Το μισθολόγιο των καθηγητών των ΑΕΙ και των Ερευνητών

Δείτε την εγκύκλιο

24/07/2017

Άκουσε το άρθρο

Εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η εγκύκλιος για το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, καθώς και των ερευνητών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.), ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ(Α.Σ.Ε.Ι.), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Α.Ε.Α.) ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.), ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥ- ΤΟΥ (Π.Ι.), ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π), ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ) ΤΩΝ Α.Σ.Ε.Ι., ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.

Επί του άρθρου 128

Μισθολογική κατάταξη

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των κατηγοριών των λειτουργών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Επί του άρθρου 129

Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α ́ 176), όπως κάθε φορά ισχύει.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Γ ́ κατηγοριών προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο επί της περ.Ι) της παρ. 9 του άρθρου 126 του κοινοποιούμενου νόμου. Επισημαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επιπλέον, μόνο για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων καθώς και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. (από 1-1-2017 και εντεύθεν), για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού εφόσον οι τίτλοι σπουδών (του συγκεκριμένου Τμήματος ή της Σχολής στην οποία προσφέρθηκε το εν λόγω έργο) που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα :

η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),
εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και

η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Σε περίπτωση που το ως άνω έργο παρεσχέθη με μερική απασχόληση αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από την αναγωγή του εν λόγω χρόνου σε χρόνο πλήρης απασχόλησης, με βάση το εκάστοτε ισχύον πλήρες (εβδομαδιαίο) υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης για τους παρέχοντες την ίδια ή συναφή εργασία στα ανωτέρω ιδρύματα με πλήρη απασχόληση.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα από τους αιτούντες την ανωτέρω αναγνώριση και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ως άνω πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επί του άρθρου 130 Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου (Καθηγητής πρώτης βαθμίδας) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ (2.122€). Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα ευρώ (60 €).

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή, ως

εξής :

α. Αναπληρωτής Καθηγητής : 85%

β. Επίκουρος : 75%

γ. Λέκτορας :

Ακολουθεί σχετικός Πίνακας :
70%


Με τις διατάξεις της παρ. 3 καθορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

α. Καθηγητές : 90% β. Αναπληρωτές Καθηγητές : 77% γ. Επίκουροι : 68% δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών : 58%

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α ́64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

α. Καθηγητές : 70%

β. Επίκουροι : 62%

γ. Επιμελητές : 56%

δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων : 54%

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 5 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α ́ 86) (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

α. Σύμβουλος

Α : 82% β. Σύμβουλος

Β : 73% γ. Σύμβουλος

Γ : 63% δ. Εισηγητής : 56%

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 6 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 55%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ‘ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 56%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β‘ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 59%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 62%

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 50%

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 53%

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 55%

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 60%

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 47%

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 50%

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 53%

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 56%

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες :

Με τις διατάξεις της παρ. 7 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα δύο τοις εκατό (52%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :


Με τις διατάξεις της παρ. 8 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Επίσης, προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των Επιμελητών και Επιστημονικών Συνεργατών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.
Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 9 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 50%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 51%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 52%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 54%

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 46%

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 47%

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 49%

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 53%

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 42%

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 44%

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 47%

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 49%

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες :

Με τις διατάξεις της παρ. 10 προβλέπεται ότι όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, όπως φαίνεται και στους ανωτέρω πίνακες.

Με τις διατάξεις της παρ. 11 προβλέπεται ότι στους εντεταλμένους διδασκαλίας και στους επισκέπτες Καθηγητές των παρ. 4 και 6 (αντίστοιχα) του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίως αμοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με τις διατάξεις της παρ. 12 ορίζεται ότι στο επιστημονικό προσωπικό του Π.Δ. 407/1980 (Α ́ 112) των Πανεπιστημίων της χώρας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνεται, η οποία αποτελείται από το ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, , χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη, καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α ́176), όπως κάθε φορά ισχύει. Τέλος, όπως ορίζεται και στην περ. η του άρθρου 160 του κοινοποιούμενου νόμου, από 1-1-2017, η αριθμ. 2/19941/0022/17.6.2004 (Β’ 947) σχετική Κ.Υ.Α. καταργείται. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού εφαρμόζεται η διάταξη της παρ.7 του άρθρου 153 του κοινοποιούμενου νόμου.

Με τις διατάξεις της παρ. 13 προβλέπεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, η οποία καταβάλλεται εις ολόκληρον, της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 153 του κοινοποιούμενου νόμου δεν ισχύουν για το προαναφερθέν προσωπικό.

Επί του άρθρου 131 Επιδόματα

Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι, πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής: α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων:

Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.

Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ.

Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β. Μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.): Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.

Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ.

Λέκτορας, καθηγητής Εφαρμογών διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α ́86):

Σύμβουλος Α ́ : διακόσια τριάντα (230) ευρώ.

Σύμβουλος Β ́ : διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ.
Σύμβουλος Γ ́ : διακόσια δέκα (210) ευρώ. Εισηγητής : εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.

δ. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : εκατόν είκοσι ευρώ (120€)

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ‘ ΠΕ Ε.Ε.Π. : εκατόν είκοσι ευρώ (120€)

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β‘ ΠΕ Ε.Ε.Π. : εκατόν είκοσι ευρώ (120€)

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : εκατόν είκοσι ευρώ (120€)

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)

ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) :

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ́ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα ευρώ (80€)

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ́ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα ευρώ (80€)

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ́ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα ευρώ (80€)

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ́ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα ευρώ (80€)

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ ́ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα ευρώ (60€)

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ.

στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις (Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Επιμελητές, Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3450/2006 (Α ́64), εκατό ευρώ (100€), ανεξάρτητα από την κατεχόμενη βαθμίδα.

Οι Επιμελητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες και λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με διδακτορικό τίτλο σπουδών, διακόσια (200) ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών δεν τους καταβάλλεται το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας.

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α ́176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

Γ. 'Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αναπληρωτές Πρυτάνεων, στους Κοσμήτορες και στους Προέδρους Τμημάτων των Πανεπιστημίων, οριζόμενα ως εξής:

Πρύτανης διακόσια πενήντα ευρώ (250€) .

Αναπληρωτές Πρυτάνεων, διακόσια δέκα ευρώ (210€).

Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος διακόσια δέκα ευρώ (210€).

Δ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής: Πρόεδρος διακόσια πενήντα ευρώ (250€) .

Αναπληρωτής Πρόεδρος διακόσια δέκα ευρώ (210€) .

Διευθυντής Σχολής διακόσια δέκα ευρώ. (210€) . Προϊστάμενος Τμήματος εκατό ευρώ (100€).

E. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. (Πανεπιστημίων) που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου και στους δικαιούχους που αναφέρονται στην αριθμ. 2/62596/0022/12-11-2001 κ.υ.α (ΦΕΚ Β ́ 1541) όπως ισχύει . Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του παρόντος νόμου.

Με τη διάταξη της παρ. 2 προβλέπεται ότι πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου 131, καθώς και των αμοιβών που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195) (π.χ. αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., αποζημίωση εφημεριών κ.λπ.) δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
Κ.Ε.Π.Ε.

Επί του άρθρου 132 Μισθολογική κατάταξη

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των κατηγοριών των λειτουργών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Επί του άρθρου 133

Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενες βαθμίδες χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμίδα.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α ́ 176), όπως κάθε φορά ισχύει. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών  για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Δ ́ κατηγοριών προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο επί της περ.Ι) της παρ. 9 του άρθρου 126 του κοινοποιούμενου νόμου. Επισημαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας, εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Επιπλέον, μόνο για τους Ερευνητές αναγνωρίζεται (από 1-1-2017 και εντεύθεν) για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών (του συγκεκριμένου Τμήματος ή της Σχολής, στην οποία προσφέρθηκε το εν λόγω έργο) που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των Ερευνητών πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα :

-η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),

-εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και

-η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Σε περίπτωση που το ως άνω έργο παρεσχέθη με μερική απασχόληση αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από την αναγωγή του εν λόγω χρόνου σε χρόνο πλήρης απασχόλησης, με βάση το εκάστοτε ισχύον πλήρες (εβδομαδιαίο) υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης για τους παρέχοντες την ίδια ή συναφή εργασία στα ανωτέρω ιδρύματα με πλήρη απασχόληση.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα από τους αιτούντες την ανωτέρω αναγνώριση και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ως άνω πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επί του άρθρου 134 Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Ερευνητή Α ́ ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.670 €). Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα έξι ευρώ (56 €).

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ερευνητή Α ́, ως εξής :

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 120%

β. Ερευνητής Β' 85%

γ. Ερευνητής Γ ́ 75%

δ. Ερευνητής Δ' 70% ε. Ε.Λ.Ε. Α' 85%

στ. Ε.Λ.Ε. Β' 73% ζ. Ε.Λ.Ε. Γ ́ 63% η. Ε.Λ.Ε. Δ' 60%

Επιπλέον, προβλέπεται ότι όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες :

Επί του άρθρου 135 Επιδόματα
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
Α. Ειδικό επίδομα έρευνας, ως εξής:
α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πεντακόσια ευρώ (500 €).
β. Ερευνητής Α’ πεντακόσια ευρώ (500 €).
γ. Ερευνητής Β’ τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €). δ. Ερευνητής Γ ́ τετρακόσια ευρώ (400 €).
ε. Ερευνητής Δ’ διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) στ. Ε.Λ.Ε. Α’ τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €)
ζ. Ε.Λ.Ε. Β’ τριακόσια είκοσι ευρώ (320 €)
η. Ε.Λ.Ε. Γ διακόσια ενενήντα ευρώ (290 €)
θ. Ε.Λ.Ε. Δ’ διακόσια εβδομήντα ευρώ (270 €)

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α ́176), στις κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Γ. Επίδομα Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου ‘Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής:
Ζώνη Α’ διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (238 €)
Ζώνη Β’ εκατόν τριάντα δύο ευρώ (132 €)
Ζώνη Γ ́ εβδομήντα εννιά ευρώ (79 €)
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και στις συνθήκες που δικαιολογείται η καταβολή του. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης στελεχών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι έξι (6) μέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες (ιδιωτικές κλινικές), η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλλήλων με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια άνω των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Η κατανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α', Β', Γ ́) θα γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.
Δ. Επίδομα θέσης ευθύνης στις Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) μηνιαίως. Στους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων το εν λόγω επίδομα καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400€). Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α ́176). Διευκρινίζεται ότι για την συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του ανωτέρω επιδόματος εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα επί των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 16 της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) .
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται αμοιβή αποδοτικότητας για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε. (δηλαδή από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του κάθε φορέα) με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους

ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ σε ετήσια βάση. Το ύψος της εν λόγω αμοιβής δεν μπορεί να ξεπερνά το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός μηνός (εκάστου δικαιούχου) και υπολογίζεται με κυμαινόμενο συντελεστή έως εκατό τοις εκατό (100%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών του ίδιου μήνα. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε Διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε.. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω αμοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία, πλην της αμοιβής από συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου (π.χ. σε Α.Ε.Ι.) και πλην της πρόσθετης αμοιβής για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων, οι λεπτομέρειες χορήγησης των οποίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (που εποπτεύει το Ερευνητικό Κέντρο ή Ινστιτούτο) και των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (4)

ΙΩΑΝΝΗΣ
|

Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πού πάει το πράγμα με το νέο Μισθολόγιο.

Να φύγω, δηλαδή, από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, να μεταβώ στην Τριτοβάθμια σε θέση Ε.ΔΙ.Π., να έχω περάσει τόσα χρόνια για μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό και να παίρνω περίπου 250€ / μήνα λιγότερα....;

Εμπαιγμός και ειρωνία....

NIKOS
|

Υποσχέσεις, υποσχέσεις, υποσχέσεις... και όταν έρθει η ώρα να ψηφισθεί ΤΙΠΟΤΑ!!!!

Το έχουν καταλάβει ότι ένας με διδακτορικό που είναι στο ΓΕΝΙΚΟ μισθολόγιο έχει μεγαλύτερο μισθό από έναν ΕΔΙΠ στο ΕΙΔΙΚΟ?!?!??!

MANOS
|

ΝΤΡΟΠΗ! Ο γενικός γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής είχε αναγνωρίσει πριν λίγες μέρες ότι είχαν αδικηθεί μισθολογικά οι ΕΕΠ/ΕΔΙΠ και ότι θα διορθωνόταν άμεσα το λάθος. Επίσης, είχε δηλώσει ότι θα διαφοροποιούνταν μισθολογικά οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού από τους κατόχους πτυχίου, όπως συμβαίνει παντού... Νομίζω πως η Ομοσπονδία πρέπει να διεκδικήσει δικαστικά το δίκιο μας, γιατί από λόγια και υποσχέσεις χορτάσαμε...

ΕΔΙΠ
|

Επιδόματα:
Οι ΕΔΙΠ με διδακτορικό τίτλο σπουδών,μηδέν (0) ευρώ.

Μπράβο παιδιά!!!! Κόψτε μας κι άλλο!!! Εξαφανίστε μας!!! Με την εφαρμογή της εγκυκλίου αναδρομικά από 1/1/2017 θα έχουμε και ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ περικοπες πάνω απο 3-4 κατοστάρικα...Ζήτω η υπουργάρα μας!!!!! Δεν έχουμε όμως παράπονο...είναι θετικός...για την υποβάθμισή μας!!!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ