Placeholder

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Εκπαίδευσης

Δημοσίευση: 27/09/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)» (Φ.Ε.Κ. 1919 / τ.Β’/08.09.2015)  το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management».

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων του χώρου των Επιστημών Αγωγής και ειδικότερα η ανάπτυξη στελεχών στους τομείς του σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοικητικής Επιστήμης και της Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών/σχολικών μονάδων της χώρας καθώς και του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

Σε ποιούς/ές απευθύνεται το Π.Μ.Σ.:

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απευθύνεται σε:

  • επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής:
  • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,
  • άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
  •  πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων.

Στόχοι του Π.Μ.Σ.:

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν την θεμελιώδεις αρχές του μάνατζμεντ και πως αυτές εφαρμόζονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • μυηθούν στις έννοιες της εκπαιδευτικής έρευνας και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση  και να προωθούν την ερευνητική κουλτούρα στην εκπαίδευση.
  • ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, να σχεδιάζουν και διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής μάθησης αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
  • επιδεικνύουν πρότυπα και ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με βάση τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διδακτικών μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα υλοποιείται στην έδρα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας,  Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών.  Η φοίτηση ξεκινά το Φεβρουάριο 2018, και η δομή - διδασκαλία των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζόμενων φοιτητών. Ειδικότερα η εξέταση περιλαμβάνει στα περισσότερα μαθήματα ομαδικές και ατομικές εργασίες ενώ το εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Π.Μ.Σ.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.750 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά.

Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων για Μ.Δ.Ε.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως τριανταπέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσών, δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται: ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ο οποίος πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.
Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών (Νοέμβριος 2018).

Για την επιλογή των φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε. συνεκτιμώνται:

Ι. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά τεκμηριώνονται κατά την διαδικασία αξιολόγησης και κατά κύριο λόγο αφορούν τα εξής:

1.    Τις σπουδές των υποψηφίων, (συνεκτιμάται ο γενικός βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται),

2.    Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων. Τέτοια προσόντα είναι: η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντού και υποδιευθυντή σχολείου), το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, άλλο συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση, η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών, η οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο και η συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών.

ΙΙ. Η εν γένει παρουσία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη. Η προφορική συνέντευξη εστιάζεται σε θέματα επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, σχετικά με το Π.Μ.Σ., και αποβλέπει:

1.    στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότησης της προσωπικότητάς του/της,

2.    στη διακρίβωση ειδικών προσόντων ή δραστηριοτήτων του/της υποψηφίου/ας που συνάδουν με τους στόχους και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. και

3.    στη διευκρίνιση ζητημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική πρόθεση του/της υποψηφίου/ας να ενταχθεί στο Π.Μ.Σ (απαιτήσεις του προγράμματος, λειτουργικά ζητήματα, στόχοι, ανάγκες, ενδιαφέροντα, κ.ά.).

Ημερομηνίες και Τρόπος Κατάθεσης Αίτησης

Η Αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά, εκτυπώνεται το αποδεικτικό email της Υποβολής Υποψηφιότητας από τον υποψήφιο και υποβάλλεται υποχρεωτικά, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός της προβλεπόμενης στην παρούσα Προκήρυξη προθεσμίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω.

Απαιτούμενα Έντυπα Δικαιολογητικά για Μ.Δ.Ε.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν, σε έντυπη μορφή οι υποψήφιοι/ες, είναι:
1.    Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (Για την Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας πατήστε ΕΔΩ). Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο το αποδεικτικό email της Υποβολής Υποψηφιότητας (αποστέλλεται στο email του υποψηφίου αυτοματοποιημένα μετά την επιτυχή υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης) και υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
3.    Αντίγραφο πτυχίου, και στην περίπτωση τίτλων που δεν έχουν απονεμηθεί από ελληνικά Α.Ε.Ι., επίσης τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ).
4.    Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
5.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
6.    Για τους/τις αλλοδαπούς/ες απαιτείται τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας.

Συνεκτιμώνται (προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) τα:

1.    Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
2.    Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
3.    Άλλους τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν)
4.    Άλλους αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν)
5.    Συστατικές επιστολές (έως δύο) (εάν υπάρχουν)
6.    Επίσημο αποδεικτικό ξένης γλώσσας (εάν υπάρχουν) Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας
7.    Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου (εάν υπάρχουν) Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
8.    Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της ανωτέρω σχετικής Αίτησης – Βιογραφικό Σημείωμα (βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ). Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.

Όλα τα δικαιολογητικά, που πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα (για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά), υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας για ένταξη στο Π.Μ.Σ. το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 31ης Οκτωβρίου 2017.

Το αποδεικτικό email της Αίτησης Υποψηφιότητας θα πρέπει να εκτυπωθεί και να κατατεθεί εντύπως μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι 31ης Οκτωβρίου 2017 ή να αποσταλούν (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 31η Οκτωβρίου 2017) στη διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας
Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαίδευσης
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει στο εξωτερικό του υποχρεωτικά την ένδειξη:
«ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-18»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Δρ. Γιαννούκου Ιωάννα, τηλ. επικοινωνίας 2610.369225 & 6947600375, e-mail:

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Μητρόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής

 

Ετικέτες: 
Μεταπτυχιακά

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ