Placeholder

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Δίγλωσσα πιστοποιητικά- Τίτλοι άπαξ- Ενστάσεις εξεταζομένων

Η νέα υπουργική απόφαση
Δημοσίευση: 18/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα απόφαση  για τις διαδικασίες των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση:

Δίγλωσσο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Στους επιτυχόντες αποδίδεται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, το οποίο είναι δίγλωσσο, δηλαδή αναφέρει τα σχετικά στοιχεία στην ελληνική γλώσσα, καθώς και στη γλώσσα εξέτασης. Ο τίτλος εκδίδεται άπαξ και δύναται να αλλάξει μόνο εφόσον αλλάξουν τα ονομαστικά στοιχεία του επιτυχόντα κατόπιν δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλου διοικητικού οργάνου.

Στον τίτλο που αποδίδεται σε επιτυχόντες, οι οποίοι απαλλάχθηκαν κατόπιν αίτησής τους από μια ενότητα της εξέτασης, αναφέρεται πως πιστοποιείται η επάρκειά τους στο επίπεδο και στις ενότητες στις οποίες σημείωσαν επιτυχία.

Ενστάσεις των εξεταζόμενων

1. Υποψήφιος που εξετάστηκε έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση με γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμά του στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της διενέργειας των εξετάσεων.

2. Εφόσον η ένταση αφορά σε τεχνικά ζητήματα της διενέργειας των εξετάσεων, η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων εξετάζει κατά πόσον τεκμηριώνεται από τα πρακτικά του Εξεταστικού Κέντρου, στο οποίο εξετάστηκε και απαντά στη γραπτή ένσταση.

3. Εάν η ένσταση ενός εξεταζόμενου αφορά στα θέματα των εξετάσεων μιας συγκεκριμένης γλώσσας (π.χ. την ποιότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία ή καταλληλότητα δοκιμασιών ή ερωτημάτων, εκτύπωση του τεστ μιας ενότητας της εξέτασης, κ.ά.) αποστέλλεται από την Υπηρεσία στον Επιστημονικά Υπεύθυνο της εν λόγω γλώσσας με κοινοποίηση στα μέλη της ΚΕΕ. Η απάντηση του Υπεύθυνου τίθεται υπόψη των υπόλοιπων μελών της ΚΕΕ πριν αποσταλεί στην Υπηρεσία, ώστε να διαβιβαστεί στον αποστολέα και να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της Επιτροπής Έκδοσης Αποτελεσμάτων.

4. Κάθε εξεταζόμενος έχει επίσης το δικαίωμα, ο ίδιος, ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να υποβάλει ερώτημα σχετικά με τη βαθμολογία του. Την επιστολή ή το ηλεκτρονικό μήνυμά του το αποστέλλει στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

4.1 Εάν πρόκειται για αίτημα ελέγχου καταχώρισης της βαθμολογίας, το αίτημα αυτό απαντάται από τη Δεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

4.2 Εάν πρόκειται για ένσταση, που αφορά στον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης του υποψήφιου, αυτή απαντάται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο γλώσσας στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος.

5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να ζητήσει με υποβολή σχετικής αίτησης πρόσβαση στα γραπτά όλων των ενοτήτων, καθώς και στο έντυπο βαθμολόγησης της ενότητας 4, (Παραγωγή προφορικού λόγου). Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της επίδειξης των γραπτών στο χώρο του Βαθμολογικού Κέντρου Αθήνας, στον ίδιο τον υποψήφιο, ή αν είναι ανήλικος στον κηδεμόνα του ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Απαγορεύεται με κάθε τρόπο η αναπαραγωγή των πρωτότυπων γραπτών όλων των ενοτήτων και του εντύπου βαθμολόγησης .

6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση των λαθών του στην Ενότητα 2 (Παραγωγή γραπτού λόγου), μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα και την απόδειξη πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Δεδομένου ότι απαγορεύεται η σημείωση των λαθών από τους βαθμολογητές επί του γραπτού, το έργο της τεκμηρίωσης της βαθμολογίας του αιτούντος ανα- λαμβάνει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της γλώσσας, στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος ή άλλο άτομο το οποίο αυτός ορίζει (τον εισηγητή θεμάτων, τον υπεύθυνο επιμόρφωσης, τον συντονιστή βαθμολόγησης).

Εξετάσεις και πιστοποίηση

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θεσμοθετήθηκε με το ν. 2740/1999, όπως τροποποιή- θηκε και ισχύει, κατόπιν της υιοθέτησης του με το από 31-3-1995 ψήφισμα του Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C.207/12-8-1995. Οι εξετάσεις για τη λήψη του ΚΠΓ διενεργούνται δύο φορές το χρόνο. Η Α ́ εξετα- στική περίοδος λαμβάνει χώρα κατά το μήνα Μάιο και η Β ́ εξεταστική περίοδος κατά το μήνα Νοέμβριο. Ειδικά για το έτος 2017 η Β’ εξεταστική περίοδος θα διενεργηθεί κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Δικαιολογητικά – Τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση η οποία αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται και υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δεyτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί, αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, την αίτησή τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Τον κωδικό υποψηφίου που αναφέρεται στην προσωρινή ηλεκτρονική αίτηση ή εκτυπωμένη την προσωρινή ηλεκτρονική αίτηση αυτή.

β) Απόδειξη πληρωμής παραβόλου.

γ) Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοπροσωπίας.

Ο υπάλληλος που έχει ορισθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να προβεί στη δέσμευση του παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, στον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση με αυτά που αναγράφονται στο έγγραφο της ταυτοπροσωπίας και ανάλογα να εκτελέσει την οριστικοποίηση της αίτησης του υποψηφίου ή να επισημάνει στον υποψήφιο τις διορθώσεις στις οποίες πρέπει να προβεί στην προσωρινή του αίτηση.

2. Σε περίπτωση που μετά από την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης ο υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία ή προτιμήσεις εξεταζόμενης γλώσσας ή επιπέδου, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση διόρθωσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ο αρμόδιος υπάλληλος λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση διόρθωσης του υποψηφίου εκτελεί αρχικά την άρση οριστικοποίησης της αντίστοιχης αίτησης και καταχωρίζει τις διορθώσεις/ αλλαγές που αιτείται ο υποψήφιος. Κατόπιν, μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών ο αρμόδιος υπάλληλος της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης εκτελεί εκ νέου τη διαδικασία της οριστικοποίησης στη διορθωμένη ηλεκτρονική αίτηση και παραδίδει εκ νέου στον υποψήφιο το νέο Δελτίο Εξεταζόμενου. Το αρχικό Δελτίο Εξεταζόμενου πρέπει να το παραδώσει ο υποψήφιος στην Δευτεροβάθμια Διεύθυνση μαζί με την αίτηση διόρθωσης.

3. Η αίτηση για συμμετοχή σε περισσότερες από μία γλώσσες ή σε περισσότερα από ένα επίπεδα στην ίδια εξεταστική περίοδο γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, καθώς είναι πιθανόν από το πρόγραμμα των εξετάσεων να μην προκύπτει τέτοια δυνατότητα.»

Προκηρύξεις - Πρόγραμμα και Θέματα Εξετάσεων – Εξεταστικά Κέντρα

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, προκηρύσσεται η διεξαγωγή των εξετάσεων, οι ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων, οι εξεταζόμενες γλώσσες και τα επίπεδα. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Στη συνέχεια, εκδίδεται αμελλητί από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων σχετικό Δελτίο Τύπου για τη γνωστοποίηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από εισήγηση της ΚΕΕ, ανακοινώνεται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δημοσιοποιείται με την έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου, ενώ αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

3. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου.

4. Κριτήρια για τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων σε κάθε Διεύθυνση είναι ο αριθμός των υποψη- φίων και οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

5. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποψήφιος δύναται να εξετάζεται σε άλλο εξεταστικό κέντρο, ύστερα από αίτησή του προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει σχετικά. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οφείλονται κυρίως σε ανωτέρα βία, δύναται υποψήφιος να εξετάζεται στην Ενότητα 4 (παραγωγής προφορικού λόγου) από τους Εισηγητές Θεμάτων ή άλλους εξεταστές που καλούνται ειδικά στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., ώστε η εξέταση να πραγματοποιείται μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

6. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με τις αναλυτικές περιγραφές των επικοινωνιακών ενεργειών που αναμένεται να είναι σε θέση να κάνει ο υποψήφιος, ώστε να θεωρείται επαρκής χρήστης της ξένης γλώσσας σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2, σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης) για το οποίο επιθυμεί κάποιος να πιστοποιηθεί. Οι περιγραφές των επικοινωνιακών ενεργειών έχουν συστοιχηθεί, μετά από ενδελεχή έρευνα στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, με τους δείκτες γλωσσομάθειας για κάθε επίπεδο, τους οποίους περιλαμβάνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και έχουν δημοσιευτεί στην Ελληνική και την Αγγλική.

7. Οι προδιαγραφές, στις οποίες στηρίζονται οι εξετάσεις (η συγγραφή θεμάτων και η στάθμισή τους, η σύνθεση των οργάνων μέτρησης, η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της επίδοσης των εξεταζόμενων, κ.ά.), καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου, δημοσιεύονται προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού.

8. Η εξέταση σε κάθε γλώσσα και για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας είναι γραπτή και προφορική. Κάθε εξέταση στοχεύει στον έλεγχο των επικοινωνιακών ικανοτήτων του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο ο εξεταζόμενος είναι σε θέση να κατανοεί και να παράγει γραπτά και προφορικά κείμενα, καθώς και να προβαίνει σε γραπτή και προφορική διαγλωσσική διαμεσολάβηση του επιπέδου στο οποίο επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Συγκεκριμένα, κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε τέσσερις ενότητες με σταθμισμένα όργανα μέτρησης:

• Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

• Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (& γραπτής διαμεσολάβησης)

• Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου

• Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (& προφορικής διαμεσολάβησης)

9. Οι εξετάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται με αδιαβάθμητο τεστ ή με κοινά διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης των έξι επιπέδων γλωσσομάθειας Α (Α1+Α2), Β (Β1+Β2) και Γ (Γ1+Γ2). Η απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα λαμβάνεται από την ΚΕΕ σε συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο του ΚΠΓ.

10. Με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις εξετάσεις και την πρακτική εξάσκησή τους στα θέματα των εξετάσεων, τα όργανα μέτρησης γλωσσομάθειας κάθε περιόδου (μαζί με τα ηχητικά αρχεία, τευχίδια, φυλλάδια, κλείδες απαντήσεων, κ.τ.λ.) δημοσιεύονται μετά τις εξετάσεις και παραμένουν αναρτημένα στην οικεία ιστοσελίδα για διάστημα δύο εξεταστικών περιόδων. »

Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες

1. Οι θέσεις των υποψηφίων στις αίθουσες των Εξταστικών Κέντρων είναι καθορισμένες και κάθε υποψφιος καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση που ορίζεται με αλφαβητική σειρά, με την οποία φέρεται γραμμένος στον ενιαίο κατά γλώσσα και επίπεδο κατάλογο των υποψηφίων που ανήκουν στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

2. Η επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον οριστικό ενιαίο κατά γλώσσα και επίπεδο αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων, καταρτίζει κατά κτίριο και αίθουσα ονομαστικές καταστάσεις, τις οποίες, μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, αναρτά στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου, έτσι ώστε κάθε υποψήφιος να ενημερώνεται εγκαίρως για το κτίριο και την αίθουσα στα οποία θα εξετασθεί.

3. Η κατανομή των υποψηφίων, ειδικά για την προφορική εξέταση, όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζεύγη, δε γίνεται κατά αλφαβητική σειρά αλλά κατά ηλικία, επειδή καταρτίζονται θέματα προς συζήτηση κατάλληλα προς την ηλικία των υποψηφίων (ενήλικες, έφηβοι, παιδιά). »

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας, παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων, γραπτές δοκιμασίες

1. Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους στο Εξεταστικό Κέντρο, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λπ.. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης.

2. Στη διάρκεια της εξέτασης, οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της κάθε ενότητας της εξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο εξώφυλλο του οργάνου μέτρησης της ενότητας, απαντούν σ’ όλα τα ερωτήματα, ολοκληρώνουν το τεστ στο πλαίσιο του καθορισμένου χρόνου για κάθε ενότητα, χρησιμοποιούν το τυποποιημένο έντυπο για τις απαντήσεις τους στις ενότητες 1 και 3, το τετράδιο για τις απαντήσεις τους στην ενότητα 2, στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαρου (δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού).

3. Τα ειδικά σχεδιασμένα έντυπα απαντήσεων για τις Ενότητες 1 και 3 και τα τετράδια για τα κείμενα της Ενότητας 2 διανέμονται στους υποψήφιους από τους επιτηρητές. Σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται κακή εκτύπωση του εντύπου, αυτό αντικαθίσταται αμέσως από τους επιτηρητές.

4. Ο/Η υποψήφιος/α δε μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα εξετάσεων πριν από τον οριζόμενο χρόνο δυνατής αποχώρησης, ο οποίος για τις Ενότητες 1 και 3 δε μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας εξέτασης κάθε ενότητας.

5. Οι επιτηρητές οφείλουν να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας των εξετάσεων και να ασκούν ευσυνείδητα το έργο τους. Απαγορεύεται να μιλούν μεταξύ τους ή με τους εξεταζόμενους στην αίθουσα των εξετάσεων και να κάνουν οτιδήποτε μπορεί να ενοχλήσει ή να αποσπάσει την προσοχή των εξεταζόμενων από το έργο τους.

6. Τα μέλη της επιτροπής κάθε εξεταστικού κέντρου οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά και να τηρούν τις  αναλυτικές οδηγίες που είναι αναρτημένες στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

7. Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας παραλαμβάνουν τα έντυπα απαντήσεων και τα τετράδια των υποψηφίων που τους παραδίδουν τα γραπτά τους και, παρουσία ενός εκάστου υποψήφιου, ελέγχουν την ορθή καταγραφή των ατομικών στοιχείων του υποψήφιου και επικολλούν το αδιαφανές αυτοκόλλητο στο ενδεδειγμένο σημείο. Ει- δικότερα, στο τετράδιο για την παραγωγή γραπτού λό- γου, οι επιτηρητές υπογράφουν στο τέλος του γραπτού κειμένου του υποψηφίου. Μετά την αποχώρηση και του τελευταίου υποψηφίου, οι επιτηρητές παραδίδουν τα- ξινομημένα τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων και τα τετράδια στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου. »

Συμπεριφορά των συμμετεχόντων στις εξετάσεις

1. Στη διάρκεια των εξετάσεων οι υποψήφιοι και όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στις εξετάσεις έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, πιστής τήρησης του κανονισμού των εξετάσεων, των υποδείξεων και συστάσεων των μελών της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου και των επιτηρητών.

2. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου και η χρήση του κινητού τηλεφώνου από εξεταστές, επιτηρητές, μέλη του Εξεταστικού Κέντρου στη διάρκεια της εξέτασης και βεβαίως από υποψήφιους. Εάν διαπιστωθεί πως κάποιος υποψήφιος χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, αυτόματα αποκλείεται από τις εξετάσεις.

3. Επίσης, αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή του σε μια εξέταση ο/η υποψήφιος/α που αντιγράφει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή κλοπής των απαντήσεων. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε απαγορεύεται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα. Ο αποκλεισμός του υποψήφιου αυτού (εφόσον υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που τον ενοχοποιούν) ή υποψήφιου που εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων είναι αυτόματος. Δεν είναι αυτόματος ο αποκλεισμός εφόσον ο/η υποψήφιος/α, που είχε κάποιου τύπου ανάρμοστη συμπεριφορά, ζητήσει να απολογηθεί ενώπιον της επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, η οποία έχει την τελική ευθύνη της απόφασης αποκλεισμού.

4. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου από τις εξετάσεις, η επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό και σημειώνει το βαθμό “μηδέν ένα” (01) στο έντυπο δοκιμασιών και απαντήσεων. Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο/η Πρόεδρος της επιτροπής και τίθεται η σχετική σφραγίδα.

5. Απαγορεύεται η είσοδος γονέων και κηδεμόνων στους εσωτερικούς χώρους των Εξεταστικών Κέντρων και οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις στο έργο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, των επιτηρητών και των εξεταστών.»

Αξιολόγηση-βαθμολόγηση επίδοσης των υποψηφίων

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων γίνεται με βάση τις «Σύντομες Προδιαγραφές» που δημοσιεύονται στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που, εν συντομία, προβλέπουν πως:

1.1 Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής συνολικής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε μια από την κάθε μία εξεταζόμενη ενότητα, πλην της Ενότητας 4 (παραγωγή προφορικού λόγου), για την οποία δεν απαιτείται η ως άνω προϋπό- θεση – δηλαδή, η προϋπόθεση της επιτυχίας 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας.

1.2 Στις εξετάσεις που αξιοποιούν διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης για τη διαπίστωση του επιπέδου γλωσσομάθειας του υποψήφιου (δηλ. διαβαθμισμένο Α για τη μέτρηση επιπέδων Α1 και Α2, διαβαθμισμένο Β για τη μέτρηση των επιπέδων Β1 και Β2 και διαβαθμισμένο Γ για τη μέτρηση των επιπέδων Γ1 και Γ2) επιτυγχάνει ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία:

• από 60 έως και 119 και εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α1 ή Β1 ή Γ1,

• από 120 έως και 200 και εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α2 ή Β2 ή Γ2.

Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει η απαραίτητη προϋπόθεση που προαναφέρεται, δηλ. το να έχει εξασφαλίσει ο υποψήφιος συνολική βαθμολογία 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για τα επίπεδα Α2, Β2 και Γ2 σε κάθε ενότητα της εξέτασης, πλην της 4ης Ενότητας και 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στην κάθε ενότητα της εξέτασης πλην της Ενότητας 4 στα επίπεδα Α1, Β1 και Γ1. Όπου κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού (30% ή 60%) προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, τόσο σε κάθε εξεταζόμενη ενότητα όσο και στο σύνολο της βαθμολογίας, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

1.3 Στην περίπτωση της εξέτασης που στοχεύει στη μέ- τρηση ενός μόνο επιπέδου γλωσσομάθειας, δηλαδή όταν η εξέταση δεν είναι διαβαθμισμένη, η μέγιστη συνολική βαθμολογία στις εξεταζόμενες ενότητες είναι οι εκατό (100) μονάδες. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει εξασφαλίσει το 60% της βαθμολογίας στην εξέταση συνολικά και το 30% σε κάθε ενότητα πλην της Ενότητας 4.

1.4 Η τελική βαθμολογία προκύπτει αθροιστικά από τη βαθμολογία όλων των απαντήσεων στα ερωτήματα και τις δοκιμασίες της κάθε ενότητας. Στην περίπτωση που στην τελική βαθμολογία προκύπτει άθροισμα με δεκαδικό ψηφίο, τόσο στο σύνολο της εξέτασης όσο σε κάθε ενότητα της εξέτασης, αυτό στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

2. Οι απαντήσεις των Ενοτήτων 1 και 3 όλων των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας (διαβαθμισμένων και μη), οι οποίες αφορούν στην εξέταση κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και περιλαμβάνουν ερωτήματα
συγκλίνουσας παραγωγής λόγου (επιλογής ή συμπλήρωσης), αναγράφονται από τον υποψήφιο σε ειδικά σχεδιασμένο και εκτυπωμένο έντυπο και η βαθμολογία τους καταχωρίζεται με την αξιοποίηση μηχανήματος.

3. Οι Ενότητες 2 και 4 των εξετάσεων (είτε με απλό, είτε με κοινό διαβαθμισμένο όργανο μέτρησης γλωσσομάθειας), οι οποίες αφορούν στην αξιολόγηση παραγωγής γρ πτού και προφορικού λόγου, περιλαμβάνουν δοκιμασίες και ερωτήματα αποκλίνουσας παραγωγής λόγου που βαθμολογούνται από ειδικά επιμορφωμένους αξιολογητές.

4. Η αξιολόγηση στις δυο αυτές ενότητες γίνεται με βάση τα προδιαγεγραμμένα κριτήρια αξιολόγησης και τη σχάρα βαθμολόγησης για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας.

5. Κάθε υποψήφιος βαθμολογείται σε 5 βαθμίδες που αποτελούν έκφραση αξιολογικής κρίσης (πρόκειται για βαθμίδες της κλίμακας Likert και όχι βαθμούς). Η μετα- τροπή των βαθμίδων σε βαθμούς γίνεται με δύο ενέργειες:

• Αντιστοίχιση της αξιολογικής κρίσης με βαθμούς: 1 = 0.1 2 = 0.5 3 = 1.0 4 = 1.5 5 = 2.0.

• Πολλαπλασιασμός κάθε βαθμού με ειδικό συντελε- στή που έχει ορίσει η ΚΕΕ, ανάλογα με το επίπεδο γλωσ- σομάθειας που μετρά η συγκεκριμένη εξέταση.

6. Το αποτέλεσμα καταχωρίζεται στο σύστημα με ακρί- βεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Η ενδεχόμενη απαραίτη- τη στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα επάνω. Κατά την άθροιση του βαθμού που προέκυψε από κάθε κριτήριο αξιολόγησης για την εξαγωγή του βαθμού από τον βαθ- μολογητή γίνεται στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο μισό μονάδας ως εξής:

• 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 → 0.5,

• 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 → 1,0.

7. Ως προς την Ενότητα 2 (παραγωγή γραπτού λόγου), ο υποψήφιος γράφει τα κείμενά του σε ειδικό τετράδιο. 7.1 Κάθε έντυπο παραγωγής γραπτού λόγου αξιολογεί- ται από δύο επιμορφωμένους βαθμολογητές, οι οποίοι επιλέγονται από το Μητρώο Αξιολογητών της κάθε γλώσσας που τηρείται στο Τμήμα των Εξετάσεων του ΚΠΓ της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των δημοσιευμένων κριτηρίων αξιολόγη- σης και της σχάρας βαθμολόγησης των γραπτών κάθε γλώσσας. Ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή καλύ- πτεται με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο), αλλά ούτε ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει οτιδήποτε επάνω στο γραπτό του υποψήφιου, ώστε να διαφυλαχτεί στο ακέραιο η διαβαθμολογική αξιοπιστία. 7.2 Η βαθμολόγηση γίνεται σε ακέραιους αριθμούς. Κάθε ένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει στα ειδικά πλαίσια του ειδικού εντύπου στο εσωτερικό του τετραδίου τον τελικό βαθμό, που συγκεντρώνει το γραπτό του υποψήφιου. Τον βαθμό του ο κάθε βαθμο- λογητής τον επικυρώνει με την υπογραφή του και την αναγραφή του κωδικού του αριθμού. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι, με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς.

7.3 Μετά το τέλος της βαθμολόγησης των τετραδίων και από τον δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτονται από τη γραμματεία του Βαθμολογικού Κέντρου οι βαθμοί του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή. Τελικός βαθ-
μός αξιολόγησης κάθε γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών με διατήρηση, όπου προκύπτει, του πρώτου δεκαδικού ψηφίου.

7.4 Αναβαθμολόγηση των εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων δεν προβλέπεται. Εφόσον, όμως, η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από το 30% της συνολικής ή διαπιστώνεται ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία ή δεν εφαρμόσθηκαν τα προβλεπόμενα κριτήρια, ο συντο- νιστής ή η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου ζητούν από τους βαθμολογητές να επανεξετάσουν τα συγκεκρι- μένα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων.

7.5 Οι αποξέσεις ή οι διορθώσεις βαθμολογίας στα ειδικά πλαίσια των εντύπων δοκιμασιών και απαντήσε- ων ισχύουν μόνο εφόσον μονογράφονται από τον αρ- μόδιο βαθμολογητή ή τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Επιτροπής αυτού.

8. Ως προς την Ενότητα 4 (παραγωγή προφορικού λό- γου), οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζεύγη από έναν (1) εξεταστή. Σε περίπτωση ενός εναπομείναντα υποψήφιου αυτός εξετάζεται μόνος του, ή με το τελευταίο ζεύγος υποψηφίων, απόφαση την οποία λαμβάνει η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου. Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση κάθε υποψήφιος έχει στη διάθεσή του τον χρόνο που προβλέπουν οι προδιαγραφές για το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο εξετάζονται.

8.1 Ο κάθε εξεταστής δύναται να εξετάσει έως 10 ζεύγη υποψηφίων και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις (και με την σύμφωνη γνώμη του) μπορεί να υπερβεί τον αριθμό αυτόν.

8.2 Τα οπτικά, γλωσσικά ή/και πολυτροπικά κείμενα βάσει των οποίων εξετάζονται οι υποψήφιοι κάθε επι- πέδου περιλαμβάνονται σε ειδικό τευχίδιο το οποίο εκτυπώνεται σε τετραχρωμία και αποστέλλεται λίγες μέρες πριν την εξέταση στα εξεταστικά κέντρα μαζί με τα έντυπα απαντήσεων και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για να διεξαχθούν οι εξετάσεις. Τα ερωτήματα για την προφορική εξέταση βρίσκονται σε ξεχωριστό φωτοτυ- πημένο φυλλάδιο στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εξε- ταστές καθώς και στα έγχρωμα τευχίδια λίγη ώρα πριν την προφορική εξέταση των διαφορετικών επιπέδων γλωσσομάθειας, σε ειδική αίθουσα, προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτήν.»

Έκδοση Αποτελεσμάτων

1. Τα Βαθμολογικά Κέντρα αποστέλλουν σε ηλεκτρο- νική μορφή τη βαθμολογία των υποψηφίων, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου για την τελική επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.

2. Η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται με την κατάρ- τιση πίνακα επιτυχίας από την Επιτροπή Έκδοσης Απο- τελεσμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο οποίος κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με βάση τον πίνακα αυτόν, η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιή- σεων εκδίδει και χορηγεί στους επιτυχόντες το ΚΠΓ.

3. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αναλυτική και συνολική βαθμολογία τους από τους ονομαστικούς πί- νακες, που αποστέλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής ή από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην οποία, επίσης, αναρτώνται οι πίνακες αυτοί, οι οποί- οι είναι προσβάσιμοι με χρήση κωδικού. »

Συγκρότηση συλλογικών ή ατομικών οργάνων

Για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων, κα- θώς και την έκδοση αποτελεσμάτων συγκροτούνται τα παρακάτω συλλογικά ή ατομικά όργανα:

1. Ανώτατο Συμβούλιο του ΚΠΓ.

2. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και Εισηγητές Θεμάτων.

3. Ομάδα υποστήριξης της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής.

4. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων.

5. Επιτροπή Αποστολής Θεμάτων και Ομάδα Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και της ΚΕΕ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ..

6. Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών.

7. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων.

8. Συντονιστές και Βοηθοί Συντονιστών.

9. Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων.

10. Ομάδες Επιτηρητών.

11. Ομάδες Εξεταστών προφορικής δοκιμασίας.

12. Ομάδες παρατηρητών προφορικής δοκιμασίας.

13. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων.

14. Ομάδες Βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και
απαντήσεων.

15. Συντονιστές Βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και
απαντήσεων.

16. Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής
αναγνώρισης.

17. Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων.

18. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.»

Συλλογικά Όργανα του ΚΠΓ

Για τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας και την προώθησή του, για την προετοιμασία έγκυρων και αξι- όπιστων οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας, καθώς και την όλη οργάνωση της επιστημονικής διάστασης των εξετάσεων και της βαθμολόγησης της παραγωγής λόγου των υποψηφίων συγκροτούνται τα παρακάτω συλλογικά όργανα:

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο του ΚΠΓ, το οποίο συγκρο- τείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με διετή θητεία και δυνατότητα ανα- νέωσης. Η θητεία του αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Είναι πεντα- μελές και αποτελείται από δύο (2) μέλη (τον/την Πρόε- δρο και Αντιπρόεδρο) της ΚΕΕ, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν άρθρο παρ. 2 και τρία (3) μέλη της διοίκησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο/η Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, εκ των μελών αυτού.

Έργο του Συμβουλίου είναι κυρίως ο στρατηγικός σχεδι- ασμός για την ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και βιωσι- μότητα του συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας με έντυπες και ηλεκτρονικές εξετάσεις, η παρακολούθηση και ο έλεγχος λειτουργίας του συστή- ματος αξιολόγησης γλωσσομάθειας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος λειτουργίας του θεσμού και η προβολή και αναγνώριση του πιστοποιητικού στο εσωτερικό και εξω- τερικό (και ιδίως σε ΑΕΙ άλλων χωρών). Δεν προβλέπεται αμοιβή για το έργο των μελών του Συμβουλίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται η θητεία, καθώς και η δυνατό- τητα ανανέωσης της KEE, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17Α ́) και το άρθρο 3 του Νόμου 2740/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αποτελείται από μέλη ΔΕΠ ή ομότιμους καθη- γητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα- λονίκης στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσ- σης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας. Έργο της ΚΕΕ, ως συλλογικό όργανο, είναι η προετοιμασία και εποπτεία της διεξαγωγής των εξετάσεων, επικαιροποί- ηση της εξεταστέας ύλης και των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται για την απόδοση πιστοποιητικού ανά επίπεδο, η εποπτεία της ανάπτυξης της τράπεζας θε- μάτων κάθε γλώσσας, η έγκριση των οργάνων μέτρησης όλων των γλωσσών, η εποπτεία της αποστολής αυτών σε όσους απασχολούνται στις εξετάσεις, η απάντηση σε τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων και η συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο του ΚΠΓ για την ενημέρωση του ιστοχώρου που αφορά στο ΚΠΓ, ο οποίος τηρείται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

3. Κάθε μέλος της ΚΕΕ είναι επιστημονικά υπεύθυνο για τη γλώσσα της επιστημονικής του ενασχόλησης. Έργο κάθε Επιστημονικά Υπεύθυνου Γλώσσας είναι να προΐσταται του συνολικού έργου της προετοιμασίας και ελέγχου της εγκυρότητας των θεμάτων και των οργάνων μέτρησης της γνώσης της γλώσσας που εκπροσωπεί, κα- θώς και να συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους των άλλων γλωσσών για τις όποιες παρεμβάσεις στις ειδικότερες προδιαγραφές που αφορούν τη σύνθεση των οργάνων μέτρησης και την αξιολόγηση ή/και βαθμολόγησή τους. Επιπλέον, και σε μόνιμη βάση, ο/η Επιστημονικά Υπεύ- θυνος Γλώσσας καθοδηγεί τους Έλληνες ή/και ξένους συγγραφείς των δοκιμασιών που τελικώς εισάγονται στην τράπεζα θεμάτων της γλώσσας του, ώστε αυτές να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης και συστοιχισμένες με τους περιγραφητές κάθε επιπέδου γλωσσομάθειας, δίνει επιμέρους οδη- γίες στους συγγραφείς και τους γραφίστες σχετικά με το περιεχόμενο (τη θεματική και τα γλωσσικά χαρακτη- ριστικά) των δοκιμασιών, ελέγχει την καταλληλότητα των γραπτών και προφορικών κειμένων, που αποτελούν ερέθισμα για τα ερωτήματα των δοκιμασιών, καθοδηγεί την ετοιμασία ηχητικών αρχείων για τον έλεγχο κατανό- ησης προφορικού λόγου, εκτιμά την ευκολία/δυσκολία κάθε δοκιμασίας ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας για την οποία προορίζεται και διορθώνει επιμέρους προ- βλήματα και καθοδηγεί την ένταξη των δοκιμασιών στην
Ηλεκτρονική Τράπεζα Θεμάτων βάσει των μεταδεδομέ- νων, που έχει προσδιορίσει κάθε γλώσσα ανά επίπεδο.

4. Με την ίδια απόφαση που συγκροτείται η ΚΕΕ, ορίζε- ται και Ομάδα Εισηγητών Θεμάτων, όπως προβλέπει το άρθρο 3 του Νόμου 2740/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, που είναι κατ’ ελάχιστον δύο για κάθε γλώσσα. Πρόκειται για εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ των τμημάτων του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ, που έχουν επιστημονική γνώση και εμπειρία προγραμμάτων ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγη- σης γλωσσομάθειας των τμημάτων. Έργο των Εισηγητών Θεμάτων Γλώσσας, σε συνεργασία τον/την Επιστημονι- κά Υπεύθυνο Γλώσσας, είναι ο έλεγχος κάθε δοκιμασίας των οργάνων μέτρησης μιας περιόδου εξετάσεων για την ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις επιμέρους οδηγίες συγγραφής, ο έλεγχος της σύνθεσης των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας κάθε εξεταστικής περιόδου με θέματα που αντλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων, η καθοδήγηση και ο έλεγχος της γραφιστικής επεξεργασίας (με εικόνες και άλλα «εφέ») των δοκιμασιών και του κάθε οργάνου μέτρησης της γλώσσας τους, ο συντονισμός και το «πιλοτάρισμα» των οργάνων μέτρησης, η διόρθωση τυ- χόν προβλημάτων σε επιμέρους δοκιμασίες και ερωτήμα- τα, η προετοιμασία και ο έλεγχος στις κλείδες απαντήσεων και στα δείγματα παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, ο τελικός έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας των οργάνων μέτρησης μιας εκάστης γλώσσας για μια συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο και η εισήγηση των θεμάτων προς τελική έγκριση στην ΚΕΕ.

5. Με την ίδια απόφαση, που ορίζεται η ΚΕΕ και η Ομά- δα Εισηγητών Θεμάτων, ορίζεται επίσης Υπεύθυνος/η Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών προφο- ρικού και γραπτού λόγου κάθε γλώσσας, με προσόντα αντίστοιχα των μελών της ΚΕΕ. Ο/Η Υπεύθυνος Επιμόρ- φωσης, που μπορεί και να είναι και μέλος της ΚΕΕ, προ- ΐσταται του συνολικού έργου της αρχικής και συνεχιζό- μενης επιμόρφωσης των αξιολογητών της γλώσσας του/ της (δηλ. των εξεταστών προφορικού λόγου και βαθμο- λογητών γραπτού λόγου), καθώς και του συντονισμού, προετοιμασίας και αξιολόγησης του έργου που επιτε- λούν. Ειδικότερα, ο/η Υπεύθυνος Επιμόρφωσης και Επο- πτείας των αξιολογητών κάθε εξεταζόμενης γλώσσας εκπονεί έντυπο και ψηφιακό υλικό για την ενημέρωση, τη διά ζώσης και την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των αξιολογητών. Επίσης, παρακολουθεί το έργο των αξιο- λογητών και επικαιροποιεί οδηγίες προς αυτούς, ενώ, παράλληλα, τους προετοιμάζει για τις εξετάσεις, αξιολο- γεί το έργο τους βάσει προδιαγεγραμμένων κριτηρίων, διενεργεί επιμορφωτικά σεμινάρια, συντονίζει το έργο παραγωγής τευχιδίου για το έργο της βαθμολόγησης κάθε περιόδου, προΐσταται του έργου της προβαθμο- λόγησης των γραπτών, διενεργεί σεμινάριο για τη βαθ- μολόγηση γραπτών και παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των συντονιστών βαθμολόγησης.»

Ομάδα υποστήριξης Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής

Με απόφαση της ΚΕΕ ορίζονται Ομάδες Εργασίας για την ανάπτυξη έγκυρων και αξιόπιστων οργάνων μέτρη- σης για τις εξετάσεις κάθε περιόδου. Οι ομάδες αυτές λειτουργούν στα τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ., όπου έχει αναπτυχθεί η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδο- μή και έχει επιμορφωθεί ένας επαρκής αριθμός εξειδι- κευμένων εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες, όπως ξενόγλωσσοι συγγραφείς δοκιμασιών, τεχνικοί ήχου, εκ- φωνητές, γραφίστες, στατιστικολόγοι, κ.τ.λ., λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες υπό την επίβλεψη και την κα- θοδήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου και των Εισηγη- τών Θεμάτων κάθε γλώσσας. Τα Τμήματα αυτά είναι τα εξής: Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Αγγλικής, Γερμανικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και το Τμήμα Τουρκικών Σπου- δών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α..»

Επιτροπή Οργάνωσης εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων, έργο της οποίας είναι η όλη προετοιμασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων και η αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων οργάνωσης, που ενδεχομένως ανακύπτουν. Η Επιτροπή αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ως Πρόεδρο ή άλλο διοικητικό υπάλλη- λο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α ́, β) τον Προϊστά- μενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α ́, γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α ́ και δ) ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομά- θειας.

2. Με απόφαση του/της Προέδρου της Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων και για την υποστήριξη του έργου της ορίζεται βοηθητικό προσωπικό αποτελού- μενο από διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του ΥΠ.Π.Ε.Θ..»

Επιτροπή αποστολής θεμάτων και Ομάδας Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και της ΚΕΕ στο ΥΠΠΕΘ

1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ορίζεται ομάδα από διοι- κητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Κλάδου Πληροφορικής, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αποστολή των δεδομένων, που αφορούν στα θέματα εξετάσεων.

2. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Ομάδα Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, κατά τις ημέρες διε- ξαγωγής των εξετάσεων του ΚΠΓ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η ομάδα αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπα- σμένους εκπαιδευτικούς του ΥΠ.Π.Ε.Θ..»

Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί- δευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή του συγκροτούνται επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων και οριστικοποίησης των αιτήσεων τους. Οι επιτροπές είναι τριμελείς και έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο των δι- καιολογητικών, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους, καθώς και την οριστικοποί- ηση των αιτήσεων των υποψηφίων, την άρση της οριστι- κοποίησης της αίτησης, της διόρθωσης των στοιχείων, που τυχόν αιτείται ο υποψήφιος, την εκ νέου οριστικο- ποίηση της αίτησης και την παράδοση του Δελτίου Υπο- ψηφίου. Η Επιτροπή αποτελείται από α) τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, β) δύο διοικητικούς ή εκπαιδευτικούς υπαλλήλους κατά προτίμηση με γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως με επάρκεια γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Χρέη γραμματέα ανατίθενται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής σε ένα από τα μέλη της. Αν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τους διακόσιους (200), με συμπληρωματική όμοια απόφαση ορίζονται βοηθοί γραμματείας από διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς ως εξής: για αριθμό υποψηφίων από 201- 300 ένας (1) βοηθός, για αριθμό υποψηφίων από 301-400 δύο (2) βοηθοί κ.ο.κ.. Οι οριζόμενοι βοηθοί γραμματείς δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από επτά (7).

2. Κατ’ εξαίρεση στις επιτροπές ελέγχου των δικαιολο- γητικών που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σύρου και Ρόδου ορίζονται ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματείς ένας για κάθε μια από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου.

Επομένως, στις επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών θα συμπεριληφθεί ως βοηθός γραμματέας ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευ- τικός που υπηρετεί σε σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευ- τεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με γνώση ξένης γλώσσας και υποχρεωτικά με επάρκεια γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Σκοπός του βοηθού γραμματέως είναι η συγκέντρωση και ο έλεγ- χος των δικαιολογητικών των υποψηφίων της περιοχής την οποία εξυπηρετεί, η καταχώριση των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα, η εκτύπωση και η χορήγηση των ατομικών Δελτίων Εξεταζομένων.»

Εξεταστικά Κέντρα και Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων

1. Οι Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφε- ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε κάθε εξεταστικό κέ- ντρο συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για τη διεξαγωγή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων αποτελούμενη από μέλη που είναι σχολικοί σύμβουλοι ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα που είναι ειδικοί εμπειρογνώμονες στη διδακτική ξένων γλωσσών και αξιολόγηση γλωσσομάθειας. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής ορίζεται σχολικός σύμβουλος ξένων γλωσσών ή εκπαιδευτικός με βαθμό Α ́, ο οποίος, κατά προτίμηση, υπηρετεί στο σχολείο που διεξάγονται οι εξετάσεις ή ο αρχαιότερος από τα μέλη της. Με την ίδια απόφαση ορί- ζεται ο Γραμματέας και ο βοηθός Γραμματέας από τα δύο άλλα μέλη της Επιτροπής. Στην ίδια απόφαση ορίζονται: α) ένας εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος στον οποίο ανατίθεται ο χειρισμός των μηχανημάτων λήψης των θεμάτων, β) μέχρι τέσσερις διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί ως επιπλέον βοηθοί γραμμα- τείας και συγκεκριμένα: από είκοσι έξι υποψηφίους έως και πενήντα (26 − 50) ένας βοηθός, από πενήντα έναν έως εκατό (51 − 100) δύο βοηθοί, από εκατόν ένα έως και εκατόν πενήντα (101-150) τρεις βοηθοί και από εκατόν πενήντα έναν και άνω τέσσερις βοηθοί γραμματείας, ενώ σε εξεταστικά κέντρα που ο αριθμός των εξεταζόμενων υποψηφίων δεν ξεπερνά τους είκοσι πέντε (25) δεν ορί- ζεται βοηθός γραμματείας, γ) ένας επιστάτης και δ) ένα άτομο για τον καθαρισμό των χώρων του εξεταστικού κέντρου. Εφόσον ο αριθμός των εξεταζόμενων στο εξε- ταστικό κέντρο υπερβαίνει τους πενήντα (50) δύναται να ορίζεται και δεύτερο άτομο.

2. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου έχει ως έργο την οργάνωση, τον συντονισμό και γενικά την ομαλή λειτουργία του εξεταστικού κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Συγκεκριμένα, προ- βαίνει στην κατανομή των εξεταζόμενων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου, στον έλεγχο της ταυτότητας αυτών και στην καταγραφή των απόντων, στην ανα- κοίνωση των θεμάτων στους εξεταζόμενους κατά την καθορισμένη ώρα και στην επιτήρηση των διαγωνιζο- μένων, στην κατανομή των υποψηφίων για εξέταση στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου, στην επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 6 της απόφασης αυ- τής πειθαρχικών κυρώσεων, στη λήψη κάθε μέτρου, που κατά την κρίση της, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, στη φροντίδα για την έγκαιρη τοποθέτηση της μεγαφωνικής εγκατάστα- σης και στον έλεγχο για την καλή λειτουργία αυτής, στη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή των εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων στα Βαθμολογικά Κέντρα, η οποία μπορεί να γίνεται είτε με υπηρεσία ταχυμετα- φοράς, είτε με υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο κρίνεται απαραίτητο, με τη συνοδεία ειδικού απεσταλμένου εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνοδευόμενου από αστυνο- μικό όργανο. Κάθε αποστολή εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων συνοδεύεται από πρακτικό παράδοσης και παραλαβής υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή το μέ- λος ή το Γραμματέα της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου.

3. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου έχει απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι των απόντων. Κατά τη λήψη των αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

4. Η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου έχει την αρμο- διότητα και την ευθύνη να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων.

5. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή του Εξεταστι- κού Κέντρου ή στη Γραμματεία της όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας, που εξετά- ζεται ως υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Αναφορικά με τον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου, η υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.»

Συντονιστές – Βοηθοί Συντονιστές

1. Ως Συντονιστές διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε κάθε πε- ριφέρεια ορίζονται οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έργο τους είναι ο ορισμός των Εξεταστικών Κέντρων, ο ορι- σμός των Εποπτών αυτών, η εισήγηση προς την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή για τη συγκρότηση των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού αυτών, η εισήγηση για τη συ- γκρότηση των ομάδων Επιτηρητών, καθώς και η γενικό- τερη εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύν- σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται βοηθοί Συντονιστές. Έργο τους είναι η υποβο- ήθηση του έργου των Συντονιστών.»

Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων

Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκ- παίδευσης ορίζονται Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων. Ως Επόπτες ορίζονται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έργο αυτών είναι η προώθηση στα Εξετα- στικά Κέντρα του απαραίτητου υλικού για τις εξετάσεις, ο συντονισμός του έργου των Επιτροπών των Εξεταστι- κών Κέντρων και η επίλυση τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία αυτών σε συνεργασία με τους Συντονιστές και η ενημέρωση και προώθηση ενημερωτικού υλικού για το ΚΠΓ στην εκπαιδευτική κοινότητα, τις τοπικές αρ- χές και την τοπική κοινωνία. Κάθε Επόπτης έχει υπό την εποπτεία του δύο (2) τουλάχιστον Εξεταστικά Κέντρα. Σε εξεταστικά κέντρα που βρίσκονται σε νησιωτικές περιο- χές ή σε περιοχές όπου λειτουργεί ένα μόνο Εξεταστικό Κέντρο δύναται να ορίζεται ένας Επόπτης για κάθε εξε- ταστικό κέντρο.»

Ομάδες επιτηρητών

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο λειτουργεί Ομάδα Επιτηρη-τών για την επιτήρηση των εξεταζόμενων, τα μέλη της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΚΕΕ, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Κάθε Ομάδα Επιτηρητών συ- γκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους, ή φοιτητές στο τελευταίο έτος, ή μεταπτυ- χιακούς ή μεταδιδακτορικούς φοιτητές πανεπιστημια- κών σχολών. Δεν μπορεί να ορισθεί επιτηρητής που έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας, ως υποψήφιο στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Ο αριθμός των επιτηρητών σε κάθε αίθουσα που διενεργούνται οι γραπτές εξετάσεις ορίζεται σε δύο. Ανά δύο αίθουσες ορίζεται επιπλέον ένας επιτηρητής. Για την προφορική εξέταση ορίζονται δύο (2) επιτηρητές για μέχρι και τέσ- σερις (4) αίθουσες εξέτασης και τρεις (3) επιτηρητές για πέντε και παραπάνω αίθουσες εξέτασης.»

Ομάδες Εξεταστών Προφορικής Δοκιμασίας

Με απόφαση του/της Προέδρου της ΚΕΕ συγκροτού- νται για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα ομάδες εξεταστών για την εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου κατό- πιν συνεργασίας με το Τμήμα Εξετάσεων του ΚΠΓ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στο οποίο τηρούνται τα Μητρώα Αξιολογητών του ΚΠΓ. Οι ομάδες ορίζονται, αφού επιλεγούν από το Μητρώο Αξιολογητών του ΚΠΓ, εφόσον ανταποκριθούν στην ειδική πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Σημειώνε- ται πως δεν μπορεί να ορισθεί ως εξεταστής προφορικής δοκιμασίας όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τέταρτου βαθμού, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας,, που εξετάζεται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.»

Ομάδες Παρατηρητών Προφορικής Δοκιμασίας

Ο/Η Πρόεδρος της ΚΕΕ δύναται να ορίζει ομάδες παρα- τηρητών της προφορικής εξέτασης κάθε εξεταζόμενης γλώσσας, αρμοδιότητα των οποίων είναι η ενδεχόμενη συνδρομή στο έργο του αξιολογητή και η συνολική εκτί- μηση της διαδικασίας εξέτασης. Παρατηρητές ορίζονται σε εξεταστικά κέντρα, δειγματοληπτικά κάθε φορά και τα συμπεράσματα των παρατηρητών αποστέλλονται στην ΚΕΕ. Κατόπιν αυτών, η ΚΕΕ υποβάλλει εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση, με σκοπό την από κοινού συνεχή βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας των προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ. Οι ομάδες ορίζονται, αφού επιλεγούν από το Μητρώο Αξιολογητών του ΚΠΓ, εφόσον ανταποκριθούν στην ειδική πρόσκληση ενδια- φέροντος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Σημειώνεται πως δεν μπορεί να ορισθεί ως παρατηρητής όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας, που εξετάζεται στο ίδιο εξε- ταστικό κέντρο.»

Βαθμολογικά Κέντρα - Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων, ορίζεται η έδρα των Βαθμολογικών Κέ- ντρων για τη βαθμολόγηση της επίδοσης των υποψηφί- ων και το Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο υπολογίζεται αφενός η βαθμολογία των απαντήσεων των υποψηφίων στις Ενότητες 1 και 3 (τις οποίες σημειώνουν σε ειδικά σχεδιασμένα έντυπα) και αφετέρου η βαθμολογία των υποψηφίων στην Ενότητα 2 και 4. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι Επιτροπές των Βαθμολογικών Κέντρων, οι οποίες είναι τριμελείς. Ως Πρόεδρος και μέλη του κάθε Βαθμολογικού Κέντρου ορίζονται άτομα, τα οποία είναι Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης των Αξιολογητών των εξε- ταζόμενων γλωσσών του ΚΠΓ, τα ονόματα των οποίων γνωστοποιεί η ΚΕΕ στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστο- ποιήσεων. Χρέη γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλλη- λος του Τμήματος Εξετάσεων του ΚΠΓ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

2. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του Βαθ- μολογικού ορίζονται μέχρι τρεις βοηθοί γραμματείας, καθώς και οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το διοικητικό, εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό για υποβοήθηση του έργου της γραμματείας.

3. Το Βαθμολογικό Κέντρο, το οποίο εποπτεύεται από την Επιτροπή αυτού, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του, όπως το ωράριο, τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο της βαθμολόγησης, κ.λπ..

4. Έργο της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου είναι: η παραλαβή των εντύπων με τις απαντήσεις των υποψηφίων και των τετραδίων με τα γραπτά τους κείμε- να από τα Εξεταστικά Κέντρα, η καταμέτρηση, η φύλα- ξη και η κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή τους ανά επίπεδο στους βαθμολογητές για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση, καθώς και η εξασφάλιση του απορρή- του των ονομάτων και της βαθμολογίας των γραπτών, η μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και οδηγιών που παρέχονται από την ΚΕΕ προς όλους τους εμπλεκομένους, η μέτρηση των διαφορών μεταξύ δυο βαθμολογητών, η αποστολή της βαθμολογίας των υπο- ψηφίων, μέσω της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποι- ήσεων στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την επεξεργασία και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η μέριμνα για τη γενικότερη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου.

5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ορίζει με απόφασή του ένα από τα μέλη της Επιτροπής ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα δυο από τα τρία μέλη της, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Κατά τη λήψη αποφάσεων σε περί- πτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

6. Όλα τα συλλογικά και ατομικά όργανα του Βαθμο- λογικού Κέντρου οφείλουν απόλυτη εχεμύθεια. Σημει-ώνεται ότι σε κανένα από τα όργανα αυτά δεν επιτρέ- πεται να μετέχει όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος ή έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας, και τα γραπτά του βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο Βαθμολογικό Κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υπο- βάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου.

7. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, το κάθε Βαθμο- λογικό Κέντρο φυλάσσεται και επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό μόνο στα πρόσωπα που τελούν σε υπηρεσία.

8. Τα τετράδια με τα κείμενα γραπτού λόγου και τα έντυ- πα απαντήσεων των υποψηφίων φυλάσσονται στο Βαθμο- λογικό Κέντρο μέχρι την επόμενη εξεταστική περίοδο της γλώσσας αυτής. Τα γραπτά καταστρέφονται με μέριμνα της οικείας Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου, κατόπιν σύνταξης σχετικού πρακτικού. Εν τούτοις, οι Ομάδες Έργου των ΑΕΙ δύνανται να παραλαμβάνουν δείγμα των γραπτών για ερευνητικούς λόγους πριν την καταστροφή τους.»

Ομάδες βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και απαντήσεων

1. Με απόφαση του/της Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου συγκροτούνται για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα Ομάδες Βαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων και σύ- ντομων απαντήσεων στις Ενότητες 1 και 3 της εξέτασης. Οι Βαθμολογητές που τελικώς επιλέγονται είναι διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ, εκπαιδευτικοί του δημόσιου ή του ιδιω- τικού τομέα των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών. Προϋπόθεση για την επιλογή τους και την καταχώρισή τους στο Μητρώο Αξιολογητών που τηρείται στο Τμήμα Εξετάσεων του ΚΠΓ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστο- ποιήσεων είναι η πιστοποίησή τους από τον υπεύθυνο επιμόρφωσης. Ο αριθμός των μελών κάθε Ομάδας Βαθ- μολογητών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των τετρα- δίων και των εντύπων που πρόκειται να βαθμολογηθούν, λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε Βαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι 400 γραπτά σε πρώτη και 400 σε δεύτερη βαθμολόγηση (εννοείται από διαφορετικούς βαθμολογητές). Σημειώνεται πως δεν μπορεί ο ίδιος Βαθ- μολογητής να παραλάβει για πρώτη ή δεύτερη βαθμολό- γηση γραπτά εάν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρώσει το πακέτο τετραδίων ή εντύπων που χρεώνεται κάθε φορά και δεν τα έχει παραδώσει στη Γραμματεία του Βαθμο- λογικού Κέντρου. Ο αριθμός των 400 τετραδίων μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αυξηθεί με απόφαση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου, ο οποίος σε συ- νεργασία με το σύνολο της Επιτροπής λαμβάνει μέριμνα και για τυχόν κάλυψη απρόβλεπτων έκτακτων αναγκών. Το έργο των βαθμολογητών συντονίζει και εποπτεύει η Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου με τους Συντονιστές Βαθμολογητών. Τα μέλη των ομάδων βαθμολογητών οφείλουν απόλυτη εχεμύθεια. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να οριστεί βαθμολογητής όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος ή έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας, και τα γραπτά του βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο Βαθμολογικό Κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υπο- βάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου.»

Συντονιστές βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και απαντήσεων

Το έργο των Βαθμολογητών επιβλέπουν και βοηθούν επιλεγμένοι Συντονιστές, η ομάδα των οποίων ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του Βαθμο- λογικού Κέντρου, ανάλογα με τον αριθμό των εντύπων των δοκιμασιών και απαντήσεων κάθε γλώσσας, καθώς και τον αριθμό των Βαθμολογητών. Ορίζεται ένας Συντο- νιστής προς δέκα Βαθμολογητές. Οι Συντονιστές δεν επι- τρέπεται να είναι ταυτόχρονα και Βαθμολογητές. Συγκε- κριμένα, οι Συντονιστές, σε συνεργασία με την Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, υποβοηθούν το έργο των Βαθμολογητών και ελέγχουν αν ακολουθείται η προβλε- πόμενη διαδικασία για τη βαθμολόγηση των σύντομων απαντήσεων, αν εφαρμόζονται τα κριτήρια και η σχάρα βαθμολόγησης κατά την αξιολόγηση των γραπτών, έτσι ώστε η βαθμολογία να είναι δίκαιη και η αντικειμενική αξιολόγηση να παρουσιάζει βαθμολογική αξιοπιστία. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τους βοηθούς γραμματείας του Βαθμολογικού Κέντρου, μετά από σχετικό έλεγχο, ότι η διαφορά στη βαθμολογία μετα- ξύ δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από το 30% της συνολικής, ζητούν από τους βαθμολογητές αυτούς να επανεξετάσουν τα συγκεκριμένα γραπτά και να συζητή- σουν τη βαθμολογία παρουσία του Συντονιστή. Σημειώ- νεται ότι δεν μπορεί να οριστεί συντονιστής όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος ή έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας, και τα γραπτά του βαθμολο- γούνται στο συγκεκριμένο Βαθμολογικό Κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου. »

Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξε- τάσεων και Πιστοποιήσεων, στο Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας συγκροτείται από διοικητικούς ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς ολιγομελής ομάδα χειρισμού μηχανημά- των ηλεκτρονικής αναγνώρισης, για την τροφοδοσία του πληροφοριακού συστήματος με τις απαντήσεις και τις βαθμολογίες των υποψηφίων. »

Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται τριμελής επιτροπή έκδο- σης αποτελεσμάτων που αποτελείται από: α) τον Προϊ- στάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α ́, β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρο-νικής Διακυβέρνησης ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύ- θυνσης με βαθμό Α ́ και γ) τον Προϊστάμενο του Τμήμα- τος Εξετάσεων του ΚΠΓ ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος. Έργο της Επιτρο- πής Έκδοσης Αποτελεσμάτων είναι ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έκδοση του τελικού πίνακα αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα ο έλεγχος για την ορθή καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων, η παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, βάσει των οποίων γίνεται η έκδοση των απο- τελεσμάτων. Το Έργο της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης την έγκριση των σχετικών πινάκων επιτυχόντων, τους οποίους υποβάλλει στον οικείο Υπουργό για κύρωση.

2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ορίζεται επικουρικό προ- σωπικό αποτελούμενο από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την υλοποίηση του έργου της Επιτροπής Έκδοσης Αποτελεσμάτων.
Στην τριμελή Επιτροπή δε μπορεί να μετέχει όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τέταρτου βαθμού, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας, και είναι υποψήφιος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρα- τικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.»

Εξέταση ατόμων με ειδικές δεξιότητες - Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί- δευσης ορίζεται η έδρα των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την εξέταση των υποψη- φίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.

2. Με απόφαση του/της Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, συγκροτείται σε κάθε ένα από τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα τριμελής επιτροπή για τη διεξαγωγή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από μέλη που διαθέτουν προ- σόντα αντίστοιχα με εκείνα των Επιτροπών στα Εξετα- στικά Κέντρα ή και από μέλη ΔΕΠ από πανεπιστημιακά τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής ορίζεται εκπαιδευτικός με βαθμό Α ́ ή μέλος ΔΕΠ με κάποια ειδίκευση ή/και εμπειρία στην ειδι- κή αγωγή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας από τα δύο άλλα μέλη της Επιτροπής. Στην απόφαση ορισμού Εξεταστικών Κέντρων ορίζονται: δύο εκπαιδευ- τικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι, στους οποίους ανατίθεται ο χειρισμός των μηχανημάτων λήψης των θεμάτων και μέχρι τέσσερις διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί ως επί πλέον βοηθοί γραμματείας και συγκε- κριμένα: από είκοσι έξι υποψηφίους έως και πενήντα (26 − 50) ένας βοηθός, από πενήντα έναν έως εκατό (51 − 100) δύο βοηθοί, από εκατόν ένα έως και εκατόν πενήντα (101 − 150) τρεις βοηθοί και από εκατόν πενήντα ένα και άνω τέσσερις βοηθοί γραμματείας. Ορίζεται επίσης ένας επιστάτης και ένα άτομο για τον καθαρισμό των χώρων του εξεταστικού κέντρου. Εφόσον ο αριθμός των εξεταζόμενων στο εξεταστικό κέντρο υπερβαίνει τους πενήντα (50), δύναται να ορίζεται και δεύτερο άτομο. Σε εξεταστικά κέντρα όπου ο αριθμός των εξεταζόμενων υποψηφίων δεν ξεπερνά τους είκοσι πέντε (25) δεν ορί- ζεται βοηθός γραμματείας. Στο χώρο λειτουργίας των ειδικών εξεταστικών κέντρων παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων ένας ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση ορι- σμού της έδρας των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων και της συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής. Ο οριζόμε- νος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

3. Η τριμελής επιτροπή των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων έχει το ίδιο έργο που έχουν οι επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων και επιπλέον έχει την ευθύνη να συντονίζει το έργο των βοηθών εξέτασης των ΑΜΕΑ και να ανταποκρίνεται με ευαισθησία στις τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες των εξεταζόμενων αυτής της κατηγορίας.

4. Στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, η εξέταση των υπο- ψηφίων πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστη- μα και με το ίδιο πρόγραμμα, ενώ οι υποψήφιοι αξιολο- γούνται και βαθμολογούνται με την ίδια βαθμολογική κλίμακα και την ίδια διαδικασία, με την οποία αξιολο- γούνται και οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

5. Στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα έχουν την επιλογή, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους, να εξεταστούν υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δυνατο- τήτων, όπως άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής ή ομιλίας, με σωματικές αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Για να μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος σε ένα από τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα θα πρέπει ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του να συνυποβάλει με την αίτησή του σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δη- λαδή, βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει η πάθηση την οποία επικαλείται και ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγη- σης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή Ιατροπαιδαγωγική Υπη- ρεσία του Υπουργείου Υγείας, που έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων αναγκών του. Το Τμήμα Εξετάσεων του ΚΠΓ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, κατόπιν εξέτασης ισχύος των δικαιολογητικών που υπο- βάλλει ο κάθε υποψήφιος, παραπέμπει τα αιτήματα στην ΚΕΕ, η οποία αποφασίζει για τη χορήγηση των ειδικών διευκολύνσεων στον αιτούντα.

6. Οι διευκολύνσεις που μπορούν να έχουν οι υπο- ψήφιοι που γίνονται δεκτοί να εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα συνίστανται στις εξής:

(α) Προκειμένου για την εξέταση των υποψηφίων με μορ- φές δυσλεξίας και διάφορα είδη μαθησιακών δυσκολιών, με απόφαση της επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου είναι δυνατό να παραταθεί, κατά περίπτωση και εφόσον αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με το πρόγραμμα, η διάρκεια της εξέτασής τους πέραν της καθορισμένης από το πρό-γραμμα το ανώτερο μέχρι ένα τέταρτο της ώρας, εκτός αν η ΚΕΕ αποφανθεί για διάθεση περισσότερου χρόνου σε υποψήφιο κατόπιν αιτήματός του και βάσει της γνωμάτευ- σής του. Επίσης, οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διευκολυνθούν στην Ενότητα 2, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, από βοηθό εξέτασης, που ορίζεται από την οικεία Διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

(β) Βοηθό εξέτασης δύνανται να ζητήσουν και υποψή- φιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας.

(γ) Ειδικά οι υποψήφιοι με προβλήματα όρασης μπορούν να ζητήσουν μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων εξέτασης (ανάλογα με το βαθμό μυωπίας τους) ενώ προ- βλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα χρήσης του Η/Υ τους, με ειδική επίβλεψη, ώστε να χρησιμοποιή- σουν το σύστημα Braille για να διαβάσουν και να γράψουν.

(δ) Ειδικά οι υποψήφιοι με κώφωση δύνανται να μη συμμετάσχουν στην εξέταση της Ενότητας 3 (κατανόηση προφορικού λόγου). Εναλλακτικά, άτομα που αποδεδειγ- μένα πάσχουν από σοβαρά προβλήματα ακοής μπορούν να ζητήσουν να εξεταστούν σε χωριστή αίθουσα, μόνοι τους με τη συνδρομή βοηθού εξέτασης.

(ε) Ειδικά οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας δύνα- νται να ζητήσουν να εξεταστούν μόνοι τους.

7. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει νόμιμα απαλ- λαγεί από την εξέταση μιας ενότητας, ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας στην ενότητα ή ενότητες αυτές γίνεται με αναγωγή του βαθμού που εξασφάλισε στις υπόλοιπες ενότητες στα εκατό (100) ή στην περίπτωση του κοινού διαβαθμισμένου τεστ στα διακόσια(200).»

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.