ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

“Βαραίνει” το κλίμα Πρυτάνεων - υπουργού Παιδείας

Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαφωνεί με την κατάργηση διακριτού ρόλου Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και με την ίδρυση Πανεπιστημίου με τη μέθοδο συγχώνευσης ΤΕΙ.
Δημοσίευση: 17/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι Πρυτάνεις μετά την έκτακτη Σύνοδο πυ πραγματοποίσαν σήμερα , μέσω τηλεδιάσκεψης, ανακοίνωσαν ότι εμμένουν την αντίθεσή τους  με βασικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου και ιδιαίτερα με αυτές που αφορούν:

Α. Το άσυλο,

Β. Τις μεταπτυχιακές σπουδές,

Γ. Την ανάδειξη των Οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων,

Δ. Την κατάργηση διακριτού ρόλου Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,

Ε. Την ίδρυση Πανεπιστημίου με τη μέθοδο συγχώνευσης ΤΕΙ,

Ζ. Την εκλογή Καθηγητών με κλειστές διαδικασίες.

Η Σύνοδος ανακοίνωσε ότι επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε ένα ειλικρινή διάλογο με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να επανεξεταστεί το σχέδιο νόμου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή

Στο μεταξύ συνεδρίασε σήμερα στο υπουργείο Παιδείας   η Επιτροπή για τη μετεξέλιξη του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και του ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ΤΕΙ

Στην κατεύθυνση της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης , “οδεύουν” τα ΤΕΙ, καθώς ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου,   σήμερα στη Σύνοδο των προέδρων των ΤΕΙ, ότι:

Α. Αλλάζει η ορολογία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο νέο νόμο στο άρθρο 1 η ορολογία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καταργείται και πλέον τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα φέρουν τον τίτλο “Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα”.

Β. Οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΙ  θα φέρουν τον τίτλο “μέλη ΔΕΠ”.

Γ. Προχωράει η εκπόνηση  διδακτορικών απο τα ΤΕΙ υπό προϋποθέσεις. Συγκροτείται Μεικτή Επιτροπή στο υπουργείο από καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, προκειμένου να θέσει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εκπόνηση διδακτορικών από τα ΤΕΙ.

Δ. Τα όργανα των ΤΕΙ μετονομάζονται  :

α)  Σύγκλητος,
β)   Πρυτανικό Συμβούλιο,
γ)  Πρύτανης  
δ)  Αντιπρυτάνεις
ε)Κοσμήτορες των Σχολών.

Η συζήτηση των προέδρων  ΤΕΙ με τον υπουργό Παιδείας, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Απάντηση της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ στη Σύνοδο των Πρυτάνεων

Η ΟΣΕΠ ΤΕΙ θέλει να τοποθετηθεί, σε σχέση με τα χθεσινά τεκταινόμενα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που προέκυψαν μετά την εξαγγελία των θετικών αλλαγών (χρήση ενιαίας ονοματολογίας κ.ά) για τα ΤΕΙ, στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση την Έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Έρευνας στη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ (13-7-2017) στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ΟΣΕΠ ΤΕΙ επισημαίνει τα παρακάτω:

1.    Τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ αξιολογήθηκαν με τον νόμο 2916/2001 από επιτροπές αποτελούμενες αποκλειστικά από Καθηγητές Πανεπιστημίου για την ένταξή τους στα αναβαθμισμένα Ιδρύματα.

2.    Με την εφαρμογή του νόμου 4009 τον Σεπτέμβριο του 2011, ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες και τα ίδια κριτήρια εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των μελών ΕΠ των ΤΕΙ, επιπρόσθετα για τα μέλη ΕΠ απαιτείται και επαγγελματική εμπειρία.

3.    Στο νόμο 4429/2016 για το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» συμπεριλήφθηκαν στη Γενική Συνέλευση εκτός των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων και τα ΤΕΙ.

4.    Στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή ή την εξέλιξη Καθηγητών Πανεπιστημίου συμμετέχουν ισότιμα και Καθηγητές ΤΕΙ.

5.    Καθηγητές ΤΕΙ είναι συνεπιβλέποντες σε Διδακτορικές Διατριβές που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής.

6.    Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιβλέποντες ή συνεπιβλέποντες σε Διδακτορικές Διατριβές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

7.    Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιβλέποντες μεταδιδακτόρων ερευνητών σε προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας του ΙΚΥ. Όλες οι σχετικές προσκλήσεις ΙΚΥ ή ΓΓΕΤ απευθύνονται ισότιμα και σε Καθηγητές ΤΕΙ, παρά το γεγονός ότι στα ΤΕΙ δεν υφίσταται ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών.

8.    Όλες οι εθνικές προσκλήσεις ερευνητικών έργων απευθύνονται ισότιμα και σε Καθηγητές ΤΕΙ. Πολλοί καθηγητές ΤΕΙ είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές από Πανεπιστήμια (π.χ. «Αριστεία» Ι και ΙΙ, «Θαλής» κλπ).

9.    Καθηγητές ΤΕΙ έχουν διατελέσει αξιολογητές προτάσεων ερευνητικών έργων που υποβάλλονται από Καθηγητές Πανεπιστημίων (π.χ. στη ΓΓΕΤ κλπ).

10.    Επίσης Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε Διακρατικά Προγράμματα της ΓΓΕΤ (π.χ. Ελλάδα – Κίνα, Ελλάδα – Γαλλία κλπ).

11.    Παρά το γεγονός ότι στα ΤΕΙ δεν υφίσταται τρίτος κύκλος σπουδών (έλλειμα ερευνητικής υποστήριξης από υποψήφιους Διδάκτορες), εντούτοις Καθηγητές ΤΕΙ είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με απ’ ευθείας ανάθεση από τις Βρυξέλες, όπως FP6, FP7, HORIZON 2020, κ.ά.

Εν κατακλείδι η διαδικασία που ξεκίνησε για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τα δύο ΑΕΙ, το ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ αποτελεί φυσικό επακόλουθο της εξελικτικής πορείας τους από το 1983 μέχρι και σήμερα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα δύο ΑΕΙ, έχουν αξιολογηθεί πρόσφατα θετικά (worth of merit)  από εξωτερικούς αξιολογητές της ΑΔΙΠ. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου υπήρξαν πέντε Ανώτατες Σχολές του Λεκανοπεδίου Αττικής και μια της Θεσσαλονίκης που χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης μετονομάστηκαν σε Πανεπιστήμια.

Όπως επανειλημμένα η ΟΣΕΠ ΤΕΙ έχει υποστηρίξει, θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει να υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα ΑΕΙ, μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αλλά επιτέλους να γίνει πράξη ο «Ενιαίος Χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας», χωρίς περιορισμούς, χωρίς συντεχνιακές αντιλήψεις, χωρίς μικροσυμφέροντα, με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες προς όφελος της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Π. - Τ.Ε.Ι.)   

Ο Πρόεδρος Κοκκόσης Απόστολος AΕΙ Πειραιά Τ.Τ          

Ο Γενικός Γραμματέας Αδαμίδης Παναγιώτης  ΑΤΕΙ  Θεσσαλονίκης

Σχόλια (9)

 
Ioannis
18 Ιουλ 2017 15:10

Είναι πραγματικά τραγικό και τραγελαφικό, η σθεναρή στάση που κρατούν οι διοικήσεις των ΤΕΙ και τα μέλη ΕΠ, υπερασπιζόμενοι τις αλλαγές για τα ΤΕΙ, ΕΝΩ επί δεκαετίες δεν έπραξαν ανάλογα για να υπερασπιστούν τις άπειρες στρεβλώσεις που υφίστανται για τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά των αποφοίτων τους.

Κρίμα.

 
Γιωργος Χ
18 Ιουλ 2017 10:20

Η ανακοίνωση των πρυτάνεων είναι μια απάντηση σε όσους ακόμα πιστεύουν και συμπορεύονται με την ΠΟΣΔΕΠ . Αρκετά Τμήματα των ΤΕΙ μπορούν να είναι Τεχνολογικά Πανεπιστήμια , έχουν όλες τις προϋποθέσεις για αυτό. Άν πρέπει να γίνει αξιολόγηση Τμημάτων , να γίνει , αλλά να αξιολογηθεί και το γεγονός ότι Τμήματα των Πανεπιστημίων ιδρύθηκαν ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ προγράμματα σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ και τώρα ζητούν να .... καταργηθούν αυτά των ΤΕΙ !!!! : να καταργηθούν αυτά των νέο - ιδρυθέντων τμημάτων των Πανεπιστημίων . Είναι εκτός πραγματικότητας η εμμονή των πρυτάνεων σε ενιαίο πενταετή κύκλο σπουδών για Μηχανικούς. Υπάρχουν 4+1 , 3+1+1 κύκλοι σπουδών που οδηγούν σε πρώτο πτυχίο Μηχανικού με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα , όπως άλλωστε ζητούν και δικαιούνται τόσα χρόνια οι Μηχανικοί ΤΕΙ. Είναι επίσης επιστημονικά απαράδεκτο να ΄΄βαφτίζεται΄΄ ...... βασικό πτυχίο και Master ο ενιαίος κύκλος των 5 ετών σπουδών. Ούτε συμβαίνει αλλού , αλλά κυρίως δεν το δικαιούται ουδείς , ούτε δικαιολογείται να απονέμονται δ ύ ο πτυχία μαζί (και μάλιστα το ένα ...... μεταπτυχιακός τίτλος !!!) μετά από ΕΝΙΑΙΟ κύκλο σπουδών. Αυτός ο πόλεμος εναντίον των ΤΕΙ δείχνει την αμηχανία όσων δεν μπορούν να παραδεχθούν ότι τα ΤΕΙ έχουν ξεπεράσει πολλές Πολυτεχνικές Σχολές του ΕΜΠ / Πανεπιστημίων . Τα στοχευμένα προγράμματα σπουδών , τα στοχευμένα μεταπτυχιακά , τα στοχευμένα ερευνητικά και τέλος η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη απορρόφηση των πτυχιούχων ΤΕΙ στην αγορά εργασίας .Αυτό που δεν γίνεται κατανοητό είναι για ποιό λόγο μέλη ΕΠ των ΤΕΙ συμπορεύονται με ανάλογες συμπεριφορές και απόψεις. Επιτέλους ας κατανοήσει το ΥΠΕΠΘ ότι αυτό έχει την αρμοδιότητα της νομοθέτησης και όχι οι πρυτάνεις . Σεβαστή η γνώμη τους αλλά μέχρι εκεί.

 
giorgos
18 Ιουλ 2017 08:40

έχει αποφασιστεί " ΠΑΝΤΟΥ " ότι το πρώτο πτυχίο είναι στα " ΤΡΙΑ " χρόνια.....
έλεος με αυτή την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Επιτέλους δεν θα συνταυτιστούμε ποτέ. Μόνο στις μειώσεις υπακούμε!

 
ΑΠΟΡΙΑ
17 Ιουλ 2017 20:44

Πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη. Η νομοθετική εξουσία δεν δύναται να ασκήσει τα καθήκοντά της αν δεν πάρει την άδεια των Πρυτάνεων. Αν αυτό δεν είναι μπανανία πείτε μου τι ακριβώς είναι!!!!

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
17 Ιουλ 2017 20:40

Τα ΤΕΙ κατόπιν αξιολόγησης (όσα έχουν τις προϋποθέσεις) είναι Τεχνολογικά Πανεπιστήμια αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσα δεν τηρούν τις προϋποθέσεις ας συγχωνευτούν ή καταργηθούν. Το ίδιο βέβαια να ισχύσει για ανάλογες περιπτώσεις των νυν ΑΕΙ.

 
Cristina
17 Ιουλ 2017 20:14

Κύριε Υπουργέ ποιός τελικά νομοθετεί? Οι πρυτάνεις ή το Υπουργείο?

 
Mary
17 Ιουλ 2017 19:26

....την αντίθεσή τους στην εκλογή Καθηγητών με κλειστές διαδικασίες; που προβλέπεται κάτι τέτοιο;

 
PdV_VdT
17 Ιουλ 2017 18:52

Α. Από το 2001 τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ είναι “Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα” βάσει νόμου. Το θέμα είναι να καθιερωθεί και στη νοοτροπία που καλλιεργούν τα ΜΜΕ (και όχι μόνον) για ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Β. Οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΙ θα φέρουν τον τίτλο “μέλη ΔΕΠ”.
Αφού κάνουν και εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, λογικό δεν είναι;

Δ. "Τα όργανα των ΤΕΙ μετονομάζονται".
Τι ποιο αυτονόητο να υπάρχει μία κοινή ορολογία για ίδια επί της ουσίας όργανα διοίκησης. Το μόνο που δημιουργεί η υπάρχουσα κατάσταση είναι ένα μπάχαλο στην υπάρχουσα νομοθεσία.

Βέβαια, αυτά μόνο δεν αρκούν για την ¨ακαδημαική ολοκλήρωση" των ΤΕΙ.

Η εξίσωση θα πρέπει να υπάρξει σε όλα τα επίπεδα (επιχορήγηση Ιδρυμάτων, διδακτικός φόρτος, μισθολογικά, κ.ά.). Ίσως αυτά θα πρέπει να προταχτούν και τα υπόλοιπα θα έρθουν τότε αβίαστα από μόνα τους. Τα τελευταία όμως, κοστίζουν ενώ τα πρώτα είναι άνευ κόστους. Και μάλλον, για μία ακόμα φορά, εκεί θα μείνουμε.

Σε ότι αφορά τα διδακτορικά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Διαφορετικά, θα καταλήξουμε σε ότι έχει γίνει τώρα με τα ΜΠΣ στα ΤΕΙ.

 
EFG
17 Ιουλ 2017 18:14

"Την κατάργηση διακριτού ρόλου Πανεπιστημίων και ΤΕΙ"-> Ειλικρινά ύστερα από πάνω από 20 χρόνια σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιος είναι αυτός ο περίφημος διακριτός ρόλος. Όταν σήμερα και τα δύο έχουν 4ετείς σπουδές και επί της ουσίας ίδια προγράμματα σπουδών που βρίσκεται αυτός ο διακριτός ρόλος; Όταν αναγνωρίζουμε όλα τα Πτυχία ακόμα και από την πιο περίεργη χώρα, εδώ κολλάμε ακόμα στο διακριτό ρόλο. Δηλαδή τι διακριτό έχουν η Νοσηλευτική στο Πανεπιστήμιο και η αντίστοιχη στο ΤΕΙ. Ή η Διοίκηση Επιχειρήσεων; Ή η Λογιστική; κ.α.
Απλά ο καθένας που έχει κάποιο κακώς εννοούμενο status δεν θέλει αυτό να αλλάξει. Αυτό που χρειάζεται η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα είναι ριζική αναδιοργάνωση. Κατάργηση του θεσμού των ΤΕΙ καθώς είναι πλέον αναχρονιστικός, δημιουργία μεγάλων και ισχυρών Πανεπιστημίων και στη συνέχεια αυστηρή και ουσιαστική αξιολόγηση για ΟΛΟΥΣ. Καθώς μπορεί στα ΤΕΙ να υπάρχει πραγματικά πολύ σαβούρα, αλλά και στα Πανεπιστήμια υπάρχει τόση και ίσως περισσότερη που κρύβεται πίσω από το μανδύα του Πανεπιστημιακού. Ίσες ευκαιρίες για όλους για να αποδείξουν τι εν τέλει αξίζουν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.