Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Υπουργείο: Οι εκπαιδευτικοί της τάξης δεν αξιολογούνται

Η πρόταση για την επιλογή και αξιολόγηση των Στελεχών Εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 23/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Οι εκπαιδευτικοί της τάξης δεν αξιολογούνται”.

Αυτό ξεκαθαρίζει το υπουργείο Παιδείας στην  πρόταση του   για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου την οποία δημοσιοποίησε σήμερα .

Συγκεκριμένα στο σημείο της “Επιλογής και αξιολόγηση των Στελεχών Εκπαίδευσης” το υπουργείο Παιδείας κλείνει την πρότασή του με το εξής: “Οι εκπαιδευτικοί της τάξης δεν αξιολογούνται”.

Ειδικότερα η πρόταση του υπουργείο για την “ΕΠΙΛΟΓΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”, έχει ως εξής:

Συστατικά στοιχεία της πρότασης για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης είναι:

α) η σύνδεση των κριτηρίων της επιλογής στελεχών με το έργο για το οποίο προορίζονται,

β) ο διαμορφωτικός ρόλος της αξιολόγησης αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους και κατά το στάδιο της επιλογής τους και

γ) η διασφάλιση της διαρκούς ανατροφοδότησης των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη με την καθιέρωση ανώτατου ορίου δύο συνεχών θητειών στην ίδια θέση στελέχους.

Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται έναν αξιόπιστο μηχανισμό επιλογής που ταυτόχρονα θα προβλέπει διεργασίες διαμόρφωσης και αξιολόγησης στελεχών, που  να είναι σε θέση:

Α) Να κατανοούν την πολυπλοκότητα της μάθησης και τη συστημικότητα της εκπαίδευσης, την αλληλεπίδραση ανάμεσα  στο διδακτικό, στο παιδαγωγικό και στο κοινωνικό πλαίσιο, την κουλτούρα των σχολικών μονάδων

Β) Να πλαισιώνουν τις παρατηρήσεις και να σχεδιάζουν ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά και τους γονείς μέσα στο σύστημα των αλληλεπιδράσεών τους και των γνωστικών σχέσεων που οικοδομούν και

Β) Να προνοούν για την αποτελεσματική προσαρμογή και αξιοποίηση μοντέλων διεπιστημονικής, τεχνολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων και να μπορούν κατά συνέπεια να σχεδιάζουν διαδικασίες αναστοχασμού και αναζήτησης βελτιωτικών ρυθμίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Ο τρόπος επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών πρέπει να ανταποκρίνεται στον πολύπλοκο ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν και ως εκ τούτου οποιοδήποτε σύστημα πρέπει να λάβει υπόψη το βαθμό ποικιλίας και πολυπλοκότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Συνεπώς :

1.    Οι πηγές μοριοδότησης κατά τη διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι ικανές να καταγράφουν αφενός την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία χωρίς μονοδιάστατη βαρύτητα μίας περιοχής και ενός τύπου προσόντων και αφετέρου την ικανότητα των υποψήφιων στελεχών ως προς το να συνδέουν σπουδές και εμπειρία για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων και την  αναγνώριση των σημείων δυσλειτουργίας του παιδαγωγικού έργου και

2.    Η αξιολόγηση των στελεχών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, πρέπει να είναι αμφίδρομη λαμβάνοντας υπόψη την κρίση των υφισταμένων και των προϊσταμένων και να αποτιμά το έργο των στελεχών σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης βελτιωτικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών και της ανθεκτικότητας της σχολικής μονάδας, με σεβασμό και συμμετοχή όλων των παραγόντων.

3.    Οι εκπαιδευτικοί της τάξης δεν αξιολογούνται.

Προγραμματισμός & Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου

Σχετικά με τον προγραμματισμός  & Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου, το υπουργείο Παιδείας εισηγείται:

1.    Σκοπός του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου είναι η διευκόλυνση του συλλόγου διδασκόντων να επιτελέσει το έργο του μέσα από τον διάλογο, την αποσαφήνιση των στόχων της σχολικής χρονιάς και την επιλογή στοχευμένων δράσεων, σε επίπεδο σχολικής μονάδας.  

2.    Στόχος της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η προσπάθεια αναστοχασμού και συνεχούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου με βάση την τεκμηρίωση και τον διάλογο και με οφέλη τόσο για τη συνεχή επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και την ικανοποίηση από το έργο τους, όσο και για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών.

3.    Ο Σύλλογος Διδασκόντων, κατά την έναρξη του σχολικού έτους συνεδριάζει για τη σύνταξη του προγραμματισμού και δύναται να καλεί στελέχη του ΠΕΚΕΣ, του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΑ, μέλη ΔΕΠ ή εκπροσώπους επιστημονικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών φορέων, που κατά την κρίση του θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού έργου.

4.    Για την επιλογή των στόχων του σχεδίου δράσης λαμβάνεται υπόψη η έκθεση αποτίμησης της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Η τελική επιλογή των στόχων συνδιαμορφώνεται, μετά από διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν το σύλλογο διδασκόντων και μετά από τη συνεκτίμηση των προτάσεων όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

5.    Ο αρχικός προγραμματισμός μπορεί να εμπλουτιστεί μετά από σχετικές επιμορφωτικές δράσεις και συνεργασίες των εκπαιδευτικών κατά την πορεία της σχολικής χρονιάς, είτε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας σχολείων, είτε εκτός αυτής. Συνεπώς, το σχέδιο δράσης δύναται να επικαιροποιείται και να αναδιαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,  μετά από τεκμηρίωση αναγκών ή/και ευκαιρίες αξιοποίησης νέων προτάσεων, συνεργειών κ.α. που μπορεί να προκύψουν.

6.    Οι πιθανοί-ενδεικτικοί θεματικοί άξονες τίθενται μέσω σχεδίου προγραμματισμού το οποίο καθορίζεται με ΥΑ και παρουσιάζεται στα σχολεία με οδηγίες συμπλήρωσης και ενημερωτικές συναντήσεις των Διευθυντών των σχολείων από τα στελέχη του ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού).

7.    Στο τέλος του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτυπώνει την κριτική αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωσή του προς όφελος των μερών της σχολικής κοινότητας. Εστιάζει ιδιαίτερα στην αποτελεσματική επίτευξη των διατυπωμένων στόχων, στον εντοπισμό των προβλημάτων και δυσκολιών που ενδεχομένως προέκυψαν σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής του σχεδίου δράσης καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισής τους, ώστε τα νέα δεδομένα να αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης.

8.    Η σχολική μονάδα κοινοποιεί τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο οικείο ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού).

Σχόλια (18)

 
EKΡ
23 Οκτ 2017 15:40

Αν και δεν με θεωρούν βραδύνοο δεν κατάλαβα τίποτε από τις προτάσεις.Ξέρω όμως ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι βρίσκονται στο τρίτο έτος παράτασης της θητείας τους και μέχρι που να γίνουν ,αν και όποτε γίνουν , νέες επιλογές θα βαδίζουν αισίως στο τέταρτο χρόνο παράτασης τους κάτι το πρωτοφανές στην εκπαίδευση.Ξέρω επίσης ότι με την σύνθεση των συμβουλίων επιλογής αξιοκρατία δεν πρόκειται να υπάρξει,ούτε φυσικά διαφάνεια και μη κομματοκρατία.Οι προσφυγές στο ΣτΕ και στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια είτε υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης στις επιλογές του 2016,είτε διευθυντών σχολείων του 2017 αυτό αποδεικνύουν.Άρα με τέτοιες καταστάσεις δεν αντιλαμβάνομαι τι αξιολόγηση θα γίνει ειδικά στους σχολικούς συμβούλους που έπρεπε να επιλεγούν από το 2015 και να γίνει μια ανανέωσή τους και ποιοι θα τους αξιολογήσουν αφού και οι προισταμενοι παιδαγωγικής καθοδήγησης -σχολικοί σύμβουλοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία.Οι δε Περιφερειακοί με τα προσόντα που γνωρίζουμε ότι έχουν(;) και με τον τρόπο διορισμού τους αναρωτιέμαι τι αξιολόγηση μπορούν να κάνουν και πόσο έγκυρη θα είναι.Το παρήγορο είναι ότι το αργότερο του χρόνου το Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές και μπορεί να μην ισχύσει τίποτε από αυτά.

 
Αλλεργικός στο ΣΑΝΟ
23 Οκτ 2017 15:42

Τί ωραία που τα λέει, ε;

 
John
23 Οκτ 2017 16:35

Ας ασχοληθούμε με την τραγωδία της παντελούς έλλειψης χρηματοδότησης των σχολείων και του τραγέλαφου των κενών που ακόμη υφίστανται.
Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αποδείχθηκαν εξ αρχής πολύ κατώτεροι των περιστάσεων.

 
Λέανδρος
23 Οκτ 2017 17:26

Τι δεν καταλαβαίνετε; Τώρα πλέον έχουμε τα ΠΕΚΕΣ!
Είμαι πολύ χαρούμενος!

 
ekpaideytikos
23 Οκτ 2017 18:27

τι διαφορετικό έχουμε;

 
Γιάννης Πλατάρος
23 Οκτ 2017 19:20

Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου κια χάλασε το πληκτρολόγιο, να γράφω για την ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΗ αντισυνταγματικότητα του ΟΡΙΟΥ ΘΗΤΕΙΩΝ.
Τι πάει να πει όριο θητειών;
Είναι το στέλεχος της εκπαίδευσης Χωροφύλακας και παραγνωρίζεται από ένα σημείο και πέρα και πρέπει να μετατεθεί εκτός τόπου μόνομης κατοικίας του για «παραγνωρίστηκε;»
Είναι το στέλεχος της Εκπαίδευσης Πρόεδρος των ΗΠΑ και παράγει με κάθε του υπογραφή πολιτικό χρήμα και άρα πρέπει να έχει όριο η θητεία του να μην το παρακάνει με τους ευνοούμενούς του;
Δηλαδή το Στέλεχος της Εκπαίδευσης
ΔΕΝ είναι Υπάλληλος;
Δεν εκτελεί ΕΝΤΟΛΕΣ;
Δεν εφαρμόζει ΠΑΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ;
Τα όρια του , τα όρια δράσης του δεν περιγράφονται ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ από πλαίσια εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων, Προεδρικών διαταγμάτων και νόμων; Κάνει ό,τι θέλει;
Κανονίζει το ωρολόγιο;
Προσλαμβάνει προσωπικό;
Αξιολογεί προσωπικό;
Καθορίζει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών;
ΤΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ Ή ΜΗ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΩΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΤΖΑ;
Έχει λέει όραμα!
Βεβαίως!
Υπάρχει μεγαλύτερο όραμα από την ΕΥΡΥΘΜΗ λειτουργία του Σχολείου στα πλαίσια της νομιμότητας;
Και πώς θα κριθεί αν κάνει καλά την δουλειά του;
Μα....στο τέλος της θητείας του όπως όλοι! Κρίνεται και επανακρίνεται και επανεπιλέγεται ή κρίνεται και απέρχεται μετά πολλών επαίνων!
Από που κι ως που ισχύει το «ό,τι είχα να δώσω το έδωσα!» ΣΟΒΑΡΑ; Ο ικανός, που επιμορφώνεται δια βίου, που εξελίσσεται, που δουλεύει επαρκώς, ευόρκως, φιλοτίμως, με γνώση και υπευθυνότητα έχει ....ΚΟΦΤΗ ΘΗΤΕΙΩΝ;
Εμποδίζει κάποιον νέον να τον υποσκελίσει;
Υποβαθμίστε την μη εμπειρία. Βάλτε κόφτη στην εμπειρία. Που ήδη υπάρχει. Οι διατυπώσεις «και μέχρι 5 μόρια συνολικά» είναι κόφτες. Βάλτε μικρότερους κόφτες στην εμπειρία. κόφτες στην θητεία =κόφτες στην σταδιοδρομία του καλού υπαλλήλου.
Αντισυνταγματικό.
Ποιός δεν το καταλαβαίνει, ποια αντεπιχειρήματα έχει, να τα συζητήσουμε...

 
ΔΚ
23 Οκτ 2017 22:30

"Δεν αξιολογούνται οι καθηγητές" που μπαίνουν στην τάξη και διδάσκουν τα παιδια?? Και περιμενετε μετα να σας παρει ο κόσμος στα σοβαρά? Το αριστερό όνειρο.. να μην μπορει κανεις να με κουνήσει απο τη θεσούλα μου. Ευτυχώς οι μέρες σας ειναι μετρημένες..... ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ..

 
PE19
23 Οκτ 2017 23:46

@Πλατάρο
Ποιο όριο των θητειών και τρίχες κατσαρές. Σαν να σας λέω ότι εγώ που είμαι 40 χρονών μετά από 70 χρόνια θα σας δώσω 10000000 € ή θα σας σκοτώσω όλους. Η θητεία των στελεχών λήγει σε τρία χρόνια μέχρι τότε (που λέει και μια ψυχή ποιος ζει ποιος πεθαίνει.
Σε τρία χρόνια η πιθανότητα να είναι ο Γαυρόγλου υπουργός παιδείας είναι λίγο μεγαλύτερη από το να έχει πάρει ο Ολυμπιακός μέχρι τότε 2 Champions League.
Άρα ποιος παίρνει στα σοβαρά ότι λέει για το θέμα αυτό.

 
george
24 Οκτ 2017 00:03

Μ΄αρέσει που υπάρχουν ακόμα εκπαιδευτικοί που κατηγορούν με μανία την τωρινή κυβέρνηση. Λάθη σίγουρα έχουν γίνει αλλά η λύση ποια είναι; Δε βλέπετε τις προτάσεις του Μητσοτάκη; Δεν τον είδαμε τι έκανε όταν ήταν υπουργός; Υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες για την καταστροφή που θα φέρει στην παιδεία αν γίνει πρωθυπουργός; Εκτός κι αν πιστεύουν ακόμα κάποιοι ότι όλα αυτά που υπόσχεται, ότι θα τα κάνει για το καλό των μαθητών...

 
Γονέας
24 Οκτ 2017 12:15

@geoorge.Iσχυει και για σενα η απαντηση που εδωσαν στο Στρατο.Περασμενα ξινα σταφυλια που ειπε ο Αλεξιαδης για την υποσχσεση του ΣΥΡΙΖΑ για καταργηση του ΕΝΦΙΑ και ειχα αυταπατες που ειπε ο Τσιπρας οταν ρωτηθηκε γιατι δεν εκανε αυτα που υποσχεθηκε.Περισσοτερα στη συνεντευξη του Σοιμπλε το βραδυ στο Σκαι με τον Παπαχελα.Περασμενα λοιπον ξινα σταφυλια και ειχε αυταπατες και για το Μητσοτακη.Δεν καταλαβα γιατι πρεπει να ισχυουν αυτα στο ΣΥΡΙΖΑ και οχι στο Μητσοτακη.

 
Χωρίς αξιολόγηση!
24 Οκτ 2017 13:03

Μετά ψάχνετε να βρείτε γιατί στέλνω τα παιδιά μου φροντιστήριο!
Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε εκπαιδευτικούς που δεν τους αξιολογεί κανείς
Δεν τους τσουβαλιάζω όλους αλλά αρκετοί εκμεταλλεύονται την έλλειψη αξιολόγησης και παράγουν μειωμένο έργο

 
Γραικύλος
24 Οκτ 2017 13:44

Ας υποθέσουμε ότι η αποτίμηση έδειξε ότι υπάρχει χαμηλή επίδοση των μαθητών σε μερικά μαθήματα. Αυτό ποιος θα το χρεωθεί και πώς θα διορθωθεί; Επίσης, εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία δουλεύουν τέλεια ή ότι ακόμη κι αν δεν δουλεύουν τέλεια, γι αυτό δεν έχουν καμιά ευθύνη οι εκπαιδευτικοί. Σωστά;

 
Αλλεργικός στο ΣΑΝΟ
24 Οκτ 2017 15:30

Ακολουθεί ευχαριστήρια επιστολή των ιδιοκτητών φροντιστηρίων και των ιδιαιτεράκηδων προς τον κύριο Γαβρόγλου

 
Γιώργος
24 Οκτ 2017 21:06

Το λένε και καμαρώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα αξιολογηθούν!
Αλήθεια ποιοι φοβούνται την αξιολόγηση;

 
maria
24 Οκτ 2017 23:30

Μα ως πού μπορεί να φθάσει ο λαϊκισμός και η δημαγωγία σε αυτή τη χώρα; Ποιος σοβαρός ανώτατος Προϊστάμενος και σε ποια άλλη χώρα του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου διατυμπανίζει ότι οι υφιστάμενοί του δεν χρήζουν αξιολόγησης; Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται ο κύριος Υπουργός; Σίγουρα έτσι γίνεται αρεστός στους συνδικαλιστές. Τόσοι ψήφοι να πάνε χαμένοι αν πει ότι θα αξιολογηθούν και οι εκπαιδευτικοί της τάξης, δεν λέει. Θέλω να πιστεύω ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν καταλάβει και αυτή την κουτοπονηριά και τον τακτικισμό και δεν θα πέσουν στην παγίδα να πιστέψουν ότι δεν θα γίνει αξιολόγηση και σε αυτή την… ευρωπαϊκή χώρα, όπως γίνεται αλλού. Απλά, όταν αυτό συμβεί, και πολύ σύντομα μάλιστα, θα ονομασθεί κάπως αλλιώς! Ξέρει από τέτοια ο Υπουργός Παιδείας και οι συν αυτώ! Αριστούχος στο είδος!!! Πώς έλεγε ένας άλλος συνάδελφός του υπουργός ότι δεν έγινε περικοπή συντάξεων αλλά επαναπροσδιορισμός αποδοχών(!!!), έτσι και ο εν λόγω θα πει κάτι ανάλογο! Συνεχίστε ακάθεκτοι, λεβέντες! Σας πήραμε είδηση για τα καλά! Μόνο οι ανόητοι σας πιστεύουν.

 
@Γιωργος
25 Οκτ 2017 11:09

Την αξιολογηση φοβουνται οσοι θεωρουν (και μπορει να εχουν δικιο) οτι θα αξιολογηθουν απο χειροτερους απο τους ιδιους. Περα απ' αυτο να σου θυμισω οτι στην αξιολογηση σαμαρα μοριοδοτουνταν. α) Σεμιναριουχοι με το κιλο . ΝΑΙ ΕΓΩ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΒΛΕΠΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. β) Αποθηκαριοι γραπτων πανελλαδικων!! Αντε να πεις ο διορθωτης παει κι ερχεται αλλα και ο αλλος; Που ολοι ξερουμε πως μπηκε; Αν θες κι αλλα εχω πολλα. Αλλα μην κανεις πως δεν καταλαβαινεις ποιοι και γιατι φοβουνται την αξιολογηση...

 
Ενας αγανακτισμένος γονιός!!!
25 Οκτ 2017 12:42

Έτσι Μ Π Ρ Α Β Ο ,καμιά αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της τάξης ,μόνο των στελεχών της εκπαίδευσης !!!!!!!!!!Έτσι θα πάει μπροστά το δημόσιο σχολείο !!!ΖΗΤΩ τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια λοιπόν !!! Γιατί στο δημόσιο σχολείο μόνο ο διευθυντής του θα πρέπει να αξιολογείτε ;;;; Οι εκπαιδευτικοί που είναι στην αίθουσα και κανείς δεν γνωρίζει αν διδάσκει σωστά ,αν συμπεριφέρεται σωστά στους μαθητές , αν έχει παιδαγωγική επάρκεια -οχι στα χαρτιά - και μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις απειθαρχίας μαθητών, εκφοβισμού, κ.λπ να μείνουν στο απειρόβλητο!!!!!! Eυτυχώς η πλειονότητα των έκπαιδευτικών κάνουν φιλότιμες προσπάθειες και αυτοί είναι που κρατούν στις πλάτες τους το δημόσιο σχολείο , αλλά μ΄αυτούς που έχουν νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα και ξεσπούν στους μαθητές ,και είναι γενικά διδακτικά και παιδαγωγικά ελλιπείς δεν πρέπει να γίνει κάτι; Ας κάνει μια έρευνα το Υπουργείο με ερωτηματολόγια στους μαθητές και τότε θα μάθετε τι γίνεται στο δημόσιο σχολείο.Αλλά πέρα απο όλα αυτά η αξιολόγηση θα γίνει σ΄ένα βράδυ γιατί το α παιτεί ο ΟΟΣΑ , απλά τώρα χρυσώνετε την καραμέλα και χαι δεύετε τα αυτιά των εκπαιδευτικών !!!

 
@Γιάννη Πλαταρός
25 Οκτ 2017 15:51

Ο διευθυντής με όραμα, που έχει υπηρετήσει ήδη πχ 8 χρόνια σε έναν χόρο, ό,τι είχε να προσφέρει το έχει κάνε. Ο ίδιος διευθυντής, όπου με το καλό βρεθεί θα προσπαθήσει να κάνει πάλι το ίδιο, δηλαδή να προσφέρει. Δεν μιλάμε για ένα ή δύο χρόνια, μιλάμε για 8.
Αντίθετα, με την παγίωση διευθυντών για δεκαετίες καθιερώνεις δεσποτάτα, κ σε περιπτέσεις διευθύντων που ενώ έχουν μόρια είναι ανεπαρκείς στην διοίκηση ενός σχολείο αλλά λόγω μορίων δεν μετακινούνται, τα καταδικάζεις αυτά τα σχολεία για πάντα. Τα δεσποτάτα πρέπει να καταργηθούν. Συμφώνω και με την μετακίνηση προσωπικά μετά πχ από μία δεκαετία. Είναι τραγικό να βλέπεις σχολεία που έχει σταματήσει ο χρόνος επειδή "εδώ εμείς έτσι το κάνουμε".

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ