Το ΙΕΠ καλεί φοιτητές να δημιουργήσουν το λογότυπό του- Στους τρεις πρώτους θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση

23/10/2017

Άκουσε το άρθρο

Ο πρόεδρος του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Καθηγητής Γεράσιμος Κουζέλης, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των νέων σε σχετικές πρωτοβουλίες προσκαλεί προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων Εικαστικών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γραφιστικής καθώς και φοιτητές /τριες της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής να υποβάλλουν προτάσεις για τη δημιουργία του νέου Λογότυπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Α. Αντικείμενο πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία λογότυπου που να αναδεικνύει το όραμα του φορέα στο πλαίσιο των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του.

Το ΙΕΠ αποτελεί τον επίσημο επιστημονικό σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε θέματα σχετικά με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός του είναι η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής από το ΥΠΠΕΘ.

Το ΙΕΠ μέσω της επιστημονικής έρευνας και μελέτης, συνεισφέρει καθοριστικά στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, στον εκσυγχρονισμό των γνώσεων που διδάσκονται, στην υιοθέτηση νέων καινοτόμων διδακτικών μεθόδων ενώ ενισχύει την ιδέα ενός ολοκληρωμένου σχολείου για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση όλων των μαθητών του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΙΕΠ προωθεί δράσεις και καταθέτει προτάσεις σε θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αναβάθμισης του εκπαιδευτικού υλικού και ανανέωσης των σχολικών εγχειριδίων. Επίσης, προάγει την έρευνα για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, την πρόσβαση μαθητών με αναπηρία ή /και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ανεξαρτήτως κοινωνικού, πολιτισμικού ή γλωσσικού υποβάθρου – στα αγαθά της εκπαίδευσης. Γενικά, συμβάλλει με ενέργειες, οι οποίες υποστηρίζουν την καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων μέσα σε ένα δημιουργικό και εξελισσόμενο σχολικό περιβάλλον.

Η συστηματική διάχυση της νέας γνώσης, από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των σκοπών λειτουργίας και των εργαλείων άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής από το ΙΕΠ.

Αναλυτικότερη παρουσίαση του φορέα υπάρχει στην ιστοσελίδα www.iep.edu.gr.

Β. Γενικά χαρακτηριστικά λογοτύπου

Τα βασικά σημεία και κριτήρια επιλογής, στα οποία πρέπει να στηριχτεί η δημιουργία λογότυπου το οποίο ενοποιεί – οπτικοποιεί τις διαφορετικές δραστηριότητες και αντανακλά το όραμα του ΙΕΠ είναι:

Η πρωτοτυπία και η απλότητά του.

Η μοναδικότητα και αυθεντικότητά του.

Η εύκολη εντύπωση και απομνημόνευση από το κοινό.

Η διάρκεια του στον χρόνο.

Ο τεχνικά άρτιος σχεδιασμός, με στόχο τη σωστή αναπαραγωγή του σε ασπρόμαυρη ή έγχρωμη μορφή, ώστε να είναι κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές στα κατάλληλα μεγέθη.

Γ. Τεχνικές προδιαγραφές υποβολής πρότασης

Οι υποψήφιες προτάσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Διαφορετικά, δεν θα ληφθούν υπόψη.

ο λογότυπο (logo) θα έχει δύο (2) εκδοχές, μία (1) στην ελληνική και μία (1) στην αγγλική γλώσσα.

Στο λογότυπο θα πρέπει να αναγράφεται:

α. το ακρώνυμο «ΙΕΠ» για την ελληνική (Gr) εκδοχή, o το ακρώνυμο «IEP» για την αγγλική (En) εκδοχή.

β. Επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη εκδοχή που θα ενσωματώνει o τον τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» καθώς και τον υπέρτιτλο (ή υπότιτλο ή πλαγιότιτλο) «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» (Gr), (κεφαλαία ή πεζά)

γ. τον τίτλο «INSTITUTE OF EDUCATIONAL POLICY» καθώς και τον υπέρτιτλο (ή υπότιτλο ή πλαγιότιτλο) «MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND
RELIGIOUS AFFAIRS» (En) αντίστοιχα. (κεφαλαία ή πεζά)  Το λογότυπο, για κάθε γλώσσα, θα σχεδιαστεί για:

δ. Το δικτυακό τόπο του ΙΕΠ
- εικόνα transparent png *x80px χωρίς το ενσωματωμένο κείμενο
- εικόνα transparent png 270x80px με το ενσωματωμένο κείμενο

ε. Τα έγγραφα του ΙΕΠ
- εικόνα transparent png *x1,5cm χωρίς το ενσωματωμένο κείμενο)
- εικόνα transparent png 1,5x10cm με το ενσωματωμένο κείμενο).
* Η διάσταση του λογότυπου (πλάτος x ύψος) αφήνεται στην κρίση του σχεδιαστή.

Όλοι οι παραπάνω σχεδιασμοί να έχουν μία ασπρόμαυρη και μία έγχρωμη εκδοχή.

Ο νικητής του διαγωνισμού και μόνο έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει:

Συνολικά, θα πρέπει να παραδοθούν 2 (γλώσσες) x 2 (logo απλό, logo + ενσωματωμένο κείμενο) x 2 (δικτυακός τόπος, έγγραφα) x 2 (ασπρόμαυρο, έγχρωμο) = 16 logo (8 logo σε κάθε γλώσσα με τις αντίστοιχες διαστάσεις).

Ο νικητής του διαγωνισμού και μόνο έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει:

επιπλέον σχεδιασμό σε ανοιχτό αρχείο vector eps ως γραμμικό σχέδιο (fonts converted to curves), ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε γραμμική ασπρόμαυρη και έγχρωμη (χρωματική κωδικοποίηση κατά CMYK ή PANTONE) εκτύπωση, καθώς και σε διαστάσεις από 1,5 εκ. μέχρι και 100 εκ., χωρίς αλλοιώσεις.
favicon 16x16px για κάθε γλώσσα.

Το λογότυπο πρέπει να είναι πρωτότυπο, και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό. Δεν πρέπει να είναι ή να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρηθεί άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και εκμετάλλευσης.

Όλα τα αρχεία πρέπει να παραδοθούν σε μορφή transparent png (βλ. παραπάνω)

Δ. Επιλογή

Οι προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης θα αξιολογηθούν από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ. Η πρόταση που θα είναι πρώτη σε κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί για το ΙΕΠ όπως ορίζεται παρακάτω. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. Επίσης, στις τρεις πρώτες σε κατάταξη προτάσεις θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση.

Ε. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμέτοχής έχουν μόνο προπτυχιακοί/ες φοιτητές /τριες ΑΕΙ/ΤΕΙ τμημάτων Εικαστικών, Εφαρμοσμένων τεχνών, Γραφιστικής καθώς και φοιτητές /τριες της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής. Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Τα πνευματικά δικαιώματα της δημιουργίας που θα επιλεγεί, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως σε όλες τις εκφάνσεις τους στο ΙΕΠ και παρέχεται δια της υποβολής της υποψήφιας πρότασης ανέκκλητη εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, επ ́ αόριστον και για όσο χρόνο κριθεί κατά την αποκλειστική βούληση του ΙΕΠ. Ως εκ τούτου, ο συμμετέχων-εκχωρητής θα απέχει από τη χρήση ή την εξουσιοδότηση τρίτων μερών για χρήση των δημιουργιών στο μέλλον.

Το ΙΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις δημιουργίες του νικητή του διαγωνισμού για τους σκοπούς του φορέα χωρίς να υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε περαιτέρω αμοιβής για όσο διάστημα κρίνει σκόπιμο αποκλειομένης οποιασδήποτε μελλοντικής αξίωσης – απαίτησης του δημιουργού για οποιονδήποτε λόγο.

Το ΙΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει στο μέλλον αντίστοιχη πρόσκληση διαγωνισμού ή ενδιαφέροντος ή να αναθέσει απευθείας εκ νέου τον σχεδιασμό των λογότυπων σε κάποιον άλλον σχεδιαστή.

Το ΙΕΠ έχει το δικαίωμα να προβεί (α) σε παραλλαγή, αλλαγή, βελτίωση, τροποποίηση, διαμόρφωση, μετάφραση και προσαρμογή του λογοτύπου, όπου και όποτε κρίνει σκόπιμο και (β) στη δημιουργία παράγωγων γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ., χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού.

Το ΙΕΠ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που τυχόν προκύψει από την παραβίαση από τρίτους τυχόν δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ., τα οποία έχουν δημοσιευθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Η ανάδειξη, έγκριση, αποδοχή ή μη των υποψήφιων προτάσεων τελεί υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ειδική επιτροπή αξιολόγηση του ΙΕΠ και του ΔΣ, και για το λόγο αυτό δεν εξετάζονται τυχόν ενστάσεις.

Το ΙΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να μην αναδείξει υποψήφιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής χωρίς τη δυνατότητα προβολής οποιασδήποτε αξίωσης από τον συμμετέχοντα.

ΣΤ. Υποβολή φακέλου συμμετοχής

Η ημερομηνία υποβολής φακέλου συμμετοχής αρχίζει στις 23 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 23 Νοεμβρίου 2017, και ώρα .15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, στο Πρωτόκολλο του ΙΕΠ, στη διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36 Τ.Κ. 11521 γραφείο 703, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Πρόσκληση Διαγωνισμού Λογότυπου», τα παρακάτω:

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό (βλ. Παράρτημα)

Έγγραφο που να πιστοποιεί τη φοιτητική τους ιδιότητα (φωτοτυπία της φοιτητικής
ταυτότητας ή βεβαίωση σπουδών)

Δίσκο USB ή Οπτικό δίσκο (CD) που θα περιέχει τους σχεδιασμούς σε μορφή
transparent png αρχείων σε κάθε γλώσσα (8 + 8 = 16 αρχεία).

Τέσσερις (4) εκτυπώσεις μεγέθους Α4 που θα περιέχουν

  • 4 σχεδιασμούς έγχρωμων logo στα ελληνικά
  • 4 σχεδιασμούς ασπρόμαυρων logo στα ελληνικά o 4 σχεδιασμούς έγχρωμων logo στα αγγλικά
  • 4 σχεδιασμούς ασπρόμαυρων logo στα αγγλικά

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα της αίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας πρέπει να κατατεθούν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του τελικού ενιαίου φακέλου.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ελένη Ατσαλάκη (τηλ: 2131335203) και στον κ. Ευάγγελο Μακροστέργιο (τηλ: 2131335503) για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε υποψήφιες προτάσεις κατατεθούν ή αποσταλούν μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ