό την ανάπτυξη του πανεπιστήμιου ,της τοπικής κοινωνίας αλλά και την ενδυνάμωση του ονόματος. Τώρα τι άλλαξε ,ξαφνικά , και τινάξατε σε μια νύκτα τα πάντα.... που θα βρεθουν τα 25 στρεμματα να φιλοξενηθεί η σχολη
Γιατι θα είναι παγκοσμια πρωτοτυπια μια σχολη σε 3 νησια χωρις συνεργειες μεταξυ των τμηματων .

 
Μιχάλης
02 Ιουλ 2017 21:52

Απαράδεκτα πράγματα.
Ιδρύουν νέα Σχολή με τμήματα σε τρία διαφορετικά νησιά, χωρίς καθηγητές και αμφιθέατρα.
Ντροπή στον υπουργό για αυτή την τροπολογία. Ας έλθει στη Σύρο να δει την κατάσταση των φοιτητών.

 
Στέφανος
01 Ιουλ 2017 22:51

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, δεν "δημιουργούν νέα Τμήματα", αφού υπάρχει ήδη το Τμήμα αυτό, ως "Εισαγωγική Κατεύθυνση του Τμήματος Μαθηματικών", μία παγκόσμια πατέντα του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ να λαμβάνεις Κατεύθυνση από πρωτοετής...

 
Ιωάννης Κ.
01 Ιουλ 2017 11:39

Όταν οι κύριοι του υπουργείου κάνουν νύξη για αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, ο νους τους πηγαίνει μόνο στα ΤΕΙ. Τα διάφορα τμήματα των ΤΕΙ που μπορούν να προσφέρουν πραγματική επαγγελματική διέξοδο, δεν τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρουν όμως να δημιουργούν νέα τμήματα σε Πανεπιστήμια σε τομείς κορεσμένους που μόνο ανεργία θα προσφέρουν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.