Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δείτε το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ και τα Μεταπτυχιακά μόνο στο esos

Δημοσιεύουμε το τελικό Σχέδιο Νόμου το οποίο κατατέθηκε στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής
Δημοσίευση: 01/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos εξασφάλισε και δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, τα Μεταπτυχιακά και του ΕΛΚΕ το ο οποίο ο υπουργός Παιδείας κατέθεσε, προς επεξεργασία, στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, το οποίο ο υπουργός Παιδείας μετά τις παρατηρήσεις από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, θα το καταθέσει, προς ψήφιση στη Βουλή΅

Άρθρο 1

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης-Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 ορίζεται ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενα, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στις παρ. 2 και 3 αναλύονται οι δύο παράλληλοι τομείς που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι., ο πανεπιστημιακός και ο τεχνολογικός.

Τέλος, στην παρ. 4 ορίζεται ότι τα Α.Ε.Ι. μπορούν να διοργανώνουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, προκειμένου τα ίδια τα Ιδρύματα να προετοιμάζουν τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. και να τους παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν σε επαγγέλματα, τα οποία αλλάζουν και διαμορφώνονται συνεχώς εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Στο άρθρο 2 διατυπώνονται οι βασικοί ορισμοί του νόμου, προς διευκόλυνση του αναγνώστη του νομοσχεδίου.

Άρθρο 3

Ακαδημαϊκές Ελευθερίες

Η παρ. 1 του άρθρου 3 αναφέρεται στην συνταγματικά κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα, στη διδασκαλία, στην ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών.  

Με την παρ. 2 αναγνωρίζεται το ακαδημαϊκό άσυλο και ορίζεται ότι επιτρέπεται η επέμβαση δημόσιας δύναμης στους χώρους των Α.Ε.Ι. αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα μπορεί να επέμβει οποτεδήποτε, χωρίς απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Με την παρ. 1 του άρθρου 4 καθορίζεται η αποστολή των Α.Ε.Ι., η οποία εκτός από την εκπαίδευση και την έρευνα περιλαμβάνει και τη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των φοιτητών, τη συνεργασία των Ιδρυμάτων με ερευνητικά κέντρα τηρώντας τις αρχές της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας της εκπαίδευσης, της διαφάνειας και της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας, καθώς και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.

Στις παρ. 2 και 3 αναλύονται τα πλαίσια στα οποία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. και οι αρχές βάσει των οποίων τα Ιδρύματα εκπληρώνουν την αποστολή τους.

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι αρχές και οι κανόνες λειτουργίας των Ιδρυμάτων αναλύονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας τους.

Άρθρο 5

Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι.. - Παραρτήματα Α.Ε.Ι.

Με την παρ. 1 του άρθρου 5 ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται, καταργούνται Α.Ε.Ι. ή να μεταβάλλεται η έδρα τους, μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πριν την υποβολή πρότασης για την έκδοση προεδρικού διατάγματος πρέπει να έχει ζητήσει τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν τη γνώμη τους εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, προθεσμία η οποία μπορεί να παραταθεί μόνον για εξαιρετικούς λόγους.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται όλες οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες που συνδέονται με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι..

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι το νέο Ίδρυμα υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων Ιδρυμάτων, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες και η Σύγκλητός του είναι αρμόδια να εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος.
Τέλος, στην παρ. 5 ορίζεται ότι είναι δυνατή η ίδρυση παραρτήματος Α.Ε.Ι. σε άλλη χώρα υπό προϋποθέσεις.

Άρθρο 6
Αυτοδυναμία Α.Ε.Ι.

Στην παρ. 1 του άρθρου 6 ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αποκτούν αυτοδυναμία τα μη αυτοδύναμα Α.Ε.Ι..

Στην παρ. 2 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αυτοδυναμία του οικείου Α.Ε.Ι..

Άρθρο 7
Οργανισμός

Με την παρ. 1 του άρθρου 7 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης προεδρικού διατάγματος, με το οποίο εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Ιδρύματος.

Με την παρ. 2 ο Οργανισμός περιορίζεται στην οργανωτική δομή και λειτουργία του Ιδρύματος, καθώς εκτιμάται ότι πρέπει να αποτυπώνει την οργανωτική και την διοικητική δομή του Ιδρύματος και των μονάδων του, δηλαδή να έχει την αντίστοιχη λειτουργία οργανογράμματος, πολύ περισσότερο αφού δεν εκδόθηκαν μέχρι σήμερα Οργανισμοί των Α.Ε.Ι.. Κρίθηκε σκόπιμο όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία είχαν ενσωματωθεί σε αυτόν με προηγούμενους νόμους, να ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό των Ιδρυμάτων, προκειμένου να έχουν περισσότερη ευελιξία.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι τα Ιδρύματα εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους για τον Οργανισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 8
Εσωτερικός Κανονισμός

Με το παρόν σχέδιο νόμου δίνεται μεγάλο εύρος στον Εσωτερικό Κανονισμό, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία στα Ιδρύματα. Με την παρ. 1 του άρθρου 8 ρυθμίζονται τα ζητήματα του Εσωτερικού Κανονισμού των Ιδρυμάτων, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την παρ. 2 ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων, τα οποία μέχρι τώρα ρυθμιζόταν από τον Οργανισμό, όπως είναι ενδεικτικά τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών, τα κριτήρια απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος, οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές, αλλά και οι ειδικότερες λεπτομέρειες και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών στους φοιτητές, η οργάνωση και λειτουργία θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου και άλλα θέματα, προκειμένου να ενισχυθεί το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων. Με την παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) τα Ιδρύματα πλέον έχουν τον κύριο λόγο ως προς τους όρους και προϋποθέσεις κατάταξης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε Τμήματά τους.

Με την παρ. 3 ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να εκδοθεί η απόφαση της Συγκλήτου, προκειμένου να εγκριθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός.

Τέλος, στην παρ. 4 ορίζεται ότι στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Σχολή και Τμήμα μπορεί να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου.

Άρθρο 9
Σχολές, Τμήματα, Τομείς

Με την παρ. 1 του άρθρου 9 ρυθμίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Ιδρυμάτων σε Σχολές.  

Με την παρ. 2 ρυθμίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Σχολών σε Τμήματα και ορίζεται ότι δεν είναι πλέον δυνατή η ίδρυση Σχολής με λιγότερα από δύο (2) Τμήματα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα μονοτμηματικής Σχολής πρέπει να αιτιολογείται ειδικά από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος.

Με την παρ. 3 ρυθμίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Τμημάτων σε Τομείς.

Άρθρο 10
Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα

Με το άρθρο 10 ρυθμίζεται η ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής, Τμήματος ή Τομέα Α.Ε.Ι..

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 5, πραγματοποιείται η ίδρυση ή η κατάργηση Σχολής ή Τμήματος.

Στις παρ. 2 και 3 ορίζεται ότι συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από προηγούμενη γνώμη της ΑΔΙΠ και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

Επίσης, στην παρ. 4 ορίζεται ότι ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση Τομέων, αλλαγή της ονομασίας τους ή τροποποίηση του γνωστικού τους αντικειμένου πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, καθώς θεωρήθηκε ότι το σχετικό ζήτημα αποτελεί εσωτερική υπόθεση του οικείου Α.Ε.Ι..  

Τέλος, με την παρ. 5 ορίζεται ότι ιδρύονται Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου και καταργούνται οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι., καθώς δεν είναι πλέον δυνατό να ιδρυθούν νέες Εισαγωγικές Κατευθύνσεις. Η κατάργησή τους γίνεται με προεδρικό διάταγμα, ενώ συγχωνεύονται, κατατέμνονται ή μετονομάζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3.

Άρθρο 11
Αυτοδυναμία Τμημάτων

Με την παρ. 1 του άρθρου 11 ορίζεται ότι τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδυναμία υπό δύο προϋποθέσεις: όταν υπηρετούν σε αυτά οκτώ (8) καθηγητές, εκ των οποίων δύο (2) είναι πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και όταν έχουν εγγραφεί φοιτητές.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά, όσον αφορά στην αυτοδυναμία των Τμημάτων, τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 που αφορά στην αυτοδυναμία των Ιδρυμάτων.

Άρθρο 12
Όργανα του Ιδρύματος

Στο άρθρο 12 απαριθμούνται τα όργανα του Ιδρύματος, τα οποία είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις..

Μεταξύ των πολυπρόσωπων οργάνων δεν περιλαμβάνεται πια το Συμβούλιο, το οποίο καταργείται. Επίσης, με το παρόν σχέδιο νόμου επανέρχεται ο θεσμός των Αντιπρυτάνεων, καταργώντας το θεσμό των Αναπληρωτών Πρύτανη.

Άρθρο 13
Σύγκλητος

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 ορίζεται η σύνθεση της Συγκλήτου και οι αρμοδιότητές της, επιπλέον των όσων προβλέπονται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Ενδεικτικά, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι η χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι., διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, εγκρίνει τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό, τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον Κανονισμό όλων των κύκλων σπουδών, καθώς και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.  
Τέλος, με την παρ. 3 δίνεται η δυνατότητα στα Ιδρύματα, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεταφορά φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των ειδικότερων αναγκών τους, προκειμένου αυτά να αντιμετωπίσουν καθημερινά λειτουργικά τους προβλήματα με μεγαλύτερη ευελιξία.

Άρθρο 14
Πρυτανικό Συμβούλιο

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 ορίζεται η σύσταση του Πρυτανικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητές του, οι οποίες ενδεικτικά είναι η κατάρτιση σχεδίου συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, η εισήγηση στον Πρύτανη των σχεδίων Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, η ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι όλες οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εντός μηνός από τη λήψη τους στη Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Οικείου Ιδρύματος.  

Άρθρο 15
Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις

Με την παρ. 1 του άρθρου 15  ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων. Η θητεία τους ορίζεται για τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη, ανεξάρτητα από το αν η εκλογή ολοκληρώθηκε κανονικά ή ακυρώθηκε και επαναλήφθηκε ή για οπουδήποτε λόγο έλαβε χώρα μετά την 1η Σεπτεμβρίου του οικείου ακαδημαϊκού έτους. 

Επανέρχεται ο θεσμός των Αντιπρυτάνεων με θητεία, η οποία ακολουθεί τη θητεία του Πρύτανη. Ο τομέας ευθύνης τους και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται από τον Πρύτανη, μετά από έγκριση της Συγκλήτου.

Με τις παρ. 2 και 3 ορίζεται το εκλεκτορικό σώμα και ζητήματα που άπτονται  του υπολογισμού των εγκύρων ψήφων για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων.

Στις παρ. 4 και 5 προβλέπεται ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης για την ανάδειξη των εν λόγω μονοπρόσωπων οργάνων, καθώς και της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στις παρ. 6 έως 9 αναλύεται η εκλογική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, με ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Οι εκλογές γίνονται με κάλπη, ενώ χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική ψήφος σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας για άλλους λόγους πλην της ισοψηφίας ή της μη επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας.

Στην παρ. 10 προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στην παρ. 11 προβλέπεται ότι ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις μπορούν παράλληλα με το αξιώματός τους να κατέχουν μόνο τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου, καθώς και το ασυμβίβαστο με κάθε άλλη επαγγελματική ενασχόληση.

Στις παρ. 12, 13 και 14 προβλέπεται ο τρόπος αντιμετώπισης ζητημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση που παραιτηθεί, εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή Πρύτανη ή Αντιπρύτανη.

Τέλος, στην παρ. 15 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Πρύτανη, όπως ενδεικτικά: προΐσταται του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί την Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, μετέχει στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων και είναι υπεύθυνος για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος.  

Άρθρο 16
Όργανα της Σχολής

Η παρ. 1 του άρθρου 16 απαριθμεί τα όργανα της Σχολής, ενώ στην παρ. 2 προβλέπεται ότι τα ανωτέρω όργανα επικουρούνται από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κοσμήτορα.  

Άρθρο 17 Γενική Συνέλευση Σχολής

Στήν παρ. 1 του άρθρου 17 καθορίζεται η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, ενώ στην παρ. 2 ορίζονται οι αρμοδιότητές της.

Άρθρο 18
Κοσμητεία

Στις παρ. 1 και 2 καθορίζεται η σύνθεση της Κοσμητείας γενικά και σε περίπτωση που η Σχολή λειτουργεί ως Μονοτμηματική.

Στην παρ. 3 απαριθμούνται οι αρμοδιότητες της Κοσμητείας, οι οποίες ενδεικτικά είναι η γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της, η κατανομή των κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα και η πρόταση προς τη Σύγκλητο δημιουργίας νέων θέσεων καθηγητών μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων.

Άρθρο 19
Κοσμήτορας

Με την παρ. 1 του άρθρου 19 ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα  συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα.

Με τις παρ. 2, 3 και 4 ορίζεται το εκλεκτορικό σώμα, το αρμόδιο όργανο για την έκδοση προκήρυξης και η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα

Στις παρ. 5 έως 7 αναλύεται η εκλογική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάδειξη Κοσμήτορα,

Στην παρ. 8 προβλέπεται ότι ο Κοσμήτορας μπορεί παράλληλα με το αξίωμά του να κατέχει μόνο τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου, καθώς και το ασυμβίβαστο με κάθε άλλη επαγγελματική ενασχόληση.

Στις παρ. 9 και 10 προβλέπεται ο τρόπος αντιμετώπισης ζητημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται προσωρινά, παραιτηθεί εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του Κοσμήτορα, καθώς και η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην παρ. 11 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Κοσμήτορα.

Τέλος, στην παρ. 12 προβλέπεται ότι ο ίδιος ο Κοσμήτορας συντάσσει ετησίως έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Άρθρο 20
Όργανα του Τμήματος

Στο άρθρο 20 απαριθμούνται τα όργανα του Τμήματος, τα οποία είναι η Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.

Άρθρο 21
Συνέλευση Τμήματος

Στην παρ. 1 του άρθρου 21 καθορίζεται η σύνθεση της Συνέλευσης Τμήματος.

Στην παρ. 2 απαριθμούνται οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος, όπως ενδεικτικά είναι ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου κάθε Τομέα, ο ορισμός Διευθυντή Τομέα όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, η κατάρτισης, η αναθεώρηση ή η κατάργηση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος και η κατανομή του διδακτικού έργου.

Άρθρο 22
Διοικητικό Συμβούλιο

Με την παρ. 1 του άρθρου 22 ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό. Σε περίπτωση που στον Εσωτερικό Κανονισμό δεν προβλεφθεί η λειτουργία του, τότε τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος.

Με την παρ. 2 ορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που προβλεφθεί η λειτουργία του στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος ζητημάτων αρμοδιότητας του, σε περίπτωση που προβλεφθεί η λειτουργία του στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 23
Πρόεδρος Τμήματος

Με την παρ. 1 του άρθρου 23 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος.

Με τις παρ. 2 και 3 ορίζεται το η διαδικασία εκλογής με ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια και το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος.

Στην παρ. 4 προβλέπεται ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης για την ανάδειξη των εν λόγω μονοπρόσωπων οργάνων.

Στην παρ. 5 προβλέπεται ο χρόνος υποβολής αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα αξιώματα Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος.

Στις παρ. 6 έως 9 αναλύεται η εκλογική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάδειξη Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος.

Στην παρ. 10 προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος Τμήματος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος μπορούν παράλληλα με το αξίωμά τους να κατέχουν μόνο τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου, καθώς και ότι οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ενασχόληση είναι ασυμβίβαστη με τα εν λόγω αξιώματα.

Στις παρ. 11 και 12 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος., όπως ενδεικτικά ότι προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, Συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος, συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και την διαβιβάζει στην Κοσμητεία, εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και υποχρεούται να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

Άρθρο 24
Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων

Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 ορίζονται τα όργανα των μη αυτοδύναμων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και η σύνθεσή τους, τα οποία είναι η προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Στην παρ. 3 ορίζονται οι αρμοδιότητες της προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος.

Στην παρ. 4 καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης της προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος σε περίπτωση που λειτουργεί με λιγότερους από πέντε (5) καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες από το οικείο Τμήμα.

Άρθρο 25
Όργανα Τομέα

Στο άρθρο 25 απαριθμούνται τα όργανα του Τομέα, τα οποία είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.
 
Άρθρο 26
Γενική Συνέλευση Τομέα

Με την παρ. 1 του άρθρου 26 ορίζεται η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.

Με την παρ. 2 ορίζονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, οι οποίες ενδεικτικά είναι ο συντονισμός του έργου του Τομέα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος, η κατανομή των κονδυλίων του Τομέα και η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες.

Άρθρο 27
Διευθυντής Τομέα

Με την παρ. 1 του άρθρου 27 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Τομέα.

Με την παρ. 2 προβλέπεται ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης για την ανάδειξη του εν λόγω μονοπρόσωπου οργάνου.

Με την παρ. 3 ορίζεται το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα.

Στην παρ. 4 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Τομέα, οι οποίες ενδεικτικά είναι η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, η μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, καθώς και η εισήγηση των θεμάτων για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.

Στην παρ. 5 προβλέπεται η αναπλήρωση του Διευθυντή Τομέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Άρθρο 28
Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα

Με την παρ. 1 του άρθρου 28 ορίζεται ότι τα Εργαστήρια και οι Κλινικές ανήκουν σε Τομέα ή Σχολή, υπό προϋποθέσεις, και ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας τους ρυθμίζονται στον Εσωτερικό τους Κανονισμό.

Στις παρ. 2 και 3 προβλέπεται η διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, συγχώνευσης, κατάργησης, ή τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού των Εργαστηρίων και των Κλινικών.

Στις παρ. 4 και 5 προβλέπονται οι διαδικασίες τοποθέτησης και μετακίνησης των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Στις παρ. 6 και 7 προβλέπονται οι διαδικασίες τοποθέτησης των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και η κατανομή των οργάνων και του εξοπλισμού σε περίπτωση κατάργησης, κατάτμησης ή συγχώνευσης των Εργαστηρίων και των Κλινικών.

Στην παρ. 8 προβλέπεται ότι τα Μουσεία ανήκουν σε Τομέα, Τμήμα, Σχολή ή Α.Ε.Ι. και εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 1 έως 7.

Στην παρ. 9 προβλέπεται ότι τα Γυμναστήρια ανήκουν σε Σχολή ή Α.Ε.Ι. και εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 1 έως 7.

Στην παρ. 10 προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 έως 7 και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).

Στην παρ. 11 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο οποίο θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών των Εργαστηρίων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τέλος, στην παρ. 12 προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης Κλινικών και Εργαστηρίων σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) μετά από έκδοση απόφασης των Υπουργών Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό προϋποθέσεις, καθώς και το ότι το πανεπιστημιακό προσωπικό που υπηρετεί σε Κλινικές, Εργαστήρια και ειδικές μονάδες εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. υπάγονται στη δικαιοδοσία και τον ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου, καθώς βρίσκονται σε οργανική σχέση με αυτό.

Άρθρο 29
Διευθυντής Εργαστηρίου, Κλινικής, Μουσείου και Γυμναστηρίου

Στην παρ. 1 του άρθρου 29 προβλέπονται η θητεία και οι προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής, τα κωλύματα, καθώς και η σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπλήρωσή του.

Στις παρ. 2 και 3 αναλύεται η εκλογική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής που ανήκει Τομέα, Τμήμα ή Σχολή.

Στην παρ. 4 προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 2 για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής εγκατεστημένων σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., καθώς και η αναπλήρωσή του σε περίπτωση που κηρυχθεί άγονη η διαδικασία προκήρυξης της εν λόγω θέσης.

Τέλος, με την παρ. 5 προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 έως 3 και για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή Μουσείων και Γυμναστηρίων.

Άρθρο 30

Στην παρ. 1 ορίζεται η έννοια και ο σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Στις παρ. 2 και 3 προβλέπεται η οργάνωση Π.Μ.Σ. μόνο σε αυτοδύναμα Τμήματα ή με συνεργασία μη αυτοδύναμων και αυτοδύναμων και ορίζεται ρητά ότι Π.Μ.Σ. δεν επιτρέπεται να οργανώνονται αποκλειστικά με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι διδακτορικές σπουδές οργανώνονται σε αυτοδύναμα ή μη Τμήματα Πανεπιστημίων. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και από καθηγητές μη αυτοδύναμων τμημάτων.

Στις παρ. 5 και 6 ορίζεται ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της τήρησης του νόμου ως προς την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ασκεί τη συνταγματικά προβλεπόμενη εποπτεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 31

Στην παρ. 1 ορίζονται τα αρμόδια όργανα για τη διοίκηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών.

Στις  παρ. 2 και 3 κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους.

Στην τέταρτη παράγραφο ορίζονται τα αρμόδια όργανα σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

Στην πέμπτη παράγραφο ορίζονται τα σχετικά με τη σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής, την εκλογή των μελών και του προέδρου της και οι αρμοδιότητές της.

Στην έκτη παράγραφο ορίζονται τα σχετικά με το Διευθυντή Π.Μ.Σ., τα αναγκαία προσόντα για την εκλογή, η θητεία του και οι αρμοδιότητές του. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες, δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Άρθρο 32

Στο τριακοστό δεύτερο άρθρο ορίζεται η διαδικασία ίδρυσης των Π.Μ.Σ.

Στην πρώτη παράγραφο προβλέπεται ότι τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο προσδιορίζεται το περιεχόμενο της εισήγησης αυτής, στην οποία πέραν των λοιπών στοιχείων εκτίθεται αναλυτικά το κόστος λειτουργίας του προγράμματος και οι πηγές χρηματοδότησής του. Η εισήγηση συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος, καθώς και έκθεση για το αν  υπάρχει η βασική υποδομή για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Αν πρόκειται να επιβληθεί τέλος φοίτησης, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, τόσο ως προς την ανάγκη επιβολής του και τη μη δυνατότητα κάλυψης των κονδυλίων αυτών από λοιπούς πόρους του ιδρύματος, όσο και ως προς το ύψος αυτού και κατά πόσο είναι ανάλογο με τις παροχές που δίνονται στους φοιτητές. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ «…ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικής εργασίας εναπόκειται στην εκτίμηση του κοινού νομοθέτη, να επιβάλλει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εκτός από την κρατική επιχορήγηση και δίδακτρα, για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Στην περίπτωση όμως αυτή για τον καθορισμό των διδάκτρων δύναται να λάβει υπόψη του ο νομοθέτης ή κατ’ εξουσιοδότηση η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση και εισοδηματικά κριτήρια. Δεν δύναται όμως να καθορίσει δίδακτρα σε τέτοιο ύψος ώστε να καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η συμμετοχή σε ΠΜΣ φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας διότι ένα τέτοιο μέτρο θα παρεβίαζε την γενική ελευθερία προσβάσεως στην παιδεία» (ΣτΕ 2411/12). Στο πλαίσιο αυτό δίνεται στα ιδρύματα η δυνατότητα επιβολής τελών φοίτησης, τίθενται όμως περιορισμοί σε σειρά άρθρων του νομοσχεδίου, ούτως ώστε τα αντίτιμο που δίνουν οι φοιτητές να κυμαίνεται εντός λογικών ορίων και να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.  Τέλη φοίτησης επιβάλλονται μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ΠΜΣ, ενώ τα αδικαιολόγητα υψηλά τέλη φοίτησης ελέγχονται από τον Υπουργό, με τη διαδικασία που ορίζεται στην έκτη παράγραφο.

Με την τέταρτη παράγραφο δίνεται η δυνατότητα στο 1/3 των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος να προβάλλει αντιρρήσεις προς τη Σύγκλητο, αν θεωρεί ότι το τέλος φοίτησης που ορίζεται στην εισήγηση είναι υψηλό.

Στην πέμπτη παράγραφο προσδιορίζεται ο ρόλος της Κοσμητείας στη διαδικασία της ίδρυσης.

Στην έκτη παράγραφο ορίζεται ότι οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. δημοσιεύονται στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο Υπουργός αναπέμπει με ειδική αιτιολογία την απόφαση ίδρυσης στη Σύγκλητο, προτού δημοσιευθεί, σε τρεις περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις: αν υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές, αν το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας, ή  αν δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του προγράμματος.

Στην έβδομη παράγραφο ορίζεται ότι η Σύγκλητος ανά πενταετία αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 3374/2005 και την έκθεση αξιολόγησης της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 33

Στην πρώτη παράγραφο ορίζεται η διάρκεια φοίτησης, η οποία είναι κατ’ ελάχιστο δύο εξάμηνα. Δεν τίθεται μέγιστο όριο  στη διάρκεια φοίτησης ούτε στον ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών.

Στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης και αναστολής.

Στην τέταρτη παράγραφο δίνεται η δυνατότητα έναρξης Π.Μ.Σ. το εαρινό εξάμηνο.

Στην πέμπτη  παράγραφο προβλέπεται ότι κάθε Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 60 πιστωτικές μονάδες.

Άρθρο 34

Στην πρώτη και δεύτερη παράγραφο καθορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή φοιτητών σε Π.Μ.Σ.. Απόφοιτοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, γίνονται δεκτοί μόνο αν ο τίτλος σπουδών τους έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Αναγκαία προϋπόθεση είναι η γνώση μίας ακόμη γλώσσας, πλέον της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. Τα λοιπά ακαδημαϊκά κριτήρια τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Μ.Σ.

Στην τρίτη παράγραφο προσδιορίζονται τα δικαιώματα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στην τέταρτη παράγραφο προβλέπονται τα σχετικά με την επίβλεψη, εξέταση και έγκριση της διπλωματικής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται.  Ορίζεται, επιπλέον, ότι για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και δεν αρκεί η απλή κατάθεση αυτής.

Στην πέμπτη παράγραφο προβλέπεται η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκεκριμένων διπλωματικών εργασιών στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος.

Στην έκτη παράγραφο τίθενται ασφαλιστικές δικλείδες και δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή, προτού απορριφθεί από το πρόγραμμα Π.Μ.Σ. λόγω αποτυχούς εξέτασης, να εξεταστεί και από τριμελή επιτροπή.

Άρθρο 35

Με το έκτο άρθρο κατοχυρώνεται η πρόσβαση των υποψηφίων στο δεύτερο κύκλο σπουδών ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δυνατότητας.

Στην πρώτη παράγραφο προβλέπεται η υποχρέωση των ΑΕΙ να διασφαλίζουν την πρόσβαση στα Π.Μ.Σ. όλων των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Στη δεύτερη παράγραφο κατοχυρώνεται το δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Π.Μ.Σ., για τα οποία έχουν οριστεί τέλη φοίτησης, σε υποψηφίους με χαμηλά εισοδήματα. Το όριο εισοδήματος που θέτει η διάταξη είναι το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Το όριο αυτό δεν πρέπει να το υπερβαίνει ούτε το οικογενειακό, ούτε το ατομικό εισόδημα του φοιτητή, εαν έχει.

Στην τρίτη παράγραφο ορίζεται ότι η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Ο φοιτητής επιλέγεται να φοιτήσει στο Π.Μ.Σ. βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων και χωρίς  να γνωρίζει ακόμη τα στοιχείς οικονομικής κατάστασης του υποψηφίου.

Στην τέταρτη παράγραφο ορίζεται ότι χορηγείται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, και για να συνεχίσει να τυγχάνει απαλλαγής ο φοιτητής πρέπει να έχει και καλή επίδοση όπως αυτή προσδιορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Μ.Σ..  

Στην πέμπτη παράγραφο ορίζεται ότι πέραν των ανωτέρω τα ιδρύματα μπορούν να χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Στην έκτη παράγραφο προβλέπεται ότι η παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 έως 3 και των σχετικών προβλέψεων των Κανονισμών Π.Μ.Σ. συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 36
Στο τριακοστό έκτο άρθρο ρυθμίζονται τα σχετικά με τους διδάσκοντες στα Π.Μ.Σ..

Στην πρώτη και δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι η πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού πρέπει να προέρχεται από το οικείο Τμήμα (σε ποσοστό 60% και σε ποσοστό 80% αν έχουμε περισσότερα συνεργαζόμενα Τμήματα) και ορίζεται η δυνατότητα ανάθεσης διδακτικού έργου (αν οι διδάσκοντες του Τμήματος δεν επαρκούν) σε καθηγητές άλλου Τμήματος εντός ή εκτός του οικείου ιδρύματος ή ερευνητές ή να προβαίνει σε νέες προσλήψεις βάσει των διατάξεων του π.δ. 407/1980 και του π.δ. 163/2002 ή συμβάσεις δυνάμει του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, κατ’ επιλογή και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο τίθεται ως προϋπόθεση για να αμειφθεί διδάσκων (καθηγητής κλπ.) για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ. η χωρίς αμοιβή συμμετοχή του (παρέχοντας αντίστοιχη και ίσης διάρκειας υπηρεσία) σε Π.Μ.Σ. μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Μπορεί επομένως η αμισθί διδασκαλία σε Π.Μ.Σ. να παρασχεθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο και η αμειβόμενη το εαρινό. Εξαιρούνται από τον  περιορισμό αυτό οι καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες που έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. Η αμοιβή ανά μήνα δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους. Στόχος είναι η μείωση του κόστους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Στην πέμπτη παράγραφο ρυθμίζονται τα σχετικά με την πρόσκληση καθηγητών, επιστημόνων, ερευνητών, κλπ. και τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση για πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή η ανάθεση σε αυτόν ολοκληρωμένου προγράμματος διδασκαλίας  μαθήματος ή σεμιναρίου, εκτός αν διδάσκει εθελοντικά.

Στην έκτη παράγραφο δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας σε Π.Μ.Σ. και σε  ομότιμους και λοιπούς αφυπηρετήσαντες καθηγητές. Ομοίως προϋπόθεση για να αμειφθούν είναι η συμμετοχή τους και σε Π.Μ.Σ. χωρίς αμοιβή σύμφωνα με την παρ.3.  Η αμοιβή τους προέρχεται από ίδιους πόρους του ιδρύματος και δεν ξεπερνά το 20% της σύνταξής τους.

Άρθρο 37

Το όγδοο άρθρο αφορά στους πόρους και τις πηγές χρηματοδότησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και τους περιορισμούς ως προς τη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων.

Στην παρ. 1 απαριθμούνται οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Στην παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα επιβολής τελών φοίτησης, αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και μόνο στην περίπτωση που αυτές δεν καλύπτονται από τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι προσμετράται θετικά από το Υπουργείο κατά την επιχορήγηση των ιδρυμάτων το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι η διαχείριση των εσόδων γίνεται από τον ΕΛΚΕ και ο τρόπος κατανομής τους.

Στην παρ. 5 ορίζεται ότι από την κατανομή της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες για ορισμένο σκοπό και κρατικές επιχορηγήσεις.

Στην παρ. 6, και προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων τους, ορίζεται ότι τα ΑΕΙ οφείλουν να αναρτούν κάθε έτος στην ιστοσελίδα τους απολογισμό εσόδων - εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 38

Το ένατο άρθρο αφορά στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Στην παρ. 1 ορίζονται οι τυπικές προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής .

Στις παρ. 2 και 3 προσδιορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η διαδικασία επιλογής. Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι και διάφορη της ελληνικής και ορίζεται στην εγκριτική απόφαση .

Άρθρο 39

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής οι καθηγητές του Τμήματος, καθώς και καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. και ερευνητές των ερευνητικών κέντρων τον ν. 4310/14 που εποπτεύονται από το ΥΠΠΕΘ.

Στην παρ. 2 ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης και ορισμού τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που υποστηρίζει την εκπόνηση της διατριβής. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής του οικείου Τμήματος.

Στην παρ. 3 λαμβάνεται μέριμνα ώστε η εκπόνηση της διατριβής να μην διακόπτεται αν ο επιβλέπων αδυνατεί πλέον να τελεί χρέη επιβλέποντος ή σε περίπτωση μετακίνησής του σε άλλο Τμήμα ή αφυπηρέτησης.

Με την παρ. 4 θεσμοθετείται η υποχρέωση ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος των ονομάτων των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλέποντων καθηγητών, των μελών των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών και των τίτλων των εκπονούμενων διατριβών, και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 40

Στην παρ. 1 ορίζεται η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Στις παρ. 2 και 3 ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων (υποχρέωση υποβολής ετησίως υπομνήματος προόδου της διατριβής, δικαίωμα παροχής εργασίας ακαδημαϊκού περιεχομένου, δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης και λοιπά δικαιώματα αντίστοιχα με των φοιτητών του δευτέρου κύκλου σπουδών).

Άρθρο 41

Στην παρ. 1 ορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται μετά τη συγγραφή της διατριβής και προκειμένου να οριστεί επταμελής εξεταστική επιτροπή για την κρίση αυτής.

Στις παρ. 2 και 3 καθορίζεται ποιοι μετέχουν ως μέλη στην επταμελή εξεταστική επιτροπή. Εφόσον ο επιβλέπων ή άλλα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής συνταξιοδοτηθούν, αντικαθίστανται από άλλα μέλη εν ενεργεία για να συγκροτηθεί η επταμελής εξεταστική.

Στην παρ. 3 ορίζονται τα σχετικά με τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και την έγκριση αυτής. Οι αφυπηρετήσαντες που αντικαθίστανται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν ψηφίζουν για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής, αλλά μετέχουν στη συνεδρίαση.

Άρθρο 42

Στις παρ. 1 και 2 δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύματα να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ή να εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφία, με όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη- πρόσκληση.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η ανάθεση επίβλεψης μπορεί να ακολουθεί άλλες διαδικασίες και επιπλέον κριτήρια.

Άρθρο 43

Στην παρ. 1 δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ ή μεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων εποπτευόμενων από το ΥΠΠΕΘ του ν. 4310/14, συνάπτοντας μεταξύ τους Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Στην παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας ημεδαπών ΑΕΙ με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, συνάπτοντας μεταξύ τους Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση ίδρυσης αποστέλλεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να την εγκρίνει. Η έγκριση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στην παρ. 3 θεσπίζεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη από πανεπιστήμια της ημεδαπής με ερευνητικά κέντρα εποπτευόμενα από το ΥΠΠΕΘ του ν. 4310/14 ή με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγκριση του Ε.Π.Σ. από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αν πρόκειται για συνεργασία με ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, εκτός αν έχει ήδη εγκρίνει απόφαση ίδρυσης κοινού Π.Μ.Σ. μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων.

Άρθρο 44

Με το άρθρο 44 εισάγεται ένας νέος θεσμός αξιολόγησης των σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, που λειτουργεί παράλληλα με τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς ουδόλως να θίγονται ιδίως οι διατάξεις του ν. 3374/05 για την ΑΔΙΠ.

Στην παρ. 1 ορίζεται η αξιολόγηση κάθε μαθήματος και διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Στην παρ. 2 ορίζεται η σύνταξη απολογισμού έργου με τη λήξη της θητείας κάθε Συντονιστικής Επιτροπής.

Στην παρ. 3 ορίζονται τα σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών από Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από αξιολογητές (καθηγητές, ερευνητές κλπ.) που δεν διδάσκουν σε Π.Μ.Σ. της οικείας Σχολής. Η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται επιπρόσθετα των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης οι οποίες προβλέπονται στον ν. 3374/2005 περί ΑΔΙΠ.

Στην παρ. 4 ορίζεται η διαδικασία συγκρότησης της Ε.Σ.Ε.

Στις παρ. 5 και 6 ορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Ε.Σ.Ε.

Στην παρ. 7 ορίζεται ότι κάθε ενδεχόμενη δαπάνη- αποζημίωση των μελών της Ε.Σ.Ε. καταβάλλεται από τα ίδια τα ΑΕΙ.

Στην παρ. 8 ορίζεται ότι ο απολογισμός της Συντονιστικής Επιτροπής και οι αξιολογήσεις φοιτητών και Ε.Σ.Ε. αναρτώνται στο διαδίκτυο και κοινοποιούνται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3374/2005.

Άρθρο 45

Στην παρ. 1 ορίζονται τα θέματα, που καθορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Στην παρ. 2 ορίζονται τα θέματα, που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής.

Άρθρο 46

Στις παρ. 1 και 2 ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση πτυχίων Α.Ε.Ι. πενταετούς τουλάχιστον φοίτησης ως ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Πρόκειται για αναγνώριση επιπλέον ακαδημαϊκών προσόντων στους αποφοίτους των Τμημάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., που πληρούν τις προϋποθέσεις και συγκεκριμένα η αναγνώριση σε αυτούς της κατοχής γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν στο έβδομο (7ο) επίπεδο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η ακαδημαϊκή αυτή αναγνώριση δεν επιφέρει άλλες μεταβολές μισθολογικές, βαθμολογικές κλπ. ούτε βεβαίως μπορεί να επηρεάσει αναδρομικά κατακυρώσεις διαγωνισμών.  

Στην παρ. 3 ορίζεται η διαδικασία έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για τον καθορισμό του πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.. Για την υποβολή της πρότασης έκδοσης προεδρικού διατάγματος εισηγείται επιστημονική επιτροπή. Τα μέλη κάθε επιτροπής επιλέγονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει κάθε Τμήμα.

Στην παρ. 4 ορίζεται η σύνθεση της ως άνω επιτροπής για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι..

Στην παρ. 5 ορίζεται ότι τα προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις που θα εκδοθούν ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι., που αποφοίτησαν πριν την έκδοσή των π.δ., καθώς και για τους αποφοίτους των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή μετονομάστηκαν με το σχέδιο «Αθηνά».

Άρθρο 47
Επιτροπή Δεοντολογίας

Με την παρ. 1 του άρθρου 47 ορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Με τις παρ. 2 και 3 ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Δεοντολογίας και ότι οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τη λειτουργία της ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 48
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Με την παρ. 1 του άρθρου 48 προβλέπεται η ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της Συγκλήτου, η οποία περιλαμβάνει το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Με την παρ. 2 προβλέπεται ο σκοπός και η λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Με την παρ. 3 προβλέπεται η κατάργηση των υφιστάμενων Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και των λειτουργούντων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων.

Στην παρ. 4 απαριθμούνται τα όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Με τις παρ. 5 και 6 ορίζεται ο Πρόεδρος του Κέντρου και οι αρμοδιότητές του, οι οποίες ενδεικτικά είναι η μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, η επίβλεψη της εφαρμογής της πολιτικής του Κέντρου και της τήρησης του Κανονισμού του, η εισήγηση στη Σύγκλητο, μετά από γνώμη του Συμβουλίου, για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου, καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου του Κέντρου, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο, και την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά την έγκρισή της.

Με τις παρ. 7 και 8 ορίζονται η σύσταση και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Κέντρου, οι οποίες ενδεικτικά είναι η εποπτεία της λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, η διατύπωση γνώμης προς την Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου, για τον Κανονισμό και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Κέντρου, καθώς και για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου.

Με την παρ. 9 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Με την παρ. 10 καθορίζονται οι αρμοδιότητες των επιστημονικά υπευθύνων των προγραμμάτων του Κέντρου.

Στην παρ. 11 ορίζονται οι πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τους οποίους διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος.

Με την παρ. 12 προβλέπεται εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), καθώς και η σύνταξη απολογισμού των δραστηριοτήτων από το ίδιο το Κέντρο.

Με την παρ. 13 προβλέπεται η έκδοση του Κανονισμού του Κέντρου με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Με την παρ. 14 δίνεται η δυνατότητα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να διοργανώνει προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με την παρ. 15 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου διέπουν και τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3369/2005 (Α΄171).

Άρθρο 49
Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Τα έτη 2015 και 2016 διεξήχθη εθνικός και κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα ήταν η ανάγκη προώθησης του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Η προώθηση αυτής της ενοποίησης αναμένεται να συμβάλλει, μεταξύ άλλων και στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τη γεωγραφική απομόνωση επιμέρους μονάδων, σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό ή τις εκτεταμένες αλληλεπικαλύψεις των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, τα ελλείμματα προσωπικού  των ΑΕΙ και των Ερευνητικών  Κέντρων  (εφεξής ΕΚ), τη σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη λεγόμενη «αλυσίδα της καινοτομίας» (βασική έρευνα-εφαρμοσμένη έρευνα-εμπορική εκμετάλλευση καινοτόμων εφαρμογών) και τη μεγάλη διαφορά που παρατηρείται στο επίπεδο των σπουδών, αλλά και της ερευνητικής δραστηριότητας, ανάμεσα σε Τμήματα των ΑΕΙ με ομοειδή γνωστικά αντικείμενα.

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσμοθετούνται τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Τα Α.Σ.Α.Ε.Ε. θα συμβάλουν αποφασιστικά στην προώθηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας,  καθώς για πρώτη φορά θεσμοθετείται ένα όργανο σε επίπεδο περιφέρειας, το οποίο συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των ΑΕΙ και των ΕΚ της οικείας περιφέρειας. Το όργανο αυτό έχει ως κύριο σκοπό την χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την εκτίμηση των αναπτυξιακών προοπτικών και την στρατηγική που έχει κάθε ίδρυμα  της Περιφέρειάς του, τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ των ιδρυμάτων αυτών και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών υποδομών. Με αυτό τον θεσμό αναμένεται να ενταθεί η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των ιδρυμάτων με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς συντελεστές της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 θεσμοθετούνται τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ με την παράγραφο 2 προβλέπονται οι αρμοδιότητές τους, οι οποίες είναι ελεγκτικές συγκεκριμένων πράξεων της διοίκησης των Ιδρυμάτων.

Με την παρ. 2 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Α.Ε.Ε., οι οποίες ενδεικτικά είναι τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων, με στόχο την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, η έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού, καθώς και η έγκριση του ετήσιου απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του κάθε Α.Ε.Ι. της οικείας Περιφέρειας.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, μετά από γνώμη των Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας.

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο έτη συντάσσει α) απολογισμό πεπραγμένων, β) έκθεση αξιολόγησης ως προς την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γ) έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση του προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι., τα οποία δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο και λαμβάνονται υπόψη για τον προγραμματισμό της επόμενης διετίας.

Με την παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης άμισθων επιτροπών, για την υποβοήθηση του έργου του Α.Σ.Α.Ε.Ε..

Στην παρ. 6 προβλέπεται η συγκρότηση του Α.Σ.Α.Ε.Ε. από δεκαπέντε (15) μέλη, εκ των οποίων δεκατρία (13) είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές Ε.Κ. της οικείας ή άλλης Περιφέρειας ή από το εξωτερικό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη, ένα μέλος υποδεικνύεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) και ένα μέλος υποδεικνύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την παρ. 7 ορίζεται ότι ο Πρόεδρος του Α.Σ.Α.Ε.Ε. προέρχεται από διαφορετικό ΑΕΙ ανά θητεία, καθώς και οι περιορισμοί και τα κωλύματα που ισχύουν για τα μέλη του, ιδιαίτερα αν τα ίδια ή ο/η σύζυγός του ή συγγενείς μέχρι και β΄ βαθμού είχαν οποιαδήποτε οικονομική σχέση με το Ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς και αν είναι συνταξιούχοι καθηγητές ή ερευνητές.

Με την παρ. 8 ρυθμίζεται η ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., που πρέπει να ξεκινά τρείς μήνες πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας, ορίζεται ότι η έδρα του είναι διαφορετική ανά θητεία, καθώς οι συνεδριάσεις του γίνονται στην έδρα του Ιδρύματος από το οποίο προέρχεται ο εκάστοτε νέος Πρόεδρος και ότι το εν λόγω Ίδρυμα αναλαμβάνει την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του. Επιπλέον, ορίζεται ότι η απόφαση συγκρότησης από τη Σύγκλητο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ρυθμίζονται ζητήματα μεταβατικής φύσεως που συμπλέκονται με την πρώτη εφαρμογή του νόμου με την εξουσιοδότηση έκδοσης υπουργικής απόφασης, εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου, προκειμένου να ρυθμιστεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Τέλος, με την παρ. 9 προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον διορισμό του προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου και των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε..

ΕΛΚΕ

Με το άρθρο 50 ορίζεται ότι σε κάθε ΑΕΙ συνιστάται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για την διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του. Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και των ιδίων πόρων του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης ερευνητικών, εκπαιδευτικών κλπ. έργων. Τα έργα/ προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ εκτελούνται από Ομάδες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να είναι είτε μέλος του προσωπικού του φορέα (καθηγητής ή λέκτορας ΑΕΙ, μέλος του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ΑΕΙ, μέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων) είτε εξωτερικός συνεργάτης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Προς τούτο, αποφασίζει ο οικείος φορέας, με τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης.

Με το άρθρο 51 κωδικοποιούνται και αποτυπώνονται με σαφήνεια οι πόροι και πηγές χρηματοδότησης των ΕΛΚΕ. Ειδικότερα, οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά λαμβάνουν κονδύλια από το ΠΔΕ, από χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους χορηγίες και δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα (δημόσια ή ιδιωτικά, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισμούς. Επίσης, οι ΕΛΚΕ έχουν πόρους από την παροχή υπηρεσιών που αναλαμβάνει και υλοποιεί το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό και οι οποίες σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του ΕΛΚΕ. Επίσης πόρος του ΕΛΚΕ είναι ποσοστό των τελών εγγραφής/δίδακτρα από εκτελεσμένα προγράμματα και σεμινάρια στο πλαίσιο της τυπικής και δια βίου μάθησης. Σημειωτέον ότι η εν λόγω παροχή υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντική αφενός μεν για την υποστήριξη και άσκηση των νέων επιστημόνων, αφετέρου δε για την συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και εντέλει την υποβοήθηση της ερευνητικής πολιτικής των Ιδρυμάτων. Μέσω των ΕΛΚΕ υλοποιείται, επίσης, η εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικής και βιομηχανικής) και των προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης, οι ΕΛΚΕ εισπράττουν έσοδα από εκδόσεις, έσοδα από αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΚΕ (κινητών και ακινήτων), καθώς και ποσοστό επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων. Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών ορίζει ότι ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται μέσω του ΕΛΚΕ (και έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού) κρατείται για έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ και το λειτουργικό κόστος του ΑΕΙ και αποτελεί έσοδο του ΕΛΚΕ. Τέλος το παραπάνω ποσοστό παρακράτησης μπορεί να καθορίζεται από την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης από τους φορείς που χρηματοδοτούν.

Στο άρθρο 52 ορίζονται τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ, τα οποία είναι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και ο Πρόεδρος αυτής. Τα όργανα διοίκησης του ΕΛΚΕ είναι διακριτά από τα όργανα του οικείου ΑΕΙ. Στα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, τα όργανα διοίκησης είναι το ΔΣ του οικείου φορέα και ο Διευθυντής του κέντρου. Αρμόδια υπηρεσία για την διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ είναι ο Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ. Ειδικά για τα ΑΕΙ, η Σύγκλητος παρακολουθεί και ελέγχει την επιστημονική στρατηγική και τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του και αποφασίζει για την κατανομή των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ, μεταξύ του ΕΛΚΕ του ΑΕΙ, του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Στο άρθρο 53 προσδιορίζεται ο τρόπος συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, η οποία είναι το αποφασίζον όργανο του ΕΛΚΕ, και επαναλαμβάνεται εν πολλοίς η προϊσχύσασα ρύθμιση της ΚΥΑ 679/1996. Προφανώς, το εν λόγω άρθρο δεν αφορά τα ερευνητικά κέντρα, στα οποία το ΔΣ συγκροτείται με ειδική διαδικασία (ν. 4310/2014).

Περαιτέρω, στο άρθρο 54 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ. Από τις πλέον σημαντικές, είναι η έγκριση των έργων/ προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, η έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και η κατάρτιση του Οδηγού Χρηματοδότησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών προσλαμβάνει ή/και απασχολεί προσωπικό για την υποστήριξη των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται, ενώ επίσης εγκρίνει και χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράμματα/ έργα, προκειμένου αυτά να υλοποιηθούν απρόσκοπτα. Εντέλει, η Επιτροπή Ερευνών, διενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΚΕ.

Στο άρθρο 55 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Ο τελευταίος, μεταξύ άλλων, εκπροσωπεί τον ΕΛΚΕ, υπογράφει τις συμβάσεις και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής, ενώ δύναται να μεταβιβάσει, με πράξη του το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων.

Στο άρθρο 56 ορίζεται ότι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των έργων/προγραμμάτων ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.  Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αφενός μεν υποβάλει έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα προς τον ΠΟΥ του ΕΛΚΕ, το οποίο προηγείται της έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΕΛΚΕ, αφετέρου δε καταθέτει απευθύνει εντολή πληρωμής, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση κάθε δαπάνης του έργου από τη Μονάδα του ΕΛΚΕ. Προϋπόθεση για την πληρωμή της δαπάνης είναι να προβλέπεται στον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έργου. Εφόσον δεν προβλέπεται, για την πραγματοποίησή της απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία συντελείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

Στα άρθρα 57 και 58 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Μονάδα). Στην Μονάδα ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον ΕΛΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας που αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων του ΕΛΚΕ. Η Μονάδα αποτελεί οργανική μονάδα του ΑΕΙ, το επίπεδο λειτουργίας (Διεύθυνση, Τμήμα, κλπ.) της οποίας καθορίζεται με τον Οργανισμό του οικείου ΑΕΙ. Στην Μονάδα προΐσταται ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ), ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Ο τελευταίος δύναται να είναι διακριτός από τον ΠΟΥ του ΑΕΙ. Ο ΠΟΥ του ΕΛΚΕ έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αυτές προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στον παρόντα νόμο.

Στο άρθρο 59 ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση των ΕΛΚΕ και προσιδιάζουν στον ευέλικτο χαρακτήρα που πρέπει να έχει η αντιμετώπιση των ερευνητικών έργων.

Καταρχήν ορίζεται ότι οι ΕΛΚΕ οφείλουν να εφαρμόζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τα Ενιαία Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Οφείλουν να τηρούν και να παρακολουθούν τους λογαριασμούς τους με το διπλογραφικό σύστημα σε δεδουλευμένη βάση και συνεπώς πραγματοποιούν δαπάνες για την εκτέλεση των προγραμμάτων χωρίς απαραίτητα κατά το χρονικό διάστημα της πραγματοποίησης των δαπανών αυτών να υπάρχουν και τα ταμειακά διαθέσιμα για την πληρωμή τους, αλλά, δύναται η πληρωμή των δαπανών αυτών να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Επίσης, στον ΕΛΚΕ αποδίδεται διαφορετικός, από το οικείο ΑΕΙ, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). Οι ΕΛΚΕ διατηρούν λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και, για την υλοποίησή των προγραμμάτων/έργων, σε πιστωτικά ιδρύματα. Περαιτέρω, προσδιορίζεται το μέρος των πηγών χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ από το σύνολο των οποίων καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων του ΕΛΚΕ που θα μεταβιβάζεται ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΕΙ (τουλάχιστον 30% των εσόδων) και αυτό που θα κατανέμεται στον ΕΛΚΕ και στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να διατεθεί, μέσω έργου ή έργων, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του ΑΕΙ, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΕΛΚΕ και του ΑΕΙ (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κλπ.), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του ΑΕΙ. Τα εν λόγω έργα δύνανται να επεκτείνονται και πέραν του έτους. Όσο για τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ, μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιούνται για τις κτηριακές υποδομές του ΑΕΙ, για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, ταμειακές διευκολύνσεις των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων, κάλυψη δημοσιονομικών διορθώσεων, νόμιμων και μη επιλέξιμων δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συναφών δαπανών.

Με τα άρθρα 60 και 61 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους προϋπολογισμούς των ΕΛΚΕ. Πράγματι, οι ΕΛΚΕ, ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης ενταγμένοι στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν: α) ετήσιο συνοπτικό προϋπολογισμό ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον ενοποιημένο ετήσιο προϋπολογισμό των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης και αποτελεί παράρτημα του Κρατικού Προϋπολογισμού, και β) ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό τον οποίο υποβάλουν προς έγκριση στον εποπτεύοντα Υπουργό. Επιπλέον λόγω της φύσης και του σκοπού τους αναγνωρίζεται ότι μέρος του συνολικού προϋπολογισμού τους αποτελεί ο προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος που διαχειρίζονται,  ο οποίος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων,  και αφορά όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η οποία μπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Στα εν λόγω άρθρα, καθορίζονται οι ιδιαίτερες διαδικασίες κατάρτισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και απολογισμού του προϋπολογισμού τους  που οφείλονται  στην  ουδετερότητα της δημοσιονομικής διαχείρισής τους λόγω, του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού των έργων που διαχειρίζονται.  Ειδικότερα, δεδομένου ότι  οι ΕΛΚΕ δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά διαχειρίζονται έργα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, παροχής υπηρεσιών κ.α, ποικίλης διάρκειας (μεγαλύτερης του ενός έτους στις περισσότερες περιπτώσεις), έναρξης και λήξης, με συμβάσεις οι οποίες υπογράφονται με διάφορους φορείς χρηματοδότησης (Εθνικούς, Διεθνείς), δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός της είσπραξης των χρηματοδοτήσεων και αντίστοιχα της υλοποίησης των εκταμιεύσεων για την πληρωμή των δαπανών. Ενόψει των ανωτέρω, με το παρόν άρθρο εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις που εξειδικεύουν την τήρηση των αρχών αυτών στη λειτουργία των ΕΛΚΕ. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι οι ΕΛΚΕ καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους και σε ταμειακή βάση και ότι για την πρόβλεψη των εσόδων του επόμενου οικονομικού έτους λαμβάνονται υπόψη μόνο οι  ταμειακές απαιτήσεις των ΕΛΚΕ  που προβλέπεται να εισπραχθούν στο επόμενο οικονομικό έτος.  Αντίστοιχα, ορίζεται πως για την πρόβλεψη των εξόδων του επόμενου οικονομικού έτους λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ταμειακές υποχρεώσεις των ΕΛΚΕ που προβλέπεται να εξοφληθούν στο επόμενο οικονομικό έτος . Ορίζεται, επίσης, ότι η πληρωμή των υποχρεώσεων πραγματοποιείται στο ίδιο ή σε επόμενο οικονομικό έτος. Οι υποχρεώσεις που πραγματοποιούνται σε επόμενο έτος του προϋπολογισμού δε συμμετέχουν στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του. Περαιτέρω, ορίζεται ο τρόπος τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων (παρ. 13). Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των ΕΛΚΕ ως προς την κατάρτιση προϋπολογισμού η οποία προκύπτει από την υλοποίηση έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, παροχής υπηρεσιών κ.α, με συμβάσεις οι οποίες υπογράφονται με διάφορους φορείς χρηματοδότησης (Εθνικούς, Διεθνείς) προς εκπλήρωση του σκοπού τους, ορίζεται ότι μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ αποτελεί ο προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος που διαχειρίζεται ο οποίος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων, αφορά όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η οποία μπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου είναι δημοσιονομικά ουδέτερος και σύμφωνος με τη στρατηγική λειτουργίας  και ανάπτυξης. Τέλος, στο άρθρο 12 καθορίζονται οι διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ με τρόπο που να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της χρηστής  δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας αλλά και να παρέχεται στους ΕΛΚΕ η απαραίτητη ευελιξία για την επίτευξη του σκοπού τους.

Με το άρθρο 62 θεσπίζεται, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των ερευνητικών και λοιπών έργων που υλοποιούν οι ΕΛΚΕ, ειδική διαδικασία όσον αφορά την ανάληψη υποχρέωσης. Έτσι, ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ, κατόπιν αιτήματος του ΕΥ, μετά την έκδοση απόφασης αποδοχής του έργου και μετά την ένταξη του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ ή και την τροποποίηση αυτού. Η απόφαση ανάληψη υποχρέωσης αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη και λογαριασμό.

Το άρθρο 63 προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δαπανών του ΕΛΚΕ ασκείται από την Μονάδα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ, συνίσταται στην εξέταση των νομίμων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του ΕΛΚΕ ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιμη πίστωση και κατά πόσον η δαπάνη έχει νόμιμα αναληφθεί.

Με το άρθρο 64 προβλέπονται οι επιμέρους κατηγορίες προσωπικού που απασχολούνται στα προγράμματα του ΕΛΚΕ και ο τρόπος πρόσληψής του. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται διαφάνεια στον τρόπο επιλογής του προσωπικού, καθορίζονται με σαφή τρόπο οι διαδικασίες, τα κριτήρια, η αξιολόγηση και εξασφαλίζεται η αναγκαία ευελιξία και ταχύτητα, οι οποίες είναι κρίσιμες για την ορθή υλοποίηση των ερευνητικών έργων. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι για το προσωπικό του ΑΕΙ και του ερευνητικού κέντρου, αντί της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου αρκεί η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ (ή του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου).

Με το άρθρο 65 καθορίζεται το ζήτημα των μετακινήσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουν οι ΕΛΚΕ. Ειδικότερα, ορίζεται ότι εφόσον πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια (δηλαδή, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό), οι μετακινήσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4336/2015. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω μετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ.

Με το άρθρο 66 εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν τις προμήθειες που υλοποιούν οι ΕΛΚΕ. Λόγω του πλήθους και της διαφορετικότητας των έργων (όσον αφορά τη διάρκεια υλοποίησης, τον φορέα χρηματοδότησης, το αντικείμενο, κλπ.) προβλέπεται ότι η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Το άρθρο 67 ρυθμίζει τη διαδικασία έλεγχου της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΚΕ, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Το άρθρο 68 προβλέπει τη διαδικασία κατάρτισης του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των ΕΛΚΕ και ρυθμίζονται τα ζητήματα που εξειδικεύονται με το εν λόγω κανονιστικό κείμενο.

Άρθρο 69 Ρυθμίσεις για την έρευνα

 

Με το άρθρο 69 ρυθμίζονται θέματα για την έρευνα. Ειδικότερα:

Με την παρ. 1 αντιμετωπίζεται το κενό που δημιουργήθηκε με την κατάργηση του άρθρου 83 του ν.4310/2014. Ειδικότερα, η κατάργηση της διάταξης αυτής ενώ παράλληλα ήταν σε εξέλιξη διαδικασίες εκλογής διευθυντών ερευνητικών κέντρων, για θέσεις που προκηρύχθηκαν το 2015, και οι οποίες καθυστέρησαν για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των υποψηφίων, χωρίς  ειδική μεταβατική πρόβλεψη για την κάλυψη των περιπτώσεων αυτών, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κενού διοίκησης και την συνακόλουθη παρακώλυση λειτουργίας των εν λόγω ερευνητικών κέντρων. Με την προβλεπόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε Καθηγητές που έθεσαν υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή ερευνητικού κέντρου επί τη βάσει της δυνατότητας που παρείχε το άρθρο 83 του ν. 4310/14 και οι οποίοι επελέγησαν μετά την κατάργηση του να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ακόμα και πριν τη συμπλήρωση της τριετούς πραγματικής απασχόλησης.

Με την παρ. 2 επεκτείνεται από έξι (6) σε δέκα (10) μήνες, το προβλεπόμενο διάστημα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του άρθρου 22Α  του ν. 4172/2013. Η εν λόγω ρύθμιση είναι αναγκαία λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και της ανάγκης που παρουσιάζεται συχνά στις ελεγχόμενες εταιρείες να προσκομίσουν συμπληρωματικά – διευκρινιστικά στοιχεία.

Με την παρ. 3 επεκτείνεται από τρεις (3) σε έξι (6) μήνες η προθεσμία αξιολόγησης των υποψήφιων προτάσεων προς χρηματοδότηση. Και τούτο, λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων χρηματοδότησης και της ανάγκης ουσιαστικής και σε βάθος εξέτασής τους από τους αξιολογητές.

Με την παρ. 4 παρατείνεται η μεταβατική περίοδος κατά την οποία ασκούνται προσωρινώς από τον Υπουργό οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ. Η εν λόγω ρύθμιση είναι αναγκαία, καθ’ ό μέτρο, έως σήμερα έχει συγκροτηθεί η Γενική Συνέλευση και το Επιστημονικό Συμβούλιο, όχι όμως και ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ.

Με την παρ. 5 τροποποιείται η ρύθμιση για την Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΛΙΔΕΚ. Συγκεκριμένα αυξάνονται τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, από επτά (7) σε έντεκα (11) και προβλέπεται ότι τρία (3) θα προέρχονται από το ΕΣΕΚ. Προκειμένου να επιλεγούν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το ΕΣΕΚ καταρτίζει και προτείνει στον Υπουργό αλλά και το Επιστημονικό Συμβούλιο, διπλάσιο αριθμό μελών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αφενός μεν αξιοποιείται ένα ευρύτερο επιστημονικό δυναμικό το οποίο θα μπορέσει να συνδράμει στη λειτουργία και αποστολή του Ιδρύματος και τη εναρμόνισή του με τις διεθνείς τάσεις στην έρευνα και την καινοτομία, αφετέρου δε, επιδιώκεται η διασύνδεση του ΕΛΙΔΕΚ με το ΕΣΕΚ και εντέλει με την εθνική στρατηγική έρευνας.

Με την παρ. 6 τροποποιείται η διάταξη για τις επιτροπές κρίσης του ερευνητικού προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών. Τούτο είναι αναγκαίο λόγω της ιδιαιτερότητας των ερευνητικών κέντρων αυτών, τα οποία υπάγονται στην Ακαδημία Αθηνών.

Με την παρ. 7 ορίζεται ότι, προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας της έκδοσης των προκηρύξεων, οι ειδικές πληροφορίες και η εξειδίκευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων θα πραγματοποιείται είτε από την ίδια την προκήρυξη είτε από τους οδηγούς εφαρμογής.

Με τις παρ. 8 και 9 τροποποιείται η διαδικασία ορισμού των αξιολογητών των ερευνητικών προτάσεων που κατατίθενται προς χρηματοδότηση στο ΕΛΙΔΕΚ (παρ. 1) και τη ΓΓΕΤ ή την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν4314/2014 (παρ. 2). Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται, ανάλογα με τις ανάγκες της αξιολόγησης, από ανεξάρτητους αξιολογητές, από επιτροπές εμπειρογνωμόνων ή από το συνδυασμό και των δύο (εμπειρογνωμόνων και επιτροπών). Περαιτέρω, για προφανείς λόγους διασφάλισης του αδιάβλητου, του κύρους και της αξιοπιστίας των ενεργειών των εν λόγω οργάνων ορίζεται ότι τα ονόματά τους θα δημοσιοποιούνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση προτάσεων.

Με την παρ. 10 προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014, σύμφωνα με την οποία οι Προϊστάμενοι Ειδικών Υπηρεσιών δικαιούνται να λάβουν το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης, ανεξάρτητα από το αν μισθοδοτούνται βάσει ειδικού μισθολογίου.

Με την παρ. 11 προτείνεται η μετονομασία του ΙΕΤΕΘ. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), όπως δραστηριοποιείται στην παρούσα του μορφή, έχει προέλθει από τη συγχώνευση των τεσσάρων Ινστιτούτων του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) σε ένα (Ν. 4051/2012) Ινστιτούτο, και εν συνεχεία με την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ με το άρθρο 7 του Ν. 4109/2013, ως Ινστιτούτο αυτού, με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας». Σε συνέχεια απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ και σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΤΕΘ προτείνεται η μετονομασία Ινστιτούτου, προκειμένου να καλύπτει με μεγαλύτερη σαφήνεια το ερευνητικό πεδίο που θεραπεύεται από το ερευνητικό προσωπικό του.

Με την παρ. 12 τροποποιείται η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία του ερευνητικού προσωπικού στα ερευνητικά κέντρα. Η αναδιατύπωση της επίμαχης διάταξης είναι αναγκαία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος υπολογισμού του ετήσιου παραγωγικού χρόνου. Ειδικότερα,ως βάση υπολογισμού για τον προσδιορισμό του ωριαίου κόστους μισθοδοσίας λαμβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων διαιρούμενες με το σύνολο των ωρών υποχρεωτικής παρουσίας των Ερευνητών και ΕΛΕ ετησίως. Έτσι, ο παρονομαστής του συγκεκριμένου κλάσματος είναι η υποχρεωτική εβδομαδιαία παρουσία, η οποία ανέρχεται στις 20 ώρες εβδομαδιαίως.

Με την παρ. 13 παρατείνεται η προθεσμία για την προσαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών των Ερευνητικών Κέντρων. Η εν λόγω παράταση είναι αναγκαία λόγω των αλλαγών που έχουν μεσολαβήσει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

Με την παρ. 14 αίρονται αμφισημίες σχετικά με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4472/2017.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 15 ρυθμίζονται μεταβατικά ζητήματα οικονομικού ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Α.Ε..

Με την παρ. 16 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Ειδικότερα, προς αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, προστίθενται και άλλες πιθανές πηγές παροχών που σχετίζονται με το έργο των ερευνητών και οι οποίες αν και προβλέπονται σε άλλους νόμους (π.χ. ν. 4386/2016), εντούτοις δεν αναφέρονταν στο ν. 4472/2017.

Με την παρ. 17 καθίσταται δυνατή η κάλυψη των δαπανών των ερευνητικών κέντρων για τη χορήγηση ειδικών βραβείων, οικονομικής ενίσχυσης και υποτροφιών από πόρους που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τα εν λόγω βραβεία, οικονομικές ενισχύσεις και υποτροφίες διατίθενται σε περίπτωση συνδρομής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Με την παρ. 18 ορίζεται ρητά ότι οι δαπάνες για τις υποτροφίες που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, από Α.Ε.Ι. καθώς και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιπλέον, με την ίδια διάταξη διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως αυτή τροποποιήθηκε  με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), ώστε να συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες που καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι υποτροφίες που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).  

Σχόλια (3)

 
Γιώργος
03 Ιουλ 2017 12:29

Παράδειγμα: Η συντονιστική επιτροπή ΠΜΣ έχει κάνει αναθέσεις σε καθηγητές του τμήματος ή άλλων τμημάτων και σε εξωτερικούς συνεργάτες. Οι αναθέσεις έχουν γίνει με πρόβλεψη για αμοιβές. Επιλέγονται βάσει προσόντων Χ φοιτητές οι οποίοι μετά "αποκαλύπτεται" ότι μπορούν να απαλλαχθούν από δίδακτρα. Το ΠΜΣ τινάζεται στον αέρα και οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί δεν φοιτούν πουθενά.

 
Προλετάριος
03 Ιουλ 2017 09:45

Η γενική εικόνα που δημιουργείται είναι ότι επιδιώκεται ένα Πανεπιστήμιο "δημοκρατικό" κατά τα πρότυπα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας: Σχετική δημοκρατία για τους καθηγητές (Πολίτες), Μέτοικοι με περιορισμένα δικαιώματα (Φοιτητές) και Δούλοι [Λοιπό Διδακτικό (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) και Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), μαζί με το διοικητικό προσωπικό] για να βγάζουν τη δουλείά...

 
KM
02 Ιουλ 2017 16:18

"Άρθρο 46

Στις παρ. 1 και 2 ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση πτυχίων Α.Ε.Ι. πενταετούς τουλάχιστον φοίτησης ως ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Πρόκειται για αναγνώριση επιπλέον ακαδημαϊκών προσόντων στους αποφοίτους των Τμημάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., που πληρούν τις προϋποθέσεις και συγκεκριμένα η αναγνώριση σε αυτούς της κατοχής γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν στο έβδομο (7ο) επίπεδο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η ακαδημαϊκή αυτή αναγνώριση δεν επιφέρει άλλες μεταβολές μισθολογικές, βαθμολογικές κλπ. ούτε βεβαίως μπορεί να επηρεάσει αναδρομικά κατακυρώσεις διαγωνισμών. "

Δηλαδή τίποτα...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ