Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η θέση των εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Αθήνας για την ίδρυση Πανεπιστημίου Δ. Αττικής

Η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου δεν μπορεί για κανένα λόγο ν’ αποτελέσει πεδίο συντεχνιακών, πολιτικών ή άλλης φύσης αντιπαραθέσεων
Δημοσίευση: 09/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας και τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας σχετικά με τη διατύπωση απόψεων για την εξαγγελθείσα ενοποίηση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε νέο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την ονομασία «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξαν στο ακόλουθο κείμενο.

Ο ΣΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας θεωρεί ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για να δημιουργηθεί ένα νέο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μέσα από την ενοποίηση των δύο μεγαλύτερων ΤΕΙ της χώρας του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά, που εδρεύουν στην ίδια διοικητική περιφέρεια. Η ενοποίηση και μετεξέλιξη των δύο ιδρυμάτων θα συνεισφέρει στην άρση των διακρίσεων ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και θα οδηγήσει στην αναθεώρηση της άδικης κοινωνικής απαξίωσης του ακαδημαϊκού ρόλου και συνεισφοράς των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελληνική κοινωνία.

Η διαδικασία ενοποίησης των δύο ιδρυμάτων για να είναι τεκμηριωμένη, βιώσιμη και αποτελεσματική θα πρέπει να βασιστεί:

Α) Σε ακαδημαϊκά και επιστημολογικά κριτήρια για την πιθανή συγχώνευση ομοειδών ή συναφών τμημάτων των δύο ιδρυμάτων. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να εδράζονται στο γνωσιολογικό περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και την διεθνή πρακτική στην εκπαίδευση σε ανάλογους τομείς τετραετούς φοίτησης.

Β) Στη διατήρηση της ιδιαιτερότητας των ειδικοτήτων των Τμημάτων (συγχωνευόμενων και μη) στο πλαίσιο της κατεύθυνσης των σπουδών και του παραγωγικού ρόλου της κάθε ειδικότητας.

Γ) Σε επαρκή αύξηση χρηματοδότησης ανάλογης με αυτήν των Πανεπιστημίων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μετεξέλιξης και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης για όλους τους νέους. Σημειώνεται ότι στο νέο Πανεπιστήμιο προβλέπεται με βάση τα σημερινά δεδομένα να φοιτούν άνω των 35.000 φοιτητών.

Δ) Στην αριθμητική ενίσχυση του μόνιμου διδακτικού, τεχνικού και ειδικού διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νέου Ιδρύματος. Η αναλογία μόνιμου διδακτικού προσωπικού/ αριθμού φοιτητών, θα πρέπει να είναι αποδεκτή και σύμφωνη με διεθνή πρότυπα. Σημειώνεται ότι την τελευταία δεκαετία ο αριθμός του Εκπαιδευτικού προσωπικού βαίνει μειούμενος, χωρίς να προκηρύσσονται ανάλογες θέσεις.

Η ενοποίηση των δύο ιδρυμάτων και η διαμόρφωση του Ακαδημαϊκού πλαισίου λειτουργίας του νέου Πανεπιστημίου, δεν είναι δυνατόν παρά να βασίζεται σε ουσιαστικό διάλογο των μελών των ακαδημαϊκών κοινοτήτων τους (Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Φοιτητών, Τεχνικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού), με συγκρότηση επιτροπών, κατάθεση απόψεων και συνέργεια δια των συλλογικών και θεσμικών οργάνων των Ιδρυμάτων. Τα υφιστάμενα τμήματα με τις κατευθύνσεις τους θα πρέπει να έχουν πρωταρχικό λόγο συμμετέχοντας θεσμικά στις επιμέρους συζητήσεις, αφού διαμορφώσουν τις θέσεις τους μέσα από Συνελεύσεις. Σε αυτόν τον διάλογο θεωρούμε απαραίτητη και την θεραπεία άστοχων συγχωνεύσεων που δια της εφαρμογής του «Σχεδίου Αθηνά» οδήγησαν στη συρρίκνωση| συγχώνευση Τμημάτων παρά τις θετικές προοπτικές συνεισφοράς τους στην πολυπόθητη παραγωγική ανασυγκρότηση.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία μετεξέλιξης στο νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα πέραν των προαναφερθέντων, πρωταρχικοί στόχοι θα πρέπει να είναι:

Α) Η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων του Εκπαιδευτικού, Τεχνικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων των τμημάτων.

Β) Η στελέχωση των Τμημάτων με ένταξη του υπάρχοντος Εκπαιδευτικού, Τεχνικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού.

Γ) Η απρόσκοπτη ένταξη των ήδη φοιτούντων στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Δ) Η άμεση διαδικασία ισοτίμησης των υφισταμένων πτυχίων με τα νέα που θα χορηγούνται.

Ε) Η κατοχύρωση των ίδιων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και η μισθολογική εξίσωση των σήμερα υπηρετούντων μελών Ε.Π. με μέλη Δ.Ε.Π αντίστοιχης βαθμίδας.

Στ) Η έκδοση των εκκρεμών επαγγελματικών δικαιωμάτων και η κατοχύρωση ίδιων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων με τα επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχων τμημάτων των πανεπιστημίων.

Ζ) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα ΤΕΙ, καθώς και τον ορθολογικό προγραμματισμό των ΑΕΙ συνολικά, με βάση τις κοινωνικές και παραγωγικές ανάγκες της χώρας.

Η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου δεν μπορεί για κανένα λόγο ν’ αποτελέσει πεδίο συντεχνιακών, πολιτικών ή άλλης φύσης αντιπαραθέσεων που δεν εδράζονται σε ακαδημαϊκό-γνωσιολογικό περιεχόμενο ή διεθνή δεδομένα.

Τα δύο Ιδρύματα έχουν αξιολογηθεί ακαδημαϊκά με άριστες αξιολογήσεις, καθώς και όλα τα υφιστάμενα τμήματα, τα οποία έχουν ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες από την Α.Δ.Ι.Π. διαδικασίες. Τα μέλη του Ε.Π. έχουν εκλεγεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και ακαδημαϊκά προσόντα των μελών Δ.Ε.Π. και στις ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται ως προσόν η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, εφόσον υπόκεινται στο ίδιο νομικό πλαίσιο με τα Πανεπιστήμια- ως ενιαίος φορέας Α.Ε.Ι. Η οποιαδήποτε παρελκυστική τακτική που θέτει ζητήματα επαναξιολόγησης των τμημάτων και των μελών Ε.Π. των δύο Ιδρυμάτων, θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των θεσμικών διαδικασιών που ακολουθούνται και των θεσμοθετημένων οργάνων που τις διενεργούν, και ουσιαστικά αφορά όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Η Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
Ευαγγελία Αντωνίου Αλέξανδρος Σαχινίδης

 

Σχόλια (11)

 
απορια
10 Ιουλ 2017 19:40

@φοιτητης ΤΕΙ
ο παραλογισμος στο μεγαλειο του. Αν ενσωματωθουν τα 2 ΤΕΙ σε ηδη υπαρχονται χανεται ο τεχνολογικος χαρακτηρας τους. Αν γινουν ξεχωριστο πανεπιστημιο δηλαδη δεν χανεται ο τεχνολογικος χαρακτηρας τους; Θα γινει πολυτεχνειο; Εσυ βρισκεις σωστο να παρεις πανεπιστημιακο πτυχιο και ενω μπηκες σε ΤΕΙ σε συγκριση με αλλους συναδελφους σου σε ΤΕΙ;

 
Φοιτητής ΤΕΙ
10 Ιουλ 2017 18:02

Το ξέρω ότι πάω καλά.Δυστυχώς εσύ δεν πας καλά με τέτοιες απόψεις..
Με το να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα Πανεπιστήμια τα δύο ΤΕΙ απλά παύουν να υπάρχουν όπως και ο Τεχνολογικός χαρακτήρας τους. Φαντάζομαι αυτό ακούγεται καλό για σένα σωστά;

 
Απορια 3
10 Ιουλ 2017 17:46

@Απορια2
Πληρης συγχυση. Τι σχεση εχουν αυτα με την παραλογη απαιτηση ιδρυσης ενος ακομα Πανεπιστημιου; Δηλαδη στην Κρητη πχ οπου υπαρχει ηδη πανεπιστημιο και πολυτεχνειο το ΤΕΙ κρητης πρεπει να γινει κι αυτο αυτονομο Πανεπιστημιο.
Στην Θεσσαλονικη επισης. Στη Θεσσαλία επισης. Στα Ιονια νησια να φτιαξουμε το "Πανεπιστημιο Δυτικων Ιονιων" και στη Στερεα Ελλαδα να φτιαξουμε το "Πανεπιστημιο Ανατολικης Στερεας Ελλαδας". 400 μνημονια θελετε!!!!

 
Giorgos
10 Ιουλ 2017 16:22

Ναι στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ναι και στην ίδρυση νέων Πανεπιστημίων (από μετεξέλιξη και των υπολοίπων ΤΕΙ).
Όσον αφορά τα 8 Πανεπιστήμια εντός Αττικής: η Αττική στεγάζει το 40% του πληθυσμού της Ελλάδος. Αναλογικά θα έπρεπε να έχει και το 40% των ΑΕΙ (15 ΑΕΙ και όχι 8). Αλλά για λόγους αποκέντρωσης μόλις το 20% των ΑΕΙ βρίσκονται εντός Αττικής.
Όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα: (α) προφανώς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα μπαίνει ακόμη υψηλότερο επίπεδο φοιτητών σε σύγκριση με τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά (β) προφανώς οι απόφοιτοι όλων των Πανεπιστημίων (των υπαρχόντων αλλά και του νέου) πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα (γ) σωστό είναι να δοθούν και δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΙ. Και να λαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα όσο ασκούν το επάγγελμα.

 
Απορια 2
10 Ιουλ 2017 15:35

@απορια

"Εσυ δηλαδη βρισκεις λογικο σε μια τοσο μικρη εκταση να υπαρχουν 8 πανεπιστημια????????????"

Όσο εσύ βρίσκεις λογικό να βρίσκεται ο ΜΙΣΟΣ πληθυσμός της χώρας σε αυτήν τη "μικρή έκταση" και όσο επίσης βρίσκεις λογικό να υπάρχουν άλλα 20 κολέγια που χορηγούν σε τρία χρόνια πτυχία ισότιμα με των πανεπιστημίων, έναντι διδάκτρων;

 
kostas delidis
10 Ιουλ 2017 13:35

Υπερβολικές απαιτήσεις μπορεί να τορπιλίσουν και να ματαιώσουν το εγχείρημα !!!!!!!!!!! Προσοχή & σύνεση.

 
Μανουκος
10 Ιουλ 2017 12:18

Καθε γειτονια και Πανεπιστημιο!!! Να φτιαξουμε και Πανεπιστημιο Ανατολικης Αττικης και Βορειας Αττικης

 
Μανος
10 Ιουλ 2017 11:52

Ρε "απορια", αυτο ειναι το προβλημα σου, ετσι; Το αν θα δημιουργηθει 8ο πανεπιστημιο στην Αττικη;

 
απορια
10 Ιουλ 2017 09:38

@Φοιτητής ΤΕI
Αυτο καταλαβες; Απο ειρωνεια και εξυπναδα καλα πας. Να ενσωματωθουν στα υπαρχοντα πανεπιστημια της Αττικης που ουτως ή αλλως πρεπει να συνενωθουν μεταξυ τους. Εσυ δηλαδη βρισκεις λογικο σε μια τοσο μικρη εκταση να υπαρχουν 8 πανεπιστημια????????????

 
Φοιτητής ΤΕΙ
10 Ιουλ 2017 09:13

@απορια
Έχεις δίκιο..να κλείσουν ή να γίνουν ΙΕΚ!

 
απορια
09 Ιουλ 2017 23:13

"Ο ΣΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας θεωρεί ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για να δημιουργηθεί ένα νέο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής"

Ποιες συνθηκες; Υπαρχουν ηδη 7 Πανεπιστημια στην Αττικη!!!! Θελετε και 8ο!!!!! Ούτε με 200 μνημονια δε βαζετε μυαλο!!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ