Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Δεκτά τα πτυχία Κολλεγίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία

Τροπολογία για τα πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων
Δημοσίευση: 06/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεκτά κάνει το υπουργείο Παιδείας τα πτυχία των Κολλεγίων που έχουν λάβει  Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στην κατηγορία των “Δικαιολογητικών", αναφέρει τα εξής:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΛιΔΑ 9 ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΊΩΝ

Το υπουργείο Παιδείας

Ωστόσο το υπουργείο Παιδείας που εξέδωσε  ξεκαθαρίζει:

Α. Καμία αλλαγή δεν υπάρχει σε σχέση με τα κριτήρια προσλήψεων εκπαιδευτικών.

Β. Όπως συνέβαινε πάντα, έτσι και τώρα, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών γίνονται με κριτήριο τους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ΑΕΙ ή με αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.

Τροπολογία για τα πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

Με τροπολογία που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο "σκούπα  (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΔΙΟ, ΑΡΘΡΟ 80)  , και την παρουσιάζει κατ αποκλειστικότητα το esos:

Α.Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

Β.Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) έχει εκδώσει πολύ μεγάλο αριθμό αποφάσεων επί υποθέσεων που συχνά επαναλαμβάνονται, το υπουργείο Παιδείας έκρινε  απαραίτητο να εισαχθεί η απλοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις περιπτώσεις που ο αρμόδιος προϊστάμενος τμήματος συντάσσει θετική εισήγηση περί αναγνώρισης.  

Γ. Η εισήγηση αυτή πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενη θετική κρίση του Σ.Α.Ε.Π. για όμοια περίπτωση με την κρινόμενη.

Δ. Με τη ρύθμιση αυτή αποσυμφορείται το Σ.Α.Ε.Π., το οποίο πλέον επιλαμβάνεται μόνο των υποθέσεων, για τις οποίες είτε δεν έχει κρίνει το ίδιο στο παρελθόν είτε  ο αρμόδιος προϊστάμενος  εισηγείται τη μη αναγνώριση είτε υπάρχουν αμφιβολίες για την αναγνώριση ή μη.  

Ε. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των αντισταθμιστικών μέτρων του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 ή για τις σπάνιες περιπτώσεις, που προσφεύγει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κατά θετικής απόφασης περί αναγνώρισης.

Ζ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, των οποίων επιλαμβάνεται το Σ.Α.Ε.Π., ο αρμόδιος προϊστάμενος, που μετέχει στη σύνθεση του συλλογικού οργάνου, εκτελεί χρέη εισηγητή με δικαίωμα ψήφου.

Η. Ο αρμόδιος προϊστάμενος, ο οποίος θεωρείται λόγω της θέσης του ως ο πλέον έμπειρος για τα θέματα αυτά και ο πλέον κατάλληλος για τη σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων, λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις του Σ.Α.Ε.Π., που έχουν ήδη εκδοθεί ή αυτές που θα εκδοθούν στο μέλλον με βάση τη νέα διαδικασία. Ως εκ τούτου υφίσταται η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τον πολίτη.

Θ. Ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης του Σ.Α.Ε.Π. ενώ   παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων στη γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 48066/ΙΑ/31-3-2014 (Β’ 896), με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78),  όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. 17 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «O Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων  υπό τους όρους του άρθρου 54 Α».

2. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Άρθρο 54Α

Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών

1.Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αποφασίζει, κατόπιν θετικής εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 55, για την έκδοση απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Θετική εισήγηση μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 55 έχει ήδη κρίνει όμοια περίπτωση και υφίσταται σχετική απόφαση περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας.

2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για όμοια περίπτωση ή σε περίπτωση αμφιβολίας,  ο Προϊστάμενος του Τμήματος της παραγράφου 1 παραπέμπει την κρίση της συγκεκριμένης περίπτωσης στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Το ίδιο πράττει και σε περίπτωση που κατά την κρίση του είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας κατόπιν αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 14.

3. Ο ως άνω Προϊστάμενος στην περίπτωση της παραγράφου 2 εκτελεί χρέη εισηγητή προς το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και έχει δικαίωμα ψήφου. Στο έργο του συνεπικουρείται από υπαλλήλους του Τμήματος της παραγράφου 1.

4. Σε περίπτωση υποβολής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αίτησης θεραπείας κατά της θετικής απόφασης από τον ενδιαφερόμενο για οποιοδήποτε λόγο, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς παραπέμπει την υπόθεση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Η δυνατότητα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 8 του άρθρου 57 από τον ενδιαφερόμενο δεν θίγεται.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. 20 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ύστερα από τις λέξεις «το οποίο» προστίθενται τα εξής «, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54Α,».

4. Οι περιπτώσεις Β, Δ, και Η της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17  του ν.   4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίστανται ως εξής:

«Β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης.»

«Δ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, που ορίζεται από αυτόν. Ο ως άνω Προϊστάμενος εκτελεί χρέη εισηγητή και έχει δικαίωμα ψήφου.»

«Η. Ως Γραμματέας, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.»

5. Στο άρθρο 57 Α του π.δ 38/2010, το οποίο προστέθηκε με  την υποπαρ. 24 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων στη γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της  48066/ΙΑ/31-3-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 896).»

 

 

Ετικέτες: 
ΣΑΕΠΚολλέγια

Σχόλια (12)

 
Μαριος PhD
06 Ιουλ 2017 16:32

Οι θεσεις των εκπαιδευτων ειναι επαγγελμα ή λειτουργημα ; Επαγγελματικη δεν ειναι η ισοδυναμια ;

 
ΑΣΠΑ
06 Ιουλ 2017 16:41

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ; ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΜΠΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΩΡΑ;

 
Πέτρος
06 Ιουλ 2017 17:14

@Μαριος Phd

το λειτούργημα δεν είναι επάγγελμα λες εσύ ?

 
Άννα
06 Ιουλ 2017 21:27

Μήπως θα ισχύουν και τα μεταπτυχιακά ειδικής εγαγής εξ αποστάσεως από Κολλέγια;;;; Ειδική Αγωγή δηλαδή χωρίς να έχει έρθει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός ποτέ σε επαφή με παιδί που έχει οποιοδήποτε θέμα και χρειάζεται τον εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής; Θα τα ισοπεδώσουμε όλα;;!! Τα παιδιά δεν είναι πειραματόζωα!! Η πρακτική εξάσκηση δηλαδή θα γίνεται μετά την πρόσληψη...

 
Μαριος PhD
08 Ιουλ 2017 02:28

@Πετρος

Ετσι θαρρω, οτι υπαρχει και νομικη διαφορα.

 
Κωστας
08 Σεπ 2017 12:12

Έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με αναγνωρίσεις του ΣΑΕΠ?
Που βρίσκεται το όλο ζήτημα?
Του έχει αναγνωριστεί σε κάποιον και πότε?

 
dimitris
09 Σεπ 2017 09:23

Καλησπερα φιλε Κώστα. Εμενα μου ηρθε η αναγνωριση κανονικα. Ειχα στειλει τα χαρτια πτυχιο και μεταπτυχιακο στις 28/1/15 και ηρθε η αναγνωριση τελη ιουλιου φετος. Οποτε λογικα μετα σταματησανε για καλοκαιρι και εδω και λιγες μερες θα πρεπει να ξαναρχισανε αλλα παρολα αυτα παρε τηλεφωνο να μαθεις. ... απο εκει και περα αντιστοιχια βαθμου δεν υπαρχει , απο αγγλικα κολλεγια ηταν και τα 2 πτυχια και πανω στα οικονομικα και τα 2. Οτιδηποτε αλλο ξερω να βοηθησω ρωτησε με.

 
Αμερόληπτος
10 Σεπ 2017 01:11

Υποτίθεται ότι τα πτυχία των Κολλεγίων οδηγούν στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα οι απόφοιτοί τους ζητούν και φαίνεται πως το κατάφεραν να έχουν δικαίωμα να διορίζονται στο δημόσιο. Τι να πεις με αυτές τις ανισότητες. Τα παιδιά που πέρασαν με Πανελλήνιες εξετάσεις διαβάζοντας εξισώνονται . Τελικά το σλόγκαν δεν πρέπει να είναι "η αριστεία είναι ρετσινιά" αλλά το τελευταίως πολυδιαφημισμένο " συγχαρητήρια που δεν πέρασες"!

 
dimitris
10 Σεπ 2017 17:23

Φιλε αμεροληπτε ειναι τοσο μεγαλο το θεμα που δεν θα καθησω να σου απαντησω καν. Υπαρχουν αδικιες,ευθυνες,νομοι τοσα πολλα που επρεπε να γινουν και δεν γινονται. Παρολα αυτα το μονο που χρειαζεται αυτην την στιγμη εδω μεσα ειναι η πληροφορηση των παιδιων που τους αφορουν τα θεματα αυτα. Εσυ μπορεις να πεις την αποψη σου ελευθερα αλλα σε καποιο φορουμ που συζητανε το αν επρεπε ή οχι κτλ. Εδω τωρα απλα δεν εχεις κανενα λογο να φερνεις τον αντιλογο. Ειναι οπως ειπα καθαρα για πληροφορηση μας.
Καλο χειμωνα σου ευχομαι....

 
madcookies
22 Σεπ 2017 10:35

Μπορεί ο κάτοχος αναγνωρισμένου από το ΣΑΕΠ τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης να συμμετάσχει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με διοικητικό η οικονομικό/διαχειριστικό αντικείμενο.
2. Αν ναι, πως μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί απλά με την απόφαση αναγνώρισης από το ΣΑΕΠ που δεν αναφέρει π.χ το βαθμό του πτυχίου. Προϋπόθεση που οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ αξιολογούν και μοριοδοτούν αντίστοιχα.
3. Γιατί απαιτείται για διοικητικές ή οικονομικές θέσεις (επισημαίνω ότι αναφέρομαι όχι σε επιστημονικές ή ερευνητικές θέσεις) από τους φορείς του Δημοσίου ή Ευρύτερου δημόσιου Τομέα να αναφέρεται και το ΣΑΕΠ σαν επιλογή για την αναγνώρισή των δικαιολογητικών τίτλου σπουδών ειδάλλως αποκλείεται κάποιος από την διαδικασία αξιολόγησης.
4. Γιατί ενώ οι αποφάσεις αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (γνωρίζω την διαφορά μεταξύ ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΠ και σε καμία περίπτωση δεν τα εξισώνω) δίνουν την δυνατότητα στα πτυχία αυτά να συμπεριλαμβάνονται συνολικά και αυτόματα σε όλες τις θέσεις που προκηρύσσονται (ισχύει και για την περίπτωση που το αντικείμενο της προκήρυξης είναι διοικητικό/οικονομικό) από το Δημόσιο και Ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ με τα πτυχία του ΣΑΕΠ δεν μπορεί να γίνει το ίδιο για τις θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν διοικητικό ή οικονομικό/ διαχειριστικό αντικείμενο.

 
ΝΙΚΟΣ
11 Σεπ 2018 00:41

@madcookies, η αντιστοιχία βαθμού για την πρόσληψη στο Δημόσιο είναι απαραίτητη, ακόμα και για τους αποφοίτους των Κολλεγίων. Μπορεί να μην γίνεται, αλλά ο ΑΣΕΠ τη ζητάει!!! Έτσι, προκειμένου να μην απορριφθείς, πρέπει να δηλώσεις στην αίτηση για το Διαγωνισμό ότι το Πτυχίο σου το πήρες με βαθμό πέντε (5). Ως εκ τούτου, οι πιθανότητες να μπει κάποιος απόφοιτος Κολλεγίου σε θέση του Δημοσίου Τομέα είναι από ελάχιστες έως μηδαμινές. Και με βάση αυτό, απορώ ποια είναι στην τελική η χρησιμότητα του ΣΑΕΠ, αφού ο ΑΣΕΠ σε αποκλείει με έμμεσο τρόπο από τους Διαγωνισμούς του.

 
Ευθύμης
10 Δεκ 2018 11:46

Υπάρχουν πτυχία που δεν αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχα στην Ελλάδα, όμως αυτά αναγνωρίζονται από το ΣΕΑΠ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.