Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας της Ομάδας Εργασίας «Ενδυναμώνοντας τις Ψηφιακές Δεξιότητες στην Ελλάδα»

Δημοσίευση: 15/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  συμμετείχε στο πλαίσιο της δράσης «Ενδυναμώνοντας τις Ψηφιακές Δεξιότητες στην Ελλάδα»  που βασίζεται στο πρότυπο της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Digital Skills and Jobs Coalition”.

Έχοντας ως βασικό στόχο τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της και, κατ’ επέκταση, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών, έχει ήδη συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από όλους τους εποπτευόμενους φορείς και τις υπηρεσίες της, τα τριτοβάθμια ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα για να καταρτισθεί ένα πρόγραμμα δράσης, ώστε:

1)    Να εκπαιδευτεί μεγαλύτερη μερίδα νέων στις ψηφιακές δεξιότητες, με έμφαση στην συμμετοχή των γυναικών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δεξαμενή επαγγελματιών ικανών να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες του ανερχόμενου Τομέα Πληροφορικής  και Επικοινωνιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

2)    Να αναβαθμιστούν οι θέσεις εργασίας τους μέσω της ενδυνάμωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε οι απασχολούμενοι είτε να παραμείνουν παραγωγικοί είτε να είναι ικανοί για εξεύρεση νέων θέσεων στην αγορά εργασίας.

3)    Να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με την είσοδο των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

4)    Να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες όλων των πολιτών, ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη σημερινή κοινωνία, ενισχύοντας την κοινωνική τους λειτουργία.

Για τον σκοπό αυτό, χθες Πέμπτη 13 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της Ομάδας Εργασίας, προκειμένου να εκπονηθεί το πρόγραμμα δράσης και να δημιουργηθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιμέρους δράσεων των εταίρων για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Αν. Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας

Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω,  εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη σημερινή ημερίδα. Η συνάντησή μας σήμερα συνιστά ένα κομβικό σημείο μιας μακράς πορείας στην οποία το Υπουργείο μας λειτούργησε με συνέργειες πολλών άλλων υπουργείων και φορέων. Εκτιμούμαι τη συμβολή τους και βασιζόμαστε στη συνέχιση της συνεργασίας μας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη φιλοξενία που σήμερα μας προσφέρει η Εθνική Βιβλιοθήκη. Βασικό ρόλο στην όλη προσπάθεια έπαιξε ο Γενικός μας Γραμματέας Γιάννης Παντής, ευχόμαστε γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του.  

Αναφέρθηκα σε μια μακρά πορεία. Σημείο εκκίνησης αυτής της πορείας είναι μια δυσάρεστη διαπίστωση. Παρά τα σημαντικά ποσά που δαπανήθηκαν σε προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων τις προηγούμενες δεκαετίες και παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για γρήγορο internet, υπολογιστές στην τσάντα κάθε μαθητή και ψηφιακά έξυπνα σχολεία, όλοι οι διεθνείς δείκτες και σχετικές μελέτες, παρουσιάζουν την Ελλάδα να υστερεί σημαντικά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Έχουμε χάσει πολύτιμο έδαφος στο διεθνή και Ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη .  Γι΄αυτό το λόγο, το ΥΠΠΕΘ εκπονεί  ένα σχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής με συγκεκριμένο και ολιστικό πλάνο δράσης. Ένα σχέδιο που λαμβάνει  υπόψη τις ανάγκες διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και πληθυσμιακών κατηγοριών ξεκινώντας από τη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου και φτάνοντας στους επαγγελματικούς φορείς Δια βίου Μάθησης. Ένα σχέδιο που συνδέει τους τομείς της οικονομίας και το εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος  μας είναι να ανήκει η Ελλάδα μέχρι το 2020 στις ψηφιακά ώριμες χώρες και να ξεπερνά κατά πολύ τους μέσους όρους των σχετικών με τις ψηφιακές δεξιότητες, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς  δείκτες.
 
Πώς θα πορευθούν μαζί εκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες;
 
Το πλάνο δράσης πρέπει να είναι το όχημα για την ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαίδευσης του σχολικού και φοιτητικού πληθυσμού και την επιμόρφωση του εργατικού μας δυναμικού έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ψηφιακή ένταξη των πολιτών στην παγκόσμια κοινωνία.
 
Το πλάνο δράσης  έλαβε υπόψη την ψηφιακή ωριμότητα της χώρας, τα αποτελέσματα τόσο του εθνικού διαλόγου όσο και του διαλόγου στην ομάδα εργασίας εντός του ΥΠΠΕΘ, τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τα στοιχεία από σχετικά υπάρχοντα έργα.
 
Στην προσπάθεια αυτή θα συμμετέχουν οι εμπλεκόμενες διευθύνσεις του υπουργείου μας, όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς του, τα ερευνητικά κέντρα, τα ΑΕΙ, φορείς  ιδιωτικής πρωτοβουλίας, το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων, τα επιμελητήρια και οι κοινωνικοί εταίροι . Επιδίωξή μας είναι να υπάρξει συντονισμένη παρακολούθηση και επίβλεψη των θεμάτων σε όλα τα επίπεδα και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες χωρίς αλληλοεπικαλύψεις, με οικονομία κλίμακας και ευρείες συναινέσεις.
 
Κύριοι άξονες του έργου είναι:
 
1) Η εκπαίδευση των νέων, με εστίαση στους ανέργους,  ώστε να καλυφθούν κενές ψηφιακές θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων  πρακτικής άσκησης, μαθητείας και προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης εκπαίδευσης.
 
2)
Η βελτίωση  των δεξιοτήτων και η επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες, προσφέροντας σε όλους τους εργαζομένους την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Επιδιώκουμε στο να εκπαιδευτεί μεγαλύτερη μερίδα νέων στις ψηφιακές δεξιότητες, με έμφαση στην συμμετοχή των γυναικών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δεξαμενή επαγγελματιών, ικανών να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες του ανερχόμενου Τομέα Πληροφορικής  και Επικοινωνιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνουμε  για την υποστήριξη των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις αναφορικά με την προσέλκυση και διατήρηση ψηφιακών ταλέντων καθώς και την επιμόρφωση του προσωπικού τους.
 
3) Η αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων των εκπαιδευτικών και σπουδαστών όλων των βαθμίδων συνιστά έναν επιπλέον άξονα του έργου. Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί και τον επανασχεδιασμό της ψηφιακής υποδομής και λειτουργικότητας των εκπαιδευτικών θεσμών.

4) Τέλος, η διεύρυνση των μηχανισμών απόκτησης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από το σύνολο των πολιτών συνιστά τον τέταρτο άξονα του έργου μας. Επιδιώκουμε να μην μείνει κανείς πίσω στον ψηφιακό εγγραμματισμό.

Τι προσδοκούμε από τη σημερινή ημερίδα

Το ζητούμενο της σημερινής πρώτης ολομέλειας της Ομάδας Εργασίας με όλους τους εταίρους είναι  να προσδιοριστούν οι βασικές δομές των συντονισμένων πλέον δράσεων και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιμέρους έργων των εταίρων. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν υπάρχει  ένα κοινό μέτωπο και όραμα για το  ψηφιακό μέλλον της χώρας.

Κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβω κάτι που έχει πολλάκις διατυπωθεί: η εμπειρία ανάπτυξης του ψηφιακού εγγραμματισμού μπορεί να συγκριθεί με άλλες μεγάλες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας όπως η διάδοση της γραφής, η εισαγωγή του δεκαδικού συστήματος μέτρησης  και η υιοθέτηση της καθολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η επιλογή του χώρου πραγματοποίησης της παρούσας ημερίδας – η εθνική βιβλιοθήκη – ενέχει τους δικούς της συμβολισμούς.  Έχουμε απόλυτη συνείδηση του γεγονότος ότι αυτές οι στιγμές δεν απαιτούν τεχνοκρατικές λύσεις αλλά πολιτικές αποφάσεις. Εμείς δίνουμε το στίγμα μας δηλώνοντας ξεκάθαρα τις προτεραιότητες  και τον οδικό χάρτη υλοποίησης τους. Αν πετύχουμε, θα μετράμε ένα επίτευγμα εμπέδωσης κοινωνικής δικαιοσύνης. Για αυτό και σας καλέσαμε εδώ σήμερα.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean