Πρόεδρος ΑΔΙΠ στο esos: Δεν ζητήθηκε γνωμοδότηση από την ΑΔΙΠ για τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ

“Η οκταμελής Επιτροπή για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στην οποία συμμετέχω συνεδρίασε δυο φορές στις αρχές του καλοκαιριού και έκτοτε δεν έχει συγκληθεί”

19/10/2017

Ενημερώθηκε: 20/10/2017, 07:30

Άκουσε το άρθρο

Ο  υπουργός δεν ζήτησε επίσημη γνώμη από την ΑΔΙΠ για τη συγχωνεύσεις των ΤΕΙ που ετοιμάζει δήλωσε  η πρόεδρος της ΑΔΙΠ Καθηγήτρια Νικολέτα Παισίδου σε “μίνι”  Συνέντευξη στο esos
 
Επίσης η πρόεδρος της ΑΔΙΠ μας δήλωσε πως Η Επιτροπή για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ  στην οποία συμμετέχει συνεδρίασε δυο φορές στις αρχές του καλοκαιριού και έκτοτε δεν έχει συγκληθεί.  

esos:  κα Παισίδου ο υπουργός Παιδείας, παρουσία σας σε συνέδριο των καθηγητών των ΤΕΙ πρότεινε να αξιολογηθούν οι αξιολογήσεις όλων των τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Πιστεύτε ότι έτσι πρέπει να γίνει;

Νικολέτα Παισίδου , Πρόεδρος της ΑΔΙΠ:  Και βέβαια γίνεται αξιολόγηση της αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Οι αξιολογήσεις των τμημάτων τελείωσαν το 2014 και εάν ανατρέξετε στην Έκθεση εκείνου του έτους θα δείτε και το σχετικό υλικό.

Οι αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων ολοκληρώθηκαν το 2016 και στοιχεία αυτών των αξιολογήσεων περιλαμβάνονται στην Έκθεση  του 2016, που παρουσιάστηκε σήμερα.

Η ΑΔΙΠ, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, συγκεντρώνει απόψεις και στοιχεία από τους αξιολογηθέντες και από τους αξιολογητές, τα οποία χρησιμοποιεί για τη βελτίωση του εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Η αξιολόγηση είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία προσφέρει γνώση και για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τις επιτυχίες ή τις αδυναμίες της. Από τη συνεκτίμηση των τελευταίων επέρχεται και βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης.

esos:  Στο συνέδριο ο Κώστας Γαβρόγλου έκανε λόγο για εξωτερική αξιολόγηση των ΑΕΙ από “γνωστούς και δικούς μας καθηγητές”. Ποια είναι η θέση σας;.

Νικολέτα Παισίδου , Πρόεδρος της ΑΔΙΠ:  Η ΑΔΙΠ ακολουθεί μια διεθνώς αποδεκτή διαδικασία για τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης. Η διαδικασία αυτή προβλέπει ότι η αξιολόγηση γίνεται από πρόσωπα /εμπειρογνώμονες, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με το αξιολογούμενο ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εν ενέργεια διδακτικό προσωπικό ούτε του αξιολογούμενου ούτε άλλου εθνικού ιδρύματος. Για το λόγο αυτό καλούνται εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό. Αυτοί δεν πρέπει να έχουν ή να είχαν οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με το αξιολογούμενο ίδρυμα.

esos:  Ο υπουργός ετοιμάζει συγχωνεύσεις   μεταξύ ΑΕΙ . Εχει ζητηθεί από την ΑΔΙΠ να διατυπώσει επισήμως  τη γνώμη της;

Νικολέτα Παισίδου , Πρόεδρος της ΑΔΙΠ:  Ο υπουργός δεν ζήτησε επίσημη γνώμη από την ΑΔΙΠ για το συγκεκριμένο θέμα.

esos:  Ως πρόεδρος της ΑΔΙΠ συμμετέχετε στην οκταμελή Επιτροπή για τη δημιουργία του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εχετε διατυπώσει ως ΑΔΙΠ διαφωνίες ή συμφωνείτε όπως έχει δρομολογηθεί το όλο θέμα;

Νικολέτα Παισίδου , Πρόεδρος της ΑΔΙΠ:  Η Επιτροπή στην οποία συμμετέχω συνεδρίασε δυο φορές στις αρχές του καλοκαιριού και έκτοτε δεν έχει συγκληθεί. Αποστολή της επιτροπής αυτής ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας μετεξέλιξης των δυο συγκεκριμένων ΤΕΙ σε παν. Δυτικής Αττικής και η διατύπωση εισήγησης προς τον υπουργό.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4485/17 που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από τη Βουλή για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι. - Παραρτήματα Α.Ε.Ι.

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν:

α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή

β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα Α.Ε.Ι. ή

γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. όχι μόνο δεν δικαιολογείται επιστημονικά αλλά, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή

δ) συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.

2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.

Η Σύγκλητος, η Α.ΔΙ.Π. και το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. υποβάλλουν τη γνώμη τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή ερωτήματος που τους απευθύνει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μία μόνο φορά για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.

3. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυμίζονται θέματα που συνδέονται με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι., όπως ιδίως τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση των μη αυτοδύναμων Α.Ε.Ι. από Διοικούσα Επιτροπή και την πλήρωση των πρώτων θέσεων των μελών Δ.Ε.Π., την κατανομή και την ένταξη φοιτητών και προσωπικού, το χρόνο έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων, την προθεσμία έκδοσης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών και τα θέματα αντιστοιχίας και επαγγελματικών προσόντων των παλαιών και νέων πτυχίων.

4. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αφού τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τα ακίνητα, και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, η Σύγκλητος του νέου Α.Ε.Ι. είναι το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυμα.

5. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια Σχολή σε ίδρυμα της ημεδαπής, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.

Σχόλια (8)

newton
|

@bayle
Εξηγησου ,τι εννοεις?

Bayle
|

Ω τι έκπληξη . Ο Γαβρόβλου κάνει του κεφαλιού του.

Οπως θα έλεγε και ο προϊστάμενός του ...

What did you have Yiannis, what I had always...

Solwn
|

@Giorgos

Επι της ουσίας, τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας είναι Τεχνολογικά Πανεπιστήμια (Τουλάχιστον όσα πήρανε καλές αξιολογήσεις).

Αυτό που επιδιώκουμε εμείς οι Φοιτητές των Τ.Ε.Ι (Τεχνολογικων Πανεπιστημίων) είναι τα ''δεδουλευμένα'' μας στην ουσία.
α) Επαγγελματικά δικαιώματα λ.χ. των Στεφ.
β) Πάυση διάκρισης Τ.Ε.-Π.Ε.
γ) Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών σπουδών σε ιδρύματα που πληρούν ακαδημαικές προυποθέσεις.
δ) Εξίσωση μισθών υπαλλήλων καθηγητών ΔΕΠ κ.α. με τους αντίστοιχους στα Πανεπιστήμια. Όλοι οι καθηγητές ΤΕΙ έχουν PhD,πληθώρα δημοσιέυσεων, δουλευουν ερευνητικά προγράμματα,παρέχουν τεχνογνωσία σε επιχειρήσεις κ.α.
ε) Κατοχύρωση νέου ονόματος που θα περιέχει την λέξη Πανεπιστήμιο, καθώς εκτός οτι τα Ανώτατα Τεχνολογικά ιδρύματα παρέχουν 4ετή προγράμματα σπουδών που πανευρωπαικά θεωρούνται ήδη Πανεπιστημιακά, οι αξιολογήσεις των περισσότερων τμημάτων των Τ.Ε.Ι είναι ισάξιες αυτών των Πανεπιστημίων.Επίσης οι περισσότερες σχολές των ΤΕΙ πχ Τεχνολογία Τροφίμων,Νοσηλευτική,Οπτική και Οπτομετρία,Εργοθεραπεία κ.α. ανήκουν σε Πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο. Το υπουργείο Παιδείας ξέρει ότι τα προηγούμενα χρόνια η πολιτεία έκανε ''τα στραβά μάτια'' στην αλλαγή της ονομασίας των Τ.Ε.Ι. η οποία έφτασε σε σημείο να χρησιμοποιείται δυστυχώς περισσότερο για να απαξιωση παρά για Ακαδημαικούς σκοπούς.
ζ) Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της AΔΙΠ στην κοινή γνώμη και σε όλους αυτούς που κατακρίνουν το έργο των ΤΕΙ και λασπολογούν εις βάρος τους εδώ και πολλά χρόνια. Δημοσιοποίηση μερικών ''ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ'' με τις μέτριες για τα δεδομένα που παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη αξιολογήσεις τους, μαζί με τα ''ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ'' που πήραν υπερβολικά χαμηλούς βαθμούς στην αξιολόγηση των διδακτορικών προγραμμάτων τους.
η) Δημοσιοποίηση στην κοινή γνώμη της ανάγκης μετεξέλιξης των ΤΕΙ με προυποθέσεις σε Πανεπιστήμια, και ενημέρωση των φοιτητών για τις ''ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ'' ιδρυμάτων που γίνανε σε ''μια νύχτα'' στο παρελθόν χωρίς να πάρουνε αξιολόγηση.

Giorgos
|

Ερώτημα: η κα Παϊσίδου από ποιους αξιολογήθηκε για να γίνει πρόεδρος της ΑΔΙΠ ; Μήπως την εξέλεξε ο Ελληνικός λαός ;

Γνώμη 1: Ας πάψει ο καθένας να κοιτάει τα προσωπικά του συμφέροντα και ας κοιτάξουμε όλοι το καλό της Ελλάδας.

Γνώμη 2: Θα έπρεπε όλα τα ΤΕΙ να μετονομαστούν σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια, χωρίς καμία συγχώνευση. Ταυτόχρονα θα έπρεπε να διοριστούν σε αυτά τα νέα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια όλοι οι νέοι επιστήμονες. Δεν βρίσκουν κατάλληλες δουλειές και φεύγουν στο εξωτερικό... για να αυξήσουν το ΑΕΠ άλλων χωρών ... Το Brain- drain δυσκολεύει περαιτέρω την ανάκαμψη της χώρας.

Απορών
|

Είπα να σιωπήσω αλλά τα γεγονότα δε με αφήνουν. Η ίδια η κα Παϊσίδου αναφέρεται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Δηλαδή είναι καθηγήτρια Νομικής, ηγείται της ΑΔΙΠ, στο συμβούλιο της οποίας υπάρχουν καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, και παρόλα αυτά αδυνατεί να μιλήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα σε πλήθος διαδοχικών νόμων!!! Προφανώς δεν είναι ζήτημα αδυναμίας κατανόησης αλλά εσκεμμένης ενέργειας.

Αναφορικά με τη συμμετοχή της στην 8μελή επιτροπή: Η δεύτερη συνεδρίαση οδήγησε σε δελτίο τύπου, το οποίο δημοσιεύθηκε στο esos. Εάν είχε ενστάσεις ως προς τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχε, τι έκανε επ' αυτού;
Εάν πάλι είχε ενστάσεις για τη μη σύγκληση της επιτροπής στο διαρρεύσαν διάστημα και ενώ οι εξελίξεις έτρεχαν, τι έκανε επ' αυτού;

Δε συμμερίζομαι την επιθετική προσέγγιση του κ. Υπουργού αλλά δεν μπορώ να ανεκτώ την Πιλάτεια στάση της κας Παϊσίδου. Επιπλέον, η θέση που αποτυπώνεται στη 2η παράγραφο της παρέμβασης του κ. Χιωτίνη με βρίσκει σύμφωνο περί υβριδικής κατάστασης κ.τ.λ. Εδώ θα ήθελα να μάθω τι έκαναν αυτά τα έτη τα μέλη του συμβουλίου της ΑΔΙΠ που είναι καθηγητές ΤΕΙ; Ας μην ξεχνάμε ότι υπέγραφαν τις ετήσιες εκθέσεις.

Πέραν όλων, όπως ανέφερα και σε προηγούμενες αναρτήσεις, η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για την ίδρυση του ΠΔΑ είναι διαφανής και υπάρχει πλέον τεκμηριωμένη πρόταση χιλιάδων σελίδων. Σε ό,τι αφορά τα εκκρεμή ζητήματα με κάποια τμήματα, έρχεται η διαβούλευση και η συζήτηση στη Βουλή για να θεραπευτούν τα όποια σφάλματα.

nikos
|

Ωραία αυτά που μας λέει η πρόεδρος αλλά μπορεί να απαντήσει σ' ένα καίριο ερώτημα κι αυτό είναι : Πως κυρία πρόεδρος υιοθετείτε ως ένα από τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης των ιδρυμάτων το ποσοστό αποφοίτησης ; Δεν γνωρίζετε κυρία πρόεδρος ότι μπαίνουν, ιδίως στα ΤΕΙ, φοιτητές με χαμηλές βαθμολογίες . Σοβαρολογείτε ; Ή έχετε πλήρη άγνοια της Ελληνικής πραγματικότητας ή συμβαίνει κάτι άλλο . Που ακούστηκε κριτήριο αξιολόγησης ενός ιδρύματος το ποσοστό αποφοίτησης ; Στην Ελλάδα, όχι ,ίσως σε ιδρύματα του εξωτερικού με άλλες κοινωνικές δομές και την επαγγελματική εκπαίδευση ιδιαίτερα ανεπτυγμένη,ναι.

Νικήτας Χιωτίνης
|

Τη συγχωνευση ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά, σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν θα πρέπει να την εντάσσουμε στο γράμμα του Νόμου περί συγχωνεύσεων ΑΕΙ, τουλάχιστον ως προς την επίκληση "γνώμης της ΑΔΙΠ", που σε τελική ανάλυση απλώς εκφράζει γνώμη για "ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1", δες ανωτέρω, προϋποθέσεις άλλωστε εμφανέστατες εν προκειμένω.

Το ζήτημα με την ΑΔΙΠ είναι πως όφειλε να είχε διαπιστώσει την υβριδιακή κάτασταση των ΤΕΙ -μη ακαδημαϊκής ελευθερίας των αποφοίτων τους, που φοιτούν 4 χρόνια όπως στα Πανεπιστήμια, κ.λ.π.- και να προτείνει αποκατάσταση του εκπαιδευτικού τοπίου στην Ελλάδα σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και τις διεθνείς συμφωνίες. Δυστυχώς λειτούργησε δημοσιοϋπαλληλικά με την κακή έννοια του όρου. Φοβούμαι πως εξακολουθεί να το κάνει δια της Προέδρου της.

Με τις συγχωνευσεις ΤΕΙ και Πανεπιστήμιων -με τελικό τίτλο Πανεπιστήμιο- καθως και με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η Πολιτεια απλώς προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχεδον ποινικώς κολάσιμη αδιαφορία των μέχρι τώρα υπουργείων Παιδείας, με θύματα νέους και νέες που φοιτούν τέσσερα χρόνια, ονομάζονται βάσει νόμου τα τεραετή ιδρύματά τους ΑΕΙ, αλλά δεν εχουν τις ακαδημαϊκές ελευθερίες των αποφοίτων των τετραετών Πανεπιστημίων (εκπόνηση διδακτορικών, δυνατότητες συνέχειας των σπουδων τους στο εξωτερικό με τίτλο ισότιμο με τα τετραετή Ιδρύματα του εξωτερικού, "μάχιμη" προσπάθεια των ΜΜΕ και του ίδιου του Υπουργείου να τα θεωρεί κατώτερα των επίσης τετραετών Πανεπιστημίων με επίπτωση στο κύρος τους και στην αγορά εργασίας, κ.λ.π.). Γι' αυτό μιλάω για σχεδόν ποινικές ευθύνες της Πολιτείας.

Οι σημερινές προσπάθειες της Πολιτείας, δια του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να τύχουν ευμενούς υποδοχής και αποδοχής. Ας αφήσουμε κατά μέρος τις δήθεν τυπολατρείες -γιατί ούτε περί αυτού πρόκειται- δίκην υπαλλήλων με μαύρες μανσέτες.

ΓΣ
|

Δε ρωτήθηκε επίσημα η ΑΔΙΠ, γιατί όταν θέλουμε να είμαστε σίγουροι με το αποτέλεσμα, βάζουμε δικές μας επιτροπες ad hoc, που να μας δίνει την απάντηση που θέλουμε...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ