Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Διεργασίες αλληλεπίδρασης και ώσμωσης στη διεπαφή μεταξύ ΑΕΙ

Οι βασικοί τύποι αλληλεπίδρασης και ώσμωσης στη διεπαφή μεταξύ ΑΕΙ, όπως υλοποιήθηκαν στην ευρωπαϊκή πρακτική, συνοψίζονται κυρίως σε διαδικασίες συγχωνεύσεων, συνενώσεων, συσσωματώσεων, απορροφήσεων, ομοσπονδοποιήσεων και προγραμματικών συνεργασιών.
Δημοσίευση: 23/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Παναγιώτης Τζιώνας
Νεοεκλεγείς Πρύτανης Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θεσσαλονίκης

Ο χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μετασχηματίζεται μέσω διεργασιών αναμόρφωσής του, στις οποίες οδηγήθηκε λόγω της αναζήτησης της ποιότητας στην παρεχόμενη παιδεία, των προσδοκιών για  καινοτόμους και περισσότερο συμπεριληπτικούς τρόπους εκπαίδευσης, της αυξανόμενης βαρύτητας της έρευνας και καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, της αναπόφευκτης διεθνοποίησής του και των διεθνών κατατάξεων των ιδρυμάτων και φυσικά, του βεβαρημένου οικονομικού περιβάλλοντος που επιτάσσει την αποτελεσματικότητα στη χρήση των οικονομικών πόρων.

Δεδομένου ότι η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη στη χώρα μας (αλλά και σχεδόν σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο κατά την τελευταία 15-ετία), δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί αποτελεσματικά παρά μόνον μέσα από μια συστηματική ανάλυση του φαινομένου. Διαφορετικά, η περιπτωσιολογία και η αναφορά σε ειδικά παραδείγματα, όσο ελκυστικές και αν παρουσιάζονται αφού συγκεντρώνουν τους προβολείς της δημοσιότητας,  θα επισκίαζαν τις πραγματικές του διαστάσεις οδηγώντας σε πιθανές παρερμηνείες.

Οι βασικοί τύποι αλληλεπίδρασης και ώσμωσης στη διεπαφή μεταξύ ΑΕΙ, όπως υλοποιήθηκαν στην ευρωπαϊκή πρακτική,  συνοψίζονται κυρίως σε διαδικασίες συγχωνεύσεων, συνενώσεων, συσσωματώσεων, απορροφήσεων, ομοσπονδοποιήσεων και προγραμματικών συνεργασιών. Συχνά επιστεγάζονται με ένα τελικό βήμα μετεξέλιξης του ιδρύματος που προκύπτει, και συνοδεύεται από αναβαθμισμένο status και αποδοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως π.χ. μετά τη συγχώνευση κολεγίων με πανεπιστήμια, ή ερευνητικών κέντρων με πανεπιστήμια, ή πανεπιστημίων εφαρμοσμένων επιστημών μεταξύ τους, στην ευρωπαϊκή πρακτική. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους με βάση συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά όπως:

i. Το μέγεθος και το προφίλ των ιδρυμάτων

Ισομεγέθη ιδρύματα συνήθως συνδυάζουν με οριζόντιο τρόπο τις υποδομές και τους διαθέσιμους πόρους τους οδηγώντας σε συνενώσεις, ενώ, αντίθετα,  ο συνδυασμός ενός μεγάλου με ένα μικρό ίδρυμα οδηγεί συχνά στην απορρόφηση του μικρότερου από το μεγαλύτερο. Το ακαδημαϊκό προφίλ των ιδρυμάτων παίζει κομβικό ρόλο καθώς η συγχώνευση ιδρυμάτων με διαφορετικό και ιδιαίτερα συμπληρωματικό προφίλ ως προς τον προσανατολισμό τους (π.χ. τεχνολογικά πανεπιστήμια με πανεπιστήμια οικονομικών σπουδών) οδηγεί στο διπλασιασμό μόνον λίγων παρόμοιων προγραμμάτων σπουδών και, άρα, ο αντίκτυπος στο ακαδημαϊκό προσωπικό των ιδρυμάτων είναι περιορισμένος. Αντίστοιχα, διευρύνεται η ποικιλία των παρεχόμενων αντικειμένων, οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομέων και προωθείται έτσι το ιδανικό του πανεπιστημίου της ‘συνολικής γνώσης’.

ii. Ο βαθμός της συνένωσης

Μπορεί να ποικίλει, ξεκινώντας από απλές συνενώσεις αντί συγχωνεύσεων, με τα μέρη να διατηρούν τις νομικές οντότητές τους μέσα σε ένα μοντέλο ομοσπονδοποίησης. Οι διαδικασίες αυτές απαντώνται συχνά σε ιδρύματα που βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα και εδράζονται κυρίως στον αποτελεσματικό διαμοιρασμό των πόρων. Εάν καθοδηγηθούν από ένα κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσουν σε ομαδικούς σχηματισμούς περισσότερων ιδρυμάτων (clusters) όπου μπορεί να γίνεται διαμοιρασμός πόρων, προσωπικού αλλά και φοιτητών. Στο άλλο άκρο φυσικά, βρίσκονται οι πλήρεις συγχωνεύσεις, με τα εμπλεκόμενα ιδρύματα να γίνονται μία ενιαία φυσική και νομική οντότητα.

Δε λείπουν βέβαια και ορισμένες υβριδικές προσεγγίσεις δομημένων συμμαχιών όπου τα ιδρύματα συνεργάζονται μέσω κοινών projects, κοινών επενδύσεων, κοινής έρευνας, διαμοιράζοντας ακόμη και το προσωπικό, ενώ η όλη διαδικασία συχνά βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός από κοινού ορισμένου Αντιπρύτανη.

Σε κάθε περίπτωση οφείλεται να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος ευκαιρίας που σχετίζεται με εναλλακτικές λύσεις.

iii. Ένταξη σε ευρύτερο σχέδιο αναδόμησης

Τέτοια σχέδια συλλαμβάνονται και υλοποιούνται σε κυβερνητικό συνήθως επίπεδο και στοχεύουν στη βελτίωση δεικτών της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και άλλων μεγεθών απαραίτητων για την προώθηση της έρευνας, της σύνδεσης με την κοινωνία και τη δημιουργία δικτύων. Παρέχουν τη δυναμική για επίτευξη οικονομιών κλίμακας αλλά, ακόμη σπουδαιότερο, για τη βελτίωση της ποιότητας.

Σημαντικό είναι πως τέτοια σχέδια μπορούν να παρέχουν σημαντική βοήθεια από την Πολιτεία στα μεταβατικά κόστη και τα επαυξημένα κόστη λειτουργίας.

Δεδομένου του ακαδημαϊκού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα των πανεπιστημίων, οι λόγοι πίσω από αυτές τις διεργασίες δεν μπορεί να είναι καθαρά οικονομικοί και βραχυπρόθεσμοι, λόγω και του υψηλού μεταβατικού κόστους αλλά και του τελικού κόστους υλοποίησης. Βασικοί τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι η άρση της πολυδιάσπασης, η επίτευξη κρίσιμων μαζών, η αποφυγή παροχής παρόμοιων προγραμμάτων σπουδών, η ανάπτυξη συνεργειών και η αντίδραση στη δημογραφική κρίση. Ακόμη, αυξάνεται η τοπική και διεθνής ανταγωνιστικότητα και η ακαδημαϊκή επιτυχία και φήμη ενώ γίνεται εφικτή και η ανάδυση νέων τομέων αιχμής που προκύπτουν από την εντατική συνεργασία διαφορετικών εξειδικεύσεων.

Μία συστηματική προσπάθεια καταγραφής των αναμενόμενων οφελών μπορεί να γίνει ανά τομέα λειτουργίας των ιδρυμάτων, ως ακολούθως:

Έρευνα: η συμπληρωματικότητα των αντικειμένων μπορεί να προωθήσει καινοτόμους τομείς, ενώ θα γίνει διάχυση των ‘καλών πρακτικών’. Αντίστοιχα, δημιουργούνται ομάδες κρίσιμου μεγέθους για τη διεκδίκηση πόρων, προγραμμάτων κλπ.

Διδασκαλία και μάθηση: δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών, διαμοιρασμός υποδομών, κινητικότητα φοιτητών καθηγητών, σφαιρικότητα στην παρεχόμενη παιδεία. Ένα μεγαλύτερο σώμα φοιτητών οδηγεί σε μεγαλύτερη σταθερότητα και διεκδίκηση στρατηγικών αλλαγών.

Υποστηρικτικές υπηρεσίες: καλύτερη και οικονομικά αποτελεσματικότερη υποστήριξη φοιτητών, μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ ιδρυμάτων, αποτελεσματικότερη υποστήριξη της διεθνοποίησης, εξορθολογισμός της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Προφανώς, αναμένεται ελάττωση των γενικών εξόδων.

Διασύνδεση με την κοινωνία: βελτίωση των κοινωνικών δράσεων, της σύνδεσης με την κοινωνία και την αγορά εργασίας  σε πολλαπλά επίπεδα, βελτιωμένη δυνατότητα θετικών κοινωνικών και πολιτικών επιδράσεων με ουσιαστικό ακαδημαϊκό λόγο.

Διεθνοποίηση: Ισχυρότερη διεθνής παρουσία η οποία οδηγεί σε ενισχυμένη δυναμική καινοτόμου έρευνας και εκπαίδευσης και εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών.

Μετεξέλιξη: Το ίδρυμα που προκύπτει συνοδεύεται από αναβαθμισμένο status και κοινωνική αποδοχή από όλους τους  εμπλεκόμενους φορείς. Συνήθως μετεξελίσσεται σε ένα νέο πανεπιστήμιο υψηλού κύρους.

Φυσικά, κάθε τέτοια προσπάθεια έχει να αντιμετωπίσει και κάποιες προκλήσεις όπως:

Οργάνωση: η πιθανή αύξηση της γραφειοκρατίας σε ένα μεγαλύτερο και πιο σύνθετο ίδρυμα το οποίο προέκυψε από συγχώνευση, αντιμετωπίζεται πιθανώς με μία επένδυση σε αποτελεσματικά πληροφοριακά συστήματα.

Διακυβέρνηση: Η διοίκηση του νέου ιδρύματος θα πρέπει να βρει το κατάλληλο σημείο ισορροπίας μεταξύ των αρχών της αυτονομίας και της συμπληρωματικότητας των αρχικών ιδρυμάτων, σεβόμενη τις όποιες τοπικές, πολιτιστικές ή άλλες ιδιαιτερότητές τους, τουλάχιστον σε μία μεταβατική περίοδο. Η δημιουργία νέας ιδρυματικής  ‘ταυτότητας’  χρειάζεται καλλιέργεια και χρόνο. Η δε αποδοχή και υιοθέτηση της νέας ταυτότητας από όλους, αποτελεί κρίσιμο στόχο.

Υποβάθμιση λειτουργίας: Η αποκλειστική εστίαση και ανάλωση δυσανάλογης ενέργειας στην εσωτερική αναδιάρθρωση μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των σημαντικών στρατηγικών ακαδημαϊκών λειτουργιών του νέου ιδρύματος.

Διασπορά: Πιθανή υπερβολική γεωγραφική διασπορά  campuses, εξοπλισμού και πόρων των αρχικών ιδρυμάτων, απειλεί την ολοκλήρωση, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και της κινητικότητας του προσωπικού και των φοιτητών.

Φόβος για την αλλαγή: Είναι ο λόγος που ορισμένα ιδρύματα καταλήγουν να είναι εσωστρεφή και να προτείνουν αποκλειστικά εσωτερικές αναδιαρθρώσεις για να βελτιώσουν τη θέση τους. Αν και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αληθεύει για ιδρύματα ικανού μεγέθους, τα αναμενόμενα οφέλη της αλληλεπίδρασης και ώσμωσης με άλλα ιδρύματα ακόμη και στον ελάχιστο βαθμό των προγραμματικών συνεργασιών ή της χαλαρής ομοσπονδοποίησης, είναι τόσο σημαντικά που πρέπει να εξετάζονται με ειλικρίνεια και σύνεση.
 
Εάν προσπαθούσε κανείς να συνδέσει αυτά πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις με τα δομικά χαρακτηριστικά των συγχωνεύσεων που παρουσιάστηκαν πιο πάνω, θα κατέληγε σε πολύ ενδιαφέροντες συνδυασμούς μεταξύ του μεγέθους, του προφίλ, του βαθμού συνένωσης και της ένταξης σε ευρύτερα σχέδια. Πιθανώς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε ένας συνδυασμός συγκρίσιμων σε μέγεθος ιδρυμάτων, με μεγάλη συμπληρωματικότητα αντικειμένων, τα οποία να βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα και τα οποία θα επέλεγαν μία πλήρη συγχώνευση σε μία νομική οντότητα, φυσικά, με ενταγμένο το όλο σχέδιο σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Πολιτείας που θα κληθεί να καλύψει τα κόστη μετάβασης και λειτουργίας. Ο συνδυασμός αυτός, χωρίς να είναι η μόνη λύση, θα μεγιστοποιούσε τα πλεονεκτήματα ενώ οι σχετικές προκλήσεις θα μπορούσαν να απαντηθούν εύκολα σε βάθος χρόνου.
 
Ο σχεδιασμός και  η υλοποίηση τέτοιων διεργασιών μπορεί να ανατεθεί σε ανθρώπους κλειδιά που εκπροσωπούν και τα δύο επί μέρους ιδρύματα, ενώ μπορεί να ζητηθεί βοήθεια και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (π.χ. φορείς όπως η European University Association) και θεωρείται επιβεβλημένη η συμμετοχή της Πολιτείας. Ενώ είναι καίριο να γίνει σεβαστή η κληρονομιά κάθε ιδρύματος, είναι εξίσου σημαντικό να μπορέσει το προσωπικό να ταυτιστεί με το νέο ίδρυμα σε βάθος χρόνου, διαφορετικά ελλοχεύουν κίνδυνοι αποσταθεροποίησης της νέας δομής. Τελικά, η αξία του ιδρύματος το οποίο προκύπτει θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το απλό άθροισμα των αξιών των επί μέρους ιδρυμάτων, υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές τους, καλλιεργώντας εμπιστοσύνη και αφοσίωση στο προσωπικό και τους φοιτητές και οδηγώντας σε ένα νέο brand, σε ένα νέο πανεπιστήμιο υψηλού κύρους.

Η Πολιτεία με τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανά της, επιφορτισμένη με την χάραξη μιας συνολικής εκπαιδευτικής στρατηγικής επ’ ωφελεία της χώρας, και με την αντίστοιχη κατανομή κονδυλίων, έχει εδώ τον πρώτο λόγο. Όμως μόνον με στενή συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορούν να αντιμετωπίζονται τα λειτουργικά και άλλα προβλήματα τέτοιων διεργασιών αλληλεπίδρασης και ώσμωσης μεταξύ τους.

Η νεοεκλεγείσα Πρυτανική Αρχή του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενός  ιστορικού ιδρύματος στη χώρα και από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ΑΕΙ καθώς και από τα πληρέστερα  ως προς το ακαδημαϊκό του προφίλ και με μεγάλο αριθμό διεθνών συνεργασιών, αφουγκραζόμενη τις επιθυμίες της κοινότητάς του επιδιώκει έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία, στην προσπάθειά της να βρει στρατηγικούς εταίρους που να εμφορούνται από το ίδιο όραμα και να μοιράζονται τις ίδιες ακαδημαϊκές αξίες ώστε να προχωρήσει σε αντίστοιχες διαδικασίες ώσμωσης και μετεξέλιξης του ιδρύματος σε ένα νέο Πανεπιστήμιο, μετά από προσεκτική μελέτη. Είμαστε σίγουροι ότι η Πολιτεία δια του Υπουργείου Παιδείας θα σταθεί ουσιαστικός καθοδηγητής, αρωγός και συνεργάτης σε αυτήν την δίκαιη προσπάθειά μας.

 

Σχόλια (8)

 
Solwn
23 Οκτ 2017 12:32

Για άλλη μια φόρα Κύριε Πρύτανη μας εκπλήσσετε με τον λόγο σας και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε. Το Αλεξανδρειο ΤΕΙΘ εδώ και χρόνια έχει επιδείξει εξαιρετική δυναμική στον Ακαδημαικό χώρο με όλους τους τρόπους, και πρέπει η πολιτεία να αναγνωρίσει την υπόσταση του σαν Πανεπιστήμιο πλέον. Η αξιολόγηση μίλησε, είναι η απόδειξη που θα μας κατατάξει εκει που ανήκουμε, στο Πανεπιστημιακό χώρο.

Με εκτίμηση, οι φοιτητές σας

 
AG
23 Οκτ 2017 13:35

ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
Από τότε που μπήκε στο τραπέζι των συζητήσεων η "Πανεπιστημιοποίηση" των ΤΕΙ (βλέπε ΠΔΑ κοκ), παρατηρώ πως ο καθείς αρμόδιος/αναρμόδιος προσπαθεί να προβάλει την ανωτερώτητα του ΤΕΙ που εκπροσωπεί/υποστηρίζει.
Καθηγητές, φοιτητές, απόφοιτοι, θεσμικοί παράγοντες των ΤΕΙ, ο καθένας προβάλει τα δικά του επιχειρήματα για να αποδείξει ότι είναι λιγότερο κακός ή περισσότερο καλός από κάποιο άλλο ΤΕΙ της χώρας.
Πέραν από φιλοσοφική συζήτηση, η όποια διαφοροποίηση των ΤΕΙ μεταξύ τους είναι αντισυνταγματική 100%!!!!!!!!!

Κυρίες και κύριοι το πτυχίο ενός αποφοίτου ΤΕΙ π.χ. του ΤΕΙ Κρήτης (λέω τυχαία) είναι 100% ισότιμο με αυτό του ΤΕΙ Αθήνας/Πειραιά/Θεσσαλονίκης κοκ. Το αμφισβητεί κανένας αυτό;
Προσέχτε τι λέω....ΙΣΟΤΙΜΑ.
Το ίδιο ισχύει και στα Πανεπιστήμια. Το δίπλωμα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ είναι 100% ισότιμο με το αντίστοιχο δίπλωμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τώρα που τα πτυχία των 5ετών σπουδών έγιναν GrecoMASTER επιπέδου 7 παρακαλώ...ΕΓΙΝΑΝ για ΟΛΑ ΤΑ Πανεπιστημιακά/Πολυτεχνικά Ιδρύματα που παρέχουν 5ετείς σπουδές!!! Δεν εφαρμόστηκε το bonus ΜΟΝΟ στα ΕΜΠ ή π.χ. στο ΑΠΘ!!!!!
Επομένως θεωρώ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ οποιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ ιδρυμάτων ΤΕΙ. Και το γεγονός ότι γίνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πρώτο δεν σημαίνει ότι δεν αναμένεται και η Πανεπιστημιοποίηση και των άλλων ομότιμων ΑΕΙ ΤΤ.
Κυρίες και κύριοι, ΔΕΝ μπορούμε να λέμε ότι ένα ΤΕΙ πληροί τα κριτήρια και ένα άλλο ΟΧΙ!! Δεν στέκει συνταγματικά! Γιατροί βγαίνουν στην Αθήνα, βγαίνουν και στα Γιάννενα, καθόλα ισότιμοι!
Ο Υπουργός θα πρέπει να φανερώσει την Πολιτική του που δεν είναι άλλη από την μείωση των ΑΕΙ και την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση ΟΛΩΝ των ΤΕΙ. Τα ΤΕΙ πρέπει να πετάξουν τον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ μανδύα από πάνω τους! Τους αξίζει και πρέπει με μια ΑΠΟΦΑΣΗ να γίνουν ΌΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.
Οι αξιολογήσεις τους θα τα βοηθήσουν να γίνουν καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και για τα Πανεπιστήμια....για ΟΛΑ δηλαδή τα ΑΕΙ!!!!!

 
Solwn
23 Οκτ 2017 14:42

Ο Κύριος Πρύτανης είναι ένας αξιόλογος Ακαδημαικός, Επιστήμονας και πάνω απο όλα Ανθρωπος. Η θέση που κατέχει εδώ και χρόνια στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης τον έχουν επιφορτίσει με βαριά καθήκοντα καθώς το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ είναι ένα άριστο Τριτοβάθμιο ίδρυμα με εκατοντάδες συνεργασίες, και καταξιωμένο Διδακτικο και Ερευνητικό προσωπικό. Οι τοποθετήσεις του δεν ισχύουν μόνο για το ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙΘ αλλά και για τα υπόλοιπα ΤΕΙ της χώρας καθώς όλα πληρούν προυποθέσεις για αλλαγή.
Το γεγονός οτι κάποια ΤΕΙ εμφανίζουν κάποια προβλήματα σε σχέση με κάποια άλλα είναι πραγματικότητα, αλλα αυτό δεν σημαίνει οτι δεν προσφέρουν έργο. Το ''εισιτήριο'' αν μου επιτραπεί η έκφραση για την Πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ τα οποία είναι στην ουσία Πανεπιστήμια, είναι η αξιολόγηση της ΑΔΙΠ. Ορισμένα ΑΕΙ ΤΤ , ΝΑΙ ξεχώρισαν και πρέπει σύντομα να επισπευθούν διαδικασίες μετεξέλιξης σε Πανεπιστήμιο. Το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και τα άλλα ΤΕΙ της χώρας πληρούν τις προυποθέσεις για να μετεξελιχθούν.

***Εγω θα ήθελα με την σειρά μου να δώσω τροφή για σκέψη σε μερικούς... Η αξιολόγηση της ΑΔΙΠ έδειξε σε πολλά ''ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ'' Βλέπε ΕΚΠΑ,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ.α. πολύ χαμηλές βαθμολογίες ( για το μέγεθος του ονόματος και της φήμης τους) στον τομέα των διδακτορικών σπουδών. Πώς θα αντιμετωπίσει η πολιτεία , και ο απλός πολίτης αυτές τις αξιολογήσεις? Μήπως αν δεί αντίστοιχες αξιολογήσεις ορισμένων ΤΕΙ, και συγκεκριμένα στα πεδία της ετοιμότητας εκπόνησης διδακτορικών σπουδών τί υψηλές βαθμολογίες κατακτήσανε?
@ΑG συμπληρώνω αυτό που ανέφερες παραπάνω, ναι είναι Πανεπιστήμια τα ΤΕΙ και πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες Πανεπιστημιοποίησης.

 
Κώστας
23 Οκτ 2017 19:24

Στη τελευταία τοποθέτηση του, είναι πασιφανές ότι ο Υπουργός δεν θέλει γενικά Πανεπιστημιοποιήσεις ΤΕΙ και δεν είναι αυτή η κατεύθυνση που προωθεί. Αυτό που είπε είναι ότι χρειαζόμαστε συγχωνεύσεις, συνέργειες κτλ μεταξύ των Ιδρυμάτων. Δεν είπε κανείς ότι κάποια ΤΕΙ δεν αξίζουν να γίνουν Πανεπιστήμια αλλά και πάλι αυτό δεν μπορεί να γίνει μαζικά για όλα τα ΤΕΙ, γιατί μεταξύ άλλων κάποια Τμήματα τους έχουν πολύ υψηλό ενώ άλλα χαμηλό επίπεδο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία. Υπάρχουν καλά τμήματα και υπάρχουν αρκετά που το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό αλλά δυστυχώς τα τελευταία έχουν στρογγυλοκάτσει κάτω από τον τίτλο Πανεπιστήμιο και δεν τα πειράζει κανείς.
Η κάθε Περιφέρεια πρέπει να δει τι συνέργειες και συγχωνεύσεις μπορούν να γίνουν, με ακαδημαϊκά, γεωγραφικά αλλά και οικονομικά κριτήρια. Δυστυχώς διαμορφώνεται ένα κλίμα στο οποίο τα Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία είναι στο απυρόβλητο και παρουσιάζονται σαν να κρατάνε το καρπούζι και το μαχαίρι, ενώ τα ΤΕΙ πάνε "ζητιανεύοντας". Δεν είναι έτσι όμως - αν θέλουμε ολοκληρωμένη, βιώσιμη και λειτουργική παιδεία στην Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούν οι μεν με τους δε, χωρίς να επικρατήσουν λογικές "τι θα χάσω εγώ-τι θα κερδίσεις εσύ".

 
Γιάννης
24 Οκτ 2017 00:42

@AG
Δεν δόθηκε το grecomaster σε όλα τα 5ετη ανεξαιρέτως. Ως τώρα δε το έχει πάρει κανένα. ΘΑ δοθεί σε ιδρύματα εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Αν αυτό καταλήξει στο μέλλον να το πάρουν όλα δεν μπορούμε να το ξέρουμε από σήμερα.

 
St
24 Οκτ 2017 13:35

@Κώστας

συμπληρώνω..

"Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία. Υπάρχουν καλά τμήματα και υπάρχουν αρκετά που το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό αλλά δυστυχώς τα τελευταία έχουν στρογγυλοκάτσει κάτω από τον τίτλο Πανεπιστήμιο και δεν τα πειράζει κανείς."
Ο Υπουργός θα πρέπει να λάβει υπόψιν του την αξιολόγηση και να προχωρήσει σε ανάλογες αλλαγές. Η χρηματοδότηση σε μερικά Πανεπιστήμια είναι υπερβολική για τους χαμηλούς βαθμούς αξιολόγησης που πήρανε. Γιατί ορισμένα ΤΕΙ τα οποία στην ουσία είναι Πανεπιστήμια να μην παίρνουν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις Ενώ δείξανε καλύτερη αξιολόγηση από Πανεπιστήμια?
Υπάρχουν ΤΕΙ στην χώρα που είναι καλύτερα από Πανεπιστήμια Όπως αυτο που είναι πρύτανης ο Κύριος Τζιώνας. σύντομα θα γίνουν αλλαγές.

 
Σοφία
24 Οκτ 2017 13:42

@Κώστας
Η φράση "πάνε ζητιανευοντας" είναι πολύ άστοχη-κακοπροαιρετη , ειδικά όταν η αξιολόγηση έδειξε κάποια ΤΕΙ με υψηλοτερο ακαδημαικο επίπεδο από διάφορα Πανεπιστήμια . Μάλλον αυτο που δεν έχεις καταλάβει είναι πως υπάρχει μια διάφορα Στο ζητιανεύω και στο διεκδικώ.

 
Κώστας
24 Οκτ 2017 18:38

@St
Ως Αναπληρωτής Καθηγητής σε ΤΕΙ και με συνεργασίες με διάφορα Πανεπιστήμια, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι σχεδόν κανένας δεν
έχει χρησιμοποιήσει τις αξιολογήσεις για να κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια για βελτίωση. Μακάρι οι Διοικήσεις να αξιοποιούσαν τις αξιολογήσεις. Πολύ δύσκολα θα γίνει αυτό γιατί δεν υπάρχει θέληση και ΟΛΟΙ κρύβονται πίσω από τα όποια θετικά που γράφουν οι αξιολογητές. Ο Υπουργός - ο εκάστοτε Υπουργός - δεν θα επιβάλλει τίποτα αν και σε ορισμένες περιπτώσεις θα έπρεπε να είναι πιο παρεμβατικός και αποφασιστικός.

@Σοφία
Μετά λόγου γνώσεως χρησιμοποίησα τη λέξη αυτή, η οποία ισχύει 100%. Δυστυχώς η εμπειρία μου ως μέλος ΔΕΠ ΤΕΙ από περισσότερα των 2 Πανεπιστημίων που συνεργάζομαι, δείχνει ότι αυτό ακριβώς το κλίμα πάει να διαμορφωθεί μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Μακάρι να μην συνεχίσει έτσι και τα κατά τόπους ΤΕΙ πράγματι να διεκδικήσουν αυτό που δικαιωματικά τους αξίζει....αλλά προς το παρόν είμαστε σε φάση ζητιανιάς.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean