Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Οι διατάξεις για το προσωπικό των Α.Ε.Ι. που κατατέθηκαν στη Βουλή

Δημοσίευση: 21/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το άρθρο 76 του πολυνομοσχεδίου «σκούπα» (Δείτε εδώ το πολυνομοσχέδιο)  που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή  ανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. και αίρεται ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας η απαγόρευση μετακίνησης από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, απαγόρευση η οποία διατηρείται για τα υπόλοιπα μέλη Δ.Ε.Π.. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η κινητικότητα των μελών Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθμίδας, ύστερα από τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών υπηρεσίας στο ίδιο τμήμα, ενώ ταυτόχρονα ανοίγονται περισσότερες ευκαιρίες για το διορισμό και την εξέλιξη νέων μελών Δ.Ε.Π. στα περιφερειακά Α.Ε.Ι.. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται η ιδιαίτερη μέριμνα για τη μη αποδυνάμωση των περιφερειακών Α.Ε.Ι., αφού για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος προέλευσης, καθώς και η διατήρηση της αυτοδυναμίας του Τμήματος.

Απλοποιείται η διαδικασία ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., με την περιέλευση της σχετικής αρμοδιότητας από τη Σύγκλητο στις Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων, στις περιπτώσεις που, όπως κατά κανόνα ισχύει, οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού έχουν κατανεμηθεί στα Τμήματα.

Διευκρινίζεται ότι οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) παρελθόντων ετών δεν υπέχουν ευθύνη για τη μη είσπραξη  οφειλών υπέρ των λογαριασμών αυτών, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε μηχανισμός πρόσβασης σε φορολογικά στοιχεία για τη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξή τους. Επομένως, για τη μη είσπραξη οφειλών που γεννήθηκαν έως την έναρξη ισχύος  των διατάξεων της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του  ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κοινής υπουργικής απόφασης, οι οποίες επιτρέπουν τον ουσιαστικό έλεγχο μέσω της άντλησης σχετικών στοιχείων από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), δεν γεννάται οποιαδήποτε ποινική, δημοσιονομική, πειθαρχική ή άλλη ευθύνη σε βάρος των διοικήσεων των Ε.Λ.Κ.Ε. και των Α.Ε.Ι. που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους πριν την ενεργοποίηση του μηχανισμού αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή πριν από την παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις για την έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων.

Ορίζεται το αρμόδιο όργανο για τα θέματα που αφορούν τα μέλη του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. και ρυθμίζονται θέματα εκπροσώπησης του προσωπικού αυτού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφ. Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), οι βοηθοί εργαστηρίων (κλάδος 26) των  Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που αναφέρονταν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ώστε να ενταχθούν στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, εντάχθηκαν, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, σε θέσεις του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων, ενώ κάθε θέση που κενώνεται μεταφέρεται στις θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.).  Επίσης ορίζεται ότι τα καθήκοντα όσων ανήκουν στον προσωρινό αυτό κλάδο είναι ανάλογα των μελών του Ε.Τ.Π., ενώ το διδακτικό έργο τους περιλαμβάνει συμμετοχή στις εργαστηριακές φροντιστηριακές ασκήσεις σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.)  Με την  παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 ορίστηκε ότι όσοι υπηρετούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε θέσεις του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων, διατηρούν τις θέσεις τους έως τη  με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.  Μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),  αρμόδιο όργανο για τα θέματα των τεχνικών εργαστηρίων ήταν το υπηρεσιακό συμβούλιο διοικητικού προσωπικού, Ε.Τ.Π. και προσωρινού κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την με αρ. 100338/Ε5/31-08-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2005). Ύστερα από την ισχύ της  περίπτ. γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016, όπου για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα είναι η Συνέλευση του Τμήματος, και την έκδοση της υπ. αρ. 125004/Ζ2/28-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2424), τα μέλη του προσωρινού κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. έμειναν για θέματα που τους αφορούν χωρίς την ύπαρξη αρμόδιου οργάνου με την απαραίτητη εκπροσώπησή τους από αιρετά μέλη, αφού έως τότε η εκπροσώπησή τους γινόταν από κοινού με τα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. Για την θεραπεία του παραπάνω λειτουργικού προβλήματος των Τ.Ε.Ι. προτείνεται η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου του σχεδίου νόμου.  

Επιλύεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά μικρή κατηγορία προσωπικού, τα μέλη της οποίας υπηρετούν για πολλά χρόνια στα Πανεπιστήμια ως «ΔΕ Τεχνίτες Εργαστηρίου». Συγκεκριμένα η κατηγορία αυτή προσωπικού, ενώ εργάζεται στα Εργαστήρια των Ιδρυμάτων και προσφέρει έργο αντίστοιχο με το έργο που προσφέρει το Ε.Τ.Ε.Π., είναι ενταγμένη στο Διοικητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης του προσωπικού αυτού στην κατηγορία Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Π., χωρίς να προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Προβλέπεται η αμοιβή των Ομότιμων Καθηγητών για την απασχόλησή τους ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων και για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), αποκλειστικά από πόρους που δεν προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση. Με τον τρόπο αυτό οι Ομότιμοι Καθηγητές αμείβονται για το σημαντικό ερευνητικό έργο που παρέχουν, χωρίς, ωστόσο, να επέρχεται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 11 του ν. 4354/2015 (Α΄176) και στα μέλη Δ.Ε.Π.. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα και στα μέλη του προσωπικού αυτού, τα οποία τελούν σε αναστολή καθηκόντων στο οικείο Α.Ε.Ι. λόγω του διορισμού τους σε θέση διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να επιλέγουν μεταξύ των αποδοχών της οργανικής τους θέσης ή της διοικητικής θέσης στην οποία διορίζονται, όπως ήδη ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Αποκαθίσταται η νομοθετική βούληση σχετικά με την προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) για την υποβολή αίτησης ανανέωσης της θητείας ή μονιμοποίησης ή εξέλιξης για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4452/2017 επίκουρους καθηγητές με τετραετή θητεία που συμπληρώνουν τριετή υπηρεσία, η οποία ορίζεται σε δύο μήνες από τη συμπλήρωση της τριετίας, αντί των δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4452/2017 κατά την ισχύουσα διατύπωση της διάταξης.

Καλύπτεται το κενό που δημιουργήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011, οι οποίες κατήργησαν, μεταξύ άλλων, και τις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του Κεφ. Β του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), οι οποίες προέβλεπαν μετατάξεις μελών Δ.Ε.Π. σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, χωρίς ωστόσο να προβλεφθεί, σε μεταβατική διάταξη του ν. 4009/2011, η δυνατότητα ολοκλήρωσης των αιτήσεων μετάταξης που είχαν νομίμως υποβληθεί δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και εκκρεμούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (6.9.2011). Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται για λόγους ισότητας (δεδομένου ότι o ν. 4009/2011 προβλέπει σε αντίστοιχες περιπτώσεις μεταβατικές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμών διαδικασιών π.χ. παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011), χρηστής διοίκησης αλλά και προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, μεταβατική ρύθμιση που παρέχει σε τέως μέλη Δ.Ε.Π. τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετάταξής τους, εφόσον οι σχετικές αιτήσεις είχαν υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (ήτοι στις 6.9.2011), ανεξάρτητα από το πότε έλαβε χώρα η λύση της υπηρεσιακής τους σχέσης με το οικείο Α.Ε.Ι., αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μετάταξης λόγω της κατάργησης της διάταξης της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του Κεφ. Β του άρθρου 6 του ν.2083/1992.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αρεταίειο και στο Αιγινήτειο, για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών τους, με ανάλογη διαδικασία με αυτή που ισχύει  για τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και με δαπάνη που θα βαρύνει τα ανωτέρω Νοσοκομεία.

Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) και στα μέλη Ε.ΔΙ.Π., ώστε να δοθεί το δικαίωμα της  τοποθέτησης για ειδίκευση σε γιατρούς που υπηρετούν ως μέλη της κατηγορίας αυτής προσωπικού των Α.Ε.Ι., όπως ήδη ισχύει και για τα μέλη Δ.Ε.Π..

Άρθρο 76
Θέματα προσωπικού των Α.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η περίπτ. α΄, η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα, εκ των οποίων τα τρία (3) στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι., στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και με το ίδιο εν γένει υπηρεσιακό καθεστώς, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. σε άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο Τμήμα προέλευσης».

β) Η περίπτ. β΄, η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4452/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Αποκλείεται η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς, εφόσον αυτά τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα και σε οποιαδήποτε βαθμίδα».

γ) Η περίπτ. γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, έγκριση των Συγκλήτων των δύο Ιδρυμάτων, καθώς και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η συνέχιση της διαδικασίας μετακίνησης, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος προέλευσης, η οποία τεκμαίρεται ότι αναιρείται εφόσον, ύστερα από τη μετακίνηση, παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της υπουργικής απόφασης είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο τμήμα υποδοχής, είτε σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται στο Τμήμα υποδοχής».

δ) Στην περίπτ. ε΄ διαγράφονται οι λέξεις «μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προέλευσης».

ε) Η περίπτ. η΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Οι χρονικές προϋποθέσεις υπηρεσίας των περίπτ. α΄ και β΄ δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π., λόγω κατάργησης του Τμήματος όπου υπηρετούσαν».

2. Η παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, η οποία προστέθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής:

«3Α. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Αν οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα».

3. Οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για μη είσπραξη, υπέρ των λογαριασμών αυτών, των κρατήσεων από επιχειρηματική δραστηριότητα, ελευθέριο επάγγελμα ή κάθε είδους έργο προσωπικού των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές, γεννάται το πρώτον μετά την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με τις περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπονται στην περίπτ. β΄ για την έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων. Οι προγενέστερες του χρόνου αυτού διοικήσεις των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ε.Λ.Κ.Ε. δεν ευθύνονται για μη είσπραξη των παραπάνω οφειλών.

4. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) εφαρμόζεται και για τα μέλη του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι.. Τα μέλη του κλάδου αυτού, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις τους σύμφωνα με παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011, έχουν κοινή εκπροσώπηση με τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. στα όργανα του Ιδρύματος.

5. Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. μόνιμοι Τεχνίτες Εργαστηρίου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π., σε προσωποπαγή θέση με ταυτόχρονη κατάργηση της θέσης που κατέχουν. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. και ένα (1) μέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα, καθώς και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο εισήγηση και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων αφορούν την πιστοποίηση του επιτελούμενου από τους ανωτέρω έργου. Με την απόφαση της Κοσμητείας, με την οποία αποφασίζεται η ένταξη, το προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμίδες της Δ.Ε. κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 (Α΄ 99) ανάλογα με την προϋπηρεσία του, η οποία λαμβάνεται υπόψη ως διανυθείσα στο Ε.Τ.Ε.Π. για κάθε συνέπεια και διέπεται από το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της κατηγορίας Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Π.. Για την ένταξη και κατάταξη σε βαθμίδες εκδίδεται διαπιστωτική πράξης του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4429/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), για την παροχή του έργου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι Ομότιμοι καθηγητές αμείβονται μόνο για την απασχόλησή τους ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, αποκλειστικά από πόρους των Α.Ε.Ι. που δεν προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση».

7. α) Στην παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ομοίως, τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους σύμφωνα με την περίπτ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), λόγω του διορισμού τους σε θέση του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να επιλέγουν μέσα σε ένα τρίμηνο από την ανάληψη των καθηκόντων στη θέση αυτή μεταξύ των αποδοχών της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και των αποδοχών της θέσης στην οποία διορίζονται».

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. α΄, η ανωτέρω επιλογή μπορεί να γίνει μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ανατρέχει στο χρόνο διορισμού. Σε περίπτωση επιλογής των αποδοχών της οργανικής θέσης το οικείο Α.Ε.Ι. καταβάλλει τις αποδοχές αυτές στο πρόσωπο που διορίστηκε και ο φορέας στον οποίον έγινε ο διορισμός υποχρεούται να καταβάλλει στο ίδρυμα το συνολικό ποσό των αποδοχών, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις διατάξεις περί των ασυμβίβαστων των μελών Δ.Ε.Π..

8. α) Στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), οι λέξεις «εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση της τριετίας».

β) Αν υπηρετούντες στις 15.2.2017 επίκουροι καθηγητές με τετραετή θητεία συμπλήρωσαν τριετία ύστερα από την παρέλευση δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αυτή, η αίτηση που προβλέπεται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

9. Οι αιτήσεις για μετάταξη μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων βάσει των διατάξεων της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του Κεφ. Β΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), οι οποίες είχαν υποβληθεί από τους ενδιαφερομένους πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (6.9.2011) και ήταν εκκρεμείς κατά το χρόνο αυτό, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται χωρίς νέα αίτηση των ενδιαφερομένων και ανεξάρτητα από το πότε έλαβε χώρα η λύση της υπηρεσιακής σχέσης τους με το οικείο Α.Ε.Ι..

10. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 και την παρ. 1 του άρθρου 103του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:

«ιγ. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο είναι δυνατή η τοποθέτηση σε αυτά επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρεί η πρώτη Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια (1η Δ.Υ.Πε.). Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ. και η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικείων Νοσοκομείων. Η διάρκεια της σύμβασής τους, η οποία συνάπτεται με το αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μπορεί να είναι έως ένα (1) έτος, εκτός αν το κόστος μισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της 1ης Δ.Υ.Πε., ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της Εφορείας του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που υποβάλλεται, μέσω της 1ης Δ.Υ.Πε., στα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. Η απόφαση τοποθέτησης εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στα παραπάνω Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α΄ 280). Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.».

11. Στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) ύστερα από το αρκτικόλεξο «Δ.Ε.Π.» προστίθεται η φράση «και Ε.ΔΙ.Π.».

 

 

Σχόλια (6)

 
Kώστας
23 Ιουλ 2017 09:39

Ο κ. Μαυρωτάς δεν θα τοποθετηθεί για την φωτογραφική αυτή διάταξη, μετακίνησης καθηγητών (Α βαθμίδας βέβαια....) αυτή την φορά; Πριν ένα χρόνο περίπου έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά....

 
ΕΔΙΠ ΒΟΛΟΣ
22 Ιουλ 2017 15:40

Μη χειρότερα... Γιατί κάθε καινούργια ηγεσία μέχρι να τα μάθει απομακρύνεται... Αλλά έως τότε έχουν ψηφιστεί νόμοι. Νομίζω μας αξίζουν άλλα 15 μνημόνια που τους στηρίζουμε ή τους ανεχόμαστε...

 
ΑΦΩΝΟΣ ΕΔΙΠ
21 Ιουλ 2017 22:26

Ποια σοβαρότητα συνάδελφε; εδώ μπλέκουν τους ΕΕΠ με τους ΕΤΕΠ, γράφουν Ε.Δ.Ι.Π. σε νόμο του κράτους, μας χτυπάνε την πλάτη με συγκατάβαση για τις τραγικές παραλείψεις στο μισθολόγιο ενώ ο υπουργός πριν 6-7 μέρες λέει ότι είναι θετικός για την εξέλιξή μας!!!! Εδώ μιλάμε για κανονικό θέατρο σκιών!!!!

 
Απαράδεκτο
21 Ιουλ 2017 22:18

Αποκλείεται η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς, εφόσον αυτά τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα και σε οποιαδήποτε βαθμίδα».
Μπορεί κάποιος να μας πεί απο πού δέχτηκε πιέσεις το υπουργείο για να φέρει βισματικά μέλη Δεπ στην Θεσσαλονικη και Αθήνα απο Κομοτηνή και αλλα περιφερειακά πανεπιστήμια;Και τώρα για χάρη κάποιου πριν βγεί σε σύνταξη που πιέζει ενω αρχικά απαγορεύτηκε επι Φίλη η μετακίνηση τους βρήκαν κενό με τον τωρινό υπουργό και αναιρεί 2016 απόφαση;Αυτό κύριοι δεν είναι πολιτική αλλα συγνώμη μά λέγεται ρουσφέτι για ενα μέλος Δεπ που θέλει να μετακινηθεί απο περιφερειακό πανεπιστήμιο σε μεγαλούπολη .Η αλλαγή της μιας σειράς δεν είναι μια απλή αλλαγής την απόφαση αλλά ρουσφέτι .

 
ΕΔΙΠ ΒΟΛΟΣ
21 Ιουλ 2017 19:41

Κάποιοι παίζουν με την υπομονή μας νομίζω... Ας υπάρξει επιτέλους κάποια σοβαρότητα, μιλάμε για νόμους του κράτους!!!

 
ΕΔΙΠ
21 Ιουλ 2017 13:19

Ζήτω!!! Τα καταφέραμε!!! Χωρίς καμία διάκριση το Διδακτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ) ταυτίζεται πλήρως με το Τεχνικό προσωπικό (ΕΤΕΠ). Ζήτω στον υπουργό μας!!! Έτσι πλέον εκτός από τη διδασκαλία θα μπορώ να επιτελώ και τεχνικό έργο αφού ταυτίστηκα μαζί τους!!! Ζήτω οι ανοιχτές διαδικασίες!!! Επόμενο βήμα η ταύτισή μας με τις υπηρεσίες καθαριότητας!!! Λατρεύω τη μυρωδιά της χλωρίνης!!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ